دانلود فایل


آینده نگاری و آینده پژوهی - دانلود فایلدانلود فایل تفاوت آینده نگاری و آینده پژوهی الماس آینده نگاری آینده نگاری در ژاپن آینده نگاری در انگلیس آینده نگاری در کره جنوبی آینده نگاری آلمان

دانلود فایل آینده نگاری و آینده پژوهی شامل فایل های PDF با موضوعات زیر:
تفاوت آینده نگاری و آینده پژوهی
الماس آینده نگاری
آینده نگاری در ژاپن
آینده نگاری در انگلیس
آینده نگاری در کره جنوبی
آینده نگاری آلمان


آینده نگاری


انگلستان


کارآفرینی


کارآزمای


برنامه آینده نگاری


شورای علم و فناوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


IFFNA | نخستین پایگاه آینده نگاری و آینده پژوهی ایران

پایگاه آینده نگاری و آینده پژوهی ایفنا | نخستین در ایران.

چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه

اﻧﺪﯾﺸﯽ و آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري راﻫﺒﺮدي در ﭘﯿﺶ ﻧﺪارﻧﺪ . آﯾﻨﺪه. اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ. روﯾﮑﺮد. ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ. ي.
ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي اﺳﺖ . در آﯾﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﯽ. ،. آﯾﻨﺪه. ﻫﺎي ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ، ﻣﺤﺘﻤﻞ و
ﻣﺮﺟ ﺢ ﺳﻄﺢ ﺑﻨ. ﺪي ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎن روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه. ﭘﮋوﻫﯽ را در ﮐﺎﻧﻮن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰﯾﻬﺎي
ﺧﻮد ﻗﺮار داده .اﻧﺪ. ﻫﺪف از. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري در داﻧﺸﮕﺎه
.

فراخوان همایش «آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در چشم انداز 1404 ...

22 نوامبر 2016 ... معاونت راهبردی قوه قضائیه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی به منظور پیشبرد اهداف
پژوهشی و تشویق محققین جهت تولید ادبیات علمی فاخر در حوزه آینده پژوهی قضایی،
نسبت به فراخوان مقالات « آینده پژوهی و آینده نگاری قضائی در چشم انداز 1404» اقدام
کرده است.

ایرنا - آینده پژوهی استرالیا در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

5 مارس 2018 ... تهران- ایرنا- استرالیا کشوری است که در آن مطالعات آینده ها، تفکر راجع به آینده ها،
آینده نگاری و آینده پژوهان به خصوص در نسبت با منطقه آسیا و اقیانوسیه به میزان
زیادی شکوفا شده اند؛ دانش نوینی که ایران می تواند با تحلیل دقیق مفاهیم، روش ها،
نتایج، انتقال درست و ترجمه منابع اصلی این دانش از آن بهره گیرد.

آينده نگاري فناوري ارتباطات در ايران 1404 - آینده پژوهی

10 سپتامبر 2011 ... هدف اصلی این پروژه آینده نگاری، شناسایی آینده های محتمل فناوری ارتباطات ایران در
افق چشم انداز ایران ۱۴۰۴ می باشد، به گونهای که بتوان با انتخاب بدیل، چارچوب
مناسبی برای برنامه ریزی سیاست گذاران ملی و بخشی تدوین گردد. به منظور شناسایی
بدیل ها از روش سناریونگاری استفاده شده است. یک گام مهم در روش ...

نخستین کارگاه آشنایی با مفاهیم آینده پژوهی و آینده نگاری در سلامت ...

نخستین کارگاه آشنایی با مفاهیم آینده پژوهی و آینده نگاری در سلامت برگزار شد . به
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل نخستین کارگاه آشنایی با مفاهیم آینده پژوهی و
آینده نگاری سلامت با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم
پزشکی ، دکتر فریدون عزیزی معاون علمی ، دکتر مصطفی قانعی رئیس گروه آینده
نگاری ...

آینده پژوهی چیست؟ - برترین ها

17 دسامبر 2016 ... مطالعه آینده از این حیث، «تصویرسازی» است و عموما در حوزه رسانه های جدید و در جهت
عمومی سازی یک تصویر از آینده، و ذیل روش کلی «تخیل علم»، صورت می گیرد. آینده
نگری و آینده نگاری، هر کدام شیوه ها و روش هایی در اجرا دارند که در ادامه به تعدادی از
شاخص ترین این شیوه ها در هر پارادایم پرداخته می شود: آینده پژوهی چیست؟

آينده نگاري - پروژه آینده نگاری در صنعت پتروشیمی

بنابراین فرآیند شناسایی و تدوین استراتژی های توسعه پتروشیمی در رسیدن به
افق 1404 نیازمند استفاده از ابزار آینده پژوهی است. o تعریف آینده نگاری: فرآیندی
نظام مند و مشارکتی جهت خلق آینده مطلوب برپایه تغییرات محیطی و باهدف تدوین
راهبردها و اتخاذ تصمیمات روزآمد است. آینده نگاری با استفاده از ابزاری نظیر سناریو
نویسی، ...

مجموعه مقالات دومین همایش ملی آینده پژوهی - سیویلیکا

مجموعه مقالات دومین همایش ملی آینده پژوهی (02nd national futures studies conference)
سال 1382 در شهر تهران توسط شرکت یادگار درخشان آریا ، برگزار گردید. ... بررسی و
اولویت بندی تاثیر عوامل توانمندی استراتژیک سازمان بر عملکرد رقابتی در صنعت
بانکداری با رویکرد آینده نگاری مورد بانک های سپه سال 1392. (مقاله کامل)

آينده نگاري فناوري ارتباطات در ايران 1404 - آینده پژوهی

10 سپتامبر 2011 ... هدف اصلی این پروژه آینده نگاری، شناسایی آینده های محتمل فناوری ارتباطات ایران در
افق چشم انداز ایران ۱۴۰۴ می باشد، به گونهای که بتوان با انتخاب بدیل، چارچوب
مناسبی برای برنامه ریزی سیاست گذاران ملی و بخشی تدوین گردد. به منظور شناسایی
بدیل ها از روش سناریونگاری استفاده شده است. یک گام مهم در روش ...

ﻧﮕﺎري آﯾﻨﺪه ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮ

ﻧﮕﺎري. راﻫﺒﺮدي در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻋﯿﻦ اﷲ ﮐﺸﺎورز ﺗﺮك. ١. اﺳﺘﺎدﯾﺎر آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره). ﻣﻬﺪي ﻧﯿﮑﻮﯾﻪ. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي. آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره). (ﺗﺎرﯾﺦ
درﯾﺎﻓﺖ: 29. /9/. 95. -. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ: 27. /. 11. /. 95. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه. ﻫﺎي آﯾﻨﺪه
. ﻧﮕﺎري در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘـﺮوژه. ﻫـﺎي. آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺤﯿﻂ.

هشتمین نشست آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی - خبرگزاری صدا و سیما

14 فوریه 2017 ... هشتمین نشست آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی با موضوع آینده قوه قضائیه و اسناد و
تعهدات فراملّی عصر فردا در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می شود .

عنوان مقاله: آینده نگاری علم و فناوری (تجربه کشور چک)

آینده نگاری حاصل تلاقی و هم گرایی سه دسته از مفاهیم یا حوزه های مختلف است :
برنامه ریزی یا برنامه ریزی راهبردی، آینده پژوهی ،شبکه سازی یا توسعه سیاستها،
که در طول سالهای گذشته با تغییر رویکرد در هر سه بعد روبه رو شده اند. هدفهای عمومی
آینده نگاری: این هدفها که فارغ از موضوع مطالعه و به طور طبیعی پس از طی فرآیند آینده
نگاری ...

آینده پژوهی فردی چیست؟ - تفکر استراتژیک

28 فوریه 2017 ... ... جزییات این سه مرحله از یادگیری دربارۀ آیندۀ خود بیشتر آشنا شوید، از «شبکۀ آزاد
آینده‌نگاری فردی» بازدید کنید. با تشکر ویژه از دکتر ورن ویلرایت که اجازه داد از
مطالبش نقل‌قول کنیم و نیز به‌خاطر کارهای مهمی که در این حوزه انجام داده است. همچنین
دراین‌باره می‌توانید مراجعه کنید به: پایان‌نامۀ دکتری آینده‌پژوهی فردی، ...

آینده پژوهی و جایگاه کنونی آن در ايران از نگاه دکتر سعید خزایی

همانطور كه مي دانيد آینده پژوهی در دهه هاى اخير كاربرد بسيار زيادى در عرصه هاى
اقتصادى، اجتماعی، سياسى و فرهنگی پیدا كرده است. ... هم اكنون وزرات علوم تلاشى را
براى آینده نگاری شروع كرده است، آینده نگاری ملى مفهومى است كه سالهاى سال است كه در
كشورهاى دیگر معنا پیدا كرده است، بیش از 50 سال است كه در ژاپن آینده نگاری ملى
انجام مى ...

عوامل موفقیت در آینده نگاری ملی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

سعید خزایی,ایرج الهی دهقی ; مجله: مطالعات آینده پژوهی ; تابستان 1391، سال اول -
شماره 2 ;

IFFNA | نخستین پایگاه آینده نگاری و آینده پژوهی ایران

پایگاه آینده نگاری و آینده پژوهی ایفنا | نخستین در ایران.

جوان بانه ای مسئول دبیرخانه آینده نگاری شهر تهران شد - کردپرس

عنوان رساله ربانی "تبیین الگوی آینده نگاری مدیریت توسعه پایدار شهری (کلانشهر
تهران)" و عمده پژوهش ها و تجارب وی در زمینه آینده نگاری شهری و منطقه است. فعالیت در
بیش از ۱۰ تجربه آینده نگاری شهری و منطقه ای، تألیف کتاب آینده "پژوهشی پارادایمی
نوین در برنامه ریزی شهری و منطقه ای"، عضویت در فدراسیون جهانی آینده پژوهی ...

آینده نگاری روش شناسی آینده نگاری

اطلاعیه فروشگاه. اطلاعیه: دریافت کد تخفیف 50 درصدی محصولات فروشگاه ... از
طریق ایمیل معرفی نامه به ایمیل فوق برای 10 نفر در مدت بسیار محدود.... این صفحه
برای تبادل اطلاعات کاربردی بین دانشجویان و علاقه مندان آینده پژوهی راه اندازی شده
است. در صورت نیاز به کتاب، مقاله یا گزارشی خاص پیرامون آینده پژوهی از طریق
ایمیل زیر ...

ارزیابی نقادانۀ روش شناسی های آینده نگاری و آینده پژوهی - موسسه افق ...

26 آگوست 2017 ... افق آینده‌پژوهی راهبردی : هدف مقالۀ حاضر ارزیابی نقادانه برخی از شناخته شده ترین
روش هایی است که در آینده پژوهی و شیوه های آینده نگاری مورد استفاده قرار می گیرد. پس
از ارائۀ برخی ملاحظات مقدماتی )بخش 1(، بحثم را از یک مسیر غیرمستقیم پی می
گیرم؛ از طریق تحلیل تفصیلی شباهت ها و تفاوت های میان دانش نظری/ ...

هشتمین نشست آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی - خبرگزاری صدا و سیما

14 فوریه 2017 ... هشتمین نشست آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی با موضوع آینده قوه قضائیه و اسناد و
تعهدات فراملّی عصر فردا در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می شود .

همایش آینده پژوهی و آینده نگاری - حرفه ای ها، تجربه را با پول می خرند، نه ...

شعار. سیستم مدرن آموزشی. sds center. خانه · خرید محصولات · شناسنامه استادهمراه ·
تماس با ما · سبد خرید. 0 · خانه » اخبار » همایش آینده پژوهی و آینده نگاری. همایش آینده
پژوهی و آینده نگاری. دسته بندی : اخبار,گالری خاطرات همایش ها; ۱۰ خرداد ۱۳۹۶; 25
بازدید. نظر ارسال شده است. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم ...

مقدماتی درباره آینده پژوهی - وب یاد

23 ژوئن 2015 ... آینده پژوهی دانش تصمیم گیری در شرایط آمیخته با عدم قطعیت است. در این وب یاد
تلاش شده است که اهمیت و ضرورت آینده پژوهی مشخص شده و ببینیم که اصولا چرا آینده
پژوهی و مط.

همایش آینده پژوهی و آینده نگاری - حرفه ای ها، تجربه را با پول می خرند، نه ...

شعار. سیستم مدرن آموزشی. sds center. خانه · خرید محصولات · شناسنامه استادهمراه ·
تماس با ما · سبد خرید. 0 · خانه » اخبار » همایش آینده پژوهی و آینده نگاری. همایش آینده
پژوهی و آینده نگاری. دسته بندی : اخبار,گالری خاطرات همایش ها; ۱۰ خرداد ۱۳۹۶; 25
بازدید. نظر ارسال شده است. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم ...

آينده نگاري - پروژه آینده نگاری در صنعت پتروشیمی

بنابراین فرآیند شناسایی و تدوین استراتژی های توسعه پتروشیمی در رسیدن به
افق 1404 نیازمند استفاده از ابزار آینده پژوهی است. o تعریف آینده نگاری: فرآیندی
نظام مند و مشارکتی جهت خلق آینده مطلوب برپایه تغییرات محیطی و باهدف تدوین
راهبردها و اتخاذ تصمیمات روزآمد است. آینده نگاری با استفاده از ابزاری نظیر سناریو
نویسی، ...

ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎري ﻓﻨﺎوري

25 مه 2006 ... ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري دﻓﺎﻋﯽ. ) [email protected] ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ. ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري ﻓﻨﺎوري. –. ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. -. روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪي ﺗﺤﺖ ﻋ. ﻨﻮان. ” ﻧﺴﻞ
ﭼﻬﺎرم آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري ﻓﻨﺎوري. “ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري ﻓﻨﺎوري،
اﻗﺘﺼﺎد،. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﺳﺨﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ...

مقدماتی درباره آینده پژوهی - وب یاد

23 ژوئن 2015 ... آینده پژوهی دانش تصمیم گیری در شرایط آمیخته با عدم قطعیت است. در این وب یاد
تلاش شده است که اهمیت و ضرورت آینده پژوهی مشخص شده و ببینیم که اصولا چرا آینده
پژوهی و مط.

آینده پژوهی و آینده نگاری - سازمان آموزش فنی و حرفه ای

شکل گیری آینده پژوهی در. آمریکا. ‹ جلوگیری از غافلگیری. نیروهای م لح در برابر.
پیشرفت های فناوری. ‹ پیش بینی فناوری. ‹ موس ه رند. ‹ ان تیتو. MIT. جلوگیری از
دستیابی م لمان. ان به. دانش آینده پژوهی. شكل‌گيري‌آينده‌پژوهي‌ ...

آشنایی با روش های آینده پژوهی و استراتژی و کاربردهای آن | نیما کیمیایی

6 نوامبر 2017 ... است با روش های آینده پژوهی، فواید و کاربرد هر یک آشنا شویم : روش های آینده نگری،
فواید متعددی چون کشف و خلق ایده ها و اهداف مطلوب و ممکن برای آینده. را دارد. با تدوین
راهکارها و استراتژی های مناسب برای آینده می توان با احتمال بیش تری به، آینده. مطلوب
دست یافت که محق شدن این امر با آینده نگاری قطعی خواهد بود. با روش ...

آینده نگاری شهری و منطقه ای( آینده پژوهی در شهرسازی) – پیوستگی جهان ...

آینده نگاری شهری و منطقه ای( آینده پژوهی در شهرسازی) – پیوستگی جهان معاصر و یا به
تعبیر اندیشمندان علم جغرافیا، فشردگی زمان – فضا و آمیختگی و یکپارچگی این دو
باعث شده است تا حساسیت بیشتری نسبت به ایجاد هر گونه تغیری در کره ی زمین رخ
دهد و اقدامات توسعه با دقت و اهمیت بیشتری مد نظر قرار گیرد. تغییرات شدید و ...

IFFNA | نخستین پایگاه آینده نگاری و آینده پژوهی ایران

پایگاه آینده نگاری و آینده پژوهی ایفنا | نخستین در ایران.

اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش ... - طب و تزکیه

ﻮاﻣﻞ و روﻧﺪﻫﺎي ﮐﻼن. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﮐﻔﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ. ي ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪﻫﺎي
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه. ي رﺷﺪ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ. اﺳﺖ. ﻫﺪف
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎري. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﮐﻼن و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮا. ي ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪي از.
روش. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ و اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ و.

دبیرخانه برنامه ملی آینده نگاری - درباره آینده نگاری

اين آينده‌ها بر‌آمده از قضاوت‌هاي ارزشي هستند و از اين‌رو بيشتر ذهن‌گرا هستند تا
واقع‌گرا. همچنين براي افراد گوناگون، متفاوت هستند. دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر،
مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول. آينده‌نگاري. Foresight. فرآيند تلاش
نظام‌مند براي نگاه به آينده بلندمدت علم, فناوري, محيط زيست, اقتصاد و اجتماع با هدف
شناسايي ...

روند تکامل نسل های آینده نگاری - آینده پژوهی

27 آگوست 2011 ... نسل اول که پیش بینی فناوری زمینه انحصاری و خاص نخبگان علمی و فنی محسوب می
شد. دانشمندان برای تعیین جهت گیری پیشرفت فناوری ها و انواع فناوری های نوظهور و
نیازمند توسعه در آینده، به پیش بینی می پرداختند. نسل دوم که از ترکیب دو حوزه
فناوری و بازار پدید آمده بود. در این نسل، متخصصان از دانشگاه و صنعت ...

همایش آینده پژوهی و آینده نگاری - مرکز استراتژی و توسعه علوم مرکز ...

31 مه 2017 ... همایش خلاقیت در صنعت رستوران(دوشنبه های ثروت ساز) – ۱۶مرداد۹۶، تهران ۱۸ مرداد
۱۳۹۶. کارگاه آموزشی«چگونه رستورانی ثروت ساز باشیم؟» -۲۱تیرماه۹۶ ۲۴ تیر ۱۳۹۶.
همایش مدیریت حرفه ای در صنعت غذا ۲۸ خرداد ۱۳۹۶. همایش فوت های کوزه گری مدیریت
منابع انسانی در صنعت رستوران(دوشنبه های ثروت ساز) – ۳۰مرداد۹۶، ...

جشنواره ملی آینده پژوهی و آینده نگاری قضائی در چشم انداز 1404 ...

19 نوامبر 2016 ... معاونت راهبردی قوه قضائیه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی به منظور پیشبرد اهداف
پژوهشی و تشویق محققین جهت تولید ادبیات علمی فاخر در حوزه آینده پژوهی قضائی،
نسبت به فراخوان مقالات « آینده پژوهی و آینده نگاری قضائی در چشم انداز 1404» اقدام
نموده است. کلیه استادان و پژوهشگران، صاحب نظران و کارشناسان ...

راﻫﻨﻤﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎري ﻓﻨﺎوري ﯾﻮﻧﯿﺪو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان ...

ﮔﺮﻭﻩ. آﯾﻨﺪه. ﻧﮕﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ. (. ﯾﻮﻧﯿﺪو. ) ﻣﺘﺮﺟﻢ. : ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ
ﻓﻨﻲ. : ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻨﺰﻭﻱ. ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺩﺑﻲ. : ﻛﺘﺎﺏ. ﺁﺭﺍﻳﻲ. : ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﻗﺮﻱ. ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻱ ﺟﻠﺪ. : ﻧﺎﺷﺮ. : ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻳﻨﺪﻩ. ﭘﮋﻭﻫﻲ.
ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ. ،. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺤﻘ. ﻴ. ﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎ. ﻳ. ﻊ ﺩﻓﺎﻋﯽ. ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎﭖ. : ﺍﻭﻝ. . ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ. ۱۳۸۷.
ﻗﻴﻤﺖ. : ﺗﻬﺮﺍﻥ،. ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎﺩ، ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻓﺎﻋﻲ.

آينده نگاري - پروژه آینده نگاری در صنعت پتروشیمی

بنابراین فرآیند شناسایی و تدوین استراتژی های توسعه پتروشیمی در رسیدن به
افق 1404 نیازمند استفاده از ابزار آینده پژوهی است. o تعریف آینده نگاری: فرآیندی
نظام مند و مشارکتی جهت خلق آینده مطلوب برپایه تغییرات محیطی و باهدف تدوین
راهبردها و اتخاذ تصمیمات روزآمد است. آینده نگاری با استفاده از ابزاری نظیر سناریو
نویسی، ...

تصدی گری دولت یکی از موانع آینده پژوهی در آموزش عالی است

15 ا کتبر 2017 ... متاسفانه تعبیراتی که در ایران استفاده می شود، دارای مرز بندی های معرفت شناسی و
روش شناسی مبهمی است و به عنوان مثال با اصطلاحاتی مانند آینده نویسی، آینده نگاری و
آینده نگری روبرو هستیم. رئیس آموزشکده علوم پایه روش شناسی و آینده پژوهی راهبردی
در پاریس خاطرنشان کرد: امروز در موج چهارم آینده پژوهی قرار ...

ره‌نگاشت(نقشه‌راه) - آینده پژوهی

ره‌نگاشت(نقشه‌راه) و جایگاه آن در میان روش‌های مختلف آینده‌پژوهی(الماس آینده نگاری).
ره‌نگاشت(نقشه‌راه) و جایگاه آن در ميان روش‌هاي مختلف آینده‌پژوهی(الماس آینده نگاری).
توسط محسن گرامی طیبی در ۲۰ تیر ۱۳۹۶. 876. بازنشر. ره‌نگاشت – اغلب مدیران، به
اهمیت راهبردی فناوری در آفرینش ارزش و مزیت رقابتی در سازمان یا شبکه صنعتی که
در آن ...

آینده پژوهی فردی چیست؟ - تفکر استراتژیک

28 فوریه 2017 ... ... جزییات این سه مرحله از یادگیری دربارۀ آیندۀ خود بیشتر آشنا شوید، از «شبکۀ آزاد
آینده‌نگاری فردی» بازدید کنید. با تشکر ویژه از دکتر ورن ویلرایت که اجازه داد از
مطالبش نقل‌قول کنیم و نیز به‌خاطر کارهای مهمی که در این حوزه انجام داده است. همچنین
دراین‌باره می‌توانید مراجعه کنید به: پایان‌نامۀ دکتری آینده‌پژوهی فردی، ...

مقایسه الگوهای سازمان‌دهی روش‌ها و تکنیک‌های آینده‌پژوهی - آینده بان

8 دسامبر 2015 ... کثرت، تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های روش‌ها و تکنیک‌های آیند‌ه‌پژوهی و آینده‌نگاری، ضرورت
سازماندهی آنها برای رسیدن به درک و شناخت مناسب‌تر را نشان می‌دهد. برای سازماندهی
روش‌ها و تکنیک‌های آینده‌پژوهی تعدادی از آینده‌پژوهان صاحب‌نظر در حوزه روش‌شناسی
الگوهایی ارائه کرده‌اند. در این مقاله انواع متفاوت الگوهای سازماندهی روش‌ها و ...

عنوان مقاله: آینده نگاری علم و فناوری (تجربه کشور چک)

آینده نگاری حاصل تلاقی و هم گرایی سه دسته از مفاهیم یا حوزه های مختلف است :
برنامه ریزی یا برنامه ریزی راهبردی، آینده پژوهی ،شبکه سازی یا توسعه سیاستها،
که در طول سالهای گذشته با تغییر رویکرد در هر سه بعد روبه رو شده اند. هدفهای عمومی
آینده نگاری: این هدفها که فارغ از موضوع مطالعه و به طور طبیعی پس از طی فرآیند آینده
نگاری ...

انجام مطالعات راهبردی در آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در افق 1404

سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور با جمع آوری 30000 عنوان اولویت پژوهشی از 500
دستگاه اجرائی کشور در فاصله سالهای 1392 تا 1395، کاملترین بانک اطلاعاتی
متمرکز کشور در حوزه اولویت های پژوهشی می باشد. در این سامانه هر اولویت پژوهشی یک
صفحه مختص به خود داشته و جزئیات هر اولویت پژوهشی بر اساس اطلاعات رسمی مندرج
در ...

عوامل موفقیت در آینده نگاری ملی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

سعید خزایی,ایرج الهی دهقی ; مجله: مطالعات آینده پژوهی ; تابستان 1391، سال اول -
شماره 2 ;

آینده نگاری شهری و منطقه ای( آینده پژوهی در شهرسازی) – پیوستگی جهان ...

آینده نگاری شهری و منطقه ای( آینده پژوهی در شهرسازی) – پیوستگی جهان معاصر و یا به
تعبیر اندیشمندان علم جغرافیا، فشردگی زمان – فضا و آمیختگی و یکپارچگی این دو
باعث شده است تا حساسیت بیشتری نسبت به ایجاد هر گونه تغیری در کره ی زمین رخ
دهد و اقدامات توسعه با دقت و اهمیت بیشتری مد نظر قرار گیرد. تغییرات شدید و ...

روش های آینده نگری و آینده پژوهی - مدیریار

از دهه 80 به بعد، مفهوم آینده نگری در سیاست گذاری جای گرفت. برای نخستین بار،
ژاپنی ها در دهه 80 از آینده نگاری به عنوان ابزار سیاست گذاری استفاده کردند. چندین دهه
است که در سازمان های دولتی و خصوصی، برنامه های آینده نگاری در مقیاس های بخشی،
منطقه ای و ملی و در حوزه های مختلف علم، فناوری، فرهنگ، محیط زیست و غیره اجرا می شود
، ...

آینده نگاری یا آینده پژوهی - فرصت امروز

19 ا کتبر 2016 ... مراد از آینده نگاری، پیش بینی یا پیشگویی آینده نیست، بلکه تحصیل بینشی از
آینده است تا راه تاریک و پرمخاطره و پرفراز و نشیبی که نامش را آینده گذاشته ایم،
روشن سازد. به بیانی دیگر، آینده پژوهی مجموعه تلاش هایی است جهت تجزیه و تحلیل
منابع و الگوها به منظور تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها.

برگزاری نخستین جلسه از سلسله نشست های آینده پژوهی انرژی – وب ...

4 ژوئن 2017 ... ... نخستین جلسه از سلسله نشست های آینده پژوهی انرژی با حضور جمعی از اساتید
دانشگاه، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان وزارت نفت، نیرو، اتاق بازرگانی،
دانشجویان و دیگر علاقه مندان حوزه آینده پژوهی و انرژی در مرکز تحقیقات سیاست علمی
کشور برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر خیاطیان مدیر طرح آینده نگاری معاونت ...

آينده نگاري - پروژه آینده نگاری در صنعت پتروشیمی

بنابراین فرآیند شناسایی و تدوین استراتژی های توسعه پتروشیمی در رسیدن به
افق 1404 نیازمند استفاده از ابزار آینده پژوهی است. o تعریف آینده نگاری: فرآیندی
نظام مند و مشارکتی جهت خلق آینده مطلوب برپایه تغییرات محیطی و باهدف تدوین
راهبردها و اتخاذ تصمیمات روزآمد است. آینده نگاری با استفاده از ابزاری نظیر سناریو
نویسی، ...

ارزیابی نقادانۀ روش شناسی های آینده نگاری و آینده پژوهی - موسسه افق ...

26 آگوست 2017 ... افق آینده‌پژوهی راهبردی : هدف مقالۀ حاضر ارزیابی نقادانه برخی از شناخته شده ترین
روش هایی است که در آینده پژوهی و شیوه های آینده نگاری مورد استفاده قرار می گیرد. پس
از ارائۀ برخی ملاحظات مقدماتی )بخش 1(، بحثم را از یک مسیر غیرمستقیم پی می
گیرم؛ از طریق تحلیل تفصیلی شباهت ها و تفاوت های میان دانش نظری/ ...

دبیرخانه برنامه ملی آینده نگاری - درباره آینده نگاری

اين آينده‌ها بر‌آمده از قضاوت‌هاي ارزشي هستند و از اين‌رو بيشتر ذهن‌گرا هستند تا
واقع‌گرا. همچنين براي افراد گوناگون، متفاوت هستند. دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر،
مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول. آينده‌نگاري. Foresight. فرآيند تلاش
نظام‌مند براي نگاه به آينده بلندمدت علم, فناوري, محيط زيست, اقتصاد و اجتماع با هدف
شناسايي ...

دریافت متن کامل مقاله آینده پژوهی علی پایا

۱ارزیابی نقادانۀ روش شناسی های آینده نگاری و آینده پژوهی. 3، ترجمۀ علی رضا همتی
2نوشتۀ علی پایا. چکیده. و شیوه های 4هدف مقالۀ حاضر ارزیابی نقادانه برخی از شناخته
شده ترین روش هایی است که در آینده پژوهی. مورداستفاده قرار می گیرد. پس از ارائۀ
برخی مالحظات مقدماتی )بخش 1(، بحثم را از یک 5آینده نگاری. مسیر غیرمستقیم پی
می ...

بيشتر - Islamic World Science Citation Center(ISC)

به نظر مي رسد با توجه به ناموفق بودن طرحهاي منطقه اي در مرحله اجرا، کاربرد آينده
نگاري و تغيير رويكرد از پيش بيني به آينده نگاري در برنامه ريزي ملي و منطقه اي
ضرورتي اجتناب ناپذير باشد. بر همين اساس اين مقاله سعي دارد ضمن تحليل رويكرد
آينده نگاري و آينده پژوهي، با نقد فرآيند برنامه ريزي موجود، به معرفي فرآيند جديد
برنامه ...

آینده پژوهی و آینده نگاری - سازمان آموزش فنی و حرفه ای

شکل گیری آینده پژوهی در. آمریکا. ‹ جلوگیری از غافلگیری. نیروهای م لح در برابر.
پیشرفت های فناوری. ‹ پیش بینی فناوری. ‹ موس ه رند. ‹ ان تیتو. MIT. جلوگیری از
دستیابی م لمان. ان به. دانش آینده پژوهی. شكل‌گيري‌آينده‌پژوهي‌ ...

آینده نگاری شهری و منطقه ای( آینده پژوهی در شهرسازی) – پیوستگی جهان ...

آینده نگاری شهری و منطقه ای( آینده پژوهی در شهرسازی) – پیوستگی جهان معاصر و یا به
تعبیر اندیشمندان علم جغرافیا، فشردگی زمان – فضا و آمیختگی و یکپارچگی این دو
باعث شده است تا حساسیت بیشتری نسبت به ایجاد هر گونه تغیری در کره ی زمین رخ
دهد و اقدامات توسعه با دقت و اهمیت بیشتری مد نظر قرار گیرد. تغییرات شدید و ...

آینده اندیشی؛ آینده پژوهی؛ آینده شناسی؛ آینده گرایی؛ آینده نگاری؟ چه ...

16 ژوئن 2017 ... آنچه در این نوشته و نوشته بعد می خوانید ترجمه ای است از مقاله ای با عنوان: «The
Namesake Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—what's in a
name». از آینده پژوه نام آشنا ضیاء الدین سردار. باز به خوانندگان جدی توصیه می کنم
که متن را کامل و دقیق مورد مطالعه قرار دهند. بسیاری از دوستان بر من خورده ...

آینده پژوهی و آینده نگاری، لازمه تمدن سازی مطلوب - خبرگزاری مهر | اخبار ...

15 فوریه 2017 ... آینده پژوهی و آینده نگاری دانشی است که می آموزد چگونه می توانیم بر آینده تاثیر
بگذاریم و آن را بسازیم لذا وقتی می خواهیم تمدنی مطلوب را در آینده ایجاد کنیم نیاز
مبرم به این علم ودانش داریم.

آينده نگاري - پروژه آینده نگاری در صنعت پتروشیمی

بنابراین فرآیند شناسایی و تدوین استراتژی های توسعه پتروشیمی در رسیدن به
افق 1404 نیازمند استفاده از ابزار آینده پژوهی است. o تعریف آینده نگاری: فرآیندی
نظام مند و مشارکتی جهت خلق آینده مطلوب برپایه تغییرات محیطی و باهدف تدوین
راهبردها و اتخاذ تصمیمات روزآمد است. آینده نگاری با استفاده از ابزاری نظیر سناریو
نویسی، ...

اندیشکده افق |

اندیشکده افق. شرکت افق، اندیشکده ای است در حوزه آینده نگاری، آینده پژوهی
استراتژی و کارآفرینی فعالیت دارد. این اندیشکده می کوشد از راه اجرای پروژه، مشاوره
دانش افزایی موفقیت شما در سازمان و کسب و کار را تضمین کند.

آینده پژوهی و آینده نگاری - سازمان آموزش فنی و حرفه ای

شکل گیری آینده پژوهی در. آمریکا. ‹ جلوگیری از غافلگیری. نیروهای م لح در برابر.
پیشرفت های فناوری. ‹ پیش بینی فناوری. ‹ موس ه رند. ‹ ان تیتو. MIT. جلوگیری از
دستیابی م لمان. ان به. دانش آینده پژوهی. شكل‌گيري‌آينده‌پژوهي‌ ...

آینده پژوهي

كتــاب مبانــی،. اصــول و روشهــای آیندهپژوهــی، روش شناســي آینده نگــري،. كتاب هــاي
بصیرت هــاي آینده پژوهــان حرفــه اي، مبانــي. آینده پژوهــي، انتخــاب روش هــاي آینده
نــگاري، سناریو نویســي. و رویکرد هــاي متفــاوت آن و الفبــاي آینده پژوهــي، روش هــاي
. آینده نــگاري، راهنمــاي گام بــه گام آینده پژوهــي راهبــردي،. آینده نــگاري از مفهــوم تــا
...

دریافت متن کامل مقاله آینده پژوهی علی پایا

۱ارزیابی نقادانۀ روش شناسی های آینده نگاری و آینده پژوهی. 3، ترجمۀ علی رضا همتی
2نوشتۀ علی پایا. چکیده. و شیوه های 4هدف مقالۀ حاضر ارزیابی نقادانه برخی از شناخته
شده ترین روش هایی است که در آینده پژوهی. مورداستفاده قرار می گیرد. پس از ارائۀ
برخی مالحظات مقدماتی )بخش 1(، بحثم را از یک 5آینده نگاری. مسیر غیرمستقیم پی
می ...

انجام مطالعات راهبردی در آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در افق 1404

سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور با جمع آوری 30000 عنوان اولویت پژوهشی از 500
دستگاه اجرائی کشور در فاصله سالهای 1392 تا 1395، کاملترین بانک اطلاعاتی
متمرکز کشور در حوزه اولویت های پژوهشی می باشد. در این سامانه هر اولویت پژوهشی یک
صفحه مختص به خود داشته و جزئیات هر اولویت پژوهشی بر اساس اطلاعات رسمی مندرج
در ...

تحقیق در مورد قلب انسان

دانلود جزوه ی انتگرال خور جلد اول

طرح کارآفرینی درباره تولیدی مبل

توليد چوب مصنوعي

مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) ویلیام اسکات

پاورپوینت با موضوع نانوبیوتکنولوژی و کاربرد نانوذرات در پزشکی

چگونه توانستم با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی کسری را برطرف نمایم؟

تحقیق درباره آشنايي با محيط ويرژوال بيسيك 25 ص.doc

چگونه توانستم با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی کسری را برطرف نمایم؟