دانلود فایل


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با موضوع تحلیلی براسکان اضطراری زلزله زدگان در مناطق شهری - دانلود فایلدانلود فایل اسکان اضطراری

دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با موضوع تحلیلی براسکان اضطراری زلزله زدگان در مناطق شهری چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‫و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ را ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪ، ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎﻳﻲ، ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ(دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ‫داﺷﺘﻦ اﻣﻨﻴﺖ، دوري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻴﺰ و ...) را ﺑﺮاي آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد. ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﻜﺎن اضطراری آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن از ‫زﻟﺰﻟﻪاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ ‫و ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ‫اﺳﻜﺎن اضطراری ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ زﻟﺰﻟﻪ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺮﻳﻊ ‫اسکانها ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد.واژگان کلیدی: اﺳﻜﺎن اضطراری، زﻟﺰﻟﻪ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ‫ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
فهرست مطالب
فصل 1- طرح موضوع و بیان مسئله: 12
1-1- ضرورت و اهداف پژوهش: 13
1-2- روش تحقیق : 15
1-3- تعاریف و اهداف.. 16
1-3-1- سرپناه: 16
1-3-2- آسیب دیده : 16
1-3-3- منطقه حادثه : 16
1-4- اسكان و انواع آن.. 17
1-4-1- 1-1-2- اسكان موقت و خصوصيات آن.. 17
1-5- اسكان اضطراری و خصوصيات آن.. 18
1-6- اسكان دائم و خصوصيات آن.. 18
1-7- ضرورت اسکان اضطراری و ملاحظات مربوط به آن.. 19
فصل 2- مبانی نظری... 22
2-1- محل های اسکان اضطراری.. 22
2-2- مدیریت محل های اسکان اضطراری: 23
2-2-1- از نظر آسیب دیدگان و جامعه آسیب دیده 24
2-2-2- از نظر مالی و اقتصادی.. 24
2-2-3- از نظر فنی.. 24
2-3- ویژگی های محل اسکان موقت یا اضطراری: 25
2-4- اصول مهم در اسكان اضطراري.. 27
2-5- استانداردهاي ششگانه پناهگاه و محل سكونت: 28
2-5-1- استاندارد برنامه ريزي راهبردي: 29
2-5-2- استاندارد برنامه ريزي فيزيكي: 29
2-5-3- استاندارد پناهگاه و محل سكونت و محيط زيست سرپوشيده 29
2-5-4- استاندارد پناهگاه و محل سكونت، نقشه. 30
2-5-5- استاندارد پناهگاه ، محل سكونت، ساختار 30
2-5-6- استاندارد پناهگاه و محل سكونت، تأثيرات محيطي.. 30
2-6- اسكان: 31
2-7- انواع سرپناه اضطراري و موقت: 31
2-7-1- انواع اسكان اضطراري: 32
2-8- اسكان دائم : 33
2-9- اردوگاه: 33
2-9-1- - اردوگاههاي از پيش ساخته و آماده 33
2-9-2- - اردوگاههاي جديد و موقت... 33
2-9-3- انواع اردوگاهها برحسب نوع افراد آواره ساكن: 34
2-9-4- اردوگاه هاي آوارگان و پناهندگان خارجي.. 34
2-10- ايجاد اردوگاه اسكان اضطراري: 34
2-11- تسهيلات ضروري در اردوگاه: 35
2-12- انتخاب محل: 36
2-13- موارديكه در برپايي اردوگاه بايد دقت نمود شامل موارد زیر است : 36
2-13-1- منابع آب: 36
2-13-2- سرانه زمين: 37
2-13-3- دسترسي: 37
2-13-4- جانمايي: 37
2-13-5- امنيت: 37
2-13-6- توپوگرافي: 38
2-13-7- نوع خاك: 38
2-13-8- فرهنگ و سنت: 38
2-13-9- مديريت زباله: 39
2-14- چـادر 39
2-14-1- بهداشت پناهگاه: 40
2-14-2- محروميت و منزلت پناهنده: 40
2-14-3- امنيت پناهنده: 40
2-14-4- حمايت از معيشت پناهنده: 40
2-15- انواع چادرهاي رايج از نقطه نظر سازه اي: 41
2-15-1- چادر تك ديرك (تك پايه): 41
2-15-2- چادر چند ديرك بدون تيرك: 42
2-15-3- چادر اسكلت دار: 42
2-15-4- چادرهاي دو جداره: 42
2-15-5- چادر سرويس بهداشتي: 43
2-15-6- چادر سايه بان: 43
2-16- چادرهاي ديگر براساس گنجايش وكاربرد: 43
2-16-1- - چادر انفرادي: 43
2-16-2- چادر گروهي: 44
2-16-3- چادر فرماندهي و انبار: 44
2-16-4- چادرهاي ايلياتي: 44
2-16-5- چادرها تفريحي: 45
2-16-6- چادرهاي ابتكاري: 45
2-16-7- چادرهاي مكانيكي: 45
2-17- انتخاب محل چادر: 46
2-1- فضاهای عمومی اردوگاه : 47
2-2- فضاهای نیمه عمومی اردوگاه : 47
2-3- فضاهای عمومی خاص یک گروه : 47
2-4- فضاهای خصوصی خاص یک گروه : 47
2-5- فضاهای خصوصی خانواده ها : 48
2-6- تمایلات سکونتی بازماندگان.. 48
2-7- تثبیت منطقه حادثه و تعیین مرکز آن.. 49
2-8- اردوگاههای دائمی ( بلند مدت ) 50
2-8-1- شرایط انتخاب محل اردوگاههای دائم : 50
2-9- اردوگاههای موقت ( کوتاه مدت ) 51
2-9-1- الگوی کلی ایجاد اردوگاههای موقت... 52
2-10- تأمین آب.. 54
2-10-1- اقدامات اضطراری فاضلاب.. 54
2-11- دفع فضولات جامد. 55
2-12- بهداشت غذا 56
2-13- تأمین کارکنان به تعداد کافی و تهیه تسهیلات بهداشتی کافی .در بعضی محلها نظارت و توجه خاص مأمورین بهسازی ضرورت دارد و این محلها عبارتند از : 58
2-14- مبارزه با جانوران موذی.. 59
2-15- خدمات کفن و دفن مردگان.. 60
2-15-1- جابجا کردن : 61
2-15-2- سردخانه : 61
2-15-3- تأیید قانونی مرگ : 61
2-15-4- تعیین هویت مرده : 61
2-15-5- تهیه گزارش رسمی مرگ : 62
2-15-6- دفن نهایی جنازه 62
2-15-7- پس دادن لوازم با ارزش : 62
2-16- ارگانها و مراجع ذیربط: 63
2-16-1- استانداری و فرمانداری منطقه : 63
2-16-2- بسیج جامعه مهندسی دانشگاه علوم پزشکی : 63
2-16-3- جمعیت هلال احمر : 63
2-16-4- سازمان آب و فاضلاب : 64
2-16-5- شهرداری : 64
2-16-6- اداره برق : 64
2-16-7- وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی : 64
2-16-8- اداره مخابرات : 65
2-16-9- سازمان بهزیستی : 65
2-16-10- نیروی انتظامی : 65
2-16-11- سازمان بازرگانی : 66
2-16-12- سازمان حفاظت از محیط زیست : 66
2-17- ضرورتهاي سرپناه 66
2-18- انواع پناهگاههاي اضطراري.. 67
2-19- در مواقع بروز سوانح طبيعي: 68
2-20- در حوادث و بلاياي طبيعي و غير طبيعي: 68
2-21- انواع بلاها و نتايج آنها 70
2-21-1- بلاهاي طبيعي در اوضاع اضطراري (Natural disasters) 70
2-22- بلاياي ساخت بشر (Human-made disasters) 72
2-23- بلاياي فني ( Technological disasters) 72
2-24- تعيين اهميت هر بلا : 72
2-25- اقدامات اضطراري.. 73
2-25-1- اقدامات پيش از وقوع بلا: 73
2-26- اقدامات هنگام وقوع بلا.. 75
2-27- اقدامات پس از وقوع بلا.. 75
2-28- جابه جايي جمعيت... 76
2-29- تخليه. 77
2-30- حمل و نقل.. 77
2-31- طرح هاي متداول: 79
2-31-1- طرح خطي: 79
2-31-2- مزايا: 79
2-31-3- معايب: 80
2-32- طرح شطرنجي.. 80
2-32-1- مزايا: 81
2-32-2- معايب: 81
2-33- طرح شعاعي: 82
2-33-1- مزايا: 82
2-33-2- معايب: 83
فصل 3- جمع بندی... 85
3-1- بحث و نتیجه گیری: 87
3-2- پیشنهادات : 89
3-3- منابع : 90


اسکان اضطراری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالب اين شماره چیست؟ در شماره آينده می خوانید - سازمان جوانان جمعیت ...

30 دسامبر 2013 ... قبادی دانا در جلسه برگزار شده بر لحاظ شرایط جغرافیایی و بومی در اجرای .... به
مازندران و یک شهر نیست، بلکه سفیر جمعیت هالل احمر در عرصه امداد .... امداد و نجات نیز
برای امدادرسانی در شرایط اضطراری در این ایام به صورت .... در آینده جلساتی را با
موضوعات خاص با رؤسای سابق سازمان جوانان داشته ... مانورهای زلزله در سطح.

مطالب اين شماره چیست؟ در شماره آينده می خوانید - سازمان جوانان جمعیت ...

30 دسامبر 2013 ... قبادی دانا در جلسه برگزار شده بر لحاظ شرایط جغرافیایی و بومی در اجرای .... به
مازندران و یک شهر نیست، بلکه سفیر جمعیت هالل احمر در عرصه امداد .... امداد و نجات نیز
برای امدادرسانی در شرایط اضطراری در این ایام به صورت .... در آینده جلساتی را با
موضوعات خاص با رؤسای سابق سازمان جوانان داشته ... مانورهای زلزله در سطح.

راه حل نهایی: یک نسل کشی

نازی علیه سایر قومیت ها و اقلیت ها را زیر ذره بین می برد و یک تحلیل. تطبیقی از
سایر .... زد، اما با این حال در پایان جنگ بیشرتین بازماندگان نسل کشی یهودیان در
این. کشور به رس می ..... اتحاد شوروی می شتافت، حدود چهار هزار یهودی در شهری اشی قتل
عام شدند. ...... بحث بر رس حضور یهودیان در یک محدوده جغرافیایی خاص نبود و این
موضوع.

Misagh Syasiy SEND.94-12-17.indd

)نواز(. جنبش قومی مهاجر جیئی سند : ماه عسل. دوم. ضامئم. واژه نامه. کتابشناسی. 9. 13.
17. 37 ... از آن که به عنوان کارشناس ارشد فرهنگی حوزه شبه قاره فعالیت می کردم،
یکی ... تجزیه و تحلیل واقع گرایانه تر و مستندتر پدیده های فرهنگی و اجتامعی شبه
قاره ..... با سیاست های جاری در بیرون از مناطق شهری سند یا سایر نقاط پاکستان ندارد،.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمالی: زلزله شوقان خسارتی نداشت

5 جولای 2017 ... حسین عظیمی با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 در مقیاس ریشتر در حوالی
شهر شوقان اشاره داشت و افزود: این زلزله در ... براساس این گزارش موقعیت جغرافیایی
این زلزله در عرض شمالی ... چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد
۱۳۸۳۳۸۸۷ را همراه موضوع به آدرس [email protected] ارسال فرمایید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با موضوع تحلیلی براسکان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با موضوع تحلیلی براسکان اضطراری زلزله
زدگان در مناطق شهری چکیده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﻲ از زﻟ.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد جغرافیای شهری

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد جغرافیای شهری و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و تز در مورد جغرافیای شهری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از
این بخش ... ارشد و تز دکترا درباره جغرافیای شهری تعداد 700 مورد در سایت در ارتباط
با .... پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی)
...

هدایت توکلی

برای مثال تیم بحران وزارت نیرو ممکن است از یک کارشناسی مصاحبه با مطبوعات، ...
تهیه نقشه‌های آسیب‌پذیری یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی. ...... مدیران
ارشد، مدیران و کارشناسان عملیاتی سازمان های مسئول و مرتبط با موضوع را داشته ......
مشتمل بر: اسکان زلزله زدگان، برنامه ریزی جابجائی متوفیان و مجروحین، بازگشایی
راه ها ...

فایل فلش y511-u30 - فروشگاه فایل

رابطه قدرت مرجعیت مربیان با موفقیت تیم و ویژگی های فردی آنها در تیمهای فوتبال
لیگ استان همدان- دو فصل ... بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران · پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته جغرافیا با موضوع تحلیلی براسکان اضطراری زلزله زدگان در مناطق شهری
...

مطالب اين شماره چیست؟ در شماره آينده می خوانید - سازمان جوانان جمعیت ...

30 دسامبر 2013 ... قبادی دانا در جلسه برگزار شده بر لحاظ شرایط جغرافیایی و بومی در اجرای .... به
مازندران و یک شهر نیست، بلکه سفیر جمعیت هالل احمر در عرصه امداد .... امداد و نجات نیز
برای امدادرسانی در شرایط اضطراری در این ایام به صورت .... در آینده جلساتی را با
موضوعات خاص با رؤسای سابق سازمان جوانان داشته ... مانورهای زلزله در سطح.

جغرافیا,مقاله جغرافیا,پایان نامه جغرافیا,موقعیت طبیعی,پایان نامه رشته

سوالات امتحان درس ژئومورفولوژی شهری، ژئومورفولوژی مناطق شهری. 1,000. سوالات
امتحان درس انسان و محیط ...... مقاله اثر زلزله بر سازه هاي زير زميني و تونل مترو. 3,000
. دانلود پروژه شناسایی مناطق ...... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با موضوع
تحلیلی براسکان اضطراری زلزله زدگان در مناطق شهری. 32,000. شناخت اقليم ها. 2,000
.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد جغرافیای شهری

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد جغرافیای شهری و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و تز در مورد جغرافیای شهری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از
این بخش ... ارشد و تز دکترا درباره جغرافیای شهری تعداد 700 مورد در سایت در ارتباط
با .... پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی)
...

راه حل نهایی: یک نسل کشی

نازی علیه سایر قومیت ها و اقلیت ها را زیر ذره بین می برد و یک تحلیل. تطبیقی از
سایر .... زد، اما با این حال در پایان جنگ بیشرتین بازماندگان نسل کشی یهودیان در
این. کشور به رس می ..... اتحاد شوروی می شتافت، حدود چهار هزار یهودی در شهری اشی قتل
عام شدند. ...... بحث بر رس حضور یهودیان در یک محدوده جغرافیایی خاص نبود و این
موضوع.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمالی: زلزله شوقان خسارتی نداشت

5 جولای 2017 ... حسین عظیمی با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 در مقیاس ریشتر در حوالی
شهر شوقان اشاره داشت و افزود: این زلزله در ... براساس این گزارش موقعیت جغرافیایی
این زلزله در عرض شمالی ... چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد
۱۳۸۳۳۸۸۷ را همراه موضوع به آدرس [email protected] ارسال فرمایید.

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - پنجشنبه - هفتم بهمن ...

26 ژانويه 2017 ... پایان اعتصاب غذای شیرزاد و شریعتی، شروع اعتصاب سحرخیز ... بر همین اساس آقای
رحمانی با شرح موضوع مرخصی نرگس محمدی، پرسیده است که چرا ..... آقای صادقی روز
جاری در نامه ای سرگشاده با بیان قدردانی از حمایت طیف گسترده و ..... ۱۳۹۱ و زمانی که
برای کمک به زلزله‌زدگان، به شهر اهر در استان آذربایجان شرقی رفته ...

پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی 1-1 مقدمه انتخاب موضوع ... پایان
نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر ... به
طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و
استان ...

اخبار کوتاه

بایدها و نبایدهای ارائه خدمات شهری به حاشیه نشینان کلانشهرها در برنامه پایش ... دبیر
تخصصی رشته کاریکاتور جشنواره «ایران ساخت» گفت: متأسفانه ..... رئیس ستاد
مرکزی اربعین حسینی گفت: علاوه بر اسکان و تغذیه رایگان درداخل .... سرمربی تیم
ملی هندبال ایران با ارسال نامه به سرپرست فدراسیون، استعفای رسمی خود را اعلام کرد.

پاورپوینت تعین مارکرهای bcl-2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما

آشنايي با ACCESS

پاورپونت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت دکتر ساسان مهرانی-دکتر غلامرضا کرمی

معرفی شهر نیشابور

آموزش گام به گام ریکاوری فایل

دانلود مقاله تكنولوژي روغن

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان امام حسین

دانلود تحقیق ديدگاه امام در مورد قوه قضائيه