دانلود فایل


جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه - دانلود فایلدانلود فایل جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه ، آز تجزیه

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر محمد باویلی دانشگاه بین المللی ارس


جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه مهندسی

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه مه. ندسی. دکتر علی مختاری ... از. آزما. ي. شگاه. و.
برقراري. نظم،. لطفاً. به. نکات. يز. ر. توجه. داشته. باش. دي. : -1. يپ. ش. ازشروع. ياول.

دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2 – مهندسی شیمی

شیمیزار - دانلود جزوه شیمی تجزیه 2 عاشقان مهندسی شیمی پیام نور تبریز جزوه های
مهندسی شیمی - morteza9595.blogfa.com (دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2 ...

گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 - گزارش کارهای آزمایشگاه های ...

گزارش کارهای آزمایشگاه های شیمی - گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 - گزارش
کارهای شیمی آلی - شیمی تجزیه - شیمی فیزیک - شیمی معدنی - شیمی صنعتی ...

١ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

Dr.Dalali. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم. ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ. دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ. ١. دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ دﻻﻟﯽ. م- . ﭘﺮی ﻧﮋاد.
زﻣﺴﺘﺎن. ١٣٨٣. دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ دﻻﻟﯽ. ﺑﺎزﻧﮕﺮی. : زﻣﺴﺘﺎن. ١٣٨٧ ...

گزارش کار شیمی تجزیه1 - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)

گزارش کار ازملیشگاه تجزیه, تیتراسیون مخلوط سدیم کربنات و اسید بی کربنات.
گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)شیمی و گزارش کار شیمی - گزارشکار شیمی ...

گزارش کار آزمایشگاه شیمی

برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه, 2, استاندارد کردن آهن توسط دی کرومات
... برچسب‌ها: آزمایشگاه شیمی تجزیه 2, تیتراسیون های اکسید و احیا, اندازه گیری ...

1 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ﺟﺰوه : ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻗﺪم ﯽﺋ ﺧﺎﻧﻢ ﺣ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﺟﺰوه. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ. 1. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﺧﺎﻧﻢ ﺣﮑﯿﻤﻪ رﺿﺎ. ﯽﺋ. اﻗﺪم ... ﺑﺮﺧﯽ
از ﺟﺎﻣﺪات آﻟﯽ در دﻣﺎي ذوب ﺷﺪن ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮاﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان.

آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه شیمی تجزیه. کارشناس آزمایشگاه: نام و نام خانوادگی: الهه احمدی. تحصیلات:
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. این آزمایشگاه مربوط به رشته های فنی مهندسی و علوم ...

دانلود مقاله دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ – یار آزمون

5 ژوئن 2016 ... ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ۱، ﺟﺪاﺳﺎزي۲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ۳ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

انجمن کیمیا گران جوان - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی. آزمایش (3):. طیف نورسنجی فوق بنفش-
مرئی. نام آزمایش: تجزیه طیف نور سنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات وپتاسیم دی ...

3 جزوه آزمایشگاه شیمی آلی - دانشگاه آزاد اسلامی کنگان

برخی از. جامدات آلی در دماي ذوب شدن یا پیش از آن براثر گرما تجزیه می شوند. در. این
صورت می توان به جاي. نقطه ذوب دماي تجزیه را به عنوان یک خاصیت فیزیکی مورد ...

آزمایشگاه شیمی تجزیه :: مهندسی شیمی

گزارش کار در آزمایشگاه شیمی تجزیه شامل: تیتراسیون های کمپلکس سنجی
تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا تعیین درصد خلوص مواد شیمیایی تیتراسیون
وزن ...

گزارش کار آزمایشگاه شیمی

برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه, 2, استاندارد کردن آهن توسط دی کرومات
... برچسب‌ها: آزمایشگاه شیمی تجزیه 2, تیتراسیون های اکسید و احیا, اندازه گیری ...

جزوه ی ازمایشگاه شیمی تجزیه | Eaged

14 ژانويه 2017 ... برچسب: جزوه ی ازمایشگاه شیمی تجزیه. آزمایشگاه شیمی تجزیه یک. برای دیدن فایل
pdf روی لینک زیر کلیک کنید … آزمایشگاه شیمی تجزیه یک.

گزارشکار های آزمایشگاه شیمی تجزیه - 2 - realgame.ir

گیفت کارت گزارشکار های آزمایشگاه شیمی تجزیه - 2 Home آخرین مطالب الکسا ...
آلی پاورپوینت جزوه شیمی تجزیه یک (1) کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 تعيين ...

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 - شیمی کاربردی - loxblog.Com

برچسب ها : آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه شیمی تجزیه، آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2،
دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی، دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه، سنجش حجمی ...

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه. هدف. آزمایش. : اندازه. گیری ... تجزیه. ای. از. دهه. 0492.
شروع. شد. و. بر. کاربرد. دسته. ای. از. ترکیبات. کوئور. دینانسی. خاص. به. نام. کی.

آزمایشگاه شیمی تجزیه (1) | پایگاه کتاب های درسی ، اداره کل نظارت بر ...

9 ا کتبر 2012 ... آزمایشگاه شیمی تجزیه (1) ... مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت
ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، ...

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - گزارش کار - گروه شیمی

3 جولای 2016 ... گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی تهیه شده توسط ابراهیم قربانی کلهر از
دانشگاه پیام نور اردبیل فهرست آزمایشهای موجود در گزارش کار: ...

₪ ₪ - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 - blogfa.com

اندازه گیری NaHCO3 و Na2CO3 در یک محلول, ✓دانلود. اندازه گیری کلسیم و منیزیم
توسط E.D.T.A (سختی آب), ✓دانلود. گراویمتری ( وزن سنجی رسوب ), ✓دانلود.

دانلود کتاب - آز شیمی تجزیه 1

دانلود کتاب، دانلود رایگان بیش از 32000 کتاب، جزوه، مقاله الکترونیکی با لینک
... گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 (شماره 10) - 4.6 out of 5 based on 10 votes ...

گزارش کار شیمی تجزیه 2- تیتراسیون های PHمتری اسید (قوی یا ...

4 دسامبر 2012 ... در تیتراسیون های PHمتری اسید (قوی یا ضعیف)را به وسیله باز قوی یا ضعیف و
بالعکس تیتر می کنیم و از رسم منحنی PH نسبت به حجم تیتر ...

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - گزارش کار آزمایشگاه شیمی=کیمیا

گزارش کار آزمایشگاه شیمی=کیمیا - آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - chemistry=
گزارش کار آزمایشگاه شیمی - گزارش کار آزمایشگاه شیمی=کیمیا.

دانلود درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 (گزارش کار ) - انجمن شیمی فریمان

30 ژانويه 2014 ... جزوه و خلاصه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 دانشگاه پیام نور این جزوه آموزشی دو واحد
درسی از کل واحدهای رشته ی شیمی را شامل می شود. تالیف این جزوه به ...

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 | شبکه مقاله

25 ژوئن 2016 ... دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 625 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود
مجموعه آزمایشات شیمی تجزیه 1 دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی ...

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 - شیمی کاربردی

دسته بندی: مقاله,گزارش كار آزمايشگاه,دانلود کتاب,دانلود نمونه سوالات,آموزشی,عمومی,
مشاوره,دانلود جزوه,مواد شیمیایی,وسایل آزمایشگاه,ایمنی و کمکهای اولیه,معرفها و محلول ها
...

کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)

کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه (1) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت وزيري
شومیز تاریخ چاپ93/03/26 نوبت چاپ1.

دانلود کتاب - آز شیمی تجزیه 1

دانلود کتاب، دانلود رایگان بیش از 32000 کتاب، جزوه، مقاله الکترونیکی با لینک
... گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 (شماره 10) - 4.6 out of 5 based on 10 votes ...

1 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ﺟﺰوه : ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻗﺪم ﯽﺋ ﺧﺎﻧﻢ ﺣ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﺟﺰوه. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ. 1. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﺧﺎﻧﻢ ﺣﮑﯿﻤﻪ رﺿﺎ. ﯽﺋ. اﻗﺪم ... ﺑﺮﺧﯽ
از ﺟﺎﻣﺪات آﻟﯽ در دﻣﺎي ذوب ﺷﺪن ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮاﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان.

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه | WOWO WOWO

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه. بهمن ۱۵, ۱۳۹۰ در ۲:۴۰ ق.ظ توسط خانم طباطبایی.
گزارش کار آزمابشگاه شیمی تجزیه۱-تیتراسیون اسید و باز. ۲-تیتراسیون های ...

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - گزارش کار - گروه شیمی

3 جولای 2016 ... گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی تهیه شده توسط ابراهیم قربانی کلهر از
دانشگاه پیام نور اردبیل فهرست آزمایشهای موجود در گزارش کار: ...

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه مهندسی

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه مه. ندسی. دکتر علی مختاری ... از. آزما. ي. شگاه. و.
برقراري. نظم،. لطفاً. به. نکات. يز. ر. توجه. داشته. باش. دي. : -1. يپ. ش. ازشروع. ياول.

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه - مادسیج

5 جولای 2014 ... دریافت جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه کمی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف
از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته داروسازی با وسایل حجم ...

گزارش کار ازمایشگاه شیمی تجزیه 1 - گروه شیمی محض دانشگاه آزاد ...

سلام به همگی دوستانم. امروز هم واستون گزارش کار. شیمی تجزیه ۱. اندازه گیری سختی
کل اب اشامیدنی. رو گذاشتم. امید دارم این مطلب مفید مورد استفادتون قرار بگیره !!!

گزارش کار شیمی تجزیه1 - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)

گزارش کار ازملیشگاه تجزیه, تیتراسیون مخلوط سدیم کربنات و اسید بی کربنات.
گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)شیمی و گزارش کار شیمی - گزارشکار شیمی ...

گزارش کارهای شیمی تجزیه 2 - شیمی پیام نور

گزارش کارهای شیمی تجزیه 2 (کپی شده از دفتر اینجانب) به همراه فایل اکسل آماده جهت
... جزوه, 0, 561, sara20 ... آزمایشگاه تجزیه دستگاهی, 3, 1246, mina_jahed ...

آزمایشگاه شیمی تجزیه - معاونت پژوهش و فناوری

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه). نام و نام خانوادگی: مرجان شعبان زاده. شرح
وظایف: آزمایشگاه شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، تحقیقاتی شیمی فیزیک.

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 گزارش کارهای آزمایشگاه های شیمی دستور کار
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 دانلود کتاب - آز شیمی تجزیه 2 - robook.ir گزارشکار های ...

گزارشکار های آزمایشگاه شیمی تجزیه

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه کمی (دانشگاه بین المللی ارس ). عنواین آزمایش : آشنائی
با وسایل حجم سنجی و تهیه عملی محلول ها. تهیه محلول سود و استاندارد کردن آن با ...

کتب مقاله جزوه گزارش کار شیمی دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی ...

همه ی گزارش کار های آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 در این فایل گنجانده شده که شامل آزمایش
های: 1. الکتروگراویمتری مس و نیکل 2.سنجش اسید ها به روش کولوم.

دانلود مجموعه گزارش کار های آزمایشگاه شیمی تجزیه | گروه مهندسین توپگ

16 ا کتبر 2016 ... مجموعه کامل گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه که از چند دانشگاه جمع آوری شده و به
صورت PDF برای استفاده دانشجویان در سایت قرار داده شده است .

انجمن کیمیا گران جوان - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی. آزمایش (3):. طیف نورسنجی فوق بنفش-
مرئی. نام آزمایش: تجزیه طیف نور سنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات وپتاسیم دی ...

خلاصه کتاب شیمی تجزیه 1 پیام نور - دانلود کتاب آزمایشگاه شیمی ...

دانلود کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ پیام نور محمود پایه قدرکتاب شیمی تجزیه
دستگاهی پیام نورمعدنی پیام نور(۱) دانلود رایگان جزوات پیام نورجزوء شیمی معدنی 1
...

آزمایشگاه شیمی تجزیه - معاونت پژوهش و فناوری

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه). نام و نام خانوادگی: مرجان شعبان زاده. شرح
وظایف: آزمایشگاه شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، تحقیقاتی شیمی فیزیک.

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی تجزیه - سایت نواندیشان

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی تجزیه گزارش کار ازمایشگاه شیمی تجزیه استاد
کلهر ب.

انجمن کیمیا گران جوان - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی. آزمایش (3):. طیف نورسنجی فوق بنفش-
مرئی. نام آزمایش: تجزیه طیف نور سنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات وپتاسیم دی ...

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه - انجمن های تخصصی - اسپرینگ

30 نوامبر 2013 ... نمونه برداری چکیده: برای دستیابی به اطلاعات ارزشمند ، لازم است تجزیه بر روی نمونه
ای انجام شود که ترکیب آن ، کاملا معرف تمامی مادهای که نمونه از آن ...

آزمایشگاه ها-امور پژوهشی - دانشگاه رازی کرمانشاه

-کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه 1و2 وتجزیه دستگاهی دانشگاه خلیج فارس ... -
کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیهتجزیه مهندسی دانشکده شیمی دانشگاه رازی.

دانلود رایگان گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه - هدایت سنجی

وبلاگ شخصی کیوان آذخ - دانلود رایگان گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه - هدایت
سنجی - به کیسا خوش آمدید.

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ٢ - دانلودستان مهندسی شیمی

بازگشت به صفحه اصلی. برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ٢ از لینک
های زیر استفاده کنید. آنالیز محلول با هدایت سنجی · الکتروگراویمتری و کولن ...

جزوه شیمی تجزیه 1 - یک معلم

این جزوه براساس کتاب شیمی تجزیه اسکوگ-وست در دانشگاه تهران مرکز توسط ...
ویرایش حل المسائل کتاب اسکوگ-وست را نیز از بخش فروشگاه ما تهییه فرمایید.

کتب مقاله جزوه گزارش کار شیمی دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی ...

همه ی گزارش کار های آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 در این فایل گنجانده شده که شامل آزمایش
های: 1. الکتروگراویمتری مس و نیکل 2.سنجش اسید ها به روش کولوم.

آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه شیمی تجزیه. کارشناس آزمایشگاه: نام و نام خانوادگی: الهه احمدی. تحصیلات:
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. این آزمایشگاه مربوط به رشته های فنی مهندسی و علوم ...

گزارش کار شیمی تجزیه1 - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)

گزارش کار ازملیشگاه تجزیه, تیتراسیون مخلوط سدیم کربنات و اسید بی کربنات.
گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)شیمی و گزارش کار شیمی - گزارشکار شیمی ...

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 | شبکه مقاله

25 ژوئن 2016 ... دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 625 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود
مجموعه آزمایشات شیمی تجزیه 1 دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی ...

دانلود گزارش کار آزمايشگاه شيمي تيتراسيون کمپلکسومتري - رزبلاگ

13 ژانويه 2017 ... دانلود گزارش کار آزمايشگاه شيمي تيتراسيون کمپلکسومتري 1 . گزارشکار های
آزمایشگاه شیمی تجزیه پیوند خورده با موضوع : گزارشکار های ...

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

1 نوامبر 2016 ... دانلود مجموعه آزمایشات شیمی تجزیه 1 دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 مقدمه
معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی ...

شیمی شهید چمران - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1. به نام خدا. آزمایش شماره2. نام آزمایش:
تیتراسیون اسید- باز. هدف آزمایش: اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول.

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه | WOWO WOWO

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه. بهمن ۱۵, ۱۳۹۰ در ۲:۴۰ ق.ظ توسط خانم طباطبایی.
گزارش کار آزمابشگاه شیمی تجزیه۱-تیتراسیون اسید و باز. ۲-تیتراسیون های ...

حمله گرند پریکس دفاع سیسیلی The modern Grand Prix Attack

حل مشکل خاموشی Y560-U02 با برد A_V2..1K به تاریخ 2016/11/05

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بررسی پدیده سرج و استال در کمپرسور

پاورپوینت مدیریت زمان (لاتین با ترجمه فارسی)

گزارش کار آموزي کارگاه قالب سازی برادران نجفی ساخت قالب پلاستیک

قالب فروشگاه ساز فول شاپ - سری اول

پروژه کامل کاریابی

دانلود گزارش کار آموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري

پاورپوینت استراتژی های بازاریابی وفروش در شرایط بحران - 53 اسلاید

طرح تفصیلی شیراز-4 جلد پی دی اف