دانلود فایل


نمونه فصل 1 تحقیق(تز) - دانلود فایلدانلود فایل فصل 1 تحقیق تز

دانلود فایل نمونه فصل 1 تحقیق(تز)

فصل 1 تحقیق تز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه گزارشکار پایان نامه دانشجویان رشته مکانیک - دانشگاه علمی و ...

1-1-1- يق اس. 1-1-1-1- ت.تنا. فصل 2: مروري بر منابع. 2-1- مقدمه . 2-2- تعاريف،
اصول و مباني نظري. 2-2-1- تيتر. 2-2-1-1- جدول (2-1) به صورت نمونه ارائه شده است. 2
-3- مروري بر ادبيات موضوع. 2-4- نتيجه گيري. فصل 3: روش تحقيق. 3-1- مقدمه . 3-
2- محتوا. 3-2-1-1- علت انتخاب روش. 3-2-1-2- تشريح كامل روش تحقيق. فصل 4:
نتايج و ...

روش نگارش پایان نامه به شرح ذیل می باشد فصل 5 دارای پایان نامه

روش نگارش پایان نامه. پایان نامه. دارای. 5. فصل. می باشد. به شرح ذیل. فصل اول: شامل .
1. موضوع. پژوهش .2. بیان مسئله پژوهش .3. اهداف .4. فرضیه یا سواالت .5 ... 2 .1. روش
پژوهش. •. نوع پژوهش. •. جامعه ، نمونه ، مشخصات واحد های مورد پژوهش. ،. روش نمونه گیری،.
•. محیط. پژوهش. •. گرد اوری داده ها. الف: روش گرد اوری داده ها. ب : ابزار گرد اوری داده ها.

ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد مجازی (تمپلیت با ... - دانشگاه خوارزمی

3- کل پايان نامه بايد بر روی کاغذ A4 با قلم Zar 13 و با فاصله خطوط 2/1 سانتيمتر (
Line Spacing | Multiple 1.2) و حاشيه هاي صفحات مطابق نمونه زير رعايت گردد: 3. 3. 3.
3. 4- قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير 6-4 يا 6-4-2 مشخص مي شود که عدد 6
شماره فصل، عدد 4 شماره بخش و عدد 2 شماره قسمت است. شماره و عنوان هر فصل با قلم
ZAR ...

نمونه صفحه جلد - وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

1- بسم الله الرحمن الرحيم ( نمونه مصوب دانشگاه – الگوي AGA Arabesque). 2- صفحه
عنوان: صفحه طرح .... 1 – اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط
اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه،
كتاب، مقاله و ..........) استفاده نمودهام، مطابق ..... فصل دوم: بررسی منابع. 2-1-. نظام
آموزش و ...

Thesis/Dissertation Template - دانشگاه تربیت مدرس

ماده 2- انتشار مقاله يا مقالات مستخرج از پايان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشريات
علمي و يا ارائه در مجامع علمي ‌بايد به نام دانشگاه بوده و با تاييد استاد راهنماي اصلي،
يكي از .... در فايل حاضر، headingهاي 1 و 5 در فهرست مطالبدر اولين سطح قرار دارند،
زيرا شامل شماره و عنوان فصل هستند و پس از اين سطح، headingهاي 2 تا 4 ظاهر خواهند
شد.

پايان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

فهرست مطالب (به شرح مندرج در آلبوم نمونه ); چکیده( حداکثر در یک صفحه); پیکره
اصلی پایان نامه شامل تمام فصول; فهرست منابع (شامل صورت دقیق و کامل همه مراجعی
است که در متن ... 1. آرم دانشگاه آزاد اسلامی (ترجیحاً در ابعاد 3 cm در 4 cm ). 2. دانشگاه
آزاد اسلامی. 3. واحد زاهدان. 4. نام گروه آموزشی مربوطه. 5. عبارت (پایان نامه برای دریافت
درجه ...

راهنمای فصل اول پایان نامه - سامانه صدای مشاور تحصیلی

کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی
خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با
جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد ... فصل سوم نیز به روش اجراى تحقیق که شامل
مواردى چون تعیین جمعیت آمارى، حجم نمونه، روش هاى نمونه گیرى و روش تحقیق است،
اختصاص دارد.

پایان نامه کارشناسی ارشد دستورالعمل نگارش و تدوین - دانشگاه آزاد ...

پایان نامه براي دریافت درج. ه کارشناسي ارشد رشته .................... گرایش .............. -.
عنوان پایان نامه. -. استاد راهنما. -. نام استاد راهنما. -. استاد مشاور. ) در صورت وجود استاد
مشاور. (. -. نام استاد مشاور. -. نگارش. -. نام دانشجو. -. فصل و سال دفاع از پایان نامه. -. :پ
. مطالب و صفحات. ) رعایت ترتیب الزامی است. (. 1. -. شرح. روي جلد. ) مطابق نمونه.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟ - ترجمه 20

ﻓﺼﻞ اول ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. Introduction. ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ. : .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻃﺮح ﮐﻠﯿﺎت
ﺗﺤﻘﯿﻖ ... .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺼﻞ .2. روش و ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﺷﺎره ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﺑﻌﺎد ﻫﺪف،
ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺮا، اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻣﺴﯿﺮاﺟﺮا .3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري: ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري .4. ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
: ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ...

اصول تحقیق : فصل اول

1/20. فصل اول. : اصول تحقیق. درس روش تحقیق. دانشگاه علوم و تحقیقات فارس. مدرس
. : امین کشاورزی ... تحلیل و تفسیر. اطالعات است که به منظور افزایش فهم ما از پدیده
ای که به. آن عالقه مندیم یا با آن سر و کار داریم انجام میگیرد . (Leedy and Ormord,
2005). تعریف. پژوهش. 1) .... 18/25. نمونه ای از نمودار عنکبوت راجع به مهندسی نرم
افزار ...

آيين نامه نگارش پايان نامه دانشگاه علوم پزشكي تبريز - دانشکده ...

مشابه فرم شماره. (7. فهرست. ضمايم. فهرست جداول، اشكال و نمودارها. ) مربوط به نتايج
پژوهش. (. خالصه فارسی. مقدمه و بیان مسئله. ) فصل اول. (. مرور. ی بر متون و مقاالت. )
فصل .... نمونه و روش محاسبه آ. ن،. روش نمونه گیری،. زمان و مكان اجرای تحقیق،. روش و
ابزار جمع آوری داده ها. ،. روش تحلیل و توصیف داده ها. و روش کار. ذکر می گردد . هدف از
نگارش.

پایان نامه کارشناسی ارشد دستورالعمل نگارش و تدوین - دانشگاه آزاد ...

پایان نامه براي دریافت درج. ه کارشناسي ارشد رشته .................... گرایش .............. -.
عنوان پایان نامه. -. استاد راهنما. -. نام استاد راهنما. -. استاد مشاور. ) در صورت وجود استاد
مشاور. (. -. نام استاد مشاور. -. نگارش. -. نام دانشجو. -. فصل و سال دفاع از پایان نامه. -. :پ
. مطالب و صفحات. ) رعایت ترتیب الزامی است. (. 1. -. شرح. روي جلد. ) مطابق نمونه.

شیوه تنظیم فصل اول پایان نامه ( پروپوزال یا طرح تحقیق ) - نشریه ...

2 فوریه 2014 ... دانشجویان عزیز درس پروژه مدیریت - استاد عدالتی. سلام؛ وقت بخیر. شیوه تنظیم
فصل اول پایان نامه ( طرح تحقیق یا پروپوزال (. طرح تحقیق یا پروپوزال براساس
مطالب یک پایان نامه نمونه (. بعنوان مثال (عملی. در زیربیان شده است که باالگوگیری
ازآن فصل طرح تحقیق خود را تنظیم و تدوین نمایید. موضوع پایان نامه نمونه ...

راهنماي تهيه و نگارش پايا ن نامه کارشناسی ارشد.pdf

راﻫﻨﻤﺎي. ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. در. ﻣﻘ. ﻄﻊ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. « ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ. » وﻳﺮاﻳﺶ. 1/1.
ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺎه. 1386. دا ه ﺪ و ﺴﺎ ﺪاری ...... داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺷﺮح زﻳﺮ ﮔﺮوه.
ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﮔﺮدد. : 1 -6-5 -. ﻓﺼﻞ اول. : ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ. ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻼش ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه. ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ. از ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل،.

طرحهای پژوهشی تهیه گزارش شیوه نامه - صندوق حمایت از پژوهشگران و ...

.4. فهرست مطالب .2. فصل اول. : مقدمه .1. فصل دوم. : روش. تحقیق. /. مواد. و. روش. های.
آزمايش .7. فصل سوم. : نتايج .2. فصل چهارم. : بحث. ، نتیجه گیری و کاربرد .9. فصل
پنجم. : منابع و ماخذ .62. فصل ششم. : پیوستها .66. چکیده. ) انگلیسی. ( .61. صفحه
عنوان انگلیسی. تبصره. : در تحقیقات علوم انسانی ترتیب فصول. به قرار زير می
باشد.

Ph.D ( دﻛﺘﺮي( ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر

7 نوامبر 2015 ... ﺗﻮﺟﻪ: در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﻛﻴﻔﻲ.
اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻓﺼﻮل و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻳﺮ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ: ﻓﺼﻞ اول: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ.
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻣﻌﺮﻓﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ. و. ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻣﻲ.
ﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮد: 1-1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞ: 1-1 -1-.

راهنمای فصل اول پایان نامه - سامانه صدای مشاور تحصیلی

کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی
خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با
جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد ... فصل سوم نیز به روش اجراى تحقیق که شامل
مواردى چون تعیین جمعیت آمارى، حجم نمونه، روش هاى نمونه گیرى و روش تحقیق است،
اختصاص دارد.

دستور العمل تنظيم و تايپ پايان نامه كارشناسي ارشد - دانشگاه آزاد ...

1- روي جلد. صفحه روي جلد، به ترتيب در سمت راست به زبان فارسي و در سمت چپ به
زبان انگليسي در دو طرف پايان نامه قرار مي گيرد و شامل آرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ....
اين فصل متناسب با نوع رشته شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، محيط پژوهش، نمونه
پژوهش، روش نمونه گيري، حجم نمونه و روش محاسبه آن، مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي
ورود و ...

راهنمای نگارش مقاالت

مقالات اعم از پژوهشی، مروری، فرضیه علمی، گزارش موردی و نامه به سردبیر می بایست
به صورت فارسی. و با چکیده فارسی و انگلیسی نوشته شده باشند. 1. مقاله باید ... نام
و نام خانوادگی نویسنده فصل. عنوان فصل. نام و نام خانوادگی نویسندگان کتاب. عنوان
کتاب شماره. چاپ. ناشر. سال انتشار؛ شماره صفحه. برای مثال: ۳-۶- ارجاع به پایان نامه ...

دانشیار - نمونه مقدمه فصل اول پایان نامه

مجید عقلمند / یکشنبه, 11 تیر,1396 0 315 رتبه مطلب: بدون رتبه. ادامه مطلب · عنوان
پایان نامه های رشته آمار گرایش ریاضی · مجید عقلمند / یکشنبه, 11 تیر,1396 0 473
رتبه مطلب: بدون رتبه. ادامه مطلب · عنوان پایان نامه های رشته آمار گرایش اقتصادی-
اجتماعی · مجید عقلمند / یکشنبه, 11 تیر,1396 0 328 رتبه مطلب: بدون رتبه. ادامه
مطلب ...

راهنمای نگارش مقاله و فرم تعهد - مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

مقاله مروری بایستی با استفاده از منابع و مآخذ معتبر و جدید نوشته شده باشد و حداقل
5 مورد از منابع آن، از مقالات اصیل چاپ شده توسط نویسندگان باشد. ... معیار های تعریف
شده توسط کمیته سردبیران مجلات علوم پزشکی دنیا باشد، بر این اساس شخصی
نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله محسوب می شود که همه معیارهای زیر را داشته باشد:
1- ...

فصل دوم : عنوان فصل دوم

عنوان پاياننامه. نگارش: نام دانشجو. استاد/اساتيد راهنما: نام استاد راهنماي اول نام استاد
راهنماي دوم. استاد مشاور: نام استاد مشاور بر روي جلد ذکر نمي شود. بهار 1389 .... بررسي
و طبقه بندي يافته هاي تحقيقات ديگر محققان در سطح دنيا و تعيين و شناسايي
خلأهاي تحقيقاتي است. فصل اول : مقدمه 1. فصل اول : مقدمه 1. فصل دوم : عنوان فصل دوم
1.

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد ...

هر پايان نامه (رساله) به چهار یا پنج فصل (بخش) تقسيم ‌بندي می شود كه بايد بر اساس
ترتيب زير تنظيم شوند. الف- جلد پایان نامه. ب- صفحه‌ي ابتداي متن پايان‌‌نامه/ رساله
.... مدل تحليلي تحقيق. فصل سوم: روش تحقيق(مواد و روش‌كار). 3-1. روش و طرح تحقيق.
3-2. فرآيند تحقيق. 3-3. جامعه آماري. 3-4. نمونه، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه. 3-5.

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روش تحقيق. دکتر سید عباس ابراهیمی. مقدمه و معرفي درس. روش تحقيق. اهداف فصل.
روش تحقیق در سازمان. 1- انتخاب موضوع تحقيق. 4- بيان گزاره هاي مسئله (هدف /
فرضيه / سوال ها). 5- مشخص كردن متغيرها و مقياس سنجش آنها. 6- تعيين ابزار اندازه
گيري. 7- مشخص كردن جامعة كورد بررسي، نمونه و حجم نمونه. 8- انتخاب روش تحقيق. 10-
تنظيم و ...

فایل راهنمای تهیه و ارایه پروژه

ﻓﺼﻞ آورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : 14-1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ. (. Introduction. ) 14-2-. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. (.
Literature Review. ) 14-3-. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. (Research Methodology / Experimental
Design) ... و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوژه ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ). ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﻢ ا... ﻪﺑ. ﺷﻜﻞ ﺳﺎده و
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﻲ ﮔﺮدد و از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﺎدر و ﺗﺰﻳ. ﻴ. ﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدداري ﺷﻮد. ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان (ﻣﻨﺪرﺟﺎت
روي ﺟﻠﺪ).

راهنمای فصل اول پایان نامه - سامانه صدای مشاور تحصیلی

کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی
خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با
جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد ... فصل سوم نیز به روش اجراى تحقیق که شامل
مواردى چون تعیین جمعیت آمارى، حجم نمونه، روش هاى نمونه گیرى و روش تحقیق است،
اختصاص دارد.

پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

در موارد خاص در برخی از رشته ها با نظر گروه مربوطه و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه
عنوان فصل های پایان نامه می تواند تغییر کند. فصل اول:کلیات تحقیق. این فصل
شامل ..... آرم دانشگاه به طول 5 و عرض 3 سانتی متر در گوشه بالایی سمت چپ جلد قرار
گیرد بطوریکه فاصله لبه ابتدایی آن و سمت چپ جلد 5/1 سانتی متر می باشد(طبق
نمونه).

قالب نگارش پايان نامه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

عنوان فصل. مروري بر منابع. خلاصه عنوان پايان‌نامه ارشد يا رساله دکتری (حداکثر 8
کلمه ). روش تحقيق. عنوان فصل. نتايج و تفسير آنها. عنوان فصل. جمع‌بندي و
پيشنهادها. عنوان فصل. مراجع .... در صورت نیاز به خط عمودی ضخامت آن از کادر دور جدول
نازک تر باشد. (مانند خطوط افقی). نمودار (2-1) به صورت نمونه ارائه شده است. نمونه شکل
. متن ...

فصل پنجم پایان نامه - شریف یار

16 نوامبر 2017 ... فصل پنجم رساله یا تز طبق فصل اول رساله یا تز با هدف بحث و نتیجه گیری نگارش
شده و با گزارشی مختصر پیرامون مساله اصلی ، سوالات تحقیق ، اهداف ... هدف مطالعه;
بیان مشکلات موجود; پاسخ دهندگان; فرآیندهای نمونه گیری; روش های تحقیقاتی به کار
رفته در مطالعه; موارد آماری اعمال شده یا فرضیات بررسی شده; نتایج.

فرمت پایان نامه - دانشگاه صنعتی قم

چکیده. فهرست. فصل اول – کلیات پژوهش. فصل دوم – ادبیات پژوهش. فصل سوم –
مراحل انجام پژوهش. فصل چهارم – یافته های پژوهش. فصل پنجم – تحلیل یافته ها، بحث
و نتیجه گیری. فصل ششم – خلاصه پژوهش. فهرست منابع. پیوست 1. Abstract ...

شیوه تنظیم فصل اول پایان نامه ( پروپوزال یا طرح تحقیق ) - نشریه ...

2 فوریه 2014 ... دانشجویان عزیز درس پروژه مدیریت - استاد عدالتی. سلام؛ وقت بخیر. شیوه تنظیم
فصل اول پایان نامه ( طرح تحقیق یا پروپوزال (. طرح تحقیق یا پروپوزال براساس
مطالب یک پایان نامه نمونه (. بعنوان مثال (عملی. در زیربیان شده است که باالگوگیری
ازآن فصل طرح تحقیق خود را تنظیم و تدوین نمایید. موضوع پایان نامه نمونه ...

اصول تحقیق : فصل اول

1/20. فصل اول. : اصول تحقیق. درس روش تحقیق. دانشگاه علوم و تحقیقات فارس. مدرس
. : امین کشاورزی ... تحلیل و تفسیر. اطالعات است که به منظور افزایش فهم ما از پدیده
ای که به. آن عالقه مندیم یا با آن سر و کار داریم انجام میگیرد . (Leedy and Ormord,
2005). تعریف. پژوهش. 1) .... 18/25. نمونه ای از نمودار عنکبوت راجع به مهندسی نرم
افزار ...

فرمت پایان نامه - دانشگاه صنعتی قم

چکیده. فهرست. فصل اول – کلیات پژوهش. فصل دوم – ادبیات پژوهش. فصل سوم –
مراحل انجام پژوهش. فصل چهارم – یافته های پژوهش. فصل پنجم – تحلیل یافته ها، بحث
و نتیجه گیری. فصل ششم – خلاصه پژوهش. فهرست منابع. پیوست 1. Abstract ...

فصل سوم – روش تحقیق - ارتباط با صنعت

1-1- مقدمه. هدف از فصل اول، شرح مختصری از موضوع تحقیق و اهمیت آن با اشاره ای
کوتاه به روش و مراحل تحقیق است. ... روش تحقیق آماری: توصیف ابزار های گردآوری
اطلاعات کمی و کیفی، اندازه نمونه ها، روش نمونه برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه
روش اعتبار سنجی. روش تحقیق نرم افزار نویسی: توصیف کامل برنامه نویسی،
مبانی برنامه و ...

شيوه¬نامه تنظيم و تأليف پايان نامه - دانشگاه هنر

اين فصل در واقع همان ساختار پروپوزال پايان نامه را دارد كه به صورت تفصيلي ارايه
مي گردد و بايد شامل مواردي چون بيان مسئله، اهداف و ضرورت تحقيق، چهار چوب نظري،
فرضيه ... [1]. ○قطع كاغذ : كليه بخشهاي پاياننامه بايد روي كاغذ سفيد مرغوب با ابعاد
7/29 × 21 (4A) تايپ گردد. ○قلم تايپ: عنوانهاي اصلي ، فرعي، متن و زيرنويسها با
قلم ...

فصل سوم – روش تحقیق - ارتباط با صنعت

1-1- مقدمه. هدف از فصل اول، شرح مختصری از موضوع تحقیق و اهمیت آن با اشاره ای
کوتاه به روش و مراحل تحقیق است. ... روش تحقیق آماری: توصیف ابزار های گردآوری
اطلاعات کمی و کیفی، اندازه نمونه ها، روش نمونه برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه
روش اعتبار سنجی. روش تحقیق نرم افزار نویسی: توصیف کامل برنامه نویسی،
مبانی برنامه و ...

Ph.D ( دﻛﺘﺮي( ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر

7 نوامبر 2015 ... ﺗﻮﺟﻪ: در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﻛﻴﻔﻲ.
اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻓﺼﻮل و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻳﺮ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ: ﻓﺼﻞ اول: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ.
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻣﻌﺮﻓﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ. و. ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻣﻲ.
ﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮد: 1-1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞ: 1-1 -1-.

آيين نامه نگارش پايان نامه دانشگاه علوم پزشكي تبريز - دانشکده ...

مشابه فرم شماره. (7. فهرست. ضمايم. فهرست جداول، اشكال و نمودارها. ) مربوط به نتايج
پژوهش. (. خالصه فارسی. مقدمه و بیان مسئله. ) فصل اول. (. مرور. ی بر متون و مقاالت. )
فصل .... نمونه و روش محاسبه آ. ن،. روش نمونه گیری،. زمان و مكان اجرای تحقیق،. روش و
ابزار جمع آوری داده ها. ،. روش تحلیل و توصیف داده ها. و روش کار. ذکر می گردد . هدف از
نگارش.

ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮد. ) . ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة ﻫﺮ ﭼﻜﻴﺪه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از. : - 1. ﻫـــﺪف. ( introduction. ,
objective. :) در اﻳـــﻦ ﻗـــﺴﻤﺖ ﻣﻮﺿـــﻮع ﭘـــﮋوﻫﺶ و ﻫـــﺪف ﺗﺤﻘﻴـــﻖ در. ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. ﮔﺮدد . - 2. روش ﺑﺮرﺳــﻲ. ( methods. :) در اﻳــﻦ. ﻗــﺴﻤﺖ آزﻣــﻮدﻧﻲ. ﻫــﺎ ﺑــﺎ ذﻛــﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬــﺎي
ﺿــﺮوري ﻣﺎﻧﻨــﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧــــﻪ. ﮔﻴــــﺮي ، ﺗﻌــــﺪاد ، ﻧــــﻮع ، ﺟــــﻨﺲ و ﻣﺎﻧﻨــــﺪ آﻧﻬــــﺎ ﻣــــﺸﺨﺺ ﻣــــﻲ.
ﺷــــﻮﻧﺪ.

فرم اطلاعات پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي - دانشگاه آزاد اسلامی ...

هر رابطه در متن پایان نامه ، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند ، مشخص
می شود.عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عددسمت چپ ، شماره مورد نظر است .مثلاً
هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت (6- 8) نوشته می شود. ه - شیوه ذکر منابع و مأخذ. 1
- فهرست منابع و مأخذ: مقصود از درج فهرست منابع ومأخذ ، تهیه و تدوین صورت کامل و ...

دستور العمل تنظيم و تايپ پايان نامه كارشناسي ارشد - دانشگاه آزاد ...

1- روي جلد. صفحه روي جلد، به ترتيب در سمت راست به زبان فارسي و در سمت چپ به
زبان انگليسي در دو طرف پايان نامه قرار مي گيرد و شامل آرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ....
اين فصل متناسب با نوع رشته شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، محيط پژوهش، نمونه
پژوهش، روش نمونه گيري، حجم نمونه و روش محاسبه آن، مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي
ورود و ...

نمونه پایان نامه گروه شهرسازی - دانشگاه شیخ بهایی

کلیات تحقیق. عنوان پایان نامه. مروری بر منابع و مبانی نظری. عنوان پایان نامه.
شناخت وضع موجود. عنوان پایان نامه. تجزیه و تحلیل. عنوان پایان نامه. طراحی و
پیشنهادها ... مأخذ: ....... نمونه های داخلی و خارجی. تعداد صفحات کل فصل دوم 20-25 صفحه
. شناخت وضع موجود. اين فصل حدود 35- 40 صفحه است. مطالعه طرحهای بالادست (
حداکثر3صفحه).

فایل قالب پایان‌نامه دکتری - دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه تهران

3-2-2- تشريح كامل روش تحقيق. فصل 4: فصل 4: نتايج. 4-1- مقدمه. 4-2- محتوا. 4-3-
اعتبار سنجی. فصل 5: فصل 5: بحث و نتیجه گیری. 5-1- مقدمه. 5-2- محتوا. 5-2-1-
جمع بندي. 5-2-2- نوآوري. 5-2-3- پيشنهادها. 5-2-4- محدودیتها. فصل 6: فصل 6: مراجع.
فصل 7: پيوست ها. فهرست اشکال. شکل (1-1) نمونه ای استفاده از نمودار. شکل (2-1)
نمونه ی ...

ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد مجازی (تمپلیت با ... - دانشگاه خوارزمی

3- کل پايان نامه بايد بر روی کاغذ A4 با قلم Zar 13 و با فاصله خطوط 2/1 سانتيمتر (
Line Spacing | Multiple 1.2) و حاشيه هاي صفحات مطابق نمونه زير رعايت گردد: 3. 3. 3.
3. 4- قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير 6-4 يا 6-4-2 مشخص مي شود که عدد 6
شماره فصل، عدد 4 شماره بخش و عدد 2 شماره قسمت است. شماره و عنوان هر فصل با قلم
ZAR ...

فایل قالب پایان‌نامه دکتری - دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه تهران

3-2-2- تشريح كامل روش تحقيق. فصل 4: فصل 4: نتايج. 4-1- مقدمه. 4-2- محتوا. 4-3-
اعتبار سنجی. فصل 5: فصل 5: بحث و نتیجه گیری. 5-1- مقدمه. 5-2- محتوا. 5-2-1-
جمع بندي. 5-2-2- نوآوري. 5-2-3- پيشنهادها. 5-2-4- محدودیتها. فصل 6: فصل 6: مراجع.
فصل 7: پيوست ها. فهرست اشکال. شکل (1-1) نمونه ای استفاده از نمودار. شکل (2-1)
نمونه ی ...

ساختار پایان نامه

فصل پنجم پایان نامه. : نتیجه گیری. در آخرین فصل رساله نتایج تحقیق را تجزیه و
تحلیل می کنند و محدودیتهای در اختیار و خ. ارج از. اختیار پژوهشگر را توضیح می دهند
. در این بخش می توان پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات پ. ژوهشی را. شرح داد . این جمع
بندی کلی حاصل از نتایج تحقیق باید حدود یک تا دو صفحه باشد . 21:15. دکتر سید
...

ﻧﺤﻮﺓ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ - Math - IPM

Page 1 .... ﺷﺮﺡ ﺭﻭﻱ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. (. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ) .١. ﺁﺭﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ .٢. ﻧﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ .
٣. ﻧﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ . .٤. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎ. ﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ .٥. ﻋﻨﻮﺍﻥ .٦. ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ. (. ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ. ) .٧. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻳﺎ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ .٨ ... "
ﻪ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ. " ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ. ١٢. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ . .٣. ٣. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﻡ ﻧﺎﻡ. "
ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ. " ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ. ١٦. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ . .٤. ٦. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﻡ. " ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ. " ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ. ١٦.

راهنمای نگارش و تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

در اين فصل موارد زير بايد توضيح داده شود : - مواد و تجهیزات مورد نیاز. - نوع مطالعه: 1-
نوع مطالعه از نظر كاربردي، بنيادي، بنيادي كاربردي و يا جامعه نگر ، تعیین گردد. 2-
درصورتي كه موضوع پايان نامه باليني باشد، بايستي تعريف جامعه ي مورد مطالعه
معيارهاي ورود و حذف، روش نمونه گيري، حجم نمونه و روش آماري مورد استفاده بيان گردد.

Page 1 of 6 ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺪ

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ. ﻋﻠـﺖ آﻤﺒـﻮد ﺑﻮدﺟـﻪ و. ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن از ﻣﻴﺎن. ١٣٦. ﭘﺎﻳـﺎن. ﻧﺎﻣـﻪ رﺷـﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد
در ﻣﺮآـﺰ،. ٣٠. ﻣـﻮرد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﮔـﻴﺮي. ﻃﺒﻘﻪ. اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، از داﻧﺸﮕﺎﻩ. هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ
و ... در ﺳﺎل. ١٣٧٥. در ﻧﺨﺱﺘﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. " اﺑﻬﺎم روش. ﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎي ﭘﮋوهـﺶ. در اﻳﺮان. " ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺸـﺎهﺪﻩء اﺳـﻨﺎدي، ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ روش. ﺷﻨﺎﺳـﻲ.

شیوه تنظیم فصل اول پایان نامه ( پروپوزال یا طرح تحقیق ) - نشریه ...

2 فوریه 2014 ... دانشجویان عزیز درس پروژه مدیریت - استاد عدالتی. سلام؛ وقت بخیر. شیوه تنظیم
فصل اول پایان نامه ( طرح تحقیق یا پروپوزال (. طرح تحقیق یا پروپوزال براساس
مطالب یک پایان نامه نمونه (. بعنوان مثال (عملی. در زیربیان شده است که باالگوگیری
ازآن فصل طرح تحقیق خود را تنظیم و تدوین نمایید. موضوع پایان نامه نمونه ...

ﻧﺤﻮﺓ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ - Math - IPM

Page 1 .... ﺷﺮﺡ ﺭﻭﻱ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. (. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ) .١. ﺁﺭﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ .٢. ﻧﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ .
٣. ﻧﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ . .٤. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎ. ﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ .٥. ﻋﻨﻮﺍﻥ .٦. ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ. (. ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ. ) .٧. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻳﺎ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ .٨ ... "
ﻪ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ. " ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ. ١٢. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ . .٣. ٣. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﻡ ﻧﺎﻡ. "
ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ. " ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ. ١٦. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ . .٤. ٦. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﻡ. " ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ. " ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ. ١٦.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

.1. ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻮع ﮔﺎﻟﯿﻨﮕﻮر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ روي ﺟﻠﺪ زرﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . .
2. رﻧﮓ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻮرﻣﻪ اي و رﻧﮓ ﺟﻠﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
... اﻟـﻒ ، ب، ج، ... ) ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري
ﺻﻔﺤﺎت در وﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺠـﺎم. ﮔﯿﺮد . ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻓﺼﻮل و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ. : ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داراي ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ.

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد ...

هر پايان نامه (رساله) به چهار یا پنج فصل (بخش) تقسيم ‌بندي می شود كه بايد بر اساس
ترتيب زير تنظيم شوند. الف- جلد پایان نامه. ب- صفحه‌ي ابتداي متن پايان‌‌نامه/ رساله
.... مدل تحليلي تحقيق. فصل سوم: روش تحقيق(مواد و روش‌كار). 3-1. روش و طرح تحقيق.
3-2. فرآيند تحقيق. 3-3. جامعه آماري. 3-4. نمونه، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه. 3-5.

شیوه نگارش پایان نامه (یا رساله) - دانشگاه مراغه

فصل دوم: سازماندهی مطالب پایان نامه 3. 2-1- سازماندهی مطالب پایان نامه 5. 2-2- جلد
پایان نامه 5. 2-3- صفحات مقدماتی 5. 2-4- معادلات 7. 2-5- جداول، نمودارها و تصاویر 7. 2-
6- استناد به .... نامه ها، نمونه پرسشنامه ها، بررسي ها، مطالب مكمل، آمار و ارقام، و غيره به
نحوي مورد استفاده قرار گرفته‌اند به صورت پيوست هاي جداگانه آورده مي شوند. در
صورتي كه ...

آیین نگارش پایان نامه

-1. ﻣﮑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺤﻮه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻨﺪی، ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری، ﺻﻔﺤﺎت و ﺑﺨﺸﻬﺎ،. ﻣﻌﺎدﻻت،
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪاول و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ . - 2. ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣ. ﺠﻤﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ . ﮐﻪ در ﻃﯽ دو ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز ....
ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﺟﻠﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ،. زرﮐﻮب و ﺑﺎ. ﺟﻠﺪ آﺑﯽ ﺗﯿﺮه
. رﻧﮓ. : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺟﻠﺪ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ. : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﺪ ﮔﺮدد . ﻋﻨﻮان ﭘ. ﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و.

راهنمای نگارش مقاالت

مقالات اعم از پژوهشی، مروری، فرضیه علمی، گزارش موردی و نامه به سردبیر می بایست
به صورت فارسی. و با چکیده فارسی و انگلیسی نوشته شده باشند. 1. مقاله باید ... نام
و نام خانوادگی نویسنده فصل. عنوان فصل. نام و نام خانوادگی نویسندگان کتاب. عنوان
کتاب شماره. چاپ. ناشر. سال انتشار؛ شماره صفحه. برای مثال: ۳-۶- ارجاع به پایان نامه ...

راهنماي تهيه و نگارش پايا ن نامه کارشناسی ارشد.pdf

راﻫﻨﻤﺎي. ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. در. ﻣﻘ. ﻄﻊ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. « ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ. » وﻳﺮاﻳﺶ. 1/1.
ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺎه. 1386. دا ه ﺪ و ﺴﺎ ﺪاری ...... داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺷﺮح زﻳﺮ ﮔﺮوه.
ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﮔﺮدد. : 1 -6-5 -. ﻓﺼﻞ اول. : ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ. ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻼش ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه. ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ. از ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل،.

ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮ ﻻً ﭼﻨﺪ. « ﻓﺼﻞ. » اﺳﺖ . ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗ. ﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد
. ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻂ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺮوع ﺷﻮد. (. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ) . ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ دو ﺷﻤﺎره
... ﺻﻮرت (. 6-8. ) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ت . ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﯾﺎ در آﺧﺮ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آورد . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد : .1. ﺷﻤﺎره و ردﯾﻒ.

پایان نامه ، دکتری مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه علوم و فنون مازندران

محاسبات و یافته های تحقیق . ▫. فصل پنجم. –. نتیجه گیری و پیشنهادات . ▫. پیوست.
-. منابع و مآخذ . ▫. چکیده انگلیسی. -7. یک. نمونه از. صفحه. اول. هر فصل. تذکر. :1. تا
قبل از صفحه عنوان فصل اول به شماره گذاری با حروف ابجد یا فارسی ) عدد به فارسی(
اقدام گردد. تذکر. :2. شماره گذاری از. صفحه فرم فصل اول آغاز اما یادداشت نمی شود ...

فرم اطلاعات پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي - دانشگاه آزاد اسلامی ...

هر رابطه در متن پایان نامه ، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند ، مشخص
می شود.عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عددسمت چپ ، شماره مورد نظر است .مثلاً
هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت (6- 8) نوشته می شود. ه - شیوه ذکر منابع و مأخذ. 1
- فهرست منابع و مأخذ: مقصود از درج فهرست منابع ومأخذ ، تهیه و تدوین صورت کامل و ...

نحوه نگارش پايان نامه

3- فصل سوم: مواد و روش ها. 4- فصل چهارم: نتايج تحقیق. 5- فصل پنجم: نتیجه گیری
و پیشنهادها. 6- منابع. 7- پیوست ها (ضمائم). 8- چكيده انگليسي. 1- اطلاعات كلي ... در
کنار شیرازه عنوان پایان نامه، نام دانشجو و سال ارائه درج شود. (طبق نمونه پیوست). 1-3-
کاغذ سفید: قبل از شروع مطالب یک کاغذ سفید قرار گیرد. 1-4- بسم ا.. الرحمن الرحیم:
...

قالب پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد برای دانشجويان دانشگاه صنعتی ...

کليه ی حقوق مادی مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقيق
موضوع اين پايان نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است. تقديم به : ... 3-
1 بخش نمونه ی 1. 3-2 بخش نمونه ی 2. فصل چهارم: نتيجه گيری. پيوست: برخی
جزئيات به صورت مصور. پ-1- ايجاد عنوان (Caption) جديدی تحت عنوان Reference. پ-
2- ارجاع ...

پايان نامه ی کارشناسی ارشد - دانشگاه اصفهان

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان. بهمن ماه 1391. فهرست مطالب. الف) ترتيب و
بخش هاي پايان نامه/رساله 4. ب) شيوه نگارش 5. 1. کاغذ و چاپ 5. 4. جدول ها و شکل ها. 6. 5.
.... طبق نمونه زير: (1- 5 ) F= ma. که بيان کننده رابطه 5 از فصل اول است. 8. نحوه ارجاع
در متن و فهرست منابع و مأخذ: لازم است در متن به کليه منابعي که مورد استفاده قرار مي
...

قالب نگارش پايان نامه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

عنوان فصل. مروري بر منابع. خلاصه عنوان پايان‌نامه ارشد يا رساله دکتری (حداکثر 8
کلمه ). روش تحقيق. عنوان فصل. نتايج و تفسير آنها. عنوان فصل. جمع‌بندي و
پيشنهادها. عنوان فصل. مراجع .... در صورت نیاز به خط عمودی ضخامت آن از کادر دور جدول
نازک تر باشد. (مانند خطوط افقی). نمودار (2-1) به صورت نمونه ارائه شده است. نمونه شکل
. متن ...

فایل راهنمای تهیه و ارایه پروژه

ﻓﺼﻞ آورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : 14-1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ. (. Introduction. ) 14-2-. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. (.
Literature Review. ) 14-3-. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. (Research Methodology / Experimental
Design) ... و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوژه ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ). ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﻢ ا... ﻪﺑ. ﺷﻜﻞ ﺳﺎده و
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﻲ ﮔﺮدد و از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﺎدر و ﺗﺰﻳ. ﻴ. ﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدداري ﺷﻮد. ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان (ﻣﻨﺪرﺟﺎت
روي ﺟﻠﺪ).

دانشیار - نمونه مقدمه فصل اول پایان نامه

مجید عقلمند / یکشنبه, 11 تیر,1396 0 315 رتبه مطلب: بدون رتبه. ادامه مطلب · عنوان
پایان نامه های رشته آمار گرایش ریاضی · مجید عقلمند / یکشنبه, 11 تیر,1396 0 473
رتبه مطلب: بدون رتبه. ادامه مطلب · عنوان پایان نامه های رشته آمار گرایش اقتصادی-
اجتماعی · مجید عقلمند / یکشنبه, 11 تیر,1396 0 328 رتبه مطلب: بدون رتبه. ادامه
مطلب ...

نحوه نگارش پايان نامه

3- فصل سوم: مواد و روش ها. 4- فصل چهارم: نتايج تحقیق. 5- فصل پنجم: نتیجه گیری
و پیشنهادها. 6- منابع. 7- پیوست ها (ضمائم). 8- چكيده انگليسي. 1- اطلاعات كلي ... در
کنار شیرازه عنوان پایان نامه، نام دانشجو و سال ارائه درج شود. (طبق نمونه پیوست). 1-3-
کاغذ سفید: قبل از شروع مطالب یک کاغذ سفید قرار گیرد. 1-4- بسم ا.. الرحمن الرحیم:
...

دانلود تحقیق جامع و کامل در مورد آسیب شناسی ورزشی

پروژه های مالی پروژه مالي حسابداري بودجه اي

پکیج طلایی کامل لیسینینگ آزمون تافل

دانلود تحقیق امامت ورهبری درکلام اميرمؤمنان علي(ع)

پاورپوينت با عنوان احکام بانوان

فایل فلش تبلت چینی ccit a728g و یا t733-mainboard-v2.1

پاورپوینت انواع پله و راه پله

دانلود طرح توجیهی تولید پلاستوفوم

پروژه آماده سالیدورک طراحی چرخ گوشت

کتاب بررسی و پیش بینی قابلیت اطمینان سازه ای - ویرایش دهم (2018)