دانلود فایل


عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی در بیماران دارای ویژگیهای مشترک - دانلود فایلدانلود فایل مقاله فوق به شناسایی عوامل تعیین کننده خود درمانی بالقوه در نارسایی قلبی سیستولیک ثابت در بیماران سرپایی است.

دانلود فایل عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی در بیماران دارای ویژگیهای مشترک عنوان مقاله به انگلیسی:
Determinants of heart failure self-care behavior in community-based patients: a cross-sectional study
عنوان مقاله به فارسی:
عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی در بیماران دارای ویژگیهای مشترک: مطالعه مقطعی
سابقه:کارکرد خود درمانی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (HF) نشان دهنده یک سری اقدامات خاصی است که بیماران باید، به عنوان جزئی از روند درمانی خود انجام دهند.
اهداف: هدف از این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده خود درمانی بالقوه در نارسایی قلبی در بیماران سرپایی (قادر به راه رفتن) با سیستول (انقباض قلب) ثابت است.
روش ها: در یک مطالعه مقطعی 318 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی سیستولیک مزمن در 48 مورد مراقبت های اولیه در آلمان، گزارشهای مربوط به کارکرد خود درمانی در بیماران اروپایی مبتلا به نارسایی قلبی را مورد تشخیص قرار دادیم (محدوده 12-60، که در آن امتیازات پایین تر نشان دهنده عملکرد خود درمانی بهتر میباشد). عوامل تعیین کننده بالقوه شامل عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی (یعنی همان وضعیت زندگی) عوامل بالینی (از قبیل دستهNYHA ، سطح بطن چپ ، NT-pro BNP و، همایندی مرضی)، عوامل کارکردی (به عنوان مثال سیگار کشیدن و مصرف الکل)، عوامل روانی (معیارهای SF-36 و حوزه KCCQ ، به عنوان مثال کیفیت زندگی و خودکارآمدی) و وضعیت افسردگی (PHQ-D)، به علاوه استفاده قبلی از مراقبت های بهداشتی. از مدل رگرسیون مخلوط استفاده شده است.
نتایج: میانگین سنی بیماران(SD) 69 سال (10.4) بود و 71 درصد مرد بودند. آنها به طور کلی امتیازات مطلوب EHFScBs 24.7 (7.8) (274(n= داشتند. در مدل رگرسیون نهایی (271(n = ، شش عامل تعیین کننده به دست آمد (β؛ مقدار Pتوصیفی): خودکارآمدی (-0.24 <0.001)، سن (-0.22 <0.001) ، دریچه قلب مصنوعی - 0.14) ؛ (0.01ارجاع به متخصص قلب -0.14) ؛ (0.02، بیماری شریانی جلدی 0.13)؛ (0.03 و کیفیت زندگی 0.16) ؛ .(0.02
نتیجه گیری: در این مطالعه اکتشافی مقطعی، عوامل و منابع تعیین کننده خطر غیر قابل تعدیل و قابل تعدیل بالقوه مربوط به خود درمانی نارسایی قلبی بیماران در سطح فردی و سازمانی بودند. خودکارآمدی و کیفیت زندگی به طور بالقوه قابل اصلاح هستند، بنابراین برای بهبود این دو میتوان انگیزه بیمار را افزایش داده، در باره بیماری نارسایی قلبی آموزش داده و حمایت بیشتری از رویکرد مراقبت مشارکتی نمود.
کلید واژه ها
خود درمانی، نارسایی قلبی، مراقبت سرپایی، اثر بخشی، طب سالمندان، کیفیت زندگی، افسردگی، خودسنجی، مقیاس کارکرد خود درمانی نارسایی قلبی اروپا،SF-36 ، پرسشنامه کاردیومیوپاتی کانزاس سیتی
معرفی
نارسایی قلبی مزمن را میتوان اختلال درکیفیت زندگی مرتبط با سلامت، میزان مرگ و میر بالا و استفاده بیش از حد از خدمات سلامتی دانست.گزینه های درمانی شامل استراتژی های غیر دارویی و مداخله است که می تواند نتایج بالینی را بهبود بخشد. خود درمانی بخشی از درمان غیر دارویی است، شامل کارکردهای کلیدی که می تواند پیامدهای بیماری را بهبود بخشد: زمانی که بیمار درگیر روند خود درمانی بود، میزان بستری شدن به اندازه 3 تا 5 برابر کاهش یافت. با این حال با توجه به بیانیه علمی صادر شده توسط انجمن قلب آمریکا (AHA ) همانند بسیاری از مطالعات مداخله ای،"شواهد اندکی از وجود یک رابطه مستقیم بین خود درمانی نارسایی قلبی و سلامت" وجود دارد، خود درمانی تنها یکی از اجزای مختلف مداخله بود. در بیانیه انجمن قلب آمریکا به این نتیجه رسیدند که مداخلاتی که بر خود درمانی نارسایی قلبی صورت میگیرد، بستری شدن در بیمارستان را کاهش می دهد.
تعریف واحدی از خود درمانی وجود ندارد. معمولا، سازمان بهداشت جهانی (WHO) خود درمانی را به عنوان "فعالیت هایی که افراد، خانواده ها، و جوامع با هدف افزایش سلامت، جلوگیری از بیماری، محدود کردن بیماری، و اعاده سلامت انجام داده" را تعریف می کند. کارکردهای مهم خود درمانی نارسایی قلبی، همانطور که در دستورالعمل های فعالیت بالینی بدانها توصیه شده شامل مهارت ها و رفتارهای مناسب در مورد میزان پایبندی به درمان، تشخیص علائم، مدیریت مایعات و سدیم، درخواست کمک در صورت لزوم، تغذیه دوستدار سلامت قلب و کنترل وزن، ترک سیگار و ورزش میباشند.
تشخیص میزان پایبندی به خود درمانی نارسایی قلبی با استفاده از ابزار های مختلف، بسته به مفاهیم اولیه انجام شده است. ریگل و همکاران (2008) نظریه موقعیت های خاص خود درمانی نارسایی قلبی، که در آن خود درمانی به عنوان یک فرایند تصمیم گیری طبیعی که شامل انتخاب کارکردها که شامل ادامه روند خود درمانی، مدیریت و اعتماد به نفس تعریف شده است، و الگویی از مراقبت نارسایی قلبی را بوجود می آورد. مقیاس کارکرد خود درمانی نارسایی قلبی اروپا (EHFScBs)را میتوان به عنوان ابزاری جهت تشخیص پیامدهای کوتاه مدت و عملی مداخلاتی که با هدف کارکردهای بهبود یافته خود درمانی نارسایی قلبی در نظر گرفت. نسخه کوتاه تر این مدل به تازگی برای مراقبت های بالینی توصیه شده است.
شناسایی و حمایت از بیمارانی که در بدترین شرایط وضعیت خود درمانی هستند همچنان برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی چالش برانگیز میباشد. به منظور برنامه ریزی برای مداخلات موثر، دانستن این که کدام بیماران مشغول خود درمانی نارسایی قلبی بوده و چرا این موضوع اهمیت دارد ضروری است. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه را با هدف شناسایی عوامل تعیین کننده روانی، بهداشتی، مراقبتی، شناختی و کارکردی خود درمانی نارسایی قلبی مورد بررسی قرار دادیم. شخصیت نوع D- ، همایندی مرضی، داروهای متعدد، عدم آگاهی، افسردگی، اضطراب، ادراک معیوب (مختل)، آگاهی ناچیز از موارد بهداشتی و مشکلات مربوط به سیستم مراقبت های بهداشتی همگی عوامل تعیین کننده ای بوده که مانع پایبندی به خود درمانی شناخته شده اند. مدت زمانی که از تشخیص نارسایی قلبی بیمار گذشته را نیز قطعا میتوان به نگهداری خود درمانی مرتبط دانست. با این حال، میبایست تحقیقات بیشتری جهت شناسایی و مدیریت تلاش های (دستاوردهای) خود درمانی صورت بگیرند. علاوه بر این، شواهد مبنی بر میزان پایبندی به خود درمانی نارسایی قلبی در مراکز مراقبت های اولیه کمیاب است. بنابراین، هدف از این مطالعه، شناسایی و بررسی تأثیر مشخص عوامل تعیین کننده بالقوه خود درمانی نارسایی قلبی، با توجه به مجموعه گسترده ای از عوامل تعیین کننده اصلاح پذیر و یا غیر قابل اصلاح بیمار میباشد.
تعداد صفحات: 25 ص

فرمت فایل: فایل PDF اصل مقاله به زبان انگلیسی+ فایل PDF ترجمه مقاله همه در قالب فایل ZIP

جهت پیگیری و اطلاعات بیشتر از راههای زیر با بنده در تماس باشید.

شماره تلگرام: 09148835971
آدرس ایمیل: [email protected]
پ.ن: توجه داشته باشید که کلیه محصولات این فروشگاه با تخفیف 20 درصدی عرضه میشوند. پس به هنگام خرید حتما کد تخفیف را دریافت نمایید.


خود درمانی


نارسایی قلبی


بیماران دارای ویژگیهای مشترک


HF


سیستول


انقباض قلب


مطالعه مقطعی


نارسایی قلبی سیستولیک مزمن


عوامل بالینی


عو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جـــراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری - آموزه های جنسی

۱- مشاوره فردی/ درمان جنسی: درمان جنسی برای افراد و زوجین بسیار موثر است. .... هنگام
درد یا روی هم رفته بیماری، بدن از همان زهر طبیعی خود تولید می کند. ... پارگی پرده، چه
در حین دخول نزدیکی یا عوامل فوق، ممکن است با آسیب دیگر .... اندازه آلت بر مبنای
زمینه های ژنتیکی فرد تعیین می شود. ..... بالا رفتن بیشتر ضربان قلب و تنفس.

عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی در بیماران ...

4 آگوست 2017 ... عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی در بیماران دارای ویژگیهای
مشترک عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی ...

تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز

هشترود نیوز ، نشریه یالثارات الحسین ارگان انصار حزب الله اقدام عوامل القاعده و ......
ساخت مجتمع رفاهی و درمانی بیماران هموفیلی شمالغرب کشور. ..... هشترود نیوز –
ویژگی های افراد خودشیفته عبارتند از: خود بزرگ بین هستند و ..... گاهشماری چینی،
گاهشماری ترکیبی شمسی-قمری است و حرکت خورشید، ماه و ستارگان، تعیین کننده
روزها، ...

بیماری های داخلی - مطالب دکتر سیدعباس شاهمرادی

اس ) ممكن است ناشی از یك اختلال خودایمنی یا یك ویروس دارای فعالیت آهسته باشد. ...
فروكش بیماری خودبه خود رخ داده و ارزیابی میزان موفقیت درمان را مشكل می سازد. ....
عوامل خطر مشترک برای پنومونی غیربیمارستانی عبارتند از: سن بالای 65 سال،
سیگار، ... همچنین، تظاهرات رادیولوژی بیماری‌های مزمن، مانند نارسایی احتقانی قلب،
بیماری ...

تپش قلب | دکتر نوید متخصص قلب و عروق - اکو |نوار قلب

14 ژوئن 2014 ... تپش قلب، علایم و نشانه های تپش قلب، درمان دارویی تپش قلب، علت های تپش ... رگ
های قلبی، نارسایی قلبی، بیماری های دریچه قلب و یا وجود یک عصب اضافه در ... به
دلیل اینکه معمولا انسانها، در حالت طبیعی ضربان قلب خود را احساس نمی ... عروق را به
صورت صددرصد نشان می دهد و تعیین کننده ی روش درمان می باشد، به ...

اولویت های پژوهشی در پرستاری - دانشکده پرستاری و مامایی اهواز

5 دسامبر 2016 ... تاثیر روش های مختلف آموزشی بر بهبود مراقبت از خود بیماران مزمن ... تعیین
صلاحیت های بالینی پرستاران در بخش های ویژه و . ... بررسی عوامل منجر به مسمومیت
در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های ... کاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد در
مراقبت از مبتلایان به نارسایی قلبی .... کیفیت زندگی مادران دارای فرزند معلول.

فیزیوتراپی (Physiotherapy) - فیزیوتراپی و کاربردهای آن

فیزیوتراپیست از طریق عوامل فیزیکی و مکانیکی، کاربرد تکنیک های خاص و
تمرینات ... جهت درک بهتر نقش فیزیوتراپی در درمان بیماری ها و اختلالات با توجه به
موارد .... پیشگیری، درمان و توانبخشی به ایفای نقش می‌پردازد و از این نظر دارای اهمیت
و ..... وضعیت ها تعیین می شود، باید به گونه ای باشد که بیمار در درمان خود مشارکت
کند.

مقاله در مورد اقتصاد د جستجو - پنجره

ترجمه مقاله بررسی اینورترهای چند سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی · ترجمه ...
ترجمه مقاله اثر تمرین ورزش بر روی پیامدهای ن مبتلا به نارسایی قلبی · ترجمه مقاله
اثر ..... رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ویژگی های
حرکات زمین در ... ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا
ویر.

آزمایشگاه اریترون- نتایج جستجو

اغلب مردان و زنان که دارای رابطه جنسی می باشند، در بدن خود این ویروس را دارند و با آن
... کننده داده شود تا از تأثیر بسیاری از عوامل مداخله گر پیش آزمونی جلوگیری شود. ...
شده فقط ده تا سی درصد از سرطانها به نحوه کارکرد طبیعی بدن یا همان شانس ربط دارند.
..... هدف نهایی تشخیص سرطان در مراحل اولیه، داشتن فرصت لازم برای درمان بیمار و ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy) - فیزیوتراپی و کاربردهای آن

فیزیوتراپیست از طریق عوامل فیزیکی و مکانیکی، کاربرد تکنیک های خاص و
تمرینات ... جهت درک بهتر نقش فیزیوتراپی در درمان بیماری ها و اختلالات با توجه به
موارد .... پیشگیری، درمان و توانبخشی به ایفای نقش می‌پردازد و از این نظر دارای اهمیت
و ..... وضعیت ها تعیین می شود، باید به گونه ای باشد که بیمار در درمان خود مشارکت
کند.

The Effect of Happiness Training on Blood Pressure and ... - Sid

آزمودني بود که به روش تصادفي ساده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ... 1کاهش
فشار خون، انسداد رگ ها، تصلب شرائین، نارسایی قلبی و. .... معتقد است که شادکامي
نوعي ارزشیابي است که فرد از خود و زندگي اش به عمل مي ... درمان بیماري فشار خون
مصرف دارو مي باشد. .... نشاط دوست و همکاران )1386( به تعیین عوامل مؤثر در شادي
همسران.

An investigation of quality of life and factors affecting it in the patients ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ. **** ... ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘــﻼ ﺑـﻪ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﺿﺮوری
... ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺘﺨــﺎب.
ﺟﻤـﻊآوری و ... از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ، وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد) از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

مقایسه‌ای از خدمات و ویژگی‌های متفاوت را با پرداخت‌های مختلف نیز ارائه دهید. ..... برای
خود زمان تعیین کنید و سپس تاکتیک خود را تغییر دهید گاهی، نمی‌توانید چیزی را
..... مدیران باید عوامل انگیزاننده کارکنان را شناسایی کنند تا خطر فرار مغزها کاهش
پیدا ..... بعنوان مثال سیستم نجم دارای اشکالاتی مثل مسخصات اقدام کنندگان ، تاریخ
در ...

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مديريت پرستاري ...

خود. ، مارا در جهت ارائه خدمت به بیماران ، دانشجویان ، دانش پژوهان و جامعه پرستاری. یاری
دهند ... آموزش سالمت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که بر تأثیر عوامل رفتاری
بر سالمت تکیه .... تعیین زمینه های مشترک بین خدمات آموزش سالمت با سایر بخش
های توسعه. ب .... رف دارو است اما در انعکاس مشکالت زندگی با نارسایی قلبی کمبود
دارد.

جـــراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری - آموزه های جنسی

۱- مشاوره فردی/ درمان جنسی: درمان جنسی برای افراد و زوجین بسیار موثر است. .... هنگام
درد یا روی هم رفته بیماری، بدن از همان زهر طبیعی خود تولید می کند. ... پارگی پرده، چه
در حین دخول نزدیکی یا عوامل فوق، ممکن است با آسیب دیگر .... اندازه آلت بر مبنای
زمینه های ژنتیکی فرد تعیین می شود. ..... بالا رفتن بیشتر ضربان قلب و تنفس.

آذر ۱۳۹۱ - ‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی

‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - درمان بیماریها بدون مصرف دارو - ‌طب اسلامی
... این است که:« هرقدر در زندگی مشترک خود آرامش بیشتری داشته باشید و از روابط
..... با عقیده قلبی استغفار کند و بر این کار مداومت داشته باشد؛ دارای فرزند خواهد شد.
..... عوامل نازایی توجّه به رفع عواملی که باعث نازایی می شوند می تواند یکی از پایه های
...

آشنایی با گیاه ارزشمند دارویی صنعتی گوار تولید آنغوزه، باریجه و ...

کاربرد ماشین بویایی در صنعت فرآوری گیاهان دارویی و معطر 179. (MAPAآشنایی ...
اســت کــه رشــد و تعالــی جامعــه بشــری را در اندیشــه ها و بــازوان خــود میســر ..... جمع
كننده و فرآور كانی های درمانی • ..... هیچگونـه آفـت و بیمـاري در کشـت آنغـوزه و باریجه
مشـاهده .... داراي ویژگي هـاي گیاه شناسـي مشـخص، تیـپ شـیمیایي مشـخص و حـد بهینـه
از.

برای دریافت اولویتها اینجا را کلیک نمایید - دانشگاه علوم پزشکی ...

شیوع، عوامل موثر و راه های کنترل بیماریهای عفونی با تاکید بر ارتقای آگاهی و
عملکرد ... تعیین بار بیماریهای واگیرو غیر واگیرو ارزیابی مداخلات مرتبط با کاهش
بار بیماری ها ... اپیدمیولوژی ، پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماریهای قلبی - عروقی
... مدل اعتقاد سلامتی در رفتارهای مراقبت از خود در بیماران دیابتیک مزمن مراجعه کننده
به ...

تپش قلب | دکتر نوید متخصص قلب و عروق - اکو |نوار قلب

14 ژوئن 2014 ... تپش قلب، علایم و نشانه های تپش قلب، درمان دارویی تپش قلب، علت های تپش ... رگ
های قلبی، نارسایی قلبی، بیماری های دریچه قلب و یا وجود یک عصب اضافه در ... به
دلیل اینکه معمولا انسانها، در حالت طبیعی ضربان قلب خود را احساس نمی ... عروق را به
صورت صددرصد نشان می دهد و تعیین کننده ی روش درمان می باشد، به ...

Mobile Health - دومین کنگره بین المللی سلامت همراه - دانشگاه علوم ...

همراه، کاربرد سالمت همراه در تصویربرداری پزشکی و آخرین تحوالت و چالش. های ...
میلیون مشترک رسیده است ... های بین المللی کاربران تلفن همراه را به سمت استفاده از
برنامه های خود مراقبتی ه ... این پژوهش با هدف تعیین میزان استفاده دستیاران
تخصصی دانشگاه علوم .... نارسایی قلبی مانند سایر بیماری های مزمن، قابل درمان
نیست و سمت.

بررسی همبستگی عوامل روانشناختی با بیماری های پریودنتال و ...

بررسی سالمت دهان سالمندان مراجعه کننده به دانشکده های دندانﭙزشکی منتﺨب شهر ...
بررسی عملکرد مديران و کارکنان مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در ....
مطالعات عوامل مشتركی را بین بیماری های قلبی- عروقی، پريودنتال و ناتوانی ....
تعیین همبستگی عوامل روانشناختی با بیماريهای پريودنتال و ناتوانی .... عالوه بر
ويژگیهای.

فهرست طرح های تحقیقاتی از سال 89 تا 92 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

10, بررسي فراواني ويژگي هاي باليني ودموگرافيك بيماران مبتلابه )دراستان گيلان
... 16, بررسي عوامل مرتبط باايجاد تروميوسيتوپني دربيماران مبتلا به جراحي ....
چپ (LV Torsion)دربيماران مبتلا به نارسايي قلب در مقايسه با افراد سالم براساس
يافته ... قلبي دربيماران مراجعه كننده به مركزآموزشي درماني دكترحشمت رشت
درسال1390.

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - مشاور : نشریه ...

بدون درمان تنها یک سوم تا نصف کودکان دچار ADHD می توانند با علائم خود در ...
والدین باید این بیماری را به عنوان یک نقص خفیف در مراحل اولیه رشد مغز دانسته و .....
توجه و دارای رفتارهای تکانشی باشد , اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ندارد. .....
رفتارهای ظاهرا مشابه میان تیزهوشی و بیش فعالی دارای تفاوتهایی جزیی اما تعیین
کننده ...

ژنتیک؛علم نوین - تالاسمی

تالاسمي نوعي کم خوني ارثي است که به دليل اختلال در کارکرد گلبول‌هاي قرمز خون ....
درمان مناسب با داروی چنگک کننده این مشکلات به صورت دیابت ، بیماری قلبی ...
بیماران تالاسمی برای اجتناب از عوارض آهن ناچارند از داروی چنگک کننده استفاده کنند
. ... اگر شما ناقل تالاسمی هستید و قبلاً ازدواج کرده اید برای همسر خود نیز این آزمایش
را ...

بیماری های قلبی و عروقی

در بیشتر موارد، نارسایی قلبی در اثر بیماری عروق کرونری و یا سکته ... هرچند
بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای قلبی عروقی مثل جنس مرد، سن و نژاد ... به
اختلالات قلبی نظیر نارسایی قلب و یا مشکلات دریچه ای مطرح کننده آریتمی .....
كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب نهايي درمان
مشاركت نمايد .

كمردرد – سیب سلامت

10 ا کتبر 2012 ... این ماهیچه ها عضله باز کننده نامیده می شوند. ... پستانداران، پرندگان و خزندگان همه مهره
دارند، زیرا آنها دارای ستون .... سومین نوع درد که در ارتباط با بیماری کمر می باشد در
اثر ایستادن یا راه رفتن .... اولین درمان برای گرفتگی ستون فقرات برنامه ورزشی
مخصوص کمر و ..... عوامل کمتر شایع کمردرد: شکستگی، عفونت، تومور.

نگاره ی ترنج

-دریافت فایل پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل ... -
پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ... -
برترین پکیج پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای ... -خرید
آنلاین دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف ( فصل پنجم ..... -برترین
فایل قلب

بیماری‌های قابل انتقال از راه تماس بین آبزیان و انسان - دکتر سید شهرام ...

10 مارس 2016 ... آبزیان می توانند به عنوان منبع مواجهه با عوامل بیماری زای قابل انتقال به انسان ...
ویژگی مهم بسیاری از ارگانیسم های باکتریایی آبزیان که توسط ماهی منتقل ... وارد
کننده آنها هستند، بیشترین سهم تجارت ماهیان زینتی را به خود اختصاص می دهند (2).
...... فشار خون، نارسایی قلبی مزمن، نارسایی کلیوی مزمن، سیروز کبدی و ...

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی - مجله پژوهش ...

بیماران مبتال به نارسایی قلبی و عوامل مرتبط با آن طراحی و اجرا گردید. ... گردآوری
داده ها با پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا ... درمانی و
مراقبتی است؛ اما وضعیت کیفیت زندگی این بیماران در حد مطلوبی ... لذا این پژوهش
با هدف تعیین کیفیت ... بیماران، مرد، متاهل، دارای تحصیالت ابتدایی و میانگین
کسر.

Veterinary - همستر ( بیماری های همستر- بیماری های مشترک بین انسان و ...

داراي 4 انگشت دست و 5 انگشت پا است و روي پاهاي خود مي ايستد. ... ترومبوز قلبي ...
بيماري از طريق گوارشي منتقل مي‌شود و عواملي مانند تغذيه نادرست، وجود ... عواملی چون
سن، جنس، سویه حیوان و حدت انگل در اپیدمیولوژی بیماری نقش تعیین کننده ای دارد.
.... اگر بیمار درمان نشود نارسایی کبدی با نشانه زردی ( در پوست و چشم )، نارسایی ...

خواص درمانی گیاهان ، میوه ، سبزیجات و غلات - عنوان صفحه ... - پرشین ...

جمع آوری گیاهان دارویی در زمانی که گیاه دارای حداکثر میزان مواد موثره است باید ...
یکی از مهم ترین خواص بابونه، درمان زخم و ورم معده است که به آسانی این مرض را درمان می
کند. ..... تقویت کننده جنسی - فراموشی - تقویت کننده قلب - نازایی و باروری -
مشکی ...... پلی‌فنول‌های موجود در چای سبز عملکرد کلیه را در بیماران مبتلا به
نارسایی مزمن ...

بیماری های قلبی و عروقی

در بیشتر موارد، نارسایی قلبی در اثر بیماری عروق کرونری و یا سکته ... هرچند
بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای قلبی عروقی مثل جنس مرد، سن و نژاد ... به
اختلالات قلبی نظیر نارسایی قلب و یا مشکلات دریچه ای مطرح کننده آریتمی .....
كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب نهايي درمان
مشاركت نمايد .

تپش قلب | دکتر نوید متخصص قلب و عروق - اکو |نوار قلب

14 ژوئن 2014 ... تپش قلب، علایم و نشانه های تپش قلب، درمان دارویی تپش قلب، علت های تپش ... رگ
های قلبی، نارسایی قلبی، بیماری های دریچه قلب و یا وجود یک عصب اضافه در ... به
دلیل اینکه معمولا انسانها، در حالت طبیعی ضربان قلب خود را احساس نمی ... عروق را به
صورت صددرصد نشان می دهد و تعیین کننده ی روش درمان می باشد، به ...

وبلاگ تخصصي هوشبری Anesthetic Blog - اصول بیهوشی

درواکنش باز کردن به چشم ها می تواند خود بخودی باشد، که نمره ی 4 می گیرد، اگر
نسبت ... در فرم تعیین امتیاز اندازه گیری مردمک ها، تعیین ضربان قلب، تعیین
فشار خون، ... مواظبت از چشم جهت جلوگیری از بیماری بسیارآسانتر و کم هزینه تر از
درمان .... همه این افراد مبتلا به نارسایی تنفسی بوده اند و وابسته به دستگاه های تهویه
ای بودند.

طرح درس

پاتوفیزیولوژی، علائم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از امفالوسل را توضیح
دهد. ... مراقبت های پرستاری از بیماران دارای سوندهای بینی- معده ای و بینی-روده ای را
شرح دهد ... ادراری(هرنفر یک تشخیص غیر مشترک ), 5- تعیین تکلیف برای جلسه
بعد .... به بیماری مزمن یا ناتوان کننده در نارسایی تنفسی و قلبی نیاز دارد، توضیح
دهد.

بیاید تو که خیلی جالبن صفحه 3 | تبادل نظر نی نی سایت

13 آگوست 2015 ... خواص درمانی فوق العاده ای داره و بعد از اون باید همت کنین برای خوردن چیزای ... خلاصه
این درخت ویژگی های مشترک فراوانی با جانوران دارد و تنها یک ..... بیماران قلبی
بیمارانی که اخیرا مبتلا به سکته قلبی شده اند در مصرف ... گزارش شده است که جین
سینگ دارای اثر هورمون مانند و کاهش دهنده کلسترول و تشدید کننده اتساع ...

ليست مقالات فارسي چاپ شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه .xlsx

18 ژوئن 2014 ... 33, 32, 40, اثر مترونيدازول بر ميزان چربي هاي سرم بيماران داراي چربي خون بالا ...
بين شروع علائم تا بستري شدن بيماران مبتلا به سکته قلبي و عوامل ... 70, 69, 105
, مدل سازي تعيين کننده هاي وقوع ديابت در دوران بارداري در شهر شيراز ... 76, 75, 112,
بررسي شيوع خود درماني و برخي از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک.

بیماری های قلبی و عروقی

در بیشتر موارد، نارسایی قلبی در اثر بیماری عروق کرونری و یا سکته ... هرچند
بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای قلبی عروقی مثل جنس مرد، سن و نژاد ... به
اختلالات قلبی نظیر نارسایی قلب و یا مشکلات دریچه ای مطرح کننده آریتمی .....
كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب نهايي درمان
مشاركت نمايد .

درمان 10 بيماري با اين دانه هاي جادويي | رویداد ۲۴

9 ساعت قبل ... مصرف خاکشير مي‌تواند درماني براي سوء مزاج سرد باشد که نشانه اين سوءمزاج، ... و
تکه ديگر در جاي خود باقي مي‌ماند حتي با فشار نيز روده کاملا باز و تخليه نمي‌شود؛ ....
دانه های خاکشیر دارای خواص بسیاری هستند و در درمان بیماری ها بسیار موثر هستند. .....
فوق تخصص نارسایی قلب در خصوص اینکه چه عواملی باعث بروز ...

عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی در بیماران ...

4 آگوست 2017 ... عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی در بیماران دارای ویژگیهای
مشترک عوامل تعییین کننده کارکرد خود درمانی در نارسایی قلبی ...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

خود 511217. برای 481011 ..... دارای 26325. مثل 26271. هايي 26236. کننده 26234.
نظامي 26209 ... عوامل 24091. تعیین 24082. مالی 24041 ... اخير 22605. درمان 22604
.... مشترك 17413 ... بیماری 15484 ..... ویژگی 7546 ... قلب 7002. وعده 7001. مگر
7000. تجهيزات 6998. دانشجو 6997. تشویق 6991 ...... کارکرد 2724 ...... نارسایی
1038.

پزشکي - پايگاه خبری تحلیلی بانو

سؤال اصلي اين است: آيا کم‌ کاري تيروئيد از عوامل شايع چاقي است؟ ... دقتي نسبت
به چانه‌شان دارند، اما داشتن يک چانه ضعيف ويژگي مفيدي نيست. ... در درمان و تجويز
دارو توجه به نوع ضايعات پوستي داراي اهميت است. .... سونوگرافي تعيين جنسيت
جنين ... تعداد کمتري از بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بر اثر ايست قلبي مي‌ميرند
.

پرتال بیماران سارکوئیدوز - سارکوئیدوز چیست؟

سارکوئیدوز; علل سارکوئیدوز; عوامل خطر سارکوئیدوز; علائم و نشانه های ... تواند
پوست، چشم ها، بینی ، عضلات قلب ، کبد، طحال، روده، کلیه، بیضه ها، اعصاب، غدد ... و
زیرکونیم می توانند منجر به بیماری ریوی با ویژگیهای مشابه با سارکوئیدوز شوند.
.... سایر علتهای شروع درمان عبارتند از کاهش عملکرد ریه (که با تست عملکرد ریه
تعیین ...

تعادل اسید و باز در بدن ، منشاء خیلی از بیماریها [آرشيو ...

24 جولای 2007 ... یک مقاله عالی راجع به منشاء خیلی از بیماری ها. ... 2- رژيم غذايي اسيدي كننده خون. .... و
باز پس از چند ساعت که « سیستم خود درمانی بدن » برجذب و تجزیه ..... پس از ارزیابی
مقادیر اسید و باز خون می توان اختلال اسید و باز را دقیقا تعیین کرد. ..... کربنات را
تسریع کرد که معمولا در بیماران دارای کارکرد کلیوی کافی موثر ...

بیماری های داخلی - مطالب دکتر سیدعباس شاهمرادی

اس ) ممكن است ناشی از یك اختلال خودایمنی یا یك ویروس دارای فعالیت آهسته باشد. ...
فروكش بیماری خودبه خود رخ داده و ارزیابی میزان موفقیت درمان را مشكل می سازد. ....
عوامل خطر مشترک برای پنومونی غیربیمارستانی عبارتند از: سن بالای 65 سال،
سیگار، ... همچنین، تظاهرات رادیولوژی بیماری‌های مزمن، مانند نارسایی احتقانی قلب،
بیماری ...

Tabtiz university of medical sciences

مقایسه سخت رویی و استرس در بین والدین دارای فرزند کم توان ذهنی و عادی .... تاثیر
موسیقی درمانی بر کاهش اختلال افسردگی و اضطراب دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع
متو .... تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر تصور از خود، ....
رابطه شيوه‌هاي فرزندپروري و ويژگي هاي دموگرافيك با خودكارآمدي و سلامت رواني
دانش‌آموزان.

مدیریت کیفیت در بهداشت و

زیرا استفاده کنندگان از خدمات،کیفیت را براساس عوامل مختلفی از جمله برداشت آنها
از ... دمینگ نیز پس از جنگ جهانی دوم با توجه به عدم موفقیت نظریه خود در امریکا به ....
6- کیفیت عبارت است از مجموعه ویژگی های یک کالا یا خدمت که عامل تعیین کننده ای
..... استانداردهای کمیسون مشترک ارزیابی سازمانهای بهداشتی و درمانی چند ویژگی را ...

پرتال بیماران سارکوئیدوز - سارکوئیدوز چیست؟

سارکوئیدوز; علل سارکوئیدوز; عوامل خطر سارکوئیدوز; علائم و نشانه های ... تواند
پوست، چشم ها، بینی ، عضلات قلب ، کبد، طحال، روده، کلیه، بیضه ها، اعصاب، غدد ... و
زیرکونیم می توانند منجر به بیماری ریوی با ویژگیهای مشابه با سارکوئیدوز شوند.
.... سایر علتهای شروع درمان عبارتند از کاهش عملکرد ریه (که با تست عملکرد ریه
تعیین ...

وبلاگ تخصصي هوشبری Anesthetic Blog - اصول بیهوشی

درواکنش باز کردن به چشم ها می تواند خود بخودی باشد، که نمره ی 4 می گیرد، اگر
نسبت ... در فرم تعیین امتیاز اندازه گیری مردمک ها، تعیین ضربان قلب، تعیین
فشار خون، ... مواظبت از چشم جهت جلوگیری از بیماری بسیارآسانتر و کم هزینه تر از
درمان .... همه این افراد مبتلا به نارسایی تنفسی بوده اند و وابسته به دستگاه های تهویه
ای بودند.

اطلاعات کامل درباره اختلال نعوظ - مجله پزشکی دکتر سلام

در مجموع در دنیا فقط ۱۰% مردان مبتلا به این اختلال درمان مناسب دریافت می کنند. ...
بیماریهای عفونی انگلی مثل اریون/ بیماریهای قلبی مثل نارسایی قلب/ چربی خون
بال بویژه ... و عصب دهی آلت/ شکستگی لگن/ هر بیماری سیستمیک شدید یا ناتوان
کننده و … ... همچنین زمان شروع اختلال کارکرد نعوظ باید تعیین شود؛ سیر آرام و
پیشرونده ...

بيش فعال - Roshd Development Rehabilitation Center :: مرکز جامع ...

شواهد کافي در باب اهميت نقش عوامل ارثي در تعيين توانايي ذهني وجود دارد. ... مي‌آيد،
نقش عوامل محيطي مي‌تواند در بروز و يا کاهش ناهنجاري‌ها بسيار تعيين کننده باشد. ....
کار با کودک کم توان ذهني که هر کدام ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود را دارند و به گونه ....
اگر زماني‌ علت اصلي‌ اين عارضه کشف شد، درمان نهايي و رهايي از بيماري هاي مربوط به
آن ...

نشريه پرستاري ايران، شماره 105 - Magiran

| درخواست عضويت | رمز خود را فراموش کرده ايد؟ ... دوماهنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (
پزشکي) ... هدف از اين مطالعه تعيين و مقايسه كيفيت خواب بيماران و وضعيت گزارش
هاي ... كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران نارسايي مزمن قلبي مراجعه كننده
به ... كارآيي درمان كوتاه مدت راه حل محور بر كاهش افسردگي و افزايش رضايت زناشويي
در ...

پاسخ سؤالات دریافت شده | روانپزشکان

آیا دادن قرص سلکوکسیب به بیمار اسکیزوفرنیا که ریسپریدون، کلونازپام،
ابیلیزول و .... با توجه به اثر دوزهای بالاتر سیتالوپرام بر ریتم قلب، در این دوزها
نیاز به ..... پس شما لازم است در علت‌یابی عود وسواس خود عوامل احتمالی آن را که در ادامه
ملاحظه .... افزایش وزن که با مصرف برخی از داروهای درمان کننده این اختلال بروز می‌کند،
توجه به ...

در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺠﺪد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺶ

وﻳﮋﮔﻲ. ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. (Length of stay). ، ﻧﻮع ﭘﺬﻳﺮش اﻋﻢ از ﺣﺎد و ﺑﺴﺘﺮي. ﻳﺎ
ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ... ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: از ﺗﻌﺪاد. 120. ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ،. 67. ﻧﻔﺮ. زن ﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻣﺪت. اﻗﺎﻣﺖ.
ﺑﻴﻤﺎران. 3 .... در. ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ. و درﻣﺎن. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﭘﺬﻳﺮش
ﻣﺠﺪد در ... ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻘﺎﻧﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺴﺘﺮي در ... ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﭼﺎرﻟﺴﻮن
ﻛﻪ ...

مقاله در مورد اقتصاد د جستجو - پنجره

ترجمه مقاله بررسی اینورترهای چند سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی · ترجمه ...
ترجمه مقاله اثر تمرین ورزش بر روی پیامدهای ن مبتلا به نارسایی قلبی · ترجمه مقاله
اثر ..... رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ویژگی های
حرکات زمین در ... ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا
ویر.

نگاره ی ترنج

-دریافت فایل پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل ... -
پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ... -
برترین پکیج پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای ... -خرید
آنلاین دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف ( فصل پنجم ..... -برترین
فایل قلب

آشنایی با گیاه ارزشمند دارویی صنعتی گوار تولید آنغوزه، باریجه و ...

کاربرد ماشین بویایی در صنعت فرآوری گیاهان دارویی و معطر 179. (MAPAآشنایی ...
اســت کــه رشــد و تعالــی جامعــه بشــری را در اندیشــه ها و بــازوان خــود میســر ..... جمع
كننده و فرآور كانی های درمانی • ..... هیچگونـه آفـت و بیمـاري در کشـت آنغـوزه و باریجه
مشـاهده .... داراي ویژگي هـاي گیاه شناسـي مشـخص، تیـپ شـیمیایي مشـخص و حـد بهینـه
از.

پزشکي - پايگاه خبری تحلیلی بانو

سؤال اصلي اين است: آيا کم‌ کاري تيروئيد از عوامل شايع چاقي است؟ ... دقتي نسبت
به چانه‌شان دارند، اما داشتن يک چانه ضعيف ويژگي مفيدي نيست. ... در درمان و تجويز
دارو توجه به نوع ضايعات پوستي داراي اهميت است. .... سونوگرافي تعيين جنسيت
جنين ... تعداد کمتري از بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بر اثر ايست قلبي مي‌ميرند
.

مرجع مقالات انگلیسی ISI

مرور کلی مسائل اخیر در تبدیل آستنیت به فریت و نقش فصل مشترک های مهاجر در
فولاد ... درک مکانیزم های خستگی ثابت کننده در آلیاژ TI- 6AL- 4V متالوژی پودر:
نقش شروع ... نقش درمان ظهور فناوری دیجیتال و مونیتورینگ از راه دور در مراقبت از
بیماران قلبی ...... تعیین عوامل محیطی تأثیر گذار روی افزایش امنیت در طراحی منازل
مسکونی.

دانلود پاورپوینت بسیار ارزشمند آشنایی با ژیروسکوپ

پرورش زنبور عسل

مقاله در مورد ریاضی (نامعادله، مثلثات و ...)

پاورپوینت آشنایی با مبانی حفاری چاه ‌های نفت و گاز

تحقیق در مورد معامله

پاورپوینت زندگي نامه سردار بي بي مريم بختياري

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر با فرمت word

تحقیق در مورد آمونیاک و خطرات آن

Learning Perl: Making Easy Things Easy and Hard Things Possible, 7th Edition

رام TD780-MB-V3.0.0