دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان در طی دوره پس از زایمان تا 85 درصد زنان یکی از اختلالات خلقی را تجربه می کنندشیوع و زمان بروز اختلالات پس از زایمان: زمان شیوع میزان شیوع اختلالات پس از زایمان
طی هفته اول 30 تا 85 درصد غمگینی
2تا 3 ماه اول 10 تا 15 درصد افسردگی
2تا 4 هفته 1/0تا2/0 درصد سایکوز
سبب شناسی:
عوامل دموگرافیک
عوامل روانی-اجتماعی:شیوه های از عهده بر آیی-حمایت اجتماعی نا کافی-عدم رضایت از ازدواج-اتفاقات استرس زای زندگی در طی بارداری یا نزدیک زایمان –تعارضات زناشویی –مشکلات کاری-نگرانی در باره
دشواری های بارداری-مشکلات جسمی-احساس کم تجربگی
عوامل هورمونی:تغییرات هورمونی در 48 ساعت اول پس از زایمان(پروزسترون-استروژن-کورتیزول-تیروئید)
تشخیص:
بررسی از نظر افسردگی برای همه زنان
پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ
تشخیص افتراقی:
هیپوتیروئیدیسم-اختلالات اضطرابی
سیر بیماری:
بیش از سه ماه طول می کشند
پیش آگهی:
اختلال خلقی:خوب
اثر افسردگی مادر برکودک-سوء رفتار با کودک غفلت از مراقبت-نوزادکشی درمان:ر بررسی مشکلات جسمی-سندرم شیهان
غمگینی پس از زایمان:
در حدود 30 تا 80 درصد پس از تولد بروز می کند
روز اول تا چهارم پس از زایمان شروع می شود
در اول زاها بیشتر دیده می شود.علائم بالینی:
در طی دو هفته اول تشخیص افتراقی با افسردگی سخت می باشد
مادران در ابتدا احساس سرخوشی سپس ناامیدی واضطراب تبدیل شود
اوج علائم در 5-4 تا روز سپس تا روز 10 از بین میرود
علائم تشخیصی:
نوسان خلق
گریه بی دلیل ومستمر
ملال غمگینی طولانی وگوشه گیری
بیخوابی
تحریک پذیری-بدخلقی خستگی
ترس اضطراب-اشکال تمرکز احساس عدم کنترل
کاهش میل جنسی
علائم در نهایت تا هفته دوم تاز بین میرود
سبب شناسی:
تروما عمل جراحی ترس از مادر خوب نبودن تغییرات هورمونی تغییر شغل کم خوابی
درمان:
حمایت –اطمینان بخشی-در طی دو هفته نیاز به درمان دارویی ومشاوره نمی باشد
افسردگی پس از زایمان:
15-8 درصد زنان پس از زایمان مبتلا به افسردگی زایمان می شوند
در عرض 3-2 ماه پس از زایمان رخ می دهد
بین 30-3 روز پس از زایمان شروع می شود 9-6 ماه طول می کشد
16-12 درصد همه زنان افسردگی پس از زایمان را تجربه می کنند
در زنان جوان دو برابر بیشتر است
علائم بالینی:
افزایش اشتها(دسرهای شیرین) منجر به افزایش وزن
در اول زاها خواب سنگین افزایش می یابد.
احسای عدم کفایت و بی ارزشی
ناتوانی در تطابق وبی ارزشی
ناتوانی در تطابق با مشکلات
شامل 36 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی موثر در امر کارآفرینی 390برگ. 78.
شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به
مدرسه ...

آزمایشگاه تشخیص طبی ایرانی

این اختلال ممکن است در ماههای اول حاملگی همسر بیمار روی داده و مرد از تهوع و ... «پزشکان
اغلب به وضع روانی مادر پس از زایمان توجه دارند؛ اما، وضعیت روانی پدر را نادیده ....
بزای دانلود پاورپوینت های مرتبط با الکتروفورز بر روی لینک های زیر کلیک کنید
:.

دانلود پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی - فروشگاه تخصصی ...

دانلود پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی. ... اختلالات روانی به ویژه اختلالات
خلقی(افسردگی ها و اختلالات دوقطبی). •سوء مصرف مواد. • اختلالات اضطرابی.

دانلود فایل ( ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)) – آلفا پیپر

6 روز پیش ... محقق گرامی،شما با جستجوی ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) وارد این
صفحه شده ... دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)، در
قالب word و در 3 ... دانلود فایل کامل پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش ...
پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972 بیننده گرامی سلام.

دانلود PDF: مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان | گیگابایت ...

دﺳﺘﻪ: ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 37 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 26 داﻧﻠﻮد. ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی و ... روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن: ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻌﻤﻮﻻ ﺑـﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز
دارد. در ﻫﺮ .... داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ داﻧﻠﻮد ﺳﺮﯾﺎل داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ
داﻧﻠﻮد.

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻳﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ، ﺟﻮاﻧﺎن

اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻳﻊ ﺟﺴﻤﻲ. و. رواﻧﻲ. در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻓﺘﺎري. : ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ.
: .1 ... ﺣﺪ ﻳﻚ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري، ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ..... زاﻳﻤﺎن، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻘﺪان ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﻣﻴﺰﺷﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان د.

برترین پکیج تحقیق بررسي ريسك فاكتورهاي بيماران مبتلا به PID ...

3 روز پیش ... دانلود تحقیق با موضوع بررسي ريسك فاكتورهاي بيماران مبتلا به PID بستري در
بخش زنان و زايمان بيمارستان بوعلي، در قالب ... پر از موفقیت برای شما دارد و پس از
تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه تحقيق بررسي فراواني افسردگي در...
برترین پکیج تحقیق بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي ...

ياسين - مصاحبه بالینی شرح حال روانپزشکی وضعیت روانی بیمار

فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه ياسين , ياسين , دانلود فایل. ... ارزیابی
بیماری مبتلا به اختلال روانی ۱۰ ... اختلال افسردگی با شروع پس از زایمان ۱۹.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی موثر در امر کارآفرینی 390برگ. 78.
شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به
مدرسه ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی موثر در امر کارآفرینی 390برگ. 78.
شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به
مدرسه ...

پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان | W-AR

20 مه 2017 ... پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان. در طی دوره پس از زایمان تا 85 درصد زنان
یکی از اختلالات خلقی را تجربه می کنند ... لینک دانلود را نمایش بده!

دانلود پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان - دانلود و دریافت انواع ...

5 مه 2017 ... دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن ) فروشگاه فایل
» مرجع فایل قسمتی از اسلاید متن ppt : تعداد اسلاید : ٣٦ صفحه ...

دانلود

چراکه بار سنگین برخی بیماریها که مرگ زیادی نمی دهند (روانی-مزمن و . .... مرگ يک زن
در طول دوران بارداري تا 42 روز پس از زايمان، به هر علتي که به بارداري ... كم وزني،
نارسي، صدمات حين زايمان، ناهنجاري مادرزادي، بيماريهاي هموليتيك، اختلالات جفت و
بند ...

پرستار - افسردگی پس از زایمان - Parastar.info

این اختلال ممکن است هر زمانی پس از زایمان رخ دهد از چند هفته تا یک سال پس از .... که
آیا شما دچار افسردگی پس از زایمان هستید یا نه و آیا لازم است به واحدهای بهداشت روان ...

بهترین راه برای مقابله با افسردگی پس از زایمان » مشاورفا

دانلود برنامه رازها و نیاز ها 25 آذر 95 پنج شنبه بعد از ظهر ... حجم کل فایل ها : 140
مگابایت شامل فایل ها صوتی به همراه فایل پاورپوینت ... این نوع افسردگی با اختلال
در وضعیت سلامتی مادر و همچنین کودک او مرتبط می باشد. ... بنابراین یکی از راه های
پیشگیری و کنترل افسردگی پس از زایمان این است که به مادران توصیه کنیم در
دوران ...

پرستار - افسردگی پس از زایمان - Parastar.info

این اختلال ممکن است هر زمانی پس از زایمان رخ دهد از چند هفته تا یک سال پس از .... که
آیا شما دچار افسردگی پس از زایمان هستید یا نه و آیا لازم است به واحدهای بهداشت روان ...

دانلود

گروهی از اختلالات روانی که یکی از خصوصیات اساسی آنها غیرعادی بودن خلق است. ...
با شروع پس از زایمان: چهار هفته پس از زایمان، بی خوابی شدید، بی ثباتی خلق، ...

مقالات و پمفلت ها - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

واحد بهداشت روان. معرفی · مطالب آموزشی · فعالیت ها; اختلالات روانی ... واحد ارائه دهنده.
دانلود. پمفلت. انواع هپاتیت راه انتقال و پیشگیری از آن, مدیریت بیماریها. پمفلت ...
نقش ماهی در کاهش بیماریهای روانی و رفع افسردگی, آمار و رایانه. جزوه آموزشی. درس های
... powerpoint ... پمفلت. مراقبتهای پس از زایمان, سلامت خانواده و جمعیت. پمفلت.

افسردگی پس از زایمان - پايگاه دانلود رایگان کتاب

افسردگي پس از زايمان چيست و به چه علت بوجود مي آيد؟ ... سابقۀ ابتلا به افسردگی
یا سایر اختلالات روانی در خود فرد یا افراد خانواده و یا بروز حملات اضطراب در دوران ...

دانلود رایگان پاورپوینت | روان بنیان

دانلود رایگان پاورپوینت افسردگی پس از زایمان. فروردین ۲۱, ۱۳۹۶ ... شرح: افسردگي
رايجترين اختلال رواني است و اخيرا به شدت رو به افزايش نهاده است. اين بيماري به ...

مراقبتهای پیش از بارداری و بیماریهای خاص | پرستاران توانمند ايران

2 آگوست 2016 ... عرضه و دانلود فایل های متنوع آموزشی در فروشگاه سایت ... در حال حاضر، در این برنامه
زنان قبل از باردار شدن تا ۶۰ روز پس از زایمان مراقبت‌ها و ... سابقه بارداری و زایمان
قبلی; بیماری و ناهنجاری اختلالات روانی/ همسرآزاری (منظور از ..... پاورپوینت میکروب
شناسی ادرار 5,000 تومان; پاورپوینت پرستاری درد 6,000 تومان; جزوه ...

دانلود فايل: سوء مصرف مواد

ﮐﻮدﮐﺎﻧﻲ ﮐﻪ از ﻋﻮارض ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ و رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ...... و ﭘﺲ از زاﳝﺎن ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮزاد .....
اﺧﺘﻼل در. ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ. ) ﮐﻪ ﺿﻤﻦ. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ. ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ...

ياسين - مصاحبه بالینی شرح حال روانپزشکی وضعیت روانی بیمار

فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه ياسين , ياسين , دانلود فایل. ... ارزیابی
بیماری مبتلا به اختلال روانی ۱۰ ... اختلال افسردگی با شروع پس از زایمان ۱۹.

مرجع فایل دانلود پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان

دانلود اختلالات روانی پس از زایمان,تحقیق اختلالات روانی پس از زایمان,مقاله اختلالات
روانی پس از زایمان,اختلالات روانی پس از زایمان.

اطلاعات کامل درباره اختلال دو قطبی (Bipolar disorder)

21 آگوست 2013 ... ... معرفی و دانلود کتاب, بهداشت و ارتقاء سلامت, آشپزی رژیمی و سالم ... یسلامتی
روحی روانی دانسیتنیها جنون ادواری بیماری افسردگی اختلال دو .... اختلالات اضطرابی
: شامل مواردی چون اختلال استرسی پس از ضایعه روانی (PTSD)، ترس اجتماعی و .....
کنترل بارداری ممکن است با برخی داروهای اختلال دو قطبی تداخل داشته و ...

اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ - Here to Help BC

(ﻓﺎرﺳﯽ) اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن •. اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ... اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس. اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻘﺎرن: اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ •. و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎدر زادی ﻧﺎﺷﯽ • ..... ﺑﮫ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻋﻤﺪا ھﺮﭼﮫ را ﮐﮫ.

ایران پاورپوینت پاورپوینت اختلالات روانی پس از زایمان - صفحه اصلی

دانلود اختلالات روانی پس از زایمان,تحقیق اختلالات روانی پس از زایمان,مقاله اختلالات
روانی پس از زایمان,اختلالات روانی پس از زایمان.

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

پاور پوینت · پاورپوینت حسابداری .... OL21-بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری
در بین دانش آموزان دختر و پسر ... OL43-دانلود نمونه پایان نامه رواشناسی بررسی رابطه
بهداشت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان بهشهر ... OL98
-بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی قبل و پس از زایمان طبیعی و سزارین.

بیماری های داخلی هوشبری

جلسه نهم : بیماری های خون و سیستم لنفاوی (آنمی ،اختلالات انعقادی ) ... ،اسکلتی و
عضلانتی ،چشم و گوش و حلق و بینی ،زنان و زایمان و جراحی های شایع در کودکان. جلسه
سینزدهم : بیماری های روانی. جلسه چهاردهم : ادامه مبحث بیماری های روانی ... پاورپوینت.

دانلود PDF: مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان | گیگابایت ...

دﺳﺘﻪ: ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 37 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 26 داﻧﻠﻮد. ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی و ... روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن: ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻌﻤﻮﻻ ﺑـﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز
دارد. در ﻫﺮ .... داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ داﻧﻠﻮد ﺳﺮﯾﺎل داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ
داﻧﻠﻮد.

PowerPoint Presentation - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تعداد مرگ مادران بعلت عوارض حاملگی و زایمان در طی یک سال. 1000* ... درصد دانش
آموزان مبتلا به اختلالات جسمانی و روانی به تفکيک جنس و مقطع تحصيلی ..... درصد
زنان سقط کرده که خدمات تنظيم خانواده و مشاوره پس از سقط دريافت کرده يا ارجاع شده
اند .

افسردگی پس از زایمان - پايگاه دانلود رایگان کتاب

افسردگي پس از زايمان چيست و به چه علت بوجود مي آيد؟ ... سابقۀ ابتلا به افسردگی
یا سایر اختلالات روانی در خود فرد یا افراد خانواده و یا بروز حملات اضطراب در دوران ...

فایل ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) – داک کده

14 آوريل 2017 ... به صفحه دانلود فایل(ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS))خوش ... کاملترین
فایل پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972 سلام. ... دانلود فایل (
پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش ... نوشته‌ی بعدیپسین خرید و دانلود
پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت (نمونه مشابه مسکونی).

اختلالات خلقي (سوالات و پاسخ)

21- آقايي 35 ساله از حدود 3 سال قبل دو بار به دليل اختلال رواني و هر بار به مدت 5/1 ماه
در بخش ... اين علائم در روز سوم پس از زايمان به بيشترين حد خود مي‌رسد.

اختلالات روانی پس از زایمان

در طی دوره پس از زایمان تا 85 درصد زنان یکی از اختلالات خلقی را تجربه می کنند ...
عوامل دموگرافیک; عوامل روانی-اجتماعی:شیوه های از عهده بر آیی-حمایت اجتماعی نا ...

سرزمین باران |فراسوی ایران

خرید و دریافت آنی ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) · سایت دانلود مقیاس ...
دانلود فایل پاورپوینت آسیب شناسی روانی ۲۷۹ اسلاید · دانلود مقاله پاورپوینت زیر
رده .... فایل کامل پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –۹۰-R) · خرید اینترنتی ...

کامل ترین فایل پیشینه ومبانی نظری افسردگی پس از زایمان - خانم ...

کامل ترین فایل پیشینه ومبانی نظری افسردگی پس از زایمان. خانم مهندس 1 ... برای
مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر کلیک نمایید .

اثر زایمان بر مغز مادران - سایت علمی آموزشی روانشناسی

آن ها دریافتند در طول دوران بارداری و پس از آن، در برخی مناطق معین مغز نظیر لوب آهیانه
ای، قشر پیش پیشانی (منطقه جلوی ... پروتکل درمانی; پاورپوینت; پرسشنامه; پکیج
آموزشی ... بر اساس طبقه‌بندی سومین راهنمای آماری اختلال‌های روانی به‌منظور غربال کردن
18 اختلال رفتاری و هیجانی در کودکان 5 تا 12 ... دانلود پروپزال آماده روانشناسی.

مراقبتهای پیش از بارداری و بیماریهای خاص | پرستاران توانمند ايران

2 آگوست 2016 ... عرضه و دانلود فایل های متنوع آموزشی در فروشگاه سایت ... در حال حاضر، در این برنامه
زنان قبل از باردار شدن تا ۶۰ روز پس از زایمان مراقبت‌ها و ... سابقه بارداری و زایمان
قبلی; بیماری و ناهنجاری اختلالات روانی/ همسرآزاری (منظور از ..... پاورپوینت میکروب
شناسی ادرار 5,000 تومان; پاورپوینت پرستاری درد 6,000 تومان; جزوه ...

بسته آموزشی مراقبت های بارداری زایمان و پس از زایمان

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ. ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ. : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ. ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ. : ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻮﺳﻦ ﻗﻬﺮﻱ ... ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن ﻓﻌﻠﻲ. -. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎ ، اﺧﺘﻼﻻت رواﻧ.

مراقبتهای پیش از بارداری و بیماریهای خاص | پرستاران توانمند ايران

2 آگوست 2016 ... عرضه و دانلود فایل های متنوع آموزشی در فروشگاه سایت ... در حال حاضر، در این برنامه
زنان قبل از باردار شدن تا ۶۰ روز پس از زایمان مراقبت‌ها و ... سابقه بارداری و زایمان
قبلی; بیماری و ناهنجاری اختلالات روانی/ همسرآزاری (منظور از ..... پاورپوینت میکروب
شناسی ادرار 5,000 تومان; پاورپوینت پرستاری درد 6,000 تومان; جزوه ...

بهترین راه برای مقابله با افسردگی پس از زایمان » مشاورفا

دانلود برنامه رازها و نیاز ها 25 آذر 95 پنج شنبه بعد از ظهر ... حجم کل فایل ها : 140
مگابایت شامل فایل ها صوتی به همراه فایل پاورپوینت ... این نوع افسردگی با اختلال
در وضعیت سلامتی مادر و همچنین کودک او مرتبط می باشد. ... بنابراین یکی از راه های
پیشگیری و کنترل افسردگی پس از زایمان این است که به مادران توصیه کنیم در
دوران ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رشد پس از سانحه – لین فایل

25 مه 2017 ... فروشگاه دانلود فایل(مقاله-پایان نامه-مبانی نظری-پاورپوینت) ... تاثیر روانی یا
پریشانی روانی پس از سانحه، به عنوان یک هسته و مرکز رشد فرد فرض می‌شود .... دانلود
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال کم توجهی بیش فعالی -کامل و … .... بنابراین
همواره خطر بروز بیماری‌‌های روانی در دوره پس از زایمان وجود دارد (هادیزاده …

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

پاور پوینت · پاورپوینت حسابداری .... OL21-بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری
در بین دانش آموزان دختر و پسر ... OL43-دانلود نمونه پایان نامه رواشناسی بررسی رابطه
بهداشت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان بهشهر ... OL98
-بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی قبل و پس از زایمان طبیعی و سزارین.

بهداشت روان - دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

در جهان شيوع در تمام عمر اختلالات رواني بيش از 25 درصد و شيوع اين اختلالات در هر ....
زنان به ويژه در دوران پس از زايمان; بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن و ناتوان كننده ...

دانلود پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) - نانو فایل

19 جولای 2015 ... پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) , دانلود پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ ...
پرسشنامه EPDS , دانلود پرسشنامه EPDS , خرید پرسشنامه EPDS ...

فایل ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) – داک کده

14 آوريل 2017 ... به صفحه دانلود فایل(ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS))خوش ... کاملترین
فایل پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972 سلام. ... دانلود فایل (
پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش ... نوشته‌ی بعدیپسین خرید و دانلود
پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت (نمونه مشابه مسکونی).

بهترین راه برای مقابله با افسردگی پس از زایمان » مشاورفا

دانلود برنامه رازها و نیاز ها 25 آذر 95 پنج شنبه بعد از ظهر ... حجم کل فایل ها : 140
مگابایت شامل فایل ها صوتی به همراه فایل پاورپوینت ... این نوع افسردگی با اختلال
در وضعیت سلامتی مادر و همچنین کودک او مرتبط می باشد. ... بنابراین یکی از راه های
پیشگیری و کنترل افسردگی پس از زایمان این است که به مادران توصیه کنیم در
دوران ...

برترین فایل پاورپوینت روان شناسی رشد 1 – مقالات فیور

3 روز پیش ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پاورپوینت روان شناسی رشد 1)) را در ادامه مطلب
ببینید پاورپوینت روان شناسی رشد در 187 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx ... خرید و دانلود دانلود پاورپوینت عوامل ایجاد کننده اختلالات وضعیتی و نحوه
اصلاح اختلالات ... دانلود ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) -کامل و جامع.

برترین پکیج تحقیق بررسي ريسك فاكتورهاي بيماران مبتلا به PID ...

3 روز پیش ... دانلود تحقیق با موضوع بررسي ريسك فاكتورهاي بيماران مبتلا به PID بستري در
بخش زنان و زايمان بيمارستان بوعلي، در قالب ... پر از موفقیت برای شما دارد و پس از
تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه تحقيق بررسي فراواني افسردگي در...
برترین پکیج تحقیق بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي ...

بازاریابی فایل – برگه 3 – بازاریابی فایل های اینترنتی، مقاله ...

... دانلود کتاب راهنمای جامع کنسول جستجوی گوگل · برترین فایل پاورپوینت
خلاقیت و ... برترین فایل فصل 8 کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات
سوماتوفرم) ... کتاب آسکی در روان پزشکی ( special areas of interest ایستگاه
سایکوز بعد از زایمان) ... پاورپوینت کل کتاب آسکی در روانپزشکی
نروسایکیاتریطبقه بندی در روان ...

ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ

ﻧﻘﺶ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ..... ﺑﻴﻤﺎﺭ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان - بانک دانشجویی - دانلود

20 مه 2017 ... قیمت فایل: ۶,۸۰۰ تومان. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
پرداخت و دانلود. پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان.

دانلود پروژه انواع فشارسنج

قالب زیبا و فلت مجله خبری اسمارت مگ آخرین نسخه فول آرشیو و راست چین Smart Mag v2.6.1

تحقیق هوا زدگي در سنگها

حل المسائل کامل میکروالکترونیک RF بهزاد رضوی (کمیاب)

دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر ایران

علوم محاسباتی و علم نانو

دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران با فرمت word-ورد 32 صفحه

دانلود تحليل محتواي علوم پنجم ..

دانلود پاورپوینت معرفی یک مورد تشنج غیرقابل کنترل ناشی از تب مالت (بروسلوز)

پاورپوینت پیام آسمانی نهم درس 12 ( جهاد )