دانلود رایگان


تحقیق درباره : فضایل اخلاقی (word) 29 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره فضایل اخلاقی

دانلود رایگان تحقیق درباره : فضایل اخلاقی (word) 29 صفحه عنوان: فضایل اخلاقی
قالب بندی:word
تعداد صفخات:29
محتویات
اخلاق فضیلت
تاریخ موضوع
پیشرفت های معاصر
مباحث رایج

اخلاق فضیلت و فلسفه دین

تاملى در مفهوم خير اخلاقى فضائل اخلاقی و مدیر قرن بیست و یکم
چکیده
مقدمه

جهانی شدن اصول اخلاقی
جنبه های اصول اخلاقی
اخلاق در بخش دولتی
متواضع و فروتن هستید یا ... ؟
برگرفته از کتاب اخلاق در قرآن آیت الله مکارم شیرازی
حد (گستره) تواضع و کرامت انسان
حد (گستره) تواضع و کرامت انسان
تواضع در روایات
پایان
قسمتهایی از متن
اخلاق فضیلت
جین پورتر
به بیان کلی، یک فضیلت، یک خصلت شخصیتی قابل تحسین یا مطلوب است. بنابراین می توان گفت اخلاق فضیلت شکلی از تأمل و تفکر است که برای این قبیل خصایل شخصیتی مرتبه و موقعیتی اساسی قایل است. اخلاق فضیلت من حیث هو، اغلب در مقابل آن رویکردها به فلسفه قرار دارد که بر قواعد، تکالیف یا یک الزام کلی نیکوکاری تأکید می ورزند، هرچند که رابطة واقعی میان این برداشت های گوناگون خود یک موضوع قابل بحث است.
فلسفة اخلاق - اگر آن را یک رشته نظام یافته لحاظ کنیم - با تأمل درباره ماهیت فضایل و جایگاه آنها در تصوری شامل و فراگیر از کمال بشری آغاز می شود. تأمل اخلاقی، تحت تأثیر مکتب رواقی2 و سپس آیین مسیحیت،3 ماهیت تکلیف و قانون اخلاقی را نیز بطور روزافزون مورد بحث قرار داده است ولی تصور فضیلت و مفاهیم وابسته، همچنان تا اواخر قرون وسطی بر تأمل درباره حیات اخلاقی مسلط بوده اند. اما با ظهور مدرنیته،4 مفهوم فضیلت به تدریج جایگاه اساسی خود را در تأمل اخلاقی از کف داد و مفاهیم قانون، تکلیف و الزام به جای آن نشستند. فلاسفة اخلاق موضوع فضیلت را تا دهه 1950 غالباً مغفول نهاده بودند. هرچند نمی توان گفت که تأمل درباره فضایل محوریت اولیه خود را باز یافته است، ولی به یقین یکی از موضوعات مسلط و مورد علاقه فلاسفه اخلاق معاصر، مخصوصاً محققان جوانتر ا ست.
تاریخ موضوع
مفهوم فضیلت (آرته) نقشی اساسی در نوشته های هومر ایفا می کند، در این نوشته ها فضیلت حاکی از کمال یا جوانمردی است، نه حاکی از چیزی که ما معمولاً فضیلت اخلاقی، چنانکه باید، تلقی می کنیم. در دوره حماسی5 [تاریخ یونان]، فضیلت می توانسته است ناظر به هر کیفیتی باشد که فرد را بر اجرای نقش خویش در جامعه به روشی قابل ستایش، توانا می سازد. مثلاً، شجاعت و توان رزمی فضایل مشخصه جنگ آوران اشرافی و وفاداری و حیأ فضایل مشخصه زنان هستند.
در جامعه آتنی قرن پنجم پیش از میلاد فضایل متناسب با یک جامعه جنگ افروزتر به تدریج در بافت حیات شهری جای خود را به فضایل دیگر داده یا دگرگون شد. این تغییرات اجتماعی، به نوبه خود، به تلاشهایی برای ارائة تبیینی نظام یافته از فضیلت مؤ دی شد. سقراط، اولین نمونه فیلسوف اخلاق تلقی شده، لیکن همانطور که محققان اخیر یادآور شده اند، فلاسفه دیگر و نیز تراژدی نویسان آتنی بنیادهایی برای تأمل و تفکر نظام یافته درباره فضایل تأسیس کرده اند (131-45Nussbaum, 2,68,pp.48-32, Mac Intyre 4891, pp.)
افلاطون، معروفترین شاگرد سقراط اولین تحقیق فلسفی مبسوط را دربارة فضایل که تا آن موقع بحثی درباره آنها نشده بود، ارائه کرده است. در سراسر نوشته های افلاطون شاهد تلاشهایِ ذهنی درخشان و دقیق برای کنار آمدن با ناسازگاری ها و شکاف هایی هستیم که در سنت پذیرفته او در خصوص فضایل وجود دارند. بطور خلاصه، او استدلال کرده است که فضیلت، اگر به درستی فهمیده شود، اساساً معرفت یا بصیرتی نسبت به چیزی است که حقیقتاً خیر است. فردی که دارای این معرفت است قادر است مؤ لفه های مختلف نفس خویش را در نسبت صحیحی با یکدیگر قرار داده و مطابق با بصیرتش نسبت به خیر عمل کند. از آنجا که فضایل صور معرفت اند، در حقیقت همه آنها ذاتاً یکی هستند. لذا افلاطون به آموزة وحدت فضایل که بسیار مورد بحث قرار گرفته، قایل بوده است. به علاوه افلاطون معتقد بوده است که فضیلت قابل تعلیم است، همة اعمال آدمی از نوعی جهل ناشی می شوند و فقط شخص با فضیلت حقیقتاً سعادتمند است (85-234(Mussbaum, 6891, pp..
ارسطو، شاگرد افلاطون، نیز به نوبه خود، تبیینی بدیل از فضایل ارائه کرده و کوشیده است با ناسازگاری های سنت حماسی کنار بیاید. ارسطو تبیین خویش از فضایل را بر تبیینی مسبوق به مابعدالطبیعه، درباره خیر بشری مبتنی کرده است که بر طبق آن آرمانهای رایج حیات فضیلتمندانه را منظم ساخته و معیارهایی برای متمایز ساختن فضایل حقیقی از همانندهای آنها ارائه کرده است (235-372Macintyre, 4991, pp.46-641, Nussbam, 6891, pp.) تبیین هنجاری او از فضایل مشتمل بر ادعایی است که بسیار غلط فهمیده شده است و آن این است که رفتار فضیلتمندانه نشان دهندة یک حد وسط6 است که ناظر به نوعی توازن مقتضی میان دواعی رقیب است و بواسطه حکمت عملی7 تعیین یافته است (129-64.(Stocher, 0991, pp, او همچنین، در مقابل افلاطون، استدلال کرده است که ممکن است به خیر علم داشته و در عین حال خلاف آن علم عمل کنیم، و بدین سان بحثی مبسوط درباره مسئله ضعف اراده8 به راه انداخته است.
به تبع این، همه مکاتب فلسفی عمده و بسیاری از سنت های دینی عوالم یونانی مآبی و رومی در سنت جاری تأمل درباره فضایل شرکت جسته اند. متنفذترین نویسندگان این دوره، حداقل در غرب قرون وسطی، عبارتند از سنکا رواقی و سیرون التقاطی (که نوشته های اخلاقی اش بسیار متأثر از رواقیان است) و متکلمان مسیحی گریگوری کبیر و آگوستین. تأمل و تفکر قرون وسطی درباره فضایل در همان راستا ادامه یافت و آرمانهای مشخصاً مسیحی فضایل دینی (ایمان، امید و نوعدوستی) را در سنتی که بر فضایل اصلی دوراندیشی، عدالت، اعتدال و بردباری متمرکز شده بود، جای داد. معروفترین بحث قرون وسطایی درباره فضیلت بحث توماس آکویناس است که میان عناصر ارسطویی و نوافلاطونی جمع کرده است، عناصر نوافلاطونی از طریق آگوستین، دیونوسیوس - مزعوم9 و شماری از دیگر نویسندگان مسیحی متقدم به او رسیده است. اما خطاست که فرض کنیم تأمل درباره فضایل، در این دوره، به الهیات مسیحی محدود بوده است. اگر بخواهیم فقط یک نمونه خلاف این را ذکر کنیم، فیلسوف و خاخام یهودی، موسی بن میمون، نیز نظریه ای درباره فضیلت بسط داده که به سبکی مشخص و اصیل میان عناصر فلسفی و یهودی سنتی جمع کرده است.
طی دوران جدید، تا اواخر قرن نوزدهم فلاسفه اخلاق همچنان توجه زیادی را مصروف فضایل می کردند. اما پس از این مقطع اخلاق کانتی10 و اصالت فایده11 بر فلسفه اخلاق حاکم شدند و علاقه و اهتمام به فضایل به عنوان یک موضوع مستقل برای تأمل و تدبر رو به ضعف نهاد، خواه به دلیل اینکه مفاهیم روشنگری از فرد، تصور فضیلت را غیرقابل فهم ساخت (4863-61, pp. و 1(Macintyre و خواه بدلیل اینکه سنت های فضایل نتوانستند پیچیدگی گفتار اخلاقی جدید را همراهی کنند. (1990(Schneewind, .
فراموش شدگی فضیلت در میان فلاسفه اخلاق، پس از ظهور مقاله معروف الیزابت آنسکمب12 تحت عنوان فلسفه اخلاق جدید (58و2(2891 L تغییر کرد. آنسکمب در آن مقاله استدلال می کند که مفاهیم اصلی فلسفه اخلاق زمانة او، یعنی تکلیف و قانون اخلاقی، دیگر قابل قبول نیست. تصور قانون اخلاقی هیچ معنایی ندارد مگر اینکه ما به یک قانونگذار الهی معتقد باشیم، که بسیاری از ما چنین اعتقادی نداریم و تصور کانتی از عقل که خود قانونگذارِ خود است، حقیقتاً تصوری ناسازوار است. او، با توجه به این موقعیت، استدلال کرده است که ما باید به تبیین ارسطویی از فضایل باز گردیم تا نقطه عزیمتی برای یک فلسفه اخلاق بدیل که ریشه در علم النفس فلسفی13 احیأ شده دارد، تمهید کنیم. به تبع آن، السدیرمک اینتایر14 در کتاب پایان فضیلت استدلال کرده است که اخلاق معاصر چیزی بیش از پس مانده هایی جسته و گریخته از سنت های متقدم تر نیست، و به همین دلیل نمی تواند گفتار اخلاقی را در سطح عمومی یا فلسفی زنده نگهدارد.(87-15 MacIntyre, 4891, pp.) بر طبق دیدگاه وی، تلائم در گفتار اخلاقی فقط در بافت سنت های جزئی، که بواسطه فضایلی که توصیه و رذایلی که نفی می کنند، فحوای اخلاقی انضمامی به آنها بخشیده شده است، قابل حصول است (204-43(pp. .
تأثیر متعاقب این نویسندگان حاکی از آن است که آنها نوعی نارضایی مشترک نسبت به سمت و سویی که فلسفه اخلاق از آغاز قرن نوزدهم اتخاذ کرده، دارند. به علاوه آنها بر علاقه و اهتمامی احیأ شده نسبت به نویسندگان کلاسیک به عنوان منابعی برای تفکر اخلاقی معاصر اعتماد کرده و به پرورش و تقویت آن علاقه کمک کرده اند. مخصوصاً باز هم ارسطو را به عنوان منبعی برای تفکر اخلاقی مناسب تشخیص داده اند. این تشخیص هم بر تمایل به بررسی نظریه وی درباره فضایل بر طبق خود آن نظریه، مترتب بوده است و هم به انگیزش تحقیقات فلسفی بیشتر درباره فضایل کمک کرده است.
پیشرفت های معاصر
از زمان تحقیقات آنسکمب و مک اینتایر، تحقیقات قابل ملاحظه ای درباره فضایل و موضوعات وابسته، از جمله مفاد اخلاقی شخصیت، ماهیت حکم، مفاد اخلاقی عواطف، اهمیت التزام ها، روابط و نقش های جزیی برای حیات اخلاقی صورت گرفته است. بیشتر نویسندگانی که در این مباحثات شرکت داشته اند، تحقیقات خویش را - حداقل تا حدی - واکنش هایی در مقابل خطاها و تحریفات پدید آمده توسط مکاتب مسلط فلسفه اخلاق می دانسته اند. به همین دلیل بحث معاصر را می توان بروفق چیزی که طرف های مختلف علیه آن واکنش نشان داده اند، سازماندهی کرد. این امر ممکن است بیش از اندازه سلبی به نظر برسد، ولی حداقل دارای این مزیت است که چیزی را که نویسندگان مختلف مفاد و مضمون اخلاق فضیلت می دانند، به ما می شناساند. در عین حال، هر طبقه بندی از این قبیل، فقط می تواند راهنمایی تقریبی به چیزی که مجموعه ای از مباحثات کاملاً پیچیده است، باشد و بیشتر فیلسوفان عمدة شرکت کننده در این بحث، را می توان به بیش از یک نحوه طبقه بندی کرد.
یک منظر در این بحث بواسطه این دیدگاه شکل گرفته است که چیزی از بنیاد ناصواب در تصوری از اخلاق که بر جوامع صنعتی امروز حاکم است، وجود دارد. آنسکمب و مک اینتایر هردو به این دیدگاه معتقدند. بطور اخص، آنها بر این اتفاق دارند که ما شبکه سنتی رویه ها15 و باورهایی را که فقط در ظرف آن، گفتار اخلاقی متقن ممکن خواهد بود، از دست داده ایم. بنابراین می توان گفت مفاد مقصود اخلاق فضیلت برای این نویسندگان و اتباع آنها، احیأ یا ساختن شبکه ای برای تحلیل هنجاری است که در ظرف آن گفتار اخلاقی متقن عقلانی یکبار دیگر ممکن باشد.
گروه دیگر از فلاسفه هرچند از بسیاری جهات شبیه گروه اول هستند در تلقی خود از مسأله اصلی بحث، با آنها اختلاف نظر دارند. در نظر این نویسندگان مشکل این نیست که مفهوم کلی اخلاق تلائم خود را از دست داده است، بلکه بیشتر این است که رشته دانشگاهی فلسفه اخلاق سمت و سویی غلط پیدا کرده است. متنفذترین طرفداران این منظر عبارتند از برنارد ویلیامز16 (1985) و مارتا نوسبام17 (1986)، ولی شماری از دیگر فیلسوفان مهم اخلاقی نیز می توانند در این فهرست ذکر شوند. این نویسندگان همگی اتفاق نظر دارند که طرح دوران جدید برای دست یابی به نظریه ای درباره اخلاق به راهی ناصواب هدایت شده است و باید به نفع تمسکی به برداشت هایی از فضیلت و مفاهیم وابسته، از آن صرف نظر شود. بدین سان، آنها، شاید به نحو تأسف آوری، به عنوان مخالفان نظریه پردازی اخلاقی18 معرفی شده اندتاملى در مفهوم خير اخلاقى يكى از مباحث عمده‏اى كه در بحث عدالت مطرح است آن است كه كدام يك از حق و خير را بايد مقدم دانست. در اين باره ليبرالها برآنند كه حق بر خير مقدم است، در حالى كه نظريات سنتى مربوط به عدالت، خير را مقدم مى‏دانند. معناى اين سخن آن است كه در تقرير نظريه اسلام درباره عدالت، خير مفهوما مقدم دانسته مى‏شود، به گونه‏اى كه حقوق و وظايف مختلف بر حسب سهمى كه در تحقق خير دارند توجيه خواهند شد. تاكيد بر تقدم خير در نظريه اخلاقى بدان معناست كه خير هم در وحدت بخشيدن به مقولات اخلاقى و هم در توجيه آنها نقش دارد. زيرا كاركرد تمامى مؤلفه‏هاى مختلف اخلاقى آن است كه وضع افراد، جوامع و جهان را بهبود بخشند. از اين رو، اگر تقدم خير بر حق را بپذيريم بايد قدرى درباره اصلاح و بهبودى كه هدف اخلاق است، توضيح دهيم.
به عقيده ارسطو، معيار سنجش خوبى، خوشبختى و سعادت است. زيرا خوشبختى يگانه غايتى است كه مطلوب بودن همه چيزهاى ديگر از آن مايه مى‏گيرد، ولى خود آن نه به سبب چيزى ديگر، بلكه فى‏نفسه مطلوب است. مقصود از اين خوشبختى آن چيزى نيست كه لذت‏گرايان يا فردگرايان به دنبال آنند. ارسطو در توجيه اين كه خوشبختى غير از لذت است، مى‏گويد: زندگى مبتنى بر لذت صرف در مقايسه با زندگى عقلانى، دون پايه است. بدين‏سان، وقتى كه ارسطو در تعريف خوشبختى سخن از شوق به ميان مى‏آورد و مى‏گويد خوشبختى همان است كه انسانها بدان شوق مى‏ورزند، مقصودش شوقى آرمانى است. بى‏گمان، چنين شوقى به ميل و پسند افراد متكى نيست، بلكه مبتنى بر پسندهايى است كه عقل عملى بر آنها مهر تاييد مى‏زند و آنها را با سرشت آدمى و كمال و شكوفايى آن سازگار مى‏داند. اين شكوفايى و بهره‏گيرى از عقل عملى تنها در عرصه جامعه، دولت‏شهر امكان‏پذير است; زيرا بدون بافت اجتماعى، كسب فضيلت ممكن نيست. از اين روست كه شوقهاى فردى و يا حتى پسندهاى آرمانى اگر در بافت جامعه جاى نگيرند خير بدانها محدود نمى‏شود و از آنها فراتر مى‏رود. درست همان‏گونه كه با تكيه بر سرشت عقلانى انسان مى‏توان لذت‏گروى را طرد كرد، با بهره‏جويى از طبع اجتماعى انسان مى‏توان فردگروى را مردود دانست. از ديد افلاطون و ارسطو، خير جامعه مكمل خير افراد است.
ديدگاه ارسطو درباره خير فرجامين، متضمن مطالبى است كه با ديدگاههاى دينى، بويژه يهوديت، مسيحيت و اسلام، انطباق دارد; گو آن كه از ديدگاه اديان، سعادت فرجامين نه در اين نشئه، بلكه در حيات اخروى نهفته است. با اين حال، رنوشت‏حيات اخروى انسان با طرز رفتار او در اين جهان رقم مى‏خورد. بر همين قياس، ارسطو بر اين باور بود كه تا آن هنگام كه زندگى فرد به پايان نرسيده است، براستى نمى‏توان درباره خوشبختى او اظهارنظر كرد. زيرا داشتن زندگى سعادتمندانه به همه رويدادها و از جمله واپسين رويدادهاى زندگى آدمى بسته است. نقطه افتراق ميان ديدگاه ارسطو و ديدگاه اديان اين است كه سعادت فرجامين در ديد اديان نوعى پاداش زندگى خوب به شمار مى‏آيد، در حالى كه در انديشه يونانيان به صراحت اسمى از اين پاداش اخروى به ميان نيامده است. عالمان الهيات و متخصصان ادبيات روم باستان در اين باره كه تا چه ميزان مى‏توان اين ديدگاهها را با هم آشتى داد، اختلاف نظر دارند. تفاوت ديگر تفكر ارسطو با اديان، مساله شانس است. به نظر ارسطو، كسب فضايل شرط لازم نيل به خوشبختى است نه شرط كافى; زيرا كسى كه در اوضاع اسف‏بار رنج مى‏برد هرچند از فضيلت‏بسيار بهره‏مند باشد نمى‏تواند سعادتمند به شمار آيد. در اين باره، تفكر دينى با افلاطون و رواقيان، كه مى‏گويند سعادت فرجامين با زندگى يكسره فلاكت‏بار دنيوى سازوار است، بيشتر هماهنگ است.


تحقیق درباره فضایل اخلاقی


‌پیشرفت‌های‌ معاصر


تاملی در مفهوم خیر اخلاقی


فضائل اخلاقی و مدیر قرن بیست و یکم


جهانی شدن اصول اخلاقی


جنبه های


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان مقاله: خانواده و نقش آن در تربیت دینی و فضایل اخلاقی- 16 صفحه ...

1 روز پیش ... مشخصات فایل عنوان مقاله:خانواده و نقش آن در تربیت دینی و فضایل اخلاقی قالب
بندی:word تعداد صفحات:۱۶ فهرست مطالب عنوان صفحه ۱- مقدمه …

مقاله درباره جاودانگی اخلاق | دانلود فایل فری

20 جولای 2017 ... لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب”. فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت
). تعداد صفحات:14. در این فصل این پرسش مطرح می شود که آیا ...

دانشگاه صنعتی کرمانشاهاخبار کلی دانشگاه » دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بر پایه این گزارش؛ این ژورنال آخرین دستاوردهای مربوط به تحقیقات بین رشته ای
...... 8 9 9hhh 10 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 ...... رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به سخنان دکتر شریعتی درباره
حضرت ...... اینکه ورزش، سالم‌ترین تفریح است و موجبات افزایش فضایل اخلاقی و
پسندیده ...

تحقیق درباره فضایل اخلاقی word 29 صفحه - عنوان

11 آگوست 2017 ... تحقیق درباره فضایل اخلاقی word 29 صفحه ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
حقوق بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی · flat flat hierarchy truly flat ...

دانلود سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای. - takfilema

23 آگوست 2017 ... دانلود مقاله پیرامون نوشابه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات ۱۷ · مقاله آماده در ...
منظور تولید خرید کالا با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (DOC)1 صفحه ...
دالیلی که ما نمی توانیم فضایل رفتاری را به طور بایسته به عمل در آوریم چیست ؟ ...
Next دانلود تحقیق برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولید بهنگام JIT ...

تحقیق درباره ی اخلاق و آداب دانشجویی 29 ص | فایل 100

3 آگوست 2017 ... صفحه اصلی تحقیق درباره ی اخلاق و آداب دانشجویی 29 ص. تحقیق درباره ی اخلاق و
آداب دانشجویی 29 ص ... فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 29
... بنابر این می توان گفت : علم اخلاق علمی است که کمالات و کاستی های نفسانی و به
تعبیر دیگر فضایل و رذایل اخلاقی را تعیین می کند و شیوه ی ...

سیمای امام رضا (ع) وجلوه های فضایل رضوی در تذکره های عرفانی | جعبه ...

16 ژوئن 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع سیمای امام رضا (ع) و جلوه های فضایل رضوی در تذکره های
عرفانی،. در قالب word و در 76 صفحه، قابل ویرایش شامل:.

غزالي و كنفوسيوس در حوزه اخلاق - سازمان تبليغات اسلامي

24 ا کتبر 2007 ... غربي‌ها درباره تقسيم‌بندي دين در چين دچار اشتباه شده‌اند. .... در هدفش پايدار است، با
شوق تحقيق مي‌كند و در امور زندگي عكس‌العمل ... جوانب پررنگتر است و بيشتر آن
دسته از فضايل اخلاقي را مطرح مي‌كند كه .... اين راست گردانيدن نام‌ها را کنفوسيوس
اصل درستکاري نام نهاده و غربيان آن را اخلاق مي‌نامند.29 ..... 33- the word.

عنوان مقاله: خانواده و نقش آن در تربیت دینی و فضایل اخلاقی- 16 صفحه ...

1 روز پیش ... مشخصات فایل عنوان مقاله:خانواده و نقش آن در تربیت دینی و فضایل اخلاقی قالب
بندی:word تعداد صفحات:۱۶ فهرست مطالب عنوان صفحه ۱- مقدمه …

تحقیق درباره مراحل اخلاق (فایل word)

تحقیق درباره مراحل اخلاق (فایل word) ... عنوان صفحه ... ولایت خدا و ولایت شیطان 29
... تخلیه از رذایل با تحلیه به فضایل کاملا فرق دارد؛ زیرا فضایل در نهاد آدمی ...

نفقه - فایل ناب

29 جولای 2017 ... نفقه. موضوع تحقیق : نفقه فایل: ورد و پی‌دی اف 13 صحفه قیمت:2500 … دریافت
فایل ... تحقیق درباره : فضایل اخلاقی (word) 29 صفحه. آگوست 6 ...

تحقیق درباره : فضایل اخلاقی (word) 29 صفحه - ترنسی فایل - همکاری ...

10 آگوست 2017 ... عنوان: فضایل اخلاقی قالب بندی:word تعداد صفخات:۲۹ محتویات اخلاق
فضیلت تاریخ موضوع &zwnj ...

غزالي و كنفوسيوس در حوزه اخلاق - سازمان تبليغات اسلامي

24 ا کتبر 2007 ... غربي‌ها درباره تقسيم‌بندي دين در چين دچار اشتباه شده‌اند. .... در هدفش پايدار است، با
شوق تحقيق مي‌كند و در امور زندگي عكس‌العمل ... جوانب پررنگتر است و بيشتر آن
دسته از فضايل اخلاقي را مطرح مي‌كند كه .... اين راست گردانيدن نام‌ها را کنفوسيوس
اصل درستکاري نام نهاده و غربيان آن را اخلاق مي‌نامند.29 ..... 33- the word.

دانلود مقاله اندازه گیری سرب در مواد آرایشی - دانلود تحقیق

دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش ... 29; 148 KB; 131075; ۲,۹۰۰
... در مورد اندازه گیری سرب در مواد آرایشی، پروژه دانشجویی درباره اندازه گیری سرب در
...

PDF: فضایل اخلاقی | من و او دانلود!

ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 95 ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ...
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﺻﻮل ارزﺷﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ورزش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: Doc (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ و ...
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ - اﺧﻼﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، 29 ﺻﻔﺤﻪ ورد در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و.

بررسی تطبیقی مسئله فیض از دیدگاه ابن سینا صدرالمتالهین word

2 ساعت قبل ... مطالعه تطبیقی مسئله برنامه ریزی جامع تولید word دارای 9 صفحه می باشد و ....
اختصاصی از سورنا فایل زندگی نامه ابو علی سینا . word با و پر سرعت . ... بود و راز
نیرومندی عجیب و تحول ملکات و فضایل آن در همین مطلب نهفته است . .... پکیج
نگرشی بر( بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت ).

بانك اقتصاد نوين - اخبار

بر اساس اين گزارش، پروژه کانون ارزيابي بانک اقتصادنوين، از مهرماه 92 آغاز شده و
...... سرپرستي منطقه نه استان‌ها به عنوان تيم برگزيده اخلاق مورد قدرداني قرار گرفت.
...... روزهاي سه‌شنبه مورخ 1395.04.29 و چهارشنبه مورخ 1395.04.30 از ساعت 8:30 صبح
..... مهندس محمدکاظم مديرعامل شرکت ليزينگ اقتصادنوين درباره قابليت‌هاي اين سامانه
...

PDF: فضایل اخلاقی | من و او دانلود!

ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 95 ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ...
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﺻﻮل ارزﺷﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ورزش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: Doc (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ و ...
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ - اﺧﻼﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، 29 ﺻﻔﺤﻪ ورد در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و.

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... آیا اول پای چپ 28 را برمی داری و بعد پای راست 29 را؟ .... نگاهی داریم به چند ضرب
المثل درباره زنان از کشور‌های مختلف جهان: انگلیسی: زن فقط یک چیز را ..... طبق این
تحقیقات صفحه کلید می توانند عامل شیوع بیماری در بین کارکنان یک دفتر باشند.
...... اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1

SID.ir | تاثير فضايل و رذايل اخلاقي در معرفت الهي از ديدگاه ملاصدرا

... (نامه حكمت) : بهار و تابستان 1389 , دوره 8 , شماره 1 (پياپي 15) ; از صفحه 77 تا
صفحه 100 . عنوان مقاله: تاثير فضايل و رذايل اخلاقي در معرفت الهي از ديدگاه ملاصدرا
. نویسندگان: دانش جواد*. * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران ... ملاصدرا
نيز با تلقي خاصي که درباره معرفت الهي دارد و از سويي آن را مترادف با حکمت دانسته،
و از ...

PDF:تحقیق تغییرپذیری اخلاق — روانشناسی

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-07-29 داﻧﻠﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﺧﻼق — رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﺧﻼق.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ: داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﺧﻼق، در ﻗﺎﻟﺐ doc و در 31 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ... اﻟﺮاﯾﯿﻦ،« درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ارﺳﻄﻮ و
اﻓﻼﻃﻮن در ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدی: zip ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ: word ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 32 ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ:39
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ...

سیمای امام رضا (ع) وجلوه های فضایل رضوی در تذکره های عرفانی | جعبه ...

16 ژوئن 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع سیمای امام رضا (ع) و جلوه های فضایل رضوی در تذکره های
عرفانی،. در قالب word و در 76 صفحه، قابل ویرایش شامل:.

دانلود تحقیق اخلاق معیشت | فایل سرا

25 دسامبر 2016 ... تحقیق اخلاق معیشت در 20 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می ... معیشت و
فضیلت»، همین معنا بازکاوی شده است و با تفکیک فضایل اخلاقی به ...

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... آیا اول پای چپ 28 را برمی داری و بعد پای راست 29 را؟ .... نگاهی داریم به چند ضرب
المثل درباره زنان از کشور‌های مختلف جهان: انگلیسی: زن فقط یک چیز را ..... طبق این
تحقیقات صفحه کلید می توانند عامل شیوع بیماری در بین کارکنان یک دفتر باشند.
...... اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1

تحقیق شیر تو شیر شدن - rss

... رفتاری"، در قالب فایل word و در حجم 29 صفحه، همراه با توضیحات کامل، ویژه دروس
بررسی ... دانلود تحقيق حسابداری وقف و موقوفات، در قالب فایل Word و در حجم 26
صفحه. ... اختصاصی از یارا فایل تحقيق درباره سرطان خون دانلود با لینک مستقیم و
پر سرعت . .... اختصاصی از رزفایل تحقيق در مورد فضایل اخلاقی 95 ص دانلود با
لینک ...

کتابخانه روستای قایش - رسانه

تحقیق و تدوین: فرامرز شعاع حسینی ... ابراهیم حاتمی کیا که در چندین از نزدیک
سابقه همکاری با او را داشته است، درباره شخصیت او می ... ۱۵۲ صفحه. کتاب «پرندگان
آهنین» نوشته عباس خاراباف و با ویراستاری تخصصی محمد رحیم برای ... این کتاب
آکنده از نکات جالب و جذاب تفسیری، حدیثی، تربیتی و اخلاقی است و خواننده، مطالب
نافع ...

فایل شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی مؤثر در امر كارآفرینی ...

9 ساعت قبل ... ... صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت ... این
پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد ... های روان شناختی و
شخصیتی مؤثر در امر كارآفرینی فایل ورد (word)،به ... در سال 1985 بحث در باره
دولتهای كارآفرین در عصر اطلاعات شكل گرفت و .... پایایی[29]آزمون خلّاقیت عابدی.

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... آیا اول پای چپ 28 را برمی داری و بعد پای راست 29 را؟ .... نگاهی داریم به چند ضرب
المثل درباره زنان از کشور‌های مختلف جهان: انگلیسی: زن فقط یک چیز را ..... طبق این
تحقیقات صفحه کلید می توانند عامل شیوع بیماری در بین کارکنان یک دفتر باشند.
...... اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1

تحقیق در مورد اخلاق مديريت اسلامي 32 ص

محصول * تحقیق در مورد اخلاق مديريت اسلامي 32 ص * را از سایت ما دریافت نمایید. ...
نوع فایل: WORD قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحات : 32 صفحه اخلاق ...
اساسي سعادت، در زندگي مادي و معنوي بشر ، اخلاق و فضائل اخلاقي است . ... 29 آگوست
2017.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

29, مقایسه ای بر نقاشی با موضوع چهره در آثار هنرمندان انگلستان، آلمان و ایران از ... 36
, ارزیابی مکانیزم گسیختگی دیواره مسلح شده با مهار صفحه ای و خرده لاستیک با .....
در توسعه فرهنگ بیمه (بررسی نظرات کارکنان شرکت های بیمه درباره توصیف نقش
...... و ماهرانه رفتار نمایند ازین¬رو این تحقیق سعی در بررسی اصول اخلاق حرفه¬ای که
...

تحقیق درباره مراحل اخلاق (فایل word)

تحقیق درباره مراحل اخلاق (فایل word) ... عنوان صفحه ... ولایت خدا و ولایت شیطان 29
... تخلیه از رذایل با تحلیه به فضایل کاملا فرق دارد؛ زیرا فضایل در نهاد آدمی ...

بایگانی‌ها علوم سياسي - صفحه 29 از 33 - مقالات

تحقیق کارایی بازدارندگی هسته ای دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در ......
فایل ورد مقاله ترجمه سه مقاله درباره :پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای
جنوب ... مقاله تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک دارای 29 صفحه می
باشد و .... در این نوع اخلاق، فاعل از طریق عمل به فضایل اخلاقی، علاوه بر سعادت دنیوی
، به ...

سیمای امام رضا (ع) وجلوه های فضایل رضوی در تذکره های عرفانی | جعبه ...

16 ژوئن 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع سیمای امام رضا (ع) و جلوه های فضایل رضوی در تذکره های
عرفانی،. در قالب word و در 76 صفحه، قابل ویرایش شامل:.

ليست مقالات دانشگاه مرودشت

مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ..... دنیوی از دیدگاه قرآن, همایش بین
المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه, دانشگاه معارف اسلامی/اردیبهشت/87, اطلاعات بيشتر.

مطالب تصادفی 2: بررسی نقش ایمان در زندگی [تاردانلود!]

ایمان تحقیق در مورد ایمان فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ...
ایمان ایمان ایمان 11 صفحه معرفت خداوند و شناخت عقلانی نسب. ... ایمان و تقوا فرمت
فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات29 مقدمه از جمله فضایل اخلاقی می توان ایمان
و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 29 - بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی (چکیده)
... 59 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده) ... 73 - تحلیل تنش های برون صفحه
یی در تیر مرکب دوار (چکیده) ...... 1179 - پژوهش درباره زیارت های جامعه (چکیده) ......
3739 - فضایل وامتیازات شاعر اهل بیت علیهم السلام (چکیده)

اخلاق در خانواده - مطالب مشابه | AP2017

دسته بندی: عمومی فرمت ورد 29 صفحه اگر به سهم و تاثیر اخلاق در اسلام، که یکی از ...
یکی از ارکان اساسی سعادت، در زندگی مادی و معنوی بشر، اخلاق و فضائل اخلاقی است
... تحقیق با موضوع اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار مسلمان، در قالب word و در
... مقاله ترجمه شده با موضوع ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی ...

دانلود تحقیق اخلاق معیشت | فایل سرا

25 دسامبر 2016 ... تحقیق اخلاق معیشت در 20 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می ... معیشت و
فضیلت»، همین معنا بازکاوی شده است و با تفکیک فضایل اخلاقی به ...

دانلود تحقیق توسعه صنعت توریسم و نقش امنیت ملی و ... - سویل فایل

برای دانلود این محصول “تحقیق درباره : فضایل اخلاقی (word) 29 صفحه” از سایت
سویل فایل ، روی دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

بررسی تطبیقی مسئله فیض از دیدگاه ابن سینا صدرالمتالهین word

2 ساعت قبل ... مطالعه تطبیقی مسئله برنامه ریزی جامع تولید word دارای 9 صفحه می باشد و ....
اختصاصی از سورنا فایل زندگی نامه ابو علی سینا . word با و پر سرعت . ... بود و راز
نیرومندی عجیب و تحول ملکات و فضایل آن در همین مطلب نهفته است . .... پکیج
نگرشی بر( بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت ).

کتابخانه روستای قایش - رسانه

تحقیق و تدوین: فرامرز شعاع حسینی ... ابراهیم حاتمی کیا که در چندین از نزدیک
سابقه همکاری با او را داشته است، درباره شخصیت او می ... ۱۵۲ صفحه. کتاب «پرندگان
آهنین» نوشته عباس خاراباف و با ویراستاری تخصصی محمد رحیم برای ... این کتاب
آکنده از نکات جالب و جذاب تفسیری، حدیثی، تربیتی و اخلاقی است و خواننده، مطالب
نافع ...

PDF: دانلود مبانی نظری هوش اخلاقی - مانودانلود 1

6 آوريل 2017 ... داﻧﻠﻮد ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت. ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در
... ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه APA ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺼﻞ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ q ... -4 ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ: ﮔﺎﻫﯽ
ﻧﯿﺰ واژه اﺧﻼق ﺻﺮﻓﺎً درﻣﻮرد اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ... ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی ﻫﻮش
اﺧﻼﻗﯽ (ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ) در 29 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ doc ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:.

PDF: فضایل اخلاقی | من و او دانلود!

ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 95 ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ...
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﺻﻮل ارزﺷﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ورزش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: Doc (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ و ...
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ - اﺧﻼﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، 29 ﺻﻔﺤﻪ ورد در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و.

تحقیق درباره فضایل اخلاقی word 29 صفحه - عنوان

11 آگوست 2017 ... تحقیق درباره فضایل اخلاقی word 29 صفحه ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
حقوق بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی · flat flat hierarchy truly flat ...

دانلود سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای. - takfilema

23 آگوست 2017 ... دانلود مقاله پیرامون نوشابه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات ۱۷ · مقاله آماده در ...
منظور تولید خرید کالا با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (DOC)1 صفحه ...
دالیلی که ما نمی توانیم فضایل رفتاری را به طور بایسته به عمل در آوریم چیست ؟ ...
Next دانلود تحقیق برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولید بهنگام JIT ...

ا .ا. وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ج ﺣﻠﯿﻢ ﺳﺮوش ﯾﻌﻘﻮب ﯾﺴﻨﺎ ﺟﻮاد ﺳﺎﻣﯽ روﻣﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ. در ﻣﺤﯿﻂ ورد ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد . .2. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از. 10. ﺻﻔﺤﻪ و. ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ. از
. 25. ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ... ﺳﺎل، ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر، ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ .... ﻋﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧ. ﻈﺎرت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺮم در ﺑﺎره ﺟﺮم ...... 29. ﻣﯽ. رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن در
ﻧﻈﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ در. ﮐﻢ ...... اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺧﻼق، ﺳـﻮاﺑﻖ و ﺳـﻦ ﻣﺤﮑـﻮم ﯾـﺎ اﺣـﻮال.

تحقیق در مورد ايدز چيست ؟

سمینار کارشناسی ارشد شیمی اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک

تحقیق در مورد ايدز چيست ؟

دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب

پاورپوینت کلیات قانون در پزشکی-23 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(سفری به شهر باستانی کرمانشاه)

دانلود پاورپوینت سرگذشت دفتر من درس دوم علوم پایه ششم دبستان

دانلود مجموعه کامل نقشه های GIS اقلیمی و آب و هوا شناسی استان کردستان

MC-GPU v1.3

بلوک اتوکد ماشین 5