دانلود فایل


تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون - دانلود فایلدانلود فایل این تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون است

دانلود فایل تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون نوع فایل: word
قابل ویرایش: 74 صفحه
مقدمه:
تحقيق حاضر به منظور تعيين رابطة بين شاخصهاي نماية تودة بدني, نسبت دور كمر به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعيت تحمل گلوكز در سال 80-1377 در جمعيت شهري 69-30 ساله شرق تهران انجام پذيرفت. مواد و روشها: اين مطالعه بخشي از يك مطالعة مقطعي است كه در آن 15000 نفر از جمعيت شهري 69-3 سالة ساكن شرق تهران از طريق نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند. از اين جمعيت 2886 مرد و 4013 زن در گروه سني
69-30 سال قرار داشتند كه تحت آزمون تحمل گلوكز خوراكي 2ساعته قرار گرفتند. ديابت قندي و اختلال تحمل گلوكز بر اساس معيارهاي سازمان بهداشت جهاني تعريف شدند. BMI برابر يا بالاتر از kg/m2 30, چاقي و BMI بين
kg/m2 9/29-25, اضافه وزن تعريف شدند. WHR بالاتر از 8/0 در زنان و بالاتر از 95/0 در مردان به عنوان چاقي تنهاي در نظر گرفته شد. فشارخون سيستولي 140 ميليمتر جيوه يا بيشتر و دياستولي 90 ميليمترجيوه يا بالاتر يا مصرف داروي ضد فشارخون به عنوان پرفشاري خون تعريف شدند. از مدل رگرسيون لجستيك گام بهگامِ پيشرو براي تعيين ارتباط بين ديابت و شاخصهاي مورد بررسي استفاده شد. يافتهها: از كل 6899 نفر جمعيت مورد مطالعه, 911 نفر (2/13%) دچار IGT و 372 نفر (4/5%) مبتلا به ديابت بودند. چاقي در افراد ديابتي (1/45%) و در افراد داراي IGT (1/39%) نسبت به افراد سالم (9/22%) شايعتر بود (P<001/0 ). نتايج رگرسيون لوجستيك گامبهگام پيشرو بعد از تطبيقدهي بر اساس سن و جنس در فاصله اطمينان 95% نشان دهنده وجود ارتباط معنيدار ديابت با سن (P<001/0 ، 4/4=(OR, چاقي تنهاي
(P<001/0 ، 8/1= OR), چاقي (P<001/0, 3= OR) و اضافه وزن (P<001/0 ، 2= OR) بود. شيوع پرفشاري خون در ديابتيها, افراد داراي IGT و افراد طبيعي بترتيب 9/51, 5/39 و 8/18% بود (P<001/0) و بعد از تطبيق دهي بر اساس سن, جنس, BMI و WHR, ديده شد كه انواع اختلالات گلوكزي با پرفشاري خون داراي رابطة معنيداري بودند: در افراد ديابتي (P<001/0 ، 4/2 (OR= و در افراد داراي IGT (P<001/0، 8/1= OR). نتيجهگيري: پرفشاري خون, چاقي و چاقي تنهاي در افراد ديابتي و افراد داراي IGT شايعتر از جمعيت عادي است. به علاوه, چاقي تنهاي در مقايسه با چاقي عمومي, بيشتر با اختلال تحمل گلوكز همراه است.

فهرست مطالب:
خوردن صبحانه از ابتلا به چاقی جلوگیری مي كند
چاقى شكمى با بيمارى قلبى مرتبط است
بررسی شيوع سوء تغذيه در دانش آموزان دختر کلاس اول دبستانهای شهر بوشهر در ارديبهشت و خردادماه 78
شيوع فقر آهن در زنان 45-15 ساله شهرستان کنگان
بررسی همراهی پر فشاری خون و بيماريهای عروق کرونر در جمعيت 64-30 ساله بندر بوشهر
شيوع فقر آهن در زنان 45-15 ساله شهرستان بوشهر
بررسی میزان موقعیت و سا یکو پاتولوژی و مصرف کنندگان مواد جهت باز توانی به روش سم زدایی فوق سریع در استان بوشهر
اختلالات کلسترول در سکته هاي مغزي ايسکميک و هموراژيک در استان بوشهر (يک مطالعه آينده نگر)
بررسي حساسيت و ويژگي راديوگرافي ساده .....
مقايسه اثر کاتپويل زير زباني و نيفديپين زير زباني در حملات افزاريش فشار خون اورژانسي
بررسي شيوع سندرم پاي بيقرار در جمعيت بالغين شهر بوشهر
رابطه استرس و بيماري هاي قلبي


تحقیق


مورد


رابطة


عدم


تحمل


گلوکز


شاخصهای


فشار


خون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سندرم متابولیک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز . 1389 . ... سندرم متابولیک
مجموعه ای از عوامل خطرزای قلبی و عروقی شامل چاقی شکمی، عدم تحمل گلوکز، فشار خون
بالا و اختلالات لیپیدی می‌باشد. ... تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی با وبدون مصرف
کنسانتره انار بر برخی شاخص های سندرم متابولیک در زنان میانسال چاق غیر فعال ...

بررسی اثر مصرف شکلات تلخ بر شاخص های گلیسمی و فشار خون در ...

ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ زﻳﺴﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ. NO. در ﺳﻠﻮل. ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد . )14(. از. اﻳﻦ
رو اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺷﻜﻼت ﺗﻠﺦ ﻏﻨﻲ از ﻓﻼواﻧﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ. NO. ﻣــﻲ. ﺗﻮاﻧــﺪ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ اﻧﺴــﻮﻟﻴﻨﻲ را اﻓــﺰاﻳﺶ و.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . )15(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻛـﺎﺋﻮ در. اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲ. اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، اﺛـ. ﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ. ﮔﻼﻳﺴﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ...

PDF: پاورپوینت فشارخون |96576| گیگ

23 مارس 2018 ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﭘﺴﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﭼﺎق دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ:. ppt (ﻗﺎﺑﻞ ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ PID ﻓﺼﻞ
اول: ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻨﺘﺮل. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد. ﺻﻔﺤﺎت: 70 راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ...

دانلود مقاله شبانى رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون

23 ا کتبر 2017 ... چكيدهمقدمه: تحقيق حاضر به منظور تعيين رابطة بين شاخصهاي نماية تودة بدني,
نسبت دور كمر به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعيت تحمل گلوكز در سال ۸۰-
۱۳۷۷ در جمعيت شهري ۶۹-۳۰ ساله شرق تهران ... از مدل رگرسيون لجستيك گام بهگامِ
پيشرو براي تعيين ارتباط بين ديابت و شاخصهاي مورد بررسي استفاده شد.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون |view

14 مارس 2017 ... دانلود... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای
فشارخون, نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده
نگر قند و لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، ...

بررسی اثر مصرف شکلات تلخ بر شاخص های گلیسمی و فشار خون در ...

ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ زﻳﺴﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ. NO. در ﺳﻠﻮل. ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد . )14(. از. اﻳﻦ
رو اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺷﻜﻼت ﺗﻠﺦ ﻏﻨﻲ از ﻓﻼواﻧﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ. NO. ﻣــﻲ. ﺗﻮاﻧــﺪ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ اﻧﺴــﻮﻟﻴﻨﻲ را اﻓــﺰاﻳﺶ و.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . )15(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻛـﺎﺋﻮ در. اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲ. اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، اﺛـ. ﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ. ﮔﻼﻳﺴﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ...

دانلود مقاله رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون, نمایه توده بدنی ...

دانلود مقاله رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون, نمایه توده بدنی و نسبت دور
کمر به باسن در جمعیت شهری تهران(مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران) : تحقیق
حاضر به منظور تعیین رابطه بین شاخصهای نمایه توده بدنی, نسبت دور کمر به باسن (
WHR) و فشارخون ب.

تحقیق درباره رابطة عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | رد مقاله

تحقیق درباره رابطة عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون تحقیق درباره رابطة عدم
تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل
word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 74 رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي
فشارخون, نماية تودة بدني و نسبت دور كمر به باسن در جمعيت شهري تهران(مطالعه آينده ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | فایل داغ - 20link.ir

8 مارس 2018 ... تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون: با دریافت فایل تحقیق رابطه
عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون به نتیجه بهتری خواهید رسید. ... توجه: این
فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل
ویرایش و اماده پرینت) Word فرمت: تعداد صفحات: 10 تصویر: این فایل ...

دانلود دانلودتحقیق درمورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون ...

27 مارس 2018 ... رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون, نماية تودة بدني و نسبت دور كمر به باسن
در جمعيت شهري تهران(مطالعه آينده نگر قند و ليپيد تهران). دكتر فريدون عزيزي، دكتر
نويد سعادت، دكتر پيام صالحي، حبيب امامي. مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي.

مجله ديابت و متابوليسم ايران، - Magiran

پيشگويي رخدادهاي قلبي عروقي در كوتاه مدت و در افراد بالاي 30 سال با استفاده از
شاخص هاي ليپيدي پلاسما فرزاد حدائق ، هادي ... ارتباط هيپرهموسيستيينمي با بروز
عدم تحمل گلوكز و ابتلا به ديابت ( مطالعه هموسيستيين تهران ) حسين فخرزاده ...
رابطه بين هموسيستيين پلاسما و فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
سيدمحمد محمدي ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | مقاله فارسی

6 مارس 2018 ... {مقاله فارسی} Download translations of English books and articles with the
subject تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون here. » مقاله فارسی -- (
مقاله فارسی) ... از مدل رگرسیون لجستیک گام بهگامِ پیشرو برای تعیین ارتباط
بین دیابت و شاخصهای مورد بررسی استفاده شد. یافتهها: از کل 6899 نفر ...

رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون, نماية تودة بدني و نسبت ...

رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون, نماية تودة بدني و نسبت دور كمر به باسن
در جمعيت شهري تهران(مطالعه آينده نگر قند و ليپيد تهران). دكتر فريدون ...... در اين
تحقيق نقش عصاره گياه و کنترل قند خون در بيماران ديابتی نوع دوم مورد مطالعه قرار
گرفته است واثر آن با داروی خوراکی گلی بن کلاميد مقايسه شده است. طراحی و روش ...

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین و در ...

سابقه و هدف: تمرینات مقاومتی اغلب به منظور افزایش حجم و قدرت عضلانی مورد استفاده
قرار می‌گیرد؛ اما آثار متابولیکی این نوع تمرینات نیز دارای اهمیت است. هدف مطالعه
حاضر ارزیابی اثر ... رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخص‌های فشارخون، نمایه توده بدنی و
نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران. غدد درون ریز و متابولیسم ایران.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون |103350| خدمات ...

تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 74 رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و
لیپید تهران) دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دک.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | فایل داغ - 20link.ir

8 مارس 2018 ... تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون: با دریافت فایل تحقیق رابطه
عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون به نتیجه بهتری خواهید رسید. ... توجه: این
فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل
ویرایش و اماده پرینت) Word فرمت: تعداد صفحات: 10 تصویر: این فایل ...

تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون – فوق العاده

25 مارس 2018 ... فایل پروژه اصلی مقاله ی تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون
برای دانلود در اختیار شما قرار دارد. مراجعه کننده گرامی شما در حال حاظر در حین بازدید از
فایل دانلودی با نام تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون
میباشید. دانلود فایل. تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي ...

ارزیابی شیوع دیابت

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ دﻳﺎﺑﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻓـﺮاد. ﺳـﺎﻛﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. 17. ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
روش. :ﻫﺎ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﺑﺮ روي. 1573. ﻧﻔﺮ. در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ. 64-25. ﺳﺎل در. 30. ﺧﻮﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ. 17. ﺗﻬﺮان
و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳ. ﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل. 1375. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
اي ﺣﺎوي.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | پروپایان‌نامه

10 مارس 2018 ... فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز
با شاخصهای فشارخون, نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران
(مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دکتر
پیام صالحی، حبیب امامی. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | مقاله - 20link.ir

18 مارس 2018 ... تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون: At home, you can easily get
your file about تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. - (مقاله) (مقاله) If
you do not find anything about تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
just post your message to Telegram. » مقاله -- (مقاله) Collect and ...

ارزیابی شیوع دیابت

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ دﻳﺎﺑﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻓـﺮاد. ﺳـﺎﻛﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. 17. ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
روش. :ﻫﺎ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﺑﺮ روي. 1573. ﻧﻔﺮ. در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ. 64-25. ﺳﺎل در. 30. ﺧﻮﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ. 17. ﺗﻬﺮان
و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳ. ﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل. 1375. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
اي ﺣﺎوي.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | پروپایان‌نامه

10 مارس 2018 ... فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز
با شاخصهای فشارخون, نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران
(مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دکتر
پیام صالحی، حبیب امامی. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و ...

بررسی اثر مصرف شکلات تلخ بر شاخص های گلیسمی و فشار خون در ...

ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ زﻳﺴﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ. NO. در ﺳﻠﻮل. ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد . )14(. از. اﻳﻦ
رو اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺷﻜﻼت ﺗﻠﺦ ﻏﻨﻲ از ﻓﻼواﻧﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ. NO. ﻣــﻲ. ﺗﻮاﻧــﺪ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ اﻧﺴــﻮﻟﻴﻨﻲ را اﻓــﺰاﻳﺶ و.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . )15(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻛـﺎﺋﻮ در. اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲ. اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، اﺛـ. ﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ. ﮔﻼﻳﺴﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ...

تحقیق درباره راه های جلوگیری از بارداری | رد مقاله

جلوگیری تحقیق درباره راه های جلوگیری از بارداری لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 راه های
جلوگیری از بارداری جلوگیری از بارداری شامل وسایل و روش های متعددی است که فرد می
تواند برای پیشگیری از حاملگی از ... تحقیق درباره رابطة عدم تحمل گلوکز با
شاخصهای فشارخون.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | pdf

2 دسامبر 2017 ... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و
لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دکتر پیام ...

بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه ...

همچنین خطر بالاتری را در ابتلا به عدم تحمل گلوکز و درنهایت ابتلا به دیابت نوع 2
در آینده دارند(7-9). در مطالعاتی که بر روی فرزندان متولدشده از مادران مبتلا به دیابت
بارداری انجامگرفته، مشخصگردیده که این فرزندان در معرض خطر بالاتری برای ابتلا
به بیماریهای کلیوی، دیابت نوع 2، فشار خون، مقاومت به انسولین، اضافه وزن و چاقی ...

بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت

متغیرهای سابقه خانوادگی دیابت، BMI، دور باسن، فشار خون دیاستولیک و نسبت دور
کمر به قد جزء عوامل پیشگویی کننده قند خون ناشتا در افراد هستند که رابطه معنی
داری دارند (06/0=2r).نتیجه گیری با توجه به ارتباط بین شاخص های تن سنجی و ابتلا
به دیابت، لزوم آموزشهایی در زمینه جلوگیری از چاقی و اصلاح در روش زندگی وتغذیه ...

معیارهای تشخیصی و طبقه بندی افزایش قندخون شود. که برای اولین بار ...

مورد رابطه. بین. پیامدهای گلیسمی و پیامدهای. بارداری ایجاد کرد. ه است. معیارهای
تشخیصی برای هیپر. گلیسمی در دوران باردا. ری. که توسط سازمان بهداشت جهانی ).
WHO .... با این حال،. اینکه عدم تحمل گلوکز در بارداری چگونه. تعریف می. شود، یک
مسئله بحث برانگیز بوده است که تمرین بالینی و تحقیقات را در سه. دهه اخیر بغرن.
ج کرده.

بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه ...

همچنین خطر بالاتری را در ابتلا به عدم تحمل گلوکز و درنهایت ابتلا به دیابت نوع 2
در آینده دارند(7-9). در مطالعاتی که بر روی فرزندان متولدشده از مادران مبتلا به دیابت
بارداری انجامگرفته، مشخصگردیده که این فرزندان در معرض خطر بالاتری برای ابتلا
به بیماریهای کلیوی، دیابت نوع 2، فشار خون، مقاومت به انسولین، اضافه وزن و چاقی ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | مقاله - 20link.ir

18 مارس 2018 ... تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون: At home, you can easily get
your file about تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. - (مقاله) (مقاله) If
you do not find anything about تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
just post your message to Telegram. » مقاله -- (مقاله) Collect and ...

PDF: تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون ... - rpimag.ir

4 روز پیش ... درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻓﺸﺎرﺧﻮن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ... از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﻬﮕﺎمِ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﯾﺎﺑﺖ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻬﻬﺎ: از ﮐﻞ 6899 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ, 911
ﻧﻔﺮ (% 2/13) دﭼﺎر IGT و 372 ﻧﻔﺮ (% 4/5) ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭼﺎﻗﯽ در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ...

دانلودتحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون |194197 ...

5 آگوست 2017 ... دانلودتحقیق درمورد رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون فرمت فایل word و
قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 70 رابطه عدم تحمل گلوکز با ... چکیدهمقدمه:
تحقیق حاضر به منظور تعیین رابطه بین شاخصهای نمایه توده بدنی, نسبت دور کمر
به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعیت تحمل گلوکز در سال ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | kepler - ar98.ir

5 مارس 2018 ... kepler -> [kepler] [kepler] - آیا تا کنون از مقالات مشابه تحقیق رابطه عدم تحمل
گلوکز با شاخصهای فشارخون در این سایت استفاده نموده اید؟ ~ {kepler} نوشتن مقاله
تحق. ... یافتهها: از کل 6899 نفر جمعیت مورد مطالعه, 911 نفر (2/13 %) دچار IGT و 372
نفر (4/5 %) مبتلا به دیابت بودند. چاقی در افراد دیابتی (1/45 %) و در ...

دانلود مقاله شبانى رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون

23 ا کتبر 2017 ... چكيدهمقدمه: تحقيق حاضر به منظور تعيين رابطة بين شاخصهاي نماية تودة بدني,
نسبت دور كمر به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعيت تحمل گلوكز در سال ۸۰-
۱۳۷۷ در جمعيت شهري ۶۹-۳۰ ساله شرق تهران ... از مدل رگرسيون لجستيك گام بهگامِ
پيشرو براي تعيين ارتباط بين ديابت و شاخصهاي مورد بررسي استفاده شد.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | clear - rpimag.ir

16 مارس 2018 ... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و
لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دکتر پیام ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | نمایه - fg98.ir

15 دسامبر 2017 ... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و
لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دکتر پیام ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | dl1 - 20link.ir

8 مارس 2018 ... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و
لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دکتر پیام ...

تحقیق در مورد رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون - بانک فایل

30 مارس 2018 ... نوع فایل: word قابل ویرایش:۷۴ صفحه مقدمه: تحقیق حاضر به منظور تعیین رابطه
بین شاخصهای نمایه توده بدنی, نسبت دور کمر به باسن ( WHR ) و فشارخون با شاخص
وضعیت تحمل گلوکز در سال ۸۰-۱۳۷۷ در جمعیت شهری ۶۹-۳۰ ساله شرق تهران انجام
پذیرفت. مواد و روشها: این مطالعه بخشی از یک مطالعه مقطعی است که در آن ...

بایگانی‌های تحقیق , مورد, رابطة ,عدم ,تحمل ,گلوکز ,شاخصهای ,فشار,خون ...

تحقیق در مورد رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون · ۱۷ فروردین , ۱۳۹۷.
تحقیق در مورد رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون نوع فایل: word قابل
ویرایش: ۷۴ صفحه مقدمه: تحقیق حاضر به منظور … ادامه مطلب · علوم پزشکی ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | 97 - stshop.ir

14 مارس 2017 ... دانلود... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای
فشارخون, نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده
نگر قند و لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | ایران پروژه

12 مارس 2018 ... تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون: روی گزینه خرید کلیک کنید
تا بتوانید تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون را دانلود ... توجه: این
فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل
ویرایش و اماده پرینت) Word فرمت: تعداد صفحات: 10 تصویر: این فایل ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | پایان نامه داغ

13 مارس 2018 ... [پایان نامه داغ] اگر نتوانستید تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون
را دانلود نمایید، در بت جستجوگر آن را سرچ کنید. ... توجه: این فایل میتواند هم به
عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ویرایش و اماده پرینت)
Word فرمت: تعداد صفحات: 10 تصویر: این فایل فاقد تصویر می باشد ...

Microsoft Word - Maj20-2-2 - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

یافتهها: شیوع سندرم متابولیک، دیابت نوع ۲، عدم تحمل گلوکز و عدم تحمل قند ناشتا
به ترتیب ۳۵/۸، ۱۰/۳،. ۱۹/۵ و ۱۷/۳ درصد بود. ... میزان لیپوپروتئین کلسترول پر
چگالی (HDL) خون با سندرم متابولیک رابطه داشتند. ... علوم پزشکی اصفهان ۳- استاد
، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

مجموعه دانلود تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون ...

درباره ی mohsenjoseph. قبلی مجموعه دانلود پروژه فاصله مورد نياز ساختمان های با
قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگيری از برخورد در حين زلزله · بعد مجموعه استفاده از
سوخت گاز طبيعي ...

دانلود تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون - دانلود ...

30 ا کتبر 2017 ... فایل با نام اصلی دانلود تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون
که بسیار پرطرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین میزان جستجو در
موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورد دار است،
بصورت کاملا رایگان توسط سرورهای پر قدرت سایت ما از محیط اینترنت گرد ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | پایان نامه داغ

13 مارس 2018 ... [پایان نامه داغ] اگر نتوانستید تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون
را دانلود نمایید، در بت جستجوگر آن را سرچ کنید. ... توجه: این فایل میتواند هم به
عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ویرایش و اماده پرینت)
Word فرمت: تعداد صفحات: 10 تصویر: این فایل فاقد تصویر می باشد ...

Download (970kB) - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ارتباط دور گردن با نمایه توده بدنی در تشخیص اضافه وزن / چاقی کودکان. ۶. -. ۱۸ ساله
شهر اهواز. محل انجام پژوهش : ... شاخصهای دیگری در این زمینه مورد تحقیق قرار گرفته
است. نقش احتمالی اندازه دور گردن در ..... ۵ سندرم متابولیک : مجموعه ای از چاقی شکمی،
دیس لیپیدمی، عدم تحمل گلوکز و افزایش فشار خون. به عنوان سندرم متابولیک ...

سندرم متابولیک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز . 1389 . ... سندرم متابولیک
مجموعه ای از عوامل خطرزای قلبی و عروقی شامل چاقی شکمی، عدم تحمل گلوکز، فشار خون
بالا و اختلالات لیپیدی می‌باشد. ... تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی با وبدون مصرف
کنسانتره انار بر برخی شاخص های سندرم متابولیک در زنان میانسال چاق غیر فعال ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | فایل داغ - 20link.ir

8 مارس 2018 ... تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون: با دریافت فایل تحقیق رابطه
عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون به نتیجه بهتری خواهید رسید. ... توجه: این
فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل
ویرایش و اماده پرینت) Word فرمت: تعداد صفحات: 10 تصویر: این فایل ...

بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه ...

همچنین خطر بالاتری را در ابتلا به عدم تحمل گلوکز و درنهایت ابتلا به دیابت نوع 2
در آینده دارند(7-9). در مطالعاتی که بر روی فرزندان متولدشده از مادران مبتلا به دیابت
بارداری انجامگرفته، مشخصگردیده که این فرزندان در معرض خطر بالاتری برای ابتلا
به بیماریهای کلیوی، دیابت نوع 2، فشار خون، مقاومت به انسولین، اضافه وزن و چاقی ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون |2018 - stshop.ir

14 مارس 2017 ... دانلود... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای
فشارخون, نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده
نگر قند و لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون |103350| خدمات ...

تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 74 رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و
لیپید تهران) دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دک.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | kepler - ar98.ir

5 مارس 2018 ... kepler -> [kepler] [kepler] - آیا تا کنون از مقالات مشابه تحقیق رابطه عدم تحمل
گلوکز با شاخصهای فشارخون در این سایت استفاده نموده اید؟ ~ {kepler} نوشتن مقاله
تحق. ... یافتهها: از کل 6899 نفر جمعیت مورد مطالعه, 911 نفر (2/13 %) دچار IGT و 372
نفر (4/5 %) مبتلا به دیابت بودند. چاقی در افراد دیابتی (1/45 %) و در ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | kepler - ar98.ir

5 مارس 2018 ... kepler -> [kepler] [kepler] - آیا تا کنون از مقالات مشابه تحقیق رابطه عدم تحمل
گلوکز با شاخصهای فشارخون در این سایت استفاده نموده اید؟ ~ {kepler} نوشتن مقاله
تحق. ... یافتهها: از کل 6899 نفر جمعیت مورد مطالعه, 911 نفر (2/13 %) دچار IGT و 372
نفر (4/5 %) مبتلا به دیابت بودند. چاقی در افراد دیابتی (1/45 %) و در ...

PDF: تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون ... - rpimag.ir

4 روز پیش ... درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻓﺸﺎرﺧﻮن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ... از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﻬﮕﺎمِ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﯾﺎﺑﺖ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻬﻬﺎ: از ﮐﻞ 6899 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ, 911
ﻧﻔﺮ (% 2/13) دﭼﺎر IGT و 372 ﻧﻔﺮ (% 4/5) ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭼﺎﻗﯽ در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ...

رابطه عدم تحمل گلوكز با شاخص هاي فشارخون، نمايه توده بدني و نسبت ...

مقدمه: تحقيق حاضر به منظور تعيين رابطه بين شاخص هاي نمايه توده بدني، نسبت دور
كمر به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعيت تحمل گلوكز در سال 80-1377 در
جمعيت شهري 69-30 ساله شرق تهران انجام پذيرفت. مواد و روشها: اين مطالعه بخشي از يك
مطالعه مقطعي است كه در آن 15000 نفر از جمعيت شهري 69-3 ساله ساكن شرق تهران از ...

PDF: پاورپوینت فشارخون |96576| گیگ

23 مارس 2018 ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﭘﺴﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﭼﺎق دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ:. ppt (ﻗﺎﺑﻞ ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ PID ﻓﺼﻞ
اول: ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻨﺘﺮل. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد. ﺻﻔﺤﺎت: 70 راﺑﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ...

تحقیق در مورد رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون - بانک فایل

30 مارس 2018 ... نوع فایل: word قابل ویرایش:۷۴ صفحه مقدمه: تحقیق حاضر به منظور تعیین رابطه
بین شاخصهای نمایه توده بدنی, نسبت دور کمر به باسن ( WHR ) و فشارخون با شاخص
وضعیت تحمل گلوکز در سال ۸۰-۱۳۷۷ در جمعیت شهری ۶۹-۳۰ ساله شرق تهران انجام
پذیرفت. مواد و روشها: این مطالعه بخشی از یک مطالعه مقطعی است که در آن ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | 97 - stshop.ir

14 مارس 2017 ... دانلود... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای
فشارخون, نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده
نگر قند و لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، ...

بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت

متغیرهای سابقه خانوادگی دیابت، BMI، دور باسن، فشار خون دیاستولیک و نسبت دور
کمر به قد جزء عوامل پیشگویی کننده قند خون ناشتا در افراد هستند که رابطه معنی
داری دارند (06/0=2r).نتیجه گیری با توجه به ارتباط بین شاخص های تن سنجی و ابتلا
به دیابت، لزوم آموزشهایی در زمینه جلوگیری از چاقی و اصلاح در روش زندگی وتغذیه ...

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | فایل داغ - 20link.ir

8 مارس 2018 ... تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون: با دریافت فایل تحقیق رابطه
عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون به نتیجه بهتری خواهید رسید. ... توجه: این
فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل
ویرایش و اماده پرینت) Word فرمت: تعداد صفحات: 10 تصویر: این فایل ...

معیارهای تشخیصی و طبقه بندی افزایش قندخون شود. که برای اولین بار ...

مورد رابطه. بین. پیامدهای گلیسمی و پیامدهای. بارداری ایجاد کرد. ه است. معیارهای
تشخیصی برای هیپر. گلیسمی در دوران باردا. ری. که توسط سازمان بهداشت جهانی ).
WHO .... با این حال،. اینکه عدم تحمل گلوکز در بارداری چگونه. تعریف می. شود، یک
مسئله بحث برانگیز بوده است که تمرین بالینی و تحقیقات را در سه. دهه اخیر بغرن.
ج کرده.

تحقیق رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون | نمایه - fg98.ir

15 دسامبر 2017 ... تحقیق درباره رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 74. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون,
نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و
لیپید تهران). دکتر فریدون عزیزی، دکتر نوید سعادت، دکتر پیام ...

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداش

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻳﺎﺑﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﺎﺑﺖ. (. National Diabetes
DataGroup. ) ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ، ﺳﻦ، ﻗﺪ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، وزن ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد در
ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ و. ﺳﭙﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. :از. 601.
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار. 64. ﻣﻮرد. )6/10 (%. +. GCT. ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ. 64. ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ
ﺧـﻮراﻛﻲ.دانلود فایل فلش گوشی نوکیا Nokia Lumia 800 RM-819 با لینک مستقیمجزوه بهداشت و پرورش طیور

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در MATLAB

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روند یابی سیل در 51 اسلاید