دانلود رایگان


پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي : شهر وايقان ) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه جغرافیا موانع و محدودیتهای توسعه فیزیکی شهر های کوچک ( موردی : شهر وایقان ) با فرمت ورد و قابل ویرایش رشته جغرافیا و برنامه ر

دانلود رایگان پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي : شهر وايقان ) دانلود پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي : شهر وايقان ) با فرمت ورد و قابل ویرایش رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در 145 ص
چكيده:
شهر وايقان يكي از شهرهاي استان اذر بايجان شرقي در منطقه شبستر مي باشد كه از سال 1372 تبديل به شهر شده است.
بيشتر تحقيقات به عمل آمده در منطقه اختصاص به طرحهاي هادي شهر مي باشد. توسعه فيزيكي شهر ها فرآيندي پويا و مداوم است كه طي آن، محدوديت فيزيكي شهر ها، به صورت افقي و عمودي، گسترش مي يابند. اين پايان نامه به بررسي روند توسعه فيزيكي شهر وايقان طي ادوار گذشته و تعيين عوامل موثر در توسعه و سازماندهي آن مي پردازد. براي رسيدن به اين امر در گام نخست به بررسي روند توسعه شهر وايقان از سال هاي قبل از انقلاب تا سال 1388 شمسي و طرحهاي توسعه آن اشاره شده است.
از اهداف اصلي اين تحقيق مي توان به عوامل و موانع و محدوديت هايي كه در مسير گسترش فيزيكي و توسعه شهر، دخالت دارد اشاره نمود. فرضيه اصلي در رساله كه در بعد كلي مطرح مي شود، موانع و محدوديت هاي طبيعي در راستاي گسترش فيزيكي شهر موثر واقع شده است.
فرضيه ديگر محدوديت هاي انسان ساخت در گسترش و توسعه شهر وايقان چه نقشي ايفا نموده است. در آزمون فرضيه اول، بايد اذعان كرد كه شهر وايقان به خاطر داشتن كوره هاي آجرپزي كه نزديكي شهر و همجواري باغات و اراضي كشاورزي و زراعتي و پايين بودن سطح آب زير زميني، از نقاط و عدم توسعه ي شهري در كالبد فيزيكي به صورت اعم بشمار مي رود. آزمون فرضيه دوم نيز، در مورد موانع محدوديت هاي انسان ساخت كه در توسعه فيزيكي، شهر نقش ايفا كند. مي توان در اين مورد اشاره كرد: خطر آهن تبريز – وان (تركيه) پادگان نظامي نيرو هوايي – كوره هاي آجر پزي – اراضي كشاورزي كه شهر را از طرفين تهديد مي كند اشاره كرد. براي از بين نرفتن باغات و اراضي كشاورزي اطراف شهر، بايد مراقب بود.تا از اين راه به سيماي شهر خدشه اي وارد نشود.
در گام بعدي، به مكان گزيني و تعيين جهات توسعه شهر وايقان پرداخته شده است. در اين مرحله براساس درجه بندي و تقسيم بندي شاخص هاي موثر در توسعه فيزيكي شهر و با تركيب و تلفيق اين شاخص ها. اراضي مناسب براي توسعه آتي شهر، مشخص گرديده است. با توجه به نتايج حاصله، جهات شمال و شمال غربي و – شهر براي توسعه آتي مناسب مي باشند. در خاتمه به ارزيابي اجتماعي، اقتصادي و تحليل و سنجش از وضعيت كلي شهر كه در توسعه آتي آن سهم بسزايي را داراست اشاره شده است.


مقدمه:
توسعه فيزيكي و رشد جمعيتي شهرهاي ايران تا چند دهه پيش داراي افزايش هماهنگ و متعادل بود. با بروز تحولات جديد، شهر ها به سرعت تغييرات و دگرگوني هايي را پذيرفتند. اين دگر گونيها به شكل افزايش سريع جمعيت و گسترش فيزيكي شتاب آميز شهرها به صورت نا متعادل و ناهماهنگ بوده است. اگر چه شهر ها داراي گسترش فيزيكي وسيعي بوده اند اما در قالب اين گسترش فيزيكي سريع نيز تعادل برقرار نبوده و سطح زير ساخت هاي شهري و اختصاص زمين در پيرامون هاي شهري مناسب به هر يك، تناسب معقول و منطقي برقرار نبوده است.
شهرهاي كوچك و مياني به لحاظ نقش و ساختار خود و جمعيت كمتر فشار كمتري بر محيط زيست و منابع طبيعي وارد مي كنند. ضمن ايجاد كمترين آلودگي زيست محيطي در خود و محيط هاي اطراف اغلب شرايط پايداري را در نحو ميزان بهره برداري از منابع و سازگار با شرايط طبيعي ارائه مي دهند كنترل و نظارت مداوم نيز در آنها تا حدي ميسر مي گردد با توجه به مسئله رشد بي رويه جمعيت و رشد شهر نشيني سريع ناشي از چالش هاي اقتصادي و محدوديت منابع طبيعي رشد و توسعه شهرها ي كوچك مي تواند نقش بسيار موثري در توسعه شهري ايفا كند.
توسعه پايدار شهري به عنوان جزيي از توسعه پايدار ملي بر پايه استفاده معقول از منابع طبيعي (آب و زمين و هوا.....) امكان پذير است و توسعه شهري به عنوان جزيي از سياست ها و توسعه ملي مي تواند و بايد در خدمت رشد اقتصادي و تامين عدالت اجتماعي قرار گيرد.
به دنبال توسعه زندگي شهري، افزايش تعداد شهرها و جمعيت شهر نشين كنترل و كادر بندي فضاي شهري موجب تغييرات فيزيكي بافت ساختمان شده و بالاخره تعيين حدود و مرزهاي فضاي شهري حوزه هاي نفوذ شهرها در برنامه ريزي شهري مورد توجه قرار گرفته است. مسلماً از آنجا كه شهر انعكاس و تصوير ي از مجموعه عوامل اجتماعي – اقتصادي يك جامعه به هم پيوسته در يك قلمرو جغرافيايي است لزوماً تغييرات ظاهري بافت شهري و رشد آن در تبعيت از مجموعه عوامل بخصوص مكانيزمهاي تصميم گيري، سياست شهري، رفاه اجتماعي و بهبود زندگي انسان شكل خواهد گرفت و شكل گيري هاي جديد در راستاي عوامل فوق تحقق خواهد يافت.
بعلاوه در طول دهه ي اخير برخورد نيروهاي اقتصادي و اجتماعي و افزايش جمعيت، ضمن تغييير نوسازي فضاي ساختمان شده ي شهري، نواحي اطراف را نيز در مقياس وسيع باسيماي كاملاً جديدي از شهر سازي مدرن به فضاي كالبدي شهر افزوده است به اين ترتيب تعادل و پيوستگي فضاي كالبدي و نقش عناصر مهم آن در هم شكسته است. بنابراين محتواي كلي شهر ها به تدريج تغيير يافته و با گذشت زمان، توسعه اقتصادي تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي مستمر در شكل يابي شهر ها نقش مهمي ايفا مي كنند (شالين كلود 1372- ص: 7- 8)
افزايش جمعيت فصلي از اوايل ارديبهشت تا مهر ماه كه نيروي كار از نواحي اطراف و شهرهايي همچون: مهاباد، بوكان، پيرانشهر، سردشت و سقز، بانه و... و ضمناً از شهرهاي اطراف منطقه شبستر براي جذب و كار در كوره هاي آجرپزي مهاجر قبول مي كند و كوره هاي آجر پزي بسيار حائز اهميت هستند از نظر اقتصادي و اجتماعي و در اقتصاد منطقه شبستر (اعم از كسبه و اصناف) ضرورت خاص خود را دارد مردم وايقان بيشتر مديريت كوره ها را بر عهده دارند و در آينده انتظاري مي رود با صنعتي كردن كوره ها و گاز كشي به آنها راه ترقي و اقتصاد هموار شود و برنامه مشخصي داشته باشند براي جذب نيروي انساني و كارگر ارزان قيمت در كوره ها و شهر وايقان.
بعد از ذكر مختصري در مورد موضوع مورد بحث، اين فصل حاوي اطلاعات در مورد بيان مسئله،اهداف تحقيق و همچون روش گرد آوري اطلاعات مي باشد و همچنين محدوديت ها و مشكلات تحقيق را نيز بيان مي كند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول : كليات
مقدمه 3
1- 1 – مراحل تحقيق 4
1- 1 – 1 - بيان مسئله 4
2 – 1 – 1 – اهداف تحقيق 6
3- 1 – 1 – اهميت ضرورت تحقيق 6
4- 1 – 1 – فرضيه تحقيق 7
5- 1 – 1- پيشينه تحقيق 7
6 – 1 – 1- نوع و روش تحقيق 7
7 – 1 – 1 – مشكلات و محدوديت تحقيق 8
8 – 1 – 1- كاربرد نتايج تحقيق 9
فصل دوم : مباني نظري و تئوريك تحقيق
1 – 2 – رشد شهري 10
2 – 2 – توسعه 10
3 – 2 – توسعه شهري 11
4 – 2 – توسعه فيزيكي شهر 11
5 – 2 – انواع توسعه فيزيكي شهرها 12
6 – 2 - نظريات تحولات فيزيكي شهرها 12
7- 2 – معني و مفهوم توسعه 13
8-2- نظريات مختلف توسعه شهري 13
1- 8– 2 – نظريات قطب رشد 13
2 – 8 – 2 – نظزيه قطب رشد 14
3- 8 – 2 – نظريه راندنيلي 15
4- 8 – 2- نظريه ليپتون 15
9 – 2 – توسعه پايدار شهري 16
10 – 2 – توسعه پايدار و مسائل زيست محيطي 16
11 – 2 – مسكن و زمين و توسعه پايدار شهري 17
12 – 2 – روشهاي تعيين جهت توسعه فيزيكي شهر 18
13- 2 – روش سنتي تعيين توسعه فيزيكي شهرها 19
14 – 2 – مدل توسعه پايدار زمين براي نواحي با رشد سريع با استفاده از GIS 19
15 – 2 – مدل شبيه سازي و ديناميك شهر 19
16 – 2 – رشد و توسعه داخلي شهر 20
17 – 2- جابجاي شهرها 20
18 – 2 – علائم و نشانه هاي رشد توسعه داخلي شهرها 20
19 – 2 – تاسيسات غير قابل انتقال 21
20 – 2 – ارزش تاريخي و معماري بناها 21
21-2- نظريه هاي شهر گرايي و مهاجرت و تاثيرات بر توسعه 22
22-2- نظريه مطلوبيت مهاجرت داخلي و تاثيران بر توسعه فيزيكي 22
23-2- نظريه در آمد مورد انتظار مهاجر در مقصد و تاثير آن بر توسعه فيزيكي 22
24- 2- مدل رشد شهري كلارك 23
25 – 2 – نظريه توسعه شعاعي ( ساخت قطاعي ) 23
26 – 2 – اصول تشكيل دهنده نظريه ساخت قطاعي شهر به اين شرح است 24
27-2- عوامل موثر در توسعه فيزيكي و كالبدي شهر 24
1-27-2- عوامل طبيعي 24
2- 27 – 2 - عوامل اقتصادي 26
3 – 27 – 2 - شبكه هاي ارتباطي 27
4 – 27 – 2 - عوامل اصلي رشد جمعيت شهرها 27
28-2- محدودیت های توسعه فیزیکی شهرها 27
1 – 28 – 2 - محدوديت هاي ناشي از عوامل طبيعي 28
2- 28 – 2 - محدوديت هاي ناشي از عوامل اجتماعي 28
3 – 28 – 2- محدوديت ناشي از عوامل اقتصادي 28
4 – 28 – 2 - محدوديت ناشي از عوامل فني 29
5 – 28 – 2 - محدوديت ناشي از عوامل اداري و سياسي 29
29 – 2 - نگرش سيستمي 30
30 – 2 - توسعه فيزيكي شهر 32
1-30-2- الگوی توسعه فیزیکی شهرها 32
2 – 30 – 2 - شهر ستاره اي ( شعاعي ) 33
3 – 30 – 2 - شهر گسترده ( شطرنجي ) 33
4 – 30 – 2- شهر مدل كهكشاني 33
31- 2- استراتژي توسعه از بالا به سياست شهري 34
32 -2 – استراتژي توسعه از پايين و سياست شهري 35
فصل سوم : شهر نشيني و تحولات اجتماعي و كالبدي دهه هاي اخير
1-3 – سابقه برنامه ريزي شهري در جهان و ايران 39
2-3- مهاجرت در ايران 40
3-3- نتايج و اثرات مهاجرت 41
4-3-تحولات كالبدي شهرهاي ايران 41
1 – 4 – 3 - بافت تاريخي ، ايجاد و گسترش هسته اوليه شهرها 42
2 – 4 – 3 - بافت قديمي – شكل گيري شهر ايراني – اسلامي 42
3 – 4 – 3 - بافت مياني ، رشد آرام شهرها و شروع تغييرات كالبدي در آنها 43
4 – 4 – 3 - بافت جديد با رشد شتابان شهر سازي و گسترش بي رويه شهرها 43
5-3- عوامل موثر در سازمان يابي فضاهاي شهري در ايران 44
6-3- نظام شهر ايران در دوره پنجاه ساله 1385 – 1335 45
8-3- تحليل از رشد و توسعه فيزيكي شهرهاي ايران 47
9-3- نقش شهرهاي كوچك و متوسط در توسعه پايدار شهري 49
10-3- نقش و جايگاه شهرهاي كوچك در شبكه شهري ايران 50
11-3- اهميت و ضرورت بررسي شهرهاي كوچك 51
12-3- نگاهي به تحولات اقتصادي ايران در دهه هاي اخير 53
13-3- برنامه ريزي و انواع آن 53
14-3- حرايم و محدوده متعارف در شهر سازي 56
15-3- الگوي توسعه بيروني شهر 57
16-3- اشكال برنامه ريزي 59
1-16-3- برنامه ريزي محلي ( شهر ) ( Local planning ) 59
2-16-3- برنامه ريزي روستايي ( Rural planning ) 59
3-16-3- برنامه ريزي ناحيه اي ( Regional planning ) 60
4-16-3- برنامه ريزي ملي ( National planning ) 60
5-16-3-برنامه ريزي بين المللي ( Internlianal planning ) 60
17 – 3 – طرح هاي شهر سازي در ايران 60
18 – 3 - سرانه و تراكم زمين شهري 64
19 – 3 - عوامل گسترش شهرها 68
20 – 3- الگوهاي توسعه فيزيكي شهري 69
21 – 3 - نتنيجه گيري فصل سوم 72
فصل چهارم: شناسایی محدوده مورد مطالعه
1 – 4 - موقعيت استان اذربايجان شرقي 73
2 – 4 - مورفولوژي و اوضاع طبيعي استان 74
3 – 4 - ويژگيهاي عمده جغرافيايي و اقليمي شهرستان شبستر 74
4 – 4 - موقعيت ووسعت شهرستان 74
5 – 4 - توپوگرافي منطقه 76
6 – 4 - اقليم 78
1 – 6 – 4 –بارش 78
2 – 6 – 4 -رطوبت 79
3 – 6 – 4 – دما 79
4 – 6 – 4 – باد 79
5 – 6 – 4 - تعيين ماههاي خشك مرطوب و نوع اقليم منطقه 79
7 – 4 - حوزه هاي آبريز شبكه رودخانه ها 80
8- 4 – بررسي و شناخت شهر وايقان 80
1 – 8 – 4 - پيشينه تاريخي وايقان 81
9 – 4 - وجه تسمیه وايقان 86
10 – 4 - كليماتولوژي منطقه و شهر وايقان 89
11- 4- پراكندگي خاك در شهر وايقان 91
12 – 4 - پوشش گياهي وايقان 92
13 – 4 - هيدرولوژي منطقه و شهر وايقان 95
1 – 13 – 4 - بارش باران هاي جوي 95
2 – 13 – 4 - آب هاي سطحي ( رودخانه هاي فصلي – سيلاب ها ) 95
4- 13 – 4 - سيلاب ها 95
14 – 4 - آب هاي زير زميني و چشمه ها – قنات ها – چاه ها 96
1 – 14 -4 - چشمه ها 96
2 – 14 – 4 - قنات ها 97
3 – 14 – 4 - چاه ها 100
15 – 4 - اتصال به شبكه موجود 100
1 – 15 – 4 - شيب زمين 101
2 – 15 – 4 - سيل گيري 101
16 – 4 - نحوه دفع ابهاي سطحي و منابع آب شهر 101
17 – 4 - نوع اراضي 101
18 – 4 - جهات توسعه در گذشته 102
19 – 4 - موقعيت و وسعت شهر 102
20 – 4 - رطوبت نسبي 103
21 – 4 - در مورد گسل و زلزله شهر وايقان 104
1 – 21- 4- بررسي خصوصيات تكتونيكي زمين زلزله 104
22 – 4 – خصوصيات اجتماعي و جمعيتي شهر 107
1 – 22 – 4 - جمعيت 107
2 – 22 – 4 - تراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف 107
3 – 22- 4 - خصوصيات جمعيتي و تركيب آن در وضع جمعيت در گذشته و حال مهاجرت و رشد جمعيت 109
4 – 22 – 4 - جمعيت ، خانوار و نرخ رشد 110
5 – 22- 4 - ساختار جنسي 111
6 – 22 -4 - ساختار سني 113
7 – 22 – 4 - حركات طبيعي ( وقايع چهار گانه ) 115
8 – 22 – 4 - حركات اجتماعي يا مكاني جمعيت ( مهاجرت ) 116
9 – 22 – 4 - مهاجرت 117
23 – 4 – خصوصيات فرهنگي جمعيت 118
1 – 23 – 4 - سواد 118
2 – 23 – 4 - آموزش 118
3 – 23 -4 - زبان 119
4 – 23 – 4 – مذهب 119
24 – 4 - ويژگي هاي اقتصادي شهر وايقان 119
25 – 4 - تصوير كلي فعاليت هاي اقتصادي شهر در زمينه تجارت ،صنعت ، كشاورزي و خدمات 120
1 – 25 – 4 – كشاورزي 121
2 – 25 – 4 - باغداري 122
3 – 25 – 4 - دامداري 122
26 – 4 - بررسي وضع توپوگرافي شهر وايقان 125
27 – 4 - جهات توسعه شهر گذشته 126
28 – 4 - روند گسترش و مراحل توسعه آن 127
1 – 28 – 4- هسته اوليه شهر 128
2 – 28 – 4 - مراحل اول گسترش 128
3 – 28 – 4 - مراحل دوم گسترش 129
4 – 28 – 4 - گسترش تا سال 1373 129
5 – 28 – 4 - گسترش از سال 1384 به بعد 129
29 – 4 - نتيجه گيري 130
فصل پنجم : يافته هاي تحقيقات و پيشنهادات
1 – 5 - مقدمه 131
2 – 5 – موانع ، امكانات و ساماندهي توسعه فيزيكي شهر وايقان 131
1 – 2 – 5 - مانع كوره آجرپزي در قسمت شمال غربي وايقان 131
2 – 2 – 5 - اراضي مرغوب كشاورزي 131
3 – 2 – 5 - راه آهن 132
4 – 2 – 5 -پادگان نظامي 132
5 – 2 – 5 - بن بست بودن شهر وايقان 132
6 – 2 – 5 - شوره زار بودن زمين هاي اطراف و آفت آبهاي زير زميني 133
7 – 2 – 5 – نتيجه گيري و پیشنهادات 133
شعر در مورد وايقان 137
منابع و مآخذ 142دانلود


پایان نامه


جغرافیا


برنامه ریزی شهری


ورد


قابل ویرایش


خرید


آماده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانک فایل های پایان نامه - فایلکده - رز بلاگ

روزانه 100 ها پایان نامه و رشته های مانده اضافه خواهند شد پایان نامه های رشته اقتصاد
دانلود ... پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي :
شهر ...

نمودار مدار اردبیل برد های چاپی - fa

اردبیل برد های مدار چاپی, تخته مدار چاپی, مدار چاپی هیئت مدیره, مدار مدار چاپی هیئت
مدیره, نمونه ... داده شوند مطلبستان فالند, FaLand هیچگونه توسعه مطلبستان. ... نتایج
نمونه دولتی ورود, ساختن هواپیما کوچک جمله. .... مدارس نمونه دولتی شهرستان, مقطع
دبیرستان شرکتهاي کشاورزي. ...... نام دبیرستان بهشت آیین, پایان نامه مدیریت
محیط.

آزادسازی قیمت خودرو به چه قیمتی؟ - نشریه اطلاع رسانی ، تحلیلی ...

7 مه 2016 ... تحلیلگر جغرافیای سیاسی، به تحوالت اخیر ترکیه و .... حج و زیارت ایسنا، گفت:
10 روز پیش نامه ای را برای ... اما تا پایان مذاکرات، مواضع وزارت خارجه درباره ی ....
موسیقی ای که در سالن های کوچک شهر کم و بیش شنیده می شد، حاال مثل سایر ..... موانع
تولید در شهرستان مالرد ... خود به توسعه عمرانی شهر به رغم همه محدودیت های.

دانلود پروژ,مقالات,نمونه سوال,گزارش کار,پایان نامه جدید سی خبر

متکار و همکاراش توسعه کنترل تطبیقی FCS را با یک مدل وینر و اعتبارسنجی .....
دانلود مقاله بحرین (از جغرافیا تا فرهنگ و سیاست) گزارش تخلف برای مقاله ....
نزدیکترین شهر ایران به بحرین بندر بوشهر است که تا لنگرگاه بحرین 361 ... برای
کشیدن یک تصویر صفحه نمایش را به مربع های کوچک زیادی تقسیم می ...... •مطالعه
موردی.

تحقیق درمورد حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی ...

21 آوريل 2017 ... برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک ....
پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ...

دانلود فیلم - راوی نیوز

از وقتی شرکت های بزرگ مثل سامسونگ و ال جی برای مناطق مختلف جغرافیایی گوشی
های ... داخلی ندارند ولی در بطن این دو گوشی یک تفاوت هر چند کوچک ولی مهم دیده می شود
. ... به گزارش راوی نیوز، «این روزها شهر آفتاب میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ...
به فروش برسد اما واقعا هیچکس فکرش را نمی‌کرد در پایان این حراج چکش ۳۰ میلیون ...

نیوزهاب - بولتن خبری روزانه

وي در پايان بازهم به رفتار نوسان گيرها در بازار سهام اشاره کرد و افزود: سهامداران وارد ...
امروز شما نگاه کنید؛ نه فقط مساجد جامع، نه فقط مساجد بزرگ، نه فقط در یک شهر و دو
...... آیین نامه کشت فرا سرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در
..... وام در شهرهای بزرگ و کوچک را نیز آغاز کرد و طبق آنچه روز گذشته مدیرعامل این
بانک ...

دانشگاه - خبرنامه ایران

در پایان بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همراه و هم‌نوای با مردم، به‌طور قاطع
... در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه سخنانی که از شخصیت های محبوب جامعه قداست
زدایی ... خدا را شکر می‌کنم که این توفیق حاصل شد تا بتوانم در این شهر عزیز و در
جمع ...... و سیاست دوگانه توسعه مونتاژکاری و طراحی پلتفرم داخلی به علت محدودیت
بازار ...

فروشگاه مدیرفایل (مقاله،تحقیق،پایان نامه و ...)لوکس دنلود

دانلود رساله پایان نامه هتل 5 ستاره Hotel + نقشه اتوکد رایگان www.vrayshop.ir ›
دانلود ... مطالعات ریزفضا دیاگرام ارتباطی برنامه ریزی فیزیکی دانلود نقشه اتوکد
هتل 3 و 4 ستاره. ..... توسعه شهر تبريز از طريق ايجاد بازارچه هايي در امتداد دروازه هاي
هشت گانه قديمي ..... پاورپوینت بررسی بازارها در معماری ایران (نمونه موردی بازار
قزوین) .

پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ...

مقاله,پروژه,پایان نامه,فایل فلش,گزارشکار,جزوه,مهندسی,پزشکی,پایان نامه جغرافیا
موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي : شهر وايقان ),دانلود آی.

طرح ویژه دولت برای احیای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل - روزنامه پیام زمان

12 مه 2015 ... علی جنتی وزیر ارشاد پیش از این از ارسال نامه ای برای دعوت رهبر انقالب به ... و نیمه
تعطیـل خبـرداد و گفـت: کارگروه های ویـژه رونق تولید ... در حالـی اسـت که رویکرد
دولـت رونق تولید و توسـعه صادرات ...... فاصله یک برکه کوچک چند شغال لج باز و
البته پر رو و .... قالیباف با بیان اینکه آبیاری فضای سبز شهر تهران.

دریافت نسخه پی دی اف - پیام ما

8 آوريل 2017 ... شد که بسیاری از بنگاه های اقتصادی ورشکسته و صندوق های مالی در افول .... مشـموالن
سـهام عدالـت تـا پایـان شـهریورماه امسـال فرصت .... وزیــر راه و شهرســازی بــا انتشــار
نامــه ای در توییتــر منســوب بــه خــود، ..... رسـیدگی به صاحیت داوطلبان پنجمین دوره
انتخابات شـوراهای شـهر از ... موانـع توسـعه از سـایر اتفاق هـای خـوب.

پایان نامه جغرافیا موانع و محدودیتهای توسعه فیزیکی شهر های کوچک ...

31 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه جغرافیا موانع و محدودیتهای توسعه فیزیکی شهر های کوچک ( موردی :
شهر وایقان ) با فرمت ورد و قابل ویرایش رشته جغرافیا و برنامه ...

مقالات بررسی(140) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

پایان نامه الگوریتم ژنتیک (۱). پایان نامه ...... بررسی و شناسایی موانع بانکداری
الکترونیک در بانک های شهرستان داراب .... محدودیت های آزادی در هتک حرمت کارکنان و
مقامات دولتی ...... بررسی و مقایسه تاثیرپذیری توسعه فیزیکی شهرها از ویژگی های
محیط طبیعی ...... تحلیل کاربری های اراضی شهری، در شهرهای کوچک نمونه موردی
کشکسرای

دریافت فایل PDF ارتباطات شماره 229 - پرتال شرکت مخابرات ایران

مخابرات از دولت و ملت، همه اسـتان ها را مکلف کرد تا پایان سـال جاری،. 30 درصـد از ....
گفتنی اسـت، شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی، ... برنامه هـای
کاری خـود عنوان کـرد و افزود: »اگر بندهـای آیین نامه از .... کوچـک امـا گسـترده وجـود دارد
؛ در صددیـم تـا با کشـف ایـن کارها به ...... بـه شـبکه و بیشـترین پوشـش
جغرافیایـی را.

کاهش شـدید مصرف کاالهای اساسی در اکثـر دهک های جـامعه - اقتصاد پویا

6 مارس 2016 ... برای تامین مواد اولیه به یک س وم رسید و با محدودیت های بسیاری در تجهیز و ... نظارت
بر بازار و نمایش گاه های سطح شهرها به صورت ... میزان تولید کنسانتره مس در کشور
تا پایان بهمن ماه سال جاری ۲3 درصد افزایش یافت. ..... صادرات، تفاهم نامه ای بین این
اتحادیه با ... تنها به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران.

بهمن ٩٤ - کانال اذهان عمومی

18 فوریه 2016 ... سیف در پاسخ به این سئوال که برای تامین اسکناس‌های پایان سال مردم چه ... حجم هزینه
های جاری در این دولت به دو برابر دولت قبل رسیده است که این ... همچنین ۵۰۰ هزار
میلیارد تومان افزایش حجم نقدینگی مسئله کوچکی نیست. ...... وی افزود: شهریه همه
مدارس غیردولتی شهر تهران روی پایگاه اینترنتی ...... هنوز موردی مشاهده نکردیم.

دانلود مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف – ویکی پست

13 ا کتبر 2016 ... قسمت اعظم ضايعات نان كه از طرف برخي سازمان ها با ميزان هاي متفاوت اعلام مي شود ....
پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ...

آزادسازی قیمت خودرو به چه قیمتی؟ - نشریه اطلاع رسانی ، تحلیلی ...

7 مه 2016 ... تحلیلگر جغرافیای سیاسی، به تحوالت اخیر ترکیه و .... حج و زیارت ایسنا، گفت:
10 روز پیش نامه ای را برای ... اما تا پایان مذاکرات، مواضع وزارت خارجه درباره ی ....
موسیقی ای که در سالن های کوچک شهر کم و بیش شنیده می شد، حاال مثل سایر ..... موانع
تولید در شهرستان مالرد ... خود به توسعه عمرانی شهر به رغم همه محدودیت های.

یامچی آذربایجان - اخبار شهرستان مرند

31 دسامبر 2016 ... به نظرم اهمیت ایران، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ معادن، هم موقعیت خاص و ..... دلیلش
هم این بود که هر روز در جاده آسفالته بین شهرهای جنوب جسد سگ ...... توسعه پایدار
همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. ..... زنان معمولا تا پایان چله
کوچک خانه تکانی نمی‌کنند و اعتقاد دارند اگردر ...... محله مرکید شهر وایقان.

فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی

تحقیق با عنوان (نقش مالیات در رشد اقتصادی). دانلود پاورپوینت-پایان نامه-مقاله-
پرسشنامه-تحقیق. لینک منبع و پست :تحقیق (نقش مالیات در رشد اقتصادی)

مدار چاپی ساخت مرند pcb - fa

پایان رسیده نام خانوادگی, ابراهیم پوررضا مرد 13461112622. ..... کارنیمه 6800 ماهر
پرسکار شرکتهای, اطفاءنجات گسترش توسعه صنعت. آذربایجان مدرک زیر .... اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب, ﺷﻬﺮ . printed circuit boards, برد های مدار چاپی تبریز PCB. .....
اﺟﺮا ﺑﻮﺷﻬﺮ 700342200 رﻳﺎل, ﺿﻤﺎﻧ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ. ..... ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ, ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮدد
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ.

دريافت فايل فرمت pdf - اتاق بازرگانی

22 آگوست 2016 ... ضمیمه ماه نامه آینده نگر درباره استفاده نادرست از کارت بازرگانی هویت اقتصاد ... ســه
سال و چند ماه از عمر دولت یازدهم می گذرد و هرچه به پایان ..... رشد اقتصادی در اکثر
کشورهای توسعه یافته ناامیدکننده است و در ... آگوســت در شــهر ریودوژانیرو مشــعل
المپیک را به ...... بیکاری و ایجاد فرصت های شــغلی، از بین بردن موانع.

دانلود فصلنامه - Fast-Iran

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ. ) و اﯾﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮐﺸـﻮر. (. ﺑﻨـﺪ ج. و ). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ .... ﻫـﺎي.
ﺳﺎﻻﻧﻪ. و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎ. ﻧﻬﺎ. ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت. ﺗﻮﺳـﻌﻪ. اي. اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ . اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﲢﻘﯿﻘﺎﺗﯽ .....
ﻫـﺎ و ﭘﺎﯾـﺎن. ﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ. ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻪ. ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ . ¾. دﮐﺘﺮ ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﯽ .....
واﯾﻘـــﺎن. : ﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﻌﯿـــﯿﻦ. اوﻟﻮﯾــﺖ در دو ﺑﺨــﺶ ﻗﺎﺑــﻞ. ﻃــﺮح اﺳــﺖ . ﺗﻌﯿــﯿﻦ اوﻟﻮﯾــﺖ ..... ﮐــﻮﭼﮑﯽ را
ﻣــﯽ.

دانلود پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند – تلویزیون خبری گناباد

13 آگوست 2016 ... صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه ... ارزيابي موجودي پايان دوره به روشي ساده ... نامه
جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي ...

دانشگاه - خبرنامه ایران

در پایان بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همراه و هم‌نوای با مردم، به‌طور قاطع
... در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه سخنانی که از شخصیت های محبوب جامعه قداست
زدایی ... خدا را شکر می‌کنم که این توفیق حاصل شد تا بتوانم در این شهر عزیز و در
جمع ...... و سیاست دوگانه توسعه مونتاژکاری و طراحی پلتفرم داخلی به علت محدودیت
بازار ...

بخور نخورهای معده خالی - esy.es

8 دسامبر 2016 ... ... ها و پيشنهادات · مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی · کوآنزیم · پایان نامه جغرافیا موانع
و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي : شهر وايقان ) ...

دانلود پروژ,مقالات,نمونه سوال,گزارش کار,پایان نامه جدید سی خبر

متکار و همکاراش توسعه کنترل تطبیقی FCS را با یک مدل وینر و اعتبارسنجی .....
دانلود مقاله بحرین (از جغرافیا تا فرهنگ و سیاست) گزارش تخلف برای مقاله ....
نزدیکترین شهر ایران به بحرین بندر بوشهر است که تا لنگرگاه بحرین 361 ... برای
کشیدن یک تصویر صفحه نمایش را به مربع های کوچک زیادی تقسیم می ...... •مطالعه
موردی.

اعلام گزارش کیفی خود روها د ر د ی ماه : چکیده تازه ترین گزار ... | پارسی ...

6 فوریه 2017 ... همچنین حمایت از توسعه کسب و کار در بازار بازی های رایانه ای و موبایلی، فراهم کردن
... همچنین پنج اقلیم کشت گیاهان دارویی را در شهرستان نطنز داریم.

روستای شیزند افشاریه (خاطرات به جا مانده از کودکی ام)

24 ا کتبر 2016 ... از همین رو بسیار مهم است تا مصرف آب افزایش یابد و از نمک و خوراکی های مدر پرهیز
شود. ..... در نیروگاه‌ها که شامل انواع فسیلی است، در محدودیت این منابع سوختی است. ...
برای درک این موضوع که چگونه این میزان از انرژی در حجم بسیار کوچکی جمع .....
رهایمان کنید تا پای پیاده برویم و به شهر خودمان برسیم. ...... اشتباه موردی.

نمودار مدار اردبیل برد های چاپی - fa

اردبیل برد های مدار چاپی, تخته مدار چاپی, مدار چاپی هیئت مدیره, مدار مدار چاپی هیئت
مدیره, نمونه ... داده شوند مطلبستان فالند, FaLand هیچگونه توسعه مطلبستان. ... نتایج
نمونه دولتی ورود, ساختن هواپیما کوچک جمله. .... مدارس نمونه دولتی شهرستان, مقطع
دبیرستان شرکتهاي کشاورزي. ...... نام دبیرستان بهشت آیین, پایان نامه مدیریت
محیط.

بانک فایل های پایان نامه - فایلکده - رز بلاگ

روزانه 100 ها پایان نامه و رشته های مانده اضافه خواهند شد پایان نامه های رشته اقتصاد
دانلود ... پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ( موردي :
شهر ...

جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و ... - HSE expert

يكي از مشكلات مهم صنايع بالاخص در كشورهاي در حال توسعه، مشكلات ايمني و بهداشت
.... استرس گرمایی از خطرات فیزیکی محیط کار می باشد که شامل تنش ها و بار حرارتی
وارده از .... تقسيم مي گردد كه در شهرهاي تحت پوشش شهرستان مورد نظر استقرار يافته
اند تا خدمات ...... نماینده عسلویه برای رفع آلودگی این منطقه به وزیر نفت نامه نوشت

روستای شیزند افشاریه (خاطرات به جا مانده از کودکی ام)

24 ا کتبر 2016 ... از همین رو بسیار مهم است تا مصرف آب افزایش یابد و از نمک و خوراکی های مدر پرهیز
شود. ..... در نیروگاه‌ها که شامل انواع فسیلی است، در محدودیت این منابع سوختی است. ...
برای درک این موضوع که چگونه این میزان از انرژی در حجم بسیار کوچکی جمع .....
رهایمان کنید تا پای پیاده برویم و به شهر خودمان برسیم. ...... اشتباه موردی.

نظارت جدی بر گلوگاه های فساد برای جلوگیری از تخلفات - عصر پویا

23 ژوئن 2015 ... سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز .... و نوع سوم
بازرســی که موردی انجام می شود، بر اساس. شکواییه ها یا اعالمات ... نظارت در گلوگاه های
فســاد افزایش یابد، در پایان میزان .... حدود 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی بیان
... فرهنگیان باالی۶۰ سال باید سایر شهرستان های استان البرز.

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

واردات خودرو فقط در اختیار دو خانواده است/ارسال نامه دوم به عزت‌الله انتظامي ... با پایان
شمارش آراء شورای شهر نورآباد، در ترکیب اصلی منتخبین تغییراتی ایجاد شد. .....
مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان دلفان با اشاره به توسعه کشاورزی ...... به
عنوان یک تجربه تلخ برای زنان و دختران به حساب می آید که در شهرهای کوچک مانند ...

دانلود فیلم - راوی نیوز

از وقتی شرکت های بزرگ مثل سامسونگ و ال جی برای مناطق مختلف جغرافیایی گوشی
های ... داخلی ندارند ولی در بطن این دو گوشی یک تفاوت هر چند کوچک ولی مهم دیده می شود
. ... به گزارش راوی نیوز، «این روزها شهر آفتاب میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ...
به فروش برسد اما واقعا هیچکس فکرش را نمی‌کرد در پایان این حراج چکش ۳۰ میلیون ...

و - نقش برتر پارس

۲-۸-۳-جایگاه جغرافیایی و شهری. ۶۷ ...... 2-24-مشکلات و موانع ساختاری در نظام
تحقیقاتی ایران 84 2-25-رابطه علم و تکنولوژی ...... مطالعات موانع و محدودیتهای
توسعه فیزیکی شهر های کوچک ( موردی : شهر وایقان ) ... این پایان نامه به بررسی روند
توسعه فیزیکی شهر وایقان طی ادوار گذشته و تعیین عوامل موثر در توسعه و سازماندهی
آن می پردازد.

دانلود مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف – ویکی پست

13 ا کتبر 2016 ... قسمت اعظم ضايعات نان كه از طرف برخي سازمان ها با ميزان هاي متفاوت اعلام مي شود ....
پایان نامه جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك ...

تحقیق موانع و محدودیت های توسعه فیزیکی شهرهای کوچک

این پایان نامه به بررسی روند توسعه فیزیکی شهر وایقان طی ادوار گذشته و ... هر شهری
بنا به موقعیت جغرافیایی خاص، در منطقه و آبادی های پیرامون خود و در داخل شهر و محدوده
... واژه های کلیدی:رشد شهری، توسعه فیزیکی شهر، برنامه ریزی، موانع، محدودیت ها، ...

یامچی آذربایجان - اخبار شهرستان مرند

31 دسامبر 2016 ... به نظرم اهمیت ایران، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ معادن، هم موقعیت خاص و ..... دلیلش
هم این بود که هر روز در جاده آسفالته بین شهرهای جنوب جسد سگ ...... توسعه پایدار
همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. ..... زنان معمولا تا پایان چله
کوچک خانه تکانی نمی‌کنند و اعتقاد دارند اگردر ...... محله مرکید شهر وایقان.

وبلاگ فایل های پربازدید دانشجویی

وبلاگ فایل های پربازدید دانشجویی ... آرشیو وبلاگ های ایرانی · دانلود فیلم و سریال.
لیست سرویس ها : بلاگفا · رزبلاگ · پرشین بلاگ · بلاگ اسکای · پارسا بلاگ ...

اخبار مربوط به خودرو های ساخت و مونتاژ داخل [آرشيو] - Page 2 ...

11 ژانويه 2013 ... در نامه خودروسازان به سازمان حمایت عنوان شده که برای هر شرکت خودروساز ... معاون تولید
تندر 90 ایران خودرو گفت: تندر 90 دنده اتوماتیک تا پایان ... ترونیک است و مصرف
سوخت آن در سیکل ترکیبی(شهر - جاده) 8.3 لیتر در هر 100 کیلومتر است. .... قائم
مقام شرکت رنو گفت: باوجود محدودیت های بین المللی اخیر، شرکت رنو ...

سرانجام رباینده هواپیمای مصری چه می شود؟ | خبر فارسی

رسانه های مصری اعلام کردند که رباینده هواپیمای ایرباس 320 خطوط هوایی این ... محدود
نمی شود بلکه در شهرستان ها نیز مردم به شدت از فیلم ها استقبال کرده اند. ... گاهی
تصور می کنم جمعیتی قابل توجه در جهان گردهم آمده و طوماری را امضا می کنند، در این نامه
بلند بالا ... در واقع در حدود 15 سال پیش حزب عدالت و توسعه ( AKP ) با وعدۀ بلند
پروازانه ...

تعمیرگاه وتنظیم موتور تخصصی ماهر - اخبار

در صورت پایان دوره مورد نظر مشتری و عدم تحویل خودرو و انصراف ثبت نامها به جای
مبالغ ..... در دنده یک ، دنده خورشیدی کوچک در جهت عقربه های ساعت توسط توربین
تورک .... به پیچش واداشته می شود ، چرا که هیچ پیوند فیزیکی بین دو سوی بالایی آن
نیست ...... حالا اما سید نواب حسینی منش مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهر تهران در
گفتگو با ...

جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و ... - HSE expert

يكي از مشكلات مهم صنايع بالاخص در كشورهاي در حال توسعه، مشكلات ايمني و بهداشت
.... استرس گرمایی از خطرات فیزیکی محیط کار می باشد که شامل تنش ها و بار حرارتی
وارده از .... تقسيم مي گردد كه در شهرهاي تحت پوشش شهرستان مورد نظر استقرار يافته
اند تا خدمات ...... نماینده عسلویه برای رفع آلودگی این منطقه به وزیر نفت نامه نوشت

2869 z.pdf - روزنامه اصفهان زیبا

21 فوریه 2017 ... ریاست جمهوری، شــوراهای اسالمی شــهر و روستا و .... پایــان هفته ســفری به اســتان
خوزســتان داشــته باشــند تا ... حل شدن مشکالت این استان باید در جهت توسعه آن نیز.
وارد عمــل .... بخشداران و دهیاران استان که علی رغم محدودیت ها و .... شــهرهای کوچک بدون
هیچ گونه نظارتــی را از دیگر .... توجه به شهرهای همجوار در بر نامه ریزی ها.

دانلود 994 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی مبلمان شهری و معابر پیاده و ...

17 فوریه 2017 ... محدودیت های حرکتی معلولان حرکتی و جانبازان – گروه بندی افراد دارای ... بررسی
مشکلات شبکه پیاده که به خصوصیات فیزیکیموانع فیزیکی ... شبكه معابر در
هر شهر، عا مل ارتباطي كليه فضاها ي شهر ي است كه با مناسب .... اين در حالي است كه در
كتابخانه هاي دفاتر مشاور، دانشكدههاي معماري و حتي دفاتر كوچك معماري و ...

فروشگاه مدیرفایل (مقاله،تحقیق،پایان نامه و ...)لوکس دنلود

دانلود رساله پایان نامه هتل 5 ستاره Hotel + نقشه اتوکد رایگان www.vrayshop.ir ›
دانلود ... مطالعات ریزفضا دیاگرام ارتباطی برنامه ریزی فیزیکی دانلود نقشه اتوکد
هتل 3 و 4 ستاره. ..... توسعه شهر تبريز از طريق ايجاد بازارچه هايي در امتداد دروازه هاي
هشت گانه قديمي ..... پاورپوینت بررسی بازارها در معماری ایران (نمونه موردی بازار
قزوین) .

کاهش شـدید مصرف کاالهای اساسی در اکثـر دهک های جـامعه - اقتصاد پویا

6 مارس 2016 ... برای تامین مواد اولیه به یک س وم رسید و با محدودیت های بسیاری در تجهیز و ... نظارت
بر بازار و نمایش گاه های سطح شهرها به صورت ... میزان تولید کنسانتره مس در کشور
تا پایان بهمن ماه سال جاری ۲3 درصد افزایش یافت. ..... صادرات، تفاهم نامه ای بین این
اتحادیه با ... تنها به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران.

علل ظهور ادیان و علت آغاز و پایان رسالت پیامبران، اهداف و قلمرو دین و شناخت و ارتباط ادیان الهی با هم

فیلم شطرنج ضد سیسیلی !Anti-Sicilian: 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.g3

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

اقدام پژوهی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی

اقدام پژوهی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی

دانلود رام رسمی گلکسی A7 (مدل 2015) سامسونگ نسخه SM-A700F آپدیت اندروید 6 مارشمالو

دانلودبرنامه سالانه راهبراموزشی

دانلود رام رسمی گلکسی A7 (مدل 2015) سامسونگ نسخه SM-A700F آپدیت اندروید 6 مارشمالو

طرح توجیهی تولید وت بلو

دانلود مقاله رژیم غذایی