دانلود فایل


بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود فایلدانلود فایل هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

دانلود فایل بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محتویات
چكيده
مقدمه
پيشينه ي پژوهش
پژوهش هاي خارجي
پژوهش هاي داخلي
روش شناسي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
جامعه ي آماري و انتخاب شركت ها
روش گردآوري داده ها
روش تجزيه و تحليل داده ها
روايي و پايايي داده ها
يافته هاي پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
جدول2. جدول توافقي سطوح نسبيت گرايي نماينده دولتي يا خصوصي بودن اعضاي هيئت مديره در مقابل نوع اظهارنظر حسابرس
فرضیه پنجم
جدول 3. جدول توافقي سطوح نسبيت گرايي دولتي يا خصوصي بودن
حسابرس با نوع اظهارنظر حسابرس
فرضیه ششم
جدول 4. جدول توافقي سطوح نسبيت گرايي عملكرد هيئت مديره با نوع اظهارنظر حسابرس
فرضیه هفتم
فرضیه هشتم
بحث و نتيجه گيري
پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده
منابع
قسمتی از متن

واژه هاي كليدي: دوگانگي وظيفه مديرعامل، نسبت غيراجرايي اعضاي هيئت مديره، اندازه هيئت مديره، اظهارنظر غيرمقبول، رگرسيون لجيستيكمقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند؛ اما در سي سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها را مطرح كرده اند[8]. به طور كلي اين موارد، تحت عنوان حاكميت شركتي در حسابداري بيان مي شود. طبق تعريف حساس يگانه و باغوميان [2]: "حاكميت شركتي، قوانين و مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ ها و سيستم هايي است كه موجب دستيابي به هدف هاي پاسخ گويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي شود". تأكيد مباني اوليه حاكميت شركتي، بيشتر بر موضوع راهبرد شركت ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح ديدگاه هاي جديدتر، به سمت توجه جدي به حقوق كليه ذينفعان و اجتماع گرايش يافت. فروپاشي شركت هاي بزرگي مانند انرون و ورلدكام در آمريكا توجه همگان را به نقش برجسته حاكميت شركتي و توجه جدي به اصول نام برده درمورد پيشگيري از وقوع چنين فروپاشي هايي جلب كرده است.
در حاكميت شركتي، هدف، برخورداري از يك هيئت مديره مؤثر و كارا است و دستيابي به اين هدف، مستلزم ارزيابي خصوصيات هيئت مديره(به ويژه مطلوب) است. در اين صورت، سؤال مطرح اين است كه آيا متفاوت بودن خصوصيات هيئت مديره شركت ها مي تواند در نوع گزارش حسابرسان مستقل آنها اثرگذار باشد؟ يعني اگر ويژگي هايي از جمله تعداد اعضاي هيئت مديره، نسبت غيراجرايي اعضاي هيئت مديره، نمايندگي اعضاي هيئت مديره از بُعد دولتي يا خصوصي بودن آن، وجود مدرك تحصيلي دكتري در بين اعضاي هيئت مديره، وجود مدرك تحصيلي مالي يا حسابداري در بين اعضاي هيئت مديره، تغيير در اعضاي هيئت مديره سال و تغيير حسابرس مي تواند در نوع گزارش حسابرسان مستقل تأثيرگذار باشد؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هيئت مديره مطلوب تر هدايت كرد.
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیأت مدیره شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران است. اهميت اين پژوهش اين است كه به گونه تجربي به مديران، سرمايه گذاران و ساير تصميم¬گيرندگان نشان دهد كه متفاوت بودن خصوصيات هيئت مديره شركت هاي بورس بر نوع گزارش حسابرسان مستقل آنان تأثير دارد؛ افزون بر اين، وجود كدام يك از خصوصيات هيئت مديره، در نوع گزارش حسابرسان مستقل مؤثرتر است.

پيشينه ي پژوهش
در يك نگاه كلي، حاكميت شركتي، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركت ها را تعيين مي كند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكيت ايشان، اعضاي هيئت مديره و تركيب آن، مديريت شركت كه توسط مديرعامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي شود و ساير ذينفع ها كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند[5]. آن چه در اين ميان بيشتر جلب توجه مي كند حضور هيئت مديره اي مستقل و با دانش حرفه اي در سازمان است كه مي تواند بر گزارش حسابرسان مستقل اثرگذار باشد. پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه به طور خلاصه در زير ارائه شده است:


دوگانگی وظیفه مدیرعامل


نسبت غیراجرایی اعضای هیئت مدیره


اندازه هیئت مدیره


اظهارنظر غیرمقبول


رگرسیون لجیستیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺷﯿﻮه و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ٔ. ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ
... اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ... ﺑﺎ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
از اﻃﻼﻋﺎت ... ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، درﺳﺘﮑﺎري و ﺗﺨﺼﺺ، در .... ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑ .... ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

وبلاگ تخصصی حسابداری - اصطلاحات حسابداری

سازمان حرفه ای حسابرسان مستقل (در آمریكا) كه اعتلای استانداردهای حرفه ای و ... از
اصول پذیرفته شده حسابداری دارد كه اهمیت آن تذكر در گزارش حسابرسان را ایجاب ...
كمیته ای از هیت مدیره كه حسابرسان مستقل را منصوب می كند ، یافته های حسابرسی را
بررسی ... قانون اوراق بهادار 1933 جبران خسارت خریداران اوراق بهادار را كه از تحریف با
اهمیت ...

اصطلاحات حسابرسي - خوش آمدید. ...به کافه تراز

7 آگوست 2012 ... نظر مقبول ... مفهومي كه به موجب آن استفاده از اصول حسابداري يكسان از يك سال به سال
ديگر به ... كميته اي از هيت مديره كه حسابرسان مستقل را منصوب مي كند ، يافته هاي ...
مدارك شامل صورتهاي مالي حسابرسي شده كه شركتهاي مايل به عرضه اوراق بهادار ... احتمال
خطر رخ دادن يك تحريف با اهميت در يك حساب و عدم كشف به موقع آن ...

تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در ...

تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت های مالی
. برترین فایل. لینک منبع و پست :تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ...

ج-4( شرکت داروسازی تولیددارو: این شرکت ضمن بازسازی خط تولید ...

گروه سرمایه گذاری البرز گزارش فعالیت سال 95. 79 .... مذاکرات اولیه با شرکت
Sanofi در زمینه تولید تحت لیسانس محصوالت نیمه جامد در شرکت سبحان دارو. ....
پیگیری درخصوص صدور گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص کنترل های داخلی حاکم
بر ... به کمیته حسابرسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نسبت به تشکیل
کمیته در ...

كيفيت گزارشگري مالي، ريسك اطلاعاتي و هزينه سرمايه

ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌ. ﻲ. ﻭ ﻣﺪ. ﻳﺮﻳﺖ. ﺳﻮﺩ ﺗﻌﻬﺪ. ﻱ. ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. 1B. ﻴﺘﺎﺑ.
ﻣﺸﺎ. ﻳﺨﻲ. 0F. *. 2B .... ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻓﺮﻳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ.

ﺷﯿﻮه و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ٔ. ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ
... اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ... ﺑﺎ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
از اﻃﻼﻋﺎت ... ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، درﺳﺘﮑﺎري و ﺗﺨﺼﺺ، در .... ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑ .... ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ ...

حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا - روزنامه دنیای اقتصاد

9 آگوست 2012 ... قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار ... در
سال 1380 اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران با هدف تعیین اعضای ... و
چگونگی انتخاب آن»، مدیران حسابرسی واجد شرایط اظهار‌نظر و صدور و امضای ... (الف)
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

9 آگوست 2017 ... فایل بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات
هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را از ...

ﺷﯿﻮه و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ٔ. ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ
... اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ... ﺑﺎ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
از اﻃﻼﻋﺎت ... ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، درﺳﺘﮑﺎري و ﺗﺨﺼﺺ، در .... ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑ .... ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

10 آگوست 2017 ... عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

حسابرسی - حسابداري

2) حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي گزارش مي دهند نه درباره مدرك حسابداري . ... اما
اصول پذيرفته شده حسابداري(GAAP) مفاهيم يا استانداردهاي مقرر شده توسط نهادهايي
.... اگر حسابرس در شركت مورد رسيدگي عضو هيات مديره آن باشد استقلال ندارد .....
شوند ولی مطاتبق با قانون1934 بورس اوراق بهادار حسابرسان به دلیل قصور و تقلب
متهم می ...

مقاله حسابداری

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

بایگانی/آرشیو برچسب ها : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با
استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

مقاله حسابداری

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13 - Magiran

29 ژانويه 2012 ... ادله الكترونيكي و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دريافت تلفني سفارشات
... بررسي ارتباط بين هزينه سرمايه و معيارهاي مرتبط با ارزش افزوده ... بررسي عوامل
تاثيرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس ... اندازه موسسه حسابرسي منتخب شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .... گزارش اشکال در اطلاعات

حسابرسی عملیاتی در ارزيابي اثر بخشي شركتها - اثـیـــــر...سایت ...

چکیده: حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که دارای سه مؤلفه کارایی، ... خدمات
حسابرسی عملیاتی هم اکنون در دنیا توسط سه گروه حسابرسان مستقل، .... 17- پردازش
داده ها با استفاده از تکنیک های حسابرسی رایانه ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست
آمده . .... نكته دیگر اینكه از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ‌ماه 1345
...

موسسه خدمات مالی وحسابرسی آرین حساب متین

موسسه خدمات مالی وحسابرسی آرین حساب متین - حسابداری و حسابرسی. ... آئین نامه
اجرایی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی با تصویب ... وزارت امور
اقتصادی و دارایی ، ســـــازمان بورس اوراق بهادار ، ســـازمان امورمالیاتی و00000 باید .....
مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد (صورتحساب)
مبتنی ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

9 آگوست 2017 ... بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

اختصاصی از آنلاین پروژه بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با
استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

10 آگوست 2017 ... عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘ - دانشگاه تهران

ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. ﻫﻴﺌﺖ. ﻣﺪﻳﺮه.
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ...

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس

جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. می باشد . .....
ساختار هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد . ..... )1390( » بررسی
احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده. از خصوصیات هیات مدیره
شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران » ، بررسی حسابداری و حسابرسی ،
دوره.

توقف معاملات و بستن بازار | گپ و گفت حقوقی

3 ژانويه 2015 ... ششم- شرایط شرکت های متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار:. ... در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام
بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس، بورس تهران در ... دارای شخصیت حقوقی و مالی
مستقل است که توسط هیئت مدیره ای پنج ... ثبت و صدور مجوز "عرضه عمومی" اوراق
بهادار و نظارت بر آن. .... گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.

پیش بینی ورشکستگی - خرید و فروش کتاب

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع .... پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلف صورت می پذیرد، که
از میان .... (بررسی حسابداری و حسابرسی شماره 40 – نقی بهرام فر ساسان مهرانی) . ......
4- ارزيابي توانمندي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل
...

حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا - روزنامه دنیای اقتصاد

9 آگوست 2012 ... قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار ... در
سال 1380 اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران با هدف تعیین اعضای ... و
چگونگی انتخاب آن»، مدیران حسابرسی واجد شرایط اظهار‌نظر و صدور و امضای ... (الف)
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به ...

علیرضا معطوفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

​عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...
بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت و احتمال ریسک نکول در
شرکت های ... بررسی حاکمیت شرکتی و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق .... مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده
روش ANP،

پرتو حسابداری - حسابرسی

تاثیر ارتباط حسابرس با كمیته حسابرسی و هیئت ‌مدیره بر كیفیت گزارشگری
مالی ... بورس اوراق بهادار تهران با حضور بزرگان و پيشکسوتان حرفه حسابرسي، ...
آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم
... و بخشنامه سازمان امور مالياتي مقرر شد ماليات اشخاصي كه گزارش حسابرسان مستقل
...

ارزش جاری - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻮرس در اﻗﺘﺼﺎدﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدهـﺎﯼ ﺑﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﮐﺠﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ. ﭼﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط و هﻤﮑﺎرﯼ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دارد، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﺰارش. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش وﯾﮋﻩ ﻧﻘﺶ ...

fasle3 azinfar

اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر اﺳﺖ . ارزﯾﺎﺑﯽ ... اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ. اﺳﺖ ... در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺮاﺟﻊ ... ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوط ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده .... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺷﯿﻮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.

ج-4( شرکت داروسازی تولیددارو: این شرکت ضمن بازسازی خط تولید ...

گروه سرمایه گذاری البرز گزارش فعالیت سال 95. 79 .... مذاکرات اولیه با شرکت
Sanofi در زمینه تولید تحت لیسانس محصوالت نیمه جامد در شرکت سبحان دارو. ....
پیگیری درخصوص صدور گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص کنترل های داخلی حاکم
بر ... به کمیته حسابرسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نسبت به تشکیل
کمیته در ...

تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب هیأت مدیره بر حق‌الزحمه ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ". فصلنامه بررسیهای ...

فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13 - Magiran

29 ژانويه 2012 ... ادله الكترونيكي و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دريافت تلفني سفارشات
... بررسي ارتباط بين هزينه سرمايه و معيارهاي مرتبط با ارزش افزوده ... بررسي عوامل
تاثيرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس ... اندازه موسسه حسابرسي منتخب شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .... گزارش اشکال در اطلاعات

ارزش جاری - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان : بررسی احتمال ...

ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد تبریز

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک یکی از پیشنهادهایی است که به هیات مدیره و
کمیته ... استفاده از واژه «اطمینان بخشی» شامل این احتمال است که حسابرسی داخلی
مبتنی بر ریسک تمام .... تنها کتابی است که حسابداری را با اوراق بهادار مرتبط می
کند. ...... ریال قرارداد های مالی آنها باشد و یا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران.

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

عصر خودرو - نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو

23 نوامبر 2015 ... گزارشی از بررسی صورت‌های مالی و حسابرسی موسسات اقتصادی ... طبق گزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانونی "ایران خودرو" (منتهی به 29 اسفند سال ... گروه و
شرکتهای فرعی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و اظهارنظر حسابرس در مورد آن ...
اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار).

پیش بینی ورشکستگی - خرید و فروش کتاب

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع .... پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلف صورت می پذیرد، که
از میان .... (بررسی حسابداری و حسابرسی شماره 40 – نقی بهرام فر ساسان مهرانی) . ......
4- ارزيابي توانمندي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل
...

پرتو حسابداری - حسابرسی

تاثیر ارتباط حسابرس با كمیته حسابرسی و هیئت ‌مدیره بر كیفیت گزارشگری
مالی ... بورس اوراق بهادار تهران با حضور بزرگان و پيشکسوتان حرفه حسابرسي، ...
آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم
... و بخشنامه سازمان امور مالياتي مقرر شد ماليات اشخاصي كه گزارش حسابرسان مستقل
...

تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب هیأت مدیره بر حق‌الزحمه ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ". فصلنامه بررسیهای ...

خواص و حالات روح در ظاهر و باطن انسان

زنبور ملکه ، زنبور کارگر ، زنبور نر

دانلودتحقیق درمورد عا مل بيماري تیفوس

پاورپوینت ویروس شناسی

مقاله کشت گوجه فرنگی در گلخانه

ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری)

ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری)

دانلود تحقیق در مورد ماشك

تحقیق سعدی 21 ص

دانلود پاورپوینت علف گربه -نعنای گربه