دانلود فایل


دانلود پروژه آنتن های هوشمند در شبکه های کامپیوتری بی سیم - دانلود فایلدانلود فایل فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود. امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد.

دانلود فایل دانلود پروژه آنتن های هوشمند در شبکه های کامپیوتری بی سیم لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل : word ( قابل ویرایش و آماده ی پرینت )

تعداد صفحه : 23

فهرست
پیشگفتار 1
فصل اول 3
طرح تحقیق 3
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4
اهمیت انجام تحقیق 6
اهداف كلی تحقیق 6
هدف های ویژه تحقیق 6
روش انجام تحقیق 7
فصل دوم 8
مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8
2_1: تاریخچه 9
2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد 11
الف) آنتن هرتز 11
ب) آنتن ماركنی 11
پ) آنتن شلاقی 12
ت ) آنتن لوزی ( روبیك) 12
ث) آنتن V معكوس 12
ج) آنتن ماکروویو 13
چ) آنتن آستینی 16
ح) آنتن حلزونی 16
ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA 17
2-3 : پارامترهای آنتن 18
نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18
دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18
نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19
نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22
نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22
جهت دهندگی آنتن ها 23
پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23
شعاع های فرعی آنتن ها 24
مقاومت پرتو افكنی آنتن 25
امپدانس ورودی آنتن 25
سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26
طول موثر آنتن 27
پهنای نوار فركانس آنتن ها 27
پلاریزاسیون آنتن ها 28
پلاریزاسیون خطی 29
پلاریزاسیون دایره ای 30
پلاریزاسیون بیضوی 30
ساختمان مكانیكی آنتن ها 31
اندازه آنتن 31
نصب آنتن ها 31
خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32
رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33
محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34
فصل سوم 35
شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35
2-1:سخت افزار شبکه 36
2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37
2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37
2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37
2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37
2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan Area Network) 39
2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network) 39
2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41
2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42
2-2: نرم افزار شبکه 42
2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer) 46
2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC) 46
2-2-3:لایة شبکه 47
2-2-4:لایة انتقال(Transport layer) 47
2-2-5:لایة کاربرد (Application layer) 47
2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48
2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 49
2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11 49
2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 51
2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16 52
فصل چهارم 55
آنتن های هوشمند 55
بخش اول 56
آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم 56
تداخل هم کانال 57
اثرات محوشدگی 57
4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 60
4- الف - 2: مدلهای کانال 62
4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model 62
4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
Spread scatterers 63
4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model) 64
4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model) 65
3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
(GWSSUS)model 65
3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of) 66
4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)
4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model)) 67
4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model) 68
4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف 68
انواع آنتن های هوشمند 70
4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده 74
4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت 75
4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم 76
4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال 77
4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی 80
4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده 81
مثال 1-4 85
4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده 88
بخش دوم 89
آنتن های آرایه فازی 89
4-ب-1:تاریخچه 89
4-ب-2: انواع آرایه ها 89
4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array) 90
4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array) 90
4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی 92
4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز 92
4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93
فصل پنجم 95
نتیجه و ﭘیشنهاد 96
منابع 97
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل2.1:آنتنVمعكوس 12
شكل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه H ؛ ب - بوق قطاعی صفحه
E ؛ ج- بوق هرمی. 14
شكل 2.3 : الف- آنتن دو مخروطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطی محدود 15
شكل2.4: الف- پرتو تشعشعی یك آنتن دو مخروطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسك و مخروط 16
شكل 2.5 : آنتن حلزونی 17
شكل 2.6: دستگاه مختصات كروی 19
شكل2.7 : نمونه نمودار پرتو افكنی سه بعدی 20
شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن. 21
شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی 22
شكل 2.10: نمودار پرتو افكنی یك آنتن عملی. 24
شكل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات 26
شكل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن ب: مدار معادل 26
شكل2.13:آنتن خطی به طول 27
شكل2.14: وضعیت آنتن فركانس 30 كیلو هرتز 32
شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها 44
شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه 45
شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11 49
شکل3,4:پشته پروتکلی16,802 51
شکل3,5: محیط انتقال در 802.16. 52
شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing 54
شکل 4.1: مدل لی (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ایستگاه پایه ؛ AE عنصر آرایه) 63
شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های یکسان که بطور یکنواخت و مجزا
از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده های موثر، BS: ایستگاه مرکزی) 64
شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (BS: ایستگاه مرکزی , MU: واحد متحرک) 65
شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:
(MU, BS منطقه بیضی هستند) 65
شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.
هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است. 66
شکل 4.6: مدل زاویه دریافت گاوسی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:
انتشار یک سیگنال واحد اصلی است. 66
شکل 4.7: مدلRay leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی
(local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی. 67
شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه 68
شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخابی بر مبنای بیشترین SNR خروجی
پایه ریزی شده است. 69
شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدSNR 69
شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: خروجی مطابق با جمع هم فازها
از سیگنال های شاخه آرایه می باشد. 70
شكل4.12: تركیب آنتن هوشمند و بخشهای كنترل سیگنال مربوطه. 72
شكل 4.13: مثالی از یك ماتریس Blass: یك ساختار سه عنصره جهت
تولید سیم كناری عریض. ماتریس 75
شكل 14،4: تكنیك های شكل دهی بیم؛
(a): روش پایه باند (b).DOA/los: استراتژی مشخص طراحی. 77
شكل 4.15: بیم های مستقیم برای یك آنتن هوشمند 80
شكل 4.16: تركیب آرایه سازگار: (a) مدل Applebaum (b) مدل widrow 81
شكل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .Butler BMP#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1) 82
شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابتدایی ناشی از کاربرد کاربرد یکTجادویی: یک آرایه دو المانه؛
Tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر بهبود یافته از بیم پورت 4. 83
شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛
(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛S:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛
و،ML:ظرفیت منطبق شده. 84
شكل 4.20: تركیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در
ماتریس Butlar: (ps): شیفت دهنده فاز) 85
شكل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس Butler چهارالمانی:
هیبرید یك اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه می كند. 86
شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی 87
شکل 4.23:آرایه خطی. 90
شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح. 91
شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی. 91
شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال 93
شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93
مقدمه
از سال 1877میلادی كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند. امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته باشیم .
این پایان نامه از 5 فصل تشكیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.
در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایكروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند. جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند كه در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است.
در فصل سوم به بحث پیرامون شبكه های كامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبكه، نرم افزار شبكه ، پشته ی پروتكلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبكه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتكلی 802.16 - مهمترین شبكه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .
در فصل چهارم آنتن های هوشمند و كاربرد و مزیت آنها در شبكه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند.
فصل پنجم نیز نتیجه گیری كلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود. امید كه مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد.


***برای دانلود این پروژه به پایین همین صفحه رفته ، پس از پرداخت مبلغ میتوانید آن را دریافت کنید***


دانلود پروژه آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم


آنتن های هوشمند


مقاله آنتن های هوشمند شبکه های بی سیم


دانلود پایان نامه


دانلود پروژه


دانلود پ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبکه های بی سیم | گروه فنی مهندسی افراز(سامانه پیام کوتاه)

... همراه ، پیجرها و ... به واسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر شده است. اگر کاربر
یا. ... های بی سیم خواهیم پرداخت. با این مقاله در سایت سرزمین دانلود با ما همراه باشید.

کاربرد آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم « دانلود پروژه و پایان نامه ...

بایگانی برچسب: کاربرد آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم. پایان نامه آنتن و
کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم · خرداد۱۹. پایان نامه آنتن و کاربرد و مزیت آنها
در ...

دانلود پروژه آنتن هاي هوشمند - تخفیفستان فایل

3 ژانويه 2017 ... امواج به جاي سيم ها در دنياي كامپيوتر در حال انجام است كه برخي از آنها به نتيجه مطلوب
آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم | دانلود ...

هرآنچه باید درباره شبکه بی سیم (Wi-Fi) و آنتن‌های آن بدانید - سخت افزار

17 ژوئن 2013 ... ویدیو · دانلود ..... آنتن های به کار رفته در روترها یا گیرنده های Wi-Fi ممکن است به
صورت فیزیکی روی .... هم برای کامپیوترها و هم برای گوشی های هوشمند طراحی شده،
استفاده کرده و خلوت ترین ... آنتن های قویتر نیز کارایی و برد شبکه بی سیم را
افزایش می دهند. .... من یک گوشی سامسونگ j7 دارم و یک کامپیوتر معمولی pc

دانلود رایگان مقاله آنتن های بیسیم - بازرگانی ایران آنتن

10 ا کتبر 2015 ... پروژه…مقالهدر فصل چهارم آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم ...
دانلود مقاله آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم. .... پخش حداقل
انرژی در شبکه های حسگر بی سیم: رویکرد بهینه سازی کلونی مورچه ها ...

پایان نامه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

پایان نامه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها پروژه دوره
کارشناسی مهندسی کامپیوتر – سخت افزار چکیده شبکههای بیسیم با توجه به ...
برخلاف تلفن های همراه ویادیگر دستگاه های wireless،این سیستم از آنتن های ثابت .....
پایان نامه سیستم بهره برداری مخزن هوشمند بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی نمو
یافته.

شبکه بی سیم - شبکه افزار

تکنولوژی آنتن های آلتای به گونه ای طراحی شده است که محدودیت های وایرلس های ... که
در محیط های داخلی و خارجی پوشش های وسیع و بی نقص با ظرفیت بالا داشته باشیم.

مقاله شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بی سیم

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شبکه های موردی MANET و شبکه
های حسگر بی سیم نمایش داده می شود، علاوه بر آن ... ۱-۱ مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی
سیم Wireless Sensor Networks……58 ... 2-2 نظارت بر سازه های بهداشتی – سازه های
هوشمند ….۶۴ ... در این روش از AP و همچنین آنتن ها جهت برقراری ارتباط استفاه می شود.

آشنایی با اصطلاحات مخابراتی(فاواژه ها) - شرکت مخابرات خراسان رضوی

و در ارتباطات و مخابرات به معناي ايجاد امواج يا سيگنال هاي غير مطلوب در دستگاه
گيرنده مي .... تبادل اطلاعات در اين روش از طريق آنتن هاي فرستنده و گيرنده كه در مبدأ
و مقصد مي باشند ... WAP مخفف Wireless Application Protocol (پروتكل كاربردي بي
سيم ) ... تجاري با استفاده از شبكه هاي ارتباطي كامپيوتري به ويژه اينترنت را
گويند.

دانلود پایان نامه آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های ...

12 سپتامبر 2012 ... عنوان: پايان نامه آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم صفحات: 123
فرمت: Word کیفیت: عالی پایان نامه آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت ... دانلود پایان
نامه آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم ... در فصل سوم به بحث
پیرامون شبکه‌های کامپیوتری می پردازیم . ... منبع: پروژه های ناياب ...

دانلود پروژه شبکه های بی سیم و آنتن

دانلود پروژه شبکه های بی سیم و آنتن. شبکه های بی ... فصل سوم : شبکه های
کامپیوتری شبکه های بی سیم * ۲-۱سخت ... ۴_الف_۱ جوانب تکنولوژی سیستم آنتن
هوشمند

آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم | مهندس | هر آنچه ...

28 ژوئن 2014 ... آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم ... توسط: رسول درمقاله و پروژه
رشته کامپیوتر, مقاله و پروژه های رشته برق ژوئن 28, 2014 0 ...

پایان نامه ایجاد امنیت در شبکه های Ad Hoc - Weber - بدانید 98

دانلود رایگان پایان نامه شبکه های ادهاک ad-hoc - کالج پروژه .... شبکه‌های بی سیم 15.
دانلود پایان نامه شبکه های موردی، حسگر بی سیم و مسیریابی ... porojeh24.ir/. .....
دانلود رایگان پایان نامه بررسی کاربرد آنتن های هوشمند در ... free-download3.epage.
ir/.

دانلود مقاله انواع آنتن ها | جزوه

11 ا کتبر 2015 ... در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . ... در فصل چهارم آنتن
های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم مورد بحث ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری · دانلود پایان نامه ... طراحي لينك
هاي مايكروويو با تاكيد بر شبكه هاي بيسيم 39. راه اندازي موتور ... امنيت در شبكه هاي
كامپيوتري 105. ... تحليل آنتن هاي UWB با قابليت حذف فركانس های Wi-max و
WLAN 124. ..... بهره برداري بهينه از ميکرو شبکه هاي هوشمند DC 77.

پروژه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن - نمونه!

27 آگوست 2016 ... در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . ... در فصل چهارم آنتن
های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این ... داانلود پایان نامه
آنتن های مخابراتی چکیده کوتاه: دانلود پروژه و پایان نامه آماده و ...

آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم | دانلود رایگان ...

21 مه 2016 ... تگ ها : آنتن‌هاي هوشمندپايان نامهپايان نامه آنتن‌هاي هوشمندپايان نامه آنتن‌هاي هوشمند و
كاربرد و مزيت آنها در شبكه‌هاي بي سيمپايان نامه برقمقاله آنتن‌هاي ...

دانلود پایان نامه آنتن - دانلود پروژه، مقاله

28 مارس 2013 ... در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . ... در فصل چهارم آنتن
های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول ...

بررسی الگوریتم های مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم | چگونه ...

22 ا کتبر 2016 ... 1-8-8- راهنمایی هوشمند. ... 3-6- پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. ....
خرید: 127000 تومان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات بررسی ... هدف از
انجام این پروژه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم و مسائل مختلف ...

مقاله انواع آنتن و شبکه های بیسیم هوشمند - برق و مخابرات - word ...

7 ژانويه 2017 ... مقاله انواع آنتن و شبکه های بیسیم هوشمند برای رشته برق و مخابرات با فرمت word
شامل 96 صفحه. مقاله انواع آنتن و شبکه های بیسیم هوشمند – برق و ...

دانلود پروژه آنتن های هوشمند در شبکه های کامپیوتری بی سیم – نیوپارسی

29 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل : word ( قابل ویرایش و آماده ی
پرینت ). تعداد صفحه : 23. فهرست. پیشگفتار ۱ فصل اول ۳

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

1- تخصیص منابع و طراحی بین لایه ای در شبکه های مخابراتی بی سیم ... داده و شبکه
(شبکه های سیار موردی، حسگر بی سیم، استانداردهای ارتباطی بی سیم) ... بکار
گیری روش رادیو شناختگر جهت بهبود ارتباطات داده در شبکه هوشمند توزیع برق ...
طراحی آرایه آنتن های پهن باند تنک با استفاده از روش پردازش سنجش فشرده (در ... CV [
دانلود ] ...

دانلود رایگان مقالات ای اس ای - پروژه آنتن و شبکه های بیسیم

28 ژانويه 2015 ... دانلود رایگان مقالات ای اس ای - پروژه آنتن و شبکه های بیسیم - ما به شما اعتماد داریم
ایتدا کتاب و پایان نامه را ... دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر.

دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم – سایت تخصصی برق|پاور جام ...

30 ژوئن 2016 ... خانه / پروژه برق مخابرات / دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم ... فصل سوم : شبکه های
کامپیوتری. ۳-۱-سخت ... ۴-۱-آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم.

بررسی مخابرات سیار و شبکه های بی سیم - 20میخوام

4 ژانويه 2016 ... شماره پروژه : ۱۲۷ عنوان پروژه : بررسی مخابرات سیار و شبکه های بی سیم تعداد ...
برای دانلود آماده گشته با عنوان بررسی مخابرات سیار و شبکه های بی سیم می باشد. ...
تفاوت شبکه های بی سیم با انواع دیگر شبکه های کامپیوتری، در عدم استفاده از ... ۷-
۲- آنتن ۷-۲-۱- نکات مهم در انتخاب آنتن ۷-۲-۲- تضعیف (attenuation)

شبکه های حسگر چیست؟

میدان حسگر/کارانداز : ناحیه کاری که گره های شبکه حس/کار در آن توزیع میشوند. ... هر
گره شامل واحد حسگر/ كارانداز, واحد پردازش داده ها, فرستنده/گيرنده بي سيم و منبع ...
محيطهاي هوشمند براي افراد سالخوده و شبكه ارتباطي بين مجموعه پزشكان با يكديگر و
..... اين فرد عضو چندين پروژه شبيه سازي شبكه بوده و مدل شبيه سازي سيستم VSAT
...

دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم – سایت تخصصی برق|پاور جام ...

30 ژوئن 2016 ... خانه / پروژه برق مخابرات / دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم ... فصل سوم : شبکه های
کامپیوتری. ۳-۱-سخت ... ۴-۱-آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم.

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان پایان نامه آنتن و شبکه های ...

26 مارس 2013 ... در فصل چهارم آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم در بخش ... دانلود
رایگان پروژه آنتن و شبکه های کامپیوتری , دانلود رایگان پایان ...

پایان نامه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

پایان نامه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها پروژه دوره
کارشناسی مهندسی کامپیوتر – سخت افزار چکیده شبکههای بیسیم با توجه به ...
برخلاف تلفن های همراه ویادیگر دستگاه های wireless،این سیستم از آنتن های ثابت .....
پایان نامه سیستم بهره برداری مخزن هوشمند بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی نمو
یافته.

دانلود رایگان پایان نامه بررسی کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار ...

4 دسامبر 2016 ... آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم…,دانلود پروژه ... بهبود امنیت
در شبکه حسگر بی سیم،دانلود رایگان پایان نامه بررسی روش های ...

کاربردهای شبکه بیسیم | صفحه ۱ - اول

دانلود Wireless Network Watcher v1.41 - نرم افزار بررسی دستگاه های متصل به یک
شبکه بیسیم ... با توجه به گسترش روز افزون شبکه های بیسیم (Wireless) نرم
افزارهایی در این .... کامپیوتری در شبکه موجودند که نیاز به آدرس آی‌پی (IP Address)
تلفن هوشمند .... آموزش تصویری ایجاد خروجی آنتن بر روی مودم روتر های فاقد خروجی
آنتن.

دریافت مقاله های ارائه شده در همایش - 9th Symposium on Advances in ...

... یک آنتن مایکرواستریپی با ساختار جدید جهت کاربرد های فراپهن باند, دانلود مقاله
... از الگوریتم‌های هوشمند کرم شب‌تاب، کلونی مورچه پیوسته و زنبور عسل, دانلود مقاله
... مکان یابی شبکه های حسگر بی سیم با روش اثرانگشتی و خوشه بندی انتشار ...

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند ... سلامتی برای
کنترل بیماران از راه دور در شبکه های حسگر بی سیم (فول تکست دارد) ... استخراج
قوانین فازی در سامانه های تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری با استفاده ... استفاده
از الگوریتم رقابت استعماری برای زمان بندی پروژه با محدودیت منابع (فول تکست
دارد)

دانلود (پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای ...

22 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم کاربران گرامی درود بر شما. ... دانلود فایل
کامل ترجمه مقاله روشی جدید برای امنیت شبکه حسگر بیسیم با ... های بی سیم و
راهکارهای مقابله با آنها)) را در ادامه مطلب ببینیددانلود پایان نامه و پروژه […]. ... دانلود
دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره - خرید آنلاین و دریافت.

دانلود پایان نامه آنتن - دانلود پروژه، مقاله

28 مارس 2013 ... در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . ... در فصل چهارم آنتن
های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول ...

پایان نامه و مقاله کامل در مورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم و

پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل
شما نیز ... در فصل سوم به بحث پيرامون شبكه هاي كامپيوتري مي پردازيم . ... در فصل
چهارم آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم در بخش اول اين فصل و ...

پایان نامه ایجاد امنیت در شبکه های Ad Hoc - Weber - بدانید 98

دانلود رایگان پایان نامه شبکه های ادهاک ad-hoc - کالج پروژه .... شبکه‌های بی سیم 15.
دانلود پایان نامه شبکه های موردی، حسگر بی سیم و مسیریابی ... porojeh24.ir/. .....
دانلود رایگان پایان نامه بررسی کاربرد آنتن های هوشمند در ... free-download3.epage.
ir/.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

1- تخصیص منابع و طراحی بین لایه ای در شبکه های مخابراتی بی سیم ... داده و شبکه
(شبکه های سیار موردی، حسگر بی سیم، استانداردهای ارتباطی بی سیم) ... بکار
گیری روش رادیو شناختگر جهت بهبود ارتباطات داده در شبکه هوشمند توزیع برق ...
طراحی آرایه آنتن های پهن باند تنک با استفاده از روش پردازش سنجش فشرده (در ... CV [
دانلود ] ...

دانلود پایان نامه آنتن - دانلود پروژه، مقاله

28 مارس 2013 ... در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . ... در فصل چهارم آنتن
های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول ...

شبکه های محلی بی سیم - تجهیزات فیبر نوری

شبکه های LAN بی سیم از امواج رادیویی با فرکانس بالا، پرتوهای نور مادون قرمز یا ...
کاری و فایل سرور در شبکه بی سیم چند نوع فرستنده و گیرنده/ آنتن برای ارسال و ...
شبکه های بیسیم برای اتصال لپ تاپ ها، دستگاه های قابل حمل یا کامپیوتر های از راه
... ( دانلود رایگان ) می تواند به سرعت به کل شبکه شما دسترسی داشته باشد و رمز های
...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری · دانلود پایان نامه ... طراحي لينك
هاي مايكروويو با تاكيد بر شبكه هاي بيسيم 39. راه اندازي موتور ... امنيت در شبكه هاي
كامپيوتري 105. ... تحليل آنتن هاي UWB با قابليت حذف فركانس های Wi-max و
WLAN 124. ..... بهره برداري بهينه از ميکرو شبکه هاي هوشمند DC 77.

پايان نامه بررسي آنتن و شبکه هاي بيسيم - رزبلاگ

شامل 4 فصل مبانی آنتن، شبکه های کامپیوتری، آنتن های هوشمند و آنتن های آرایه . ...
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن
... دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر , دانلود پایان نامه آنتن و شبکه های بیسیم ,
پایان

شبکه های حسگر چیست؟

میدان حسگر/کارانداز : ناحیه کاری که گره های شبکه حس/کار در آن توزیع میشوند. ... هر
گره شامل واحد حسگر/ كارانداز, واحد پردازش داده ها, فرستنده/گيرنده بي سيم و منبع ...
محيطهاي هوشمند براي افراد سالخوده و شبكه ارتباطي بين مجموعه پزشكان با يكديگر و
..... اين فرد عضو چندين پروژه شبيه سازي شبكه بوده و مدل شبيه سازي سيستم VSAT
...

PDF: پایان نامه آنتن و شبکه های رادیویی - مقالات مرتبط

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺘﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ... در ﻓﺼﻞ
ﭼﻬﺎرم آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺰﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻧﯿﺰ آﻧﺘﻦ ...
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ q. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻧﺘﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ q. داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه آﻧﺘﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻧﺘﻦ و
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ...

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه شبکه حسگر بی سیم (سری اول ...

22 فوریه 2015 ... ... دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور. ... بهینه سازی و
مدیریت ریشه ای در شبکه های حسگر بی سیم. سال انتشار, 2013.

پروپوزال روشی نوین برای کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بیسیم

12 فوریه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پروپوزال
روشی نوین برای کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بیسیم_خوش ...

دانلود مقاله انواع آنتن ها | جزوه

11 ا کتبر 2015 ... در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . ... در فصل چهارم آنتن
های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم مورد بحث ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری · دانلود پایان نامه ... طراحي لينك
هاي مايكروويو با تاكيد بر شبكه هاي بيسيم 39. راه اندازي موتور ... امنيت در شبكه هاي
كامپيوتري 105. ... تحليل آنتن هاي UWB با قابليت حذف فركانس های Wi-max و
WLAN 124. ..... بهره برداري بهينه از ميکرو شبکه هاي هوشمند DC 77.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری · دانلود پایان نامه ... طراحي لينك
هاي مايكروويو با تاكيد بر شبكه هاي بيسيم 39. راه اندازي موتور ... امنيت در شبكه هاي
كامپيوتري 105. ... تحليل آنتن هاي UWB با قابليت حذف فركانس های Wi-max و
WLAN 124. ..... بهره برداري بهينه از ميکرو شبکه هاي هوشمند DC 77.

پروژه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن - نمونه!

27 آگوست 2016 ... در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . ... در فصل چهارم آنتن
های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این ... داانلود پایان نامه
آنتن های مخابراتی چکیده کوتاه: دانلود پروژه و پایان نامه آماده و ...

شبکه های محلی بی سیم - تجهیزات فیبر نوری

شبکه های LAN بی سیم از امواج رادیویی با فرکانس بالا، پرتوهای نور مادون قرمز یا ...
کاری و فایل سرور در شبکه بی سیم چند نوع فرستنده و گیرنده/ آنتن برای ارسال و ...
شبکه های بیسیم برای اتصال لپ تاپ ها، دستگاه های قابل حمل یا کامپیوتر های از راه
... ( دانلود رایگان ) می تواند به سرعت به کل شبکه شما دسترسی داشته باشد و رمز های
...

PDF: پایان نامه آنتن و شبکه های رادیویی - مقالات مرتبط

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺘﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ... در ﻓﺼﻞ
ﭼﻬﺎرم آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺰﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻧﯿﺰ آﻧﺘﻦ ...
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ q. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻧﺘﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ q. داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه آﻧﺘﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻧﺘﻦ و
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ...

شبکه های محلی بی سیم - تجهیزات فیبر نوری

شبکه های LAN بی سیم از امواج رادیویی با فرکانس بالا، پرتوهای نور مادون قرمز یا ...
کاری و فایل سرور در شبکه بی سیم چند نوع فرستنده و گیرنده/ آنتن برای ارسال و ...
شبکه های بیسیم برای اتصال لپ تاپ ها، دستگاه های قابل حمل یا کامپیوتر های از راه
... ( دانلود رایگان ) می تواند به سرعت به کل شبکه شما دسترسی داشته باشد و رمز های
...

آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم | مهندس | هر آنچه ...

28 ژوئن 2014 ... آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم ... توسط: رسول درمقاله و پروژه
رشته کامپیوتر, مقاله و پروژه های رشته برق ژوئن 28, 2014 0 ...

دانلود رایگان مقاله کامل در مورد آنتن | جزوه ها دات کام

27 مارس 2015 ... صفحه اصلی مقالات مقاله رشته برق دانلود رایگان مقاله کامل در مورد آنتن ... شبکه های
کامپیوتری شبکه های بی سیم. ۲-۱:سخت افزار ... آنتن های هوشمند.

دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم – سایت تخصصی برق|پاور جام ...

30 ژوئن 2016 ... خانه / پروژه برق مخابرات / دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم ... فصل سوم : شبکه های
کامپیوتری. ۳-۱-سخت ... ۴-۱-آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم.

PDF[مقایسه شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-24 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺒﮑﻪ ...
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻮرد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی ﺳﯿﺎر و ﺷﺒﮑﻪ ... ﺑﯽ ﺳﯿﻢ. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ – ﺳﺎزه ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: آﻧﺘﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ دﺳﺘﻪ: ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و.

پایان نامه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

پایان نامه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها پروژه دوره
کارشناسی مهندسی کامپیوتر – سخت افزار چکیده شبکههای بیسیم با توجه به ...
برخلاف تلفن های همراه ویادیگر دستگاه های wireless،این سیستم از آنتن های ثابت .....
پایان نامه سیستم بهره برداری مخزن هوشمند بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی نمو
یافته.

دانلود مقاله : مدیریت تحرک شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از ...

شبکه های حسگر بی سیم - تحرک - کنترل دست به دست کردن - کنترل عملکرد ... این
مقاله کنترلری نوآورانه و هوشمند را ارائه می کند، که تحرک در شبکه های حسگر بی
سیم را ... اضافه ای مثل آنتن های جهت دار یا GPS، و/یا وجود روش های موقعیت یابی می
شوند.

دانلود پروژه آنتن هاي هوشمند - تخفیفستان فایل

3 ژانويه 2017 ... امواج به جاي سيم ها در دنياي كامپيوتر در حال انجام است كه برخي از آنها به نتيجه مطلوب
آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم | دانلود ...

آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم | دانلود رایگان ...

21 مه 2016 ... تگ ها : آنتن‌هاي هوشمندپايان نامهپايان نامه آنتن‌هاي هوشمندپايان نامه آنتن‌هاي هوشمند و
كاربرد و مزيت آنها در شبكه‌هاي بي سيمپايان نامه برقمقاله آنتن‌هاي ...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های بی سیم

18 سپتامبر 2016 ... دانلود پروژه کامپیوتر درباره بررسی شبکه های محلی بی سیم … .... در فصل چهارم
آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول ...

مقاله 2016 در مورد شبکه های حسگر بیسیم و شبکه اینترنت اشیاء ...

خانه مقاله های اینترنت اشیاء مقاله ۲۰۱۶ در مورد شبکه های حسگر بیسیم و شبکه ...
اینترنت اشیاء سفارشی شده با بستر نظارتی و حسگر بیسیم برای ساختمان های
هوشمند ... لینک دانلود ترجمه پس از اتمام خرید به ایمیل شما ارسال می شود، لطفا قسمت
Spam ...پاورپوینت درباره تاثیر آفات و سموم بر محیط زیستتحقیق درباره نهضت هاى فكرى فرهنگى جهان اسلام

دانلود پروژه یک برنامه پخش MP3 ساده

پاورپوینت آزمایش مواد مخدر - 22 اسلاید

دانلود مقاله کامل درباره بتن بازيافتي

سورس ارسال پیامک از طریق وب سرویس

مقاله بهره‌گيرى از ابعاد سياسى حج