دانلود فایل


مقاله در مورد تكنيك RBS - دانلود فایلدانلود فایل ک سطح جامدات بکار می رود و برای تعیین پروفایل غلظت مهم می باشد. عمق عناصر سنگین در مواد سب

دانلود فایل مقاله در مورد تكنيك RBS لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه57
بخشی از فهرست مطالب
سينماتيك:
قدرت بازدارندگي (Stopping Power)
سطوح متقاطع پراكندگي (Scattering cross sectous)
اصول كلي RBS :
تجهيزات:
طيف سنجي:
محدوديت تكنيك RBS :
مثال: فلز سيلكيون
مقدمه:
تكنيك RBS يكي از تكنيك هاي تجزيه اي مي باشد كه اجبار استفاده از شتاب دهنده را بنا كرده است اين يك ابزار مهم براي تجزيه مواد و ايجاد يك روش قدرتمند براي رسيدن به توزيع عمقي عناصر ناخالص در ppm در نواحي سطحي كم از نمونه مي باشد و بر مبناي پراكندگي را در ؟؟ مي باشد. همچنين به طور اختصار RBS هم ناميده مي شود. كه همان Ruther ford Backscattering Spectrometry مي باشد. اين روش از آناليز بر مبناي آشكارسازي (تشخيص) ذرات باردار كه به صورت الاستيك بوسيله هسته هاي نمونه مورد آناليز پراكنده شده اند مي باشد و مي تواند بوسيله y(a,a)y نشان داد.
RBS انرژي ذرات باردار (معمولاً ) را اندازه مي گيرد كه از نمونه به صورت معكوس توزيع يافته (هندسه پخش ) ميزان كاهش انرژي در برخورد با هسته هاي اتمي وابسته به عدد اتمي z هر عنصر حاضر در ماده هدف مي باشد. اگرچه اندازه گيري هاي RBS فقط هنگامي مي تواند خيلي درست و واقع گرايانه باشد كه فقط در جهت وارونه (عقب) باشد در حاليكه اندازه گيري هاي عملي و قابل استفاده معمولاً شامل پخش در جهت وارونه به خوبي جهت جلو (به سمت جلو) مي باشد و توزيع با غير مقطع عرضي را در فون (سطوح متقاطع غير را در ؟؟ اگر نيروهاي هسته اي مهم شوند آن در انرژي هاي بالاي برخوردي اتفاق مي افتد و زواياي پراكندگي بالا و عدد اتمي پايين از ماده هدف).
بنابراين اسم RBS در برخي موارد اسم درستي انتخاب نشده است و RBS برخي اوقات پراكندگي الاستيك ذره اي (Particle Elastic Scattering) ناميده مي شود.
تكنيك RBS به صورت گسترده براي آناليز لايه نزديك سطح جامدات بكار مي رود و براي تعيين پروفايل غلظت مهم مي باشد. عمق عناصر سنگين در مواد سبك به عنوان تابعي از انرژي آشكار مي شود. استفاده از RBS با پرتو دوترون يك سازش مفيد بين RBS پروتوني و ذرات مي باشد كه براي لايه هاي ضخيم تر اغلب در هنر و باستان شناسي مورد استفاده قرار مي گيرد (Barfoot 1986) با استفاده از PIXE ، آناليز چند عنصري در


مقاله در مورد تکنیک RBS


دانلودمقاله در مورد تکنیک RBS


تکنیک RBS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Dear Prof. Sweedler, This paper reports the first measurement of ...

4 Jun 2012 ... The use of IBA as a technique explicitly of Analytical Chemistry was claimed ...
The paper is specifically about RBS used at an unprecedented ...

Selective RF power density measurements radiated by mobile ...

The adopted technique was based on the use of a spectrum analyzer, rather than
on ... RBS in Rio de Janeiro city. Sign In or Purchase. to View Full Text. 1. Paper
... growing concern about potential biological effects of the microwave radiation.

مقاله در مورد تكنيك RBS - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... مقاله در مورد تكنيك RBS. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word (
قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه۵۷ بخشی از فهرست مطالب ...

٨ Tc-99m RBC ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﺎﻧﮋﻳﻮﻡ ﮐﺒﺪﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧ - دانشگاه علوم ...

13 آگوست 2012 ... ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : اﺳﻜﻦ ﭘﻼﻧﺎر در. % 41 ... ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ. اﺳﭙﻜﺖ. ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ... Tc-RBC. ﺑـﺎ. دو روش. ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ دو روش را. ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ . روش
ﺑﺮرﺳﻲ .... ﻣﻮرد ﻣﺤـﻞ ﻫﻤـﺎﻧﮋﻳﻮم. در ﺑﺮﺧــﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﻪ.

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺘﻨﺘﻬﺎ .... در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺑﺘﺪا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در .... RBS. ،. NMR. و. RAMAN. ﻫﺴﺘﻨﺪ . 1-1-4-. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ. ﺟﺮﻣﻲ. روش. ﻫﺎي ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ
ﺟﺮﻣﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم ﺑﻪ ...... ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﻮﻧﻲ از ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮي از ﻋﻼﻣﺖ
اﺳﺘﻔﺎده.

دانلود مقاله تکنیک RBS یکی از تکنیک های تجزیه ای

تحقیق در مورد تکنیک RBS یکی از تکنیک های تجزیه ای ، مقاله در مورد تکنیک
RBS یکی از تکنیک های تجزیه ای ، پروژه دانشجویی در مورد تکنیک RBS یکی از ...

دانلود تحقیق تكنيك RBS - فایلگاه

8 مارس 2017 ... تكنيك RBS يكي از تكنيك هاي تجزيه اي مي باشد كه اجبار استفاده از شتاب ... مورد
آناليز پراكنده شده اند مي باشد و مي تواند بوسيله y(a,a)y نشان داد.

Royal Bank of Scotland seeks nominations for portrait on new £10 ...

7 Dec 2015 ... The Royal Bank of Scotland is asking the public to nominate historical Scottish ...
of £5 and £10 banknotes on polymer rather than cotton paper.

A Retiree Discovers an Elusive Math Proof—And Nobody Notices ...

Is the USFA silencing scientists about GMO research? “There's a ... See More.
New Technique Allows Scientists to Read Minds at Nearly the Speed of Thought.

مقاله ای کامل در مورد رشته پرستاری دندانپزشکی | سل فایل

8 فوریه 2017 ... GMT+2 01:35. صفحه اصلی مقاله ای کامل در مورد رشته پرستاری دندانپزشکی ...
تحقیق در مورد تكنيك RBS يكي از تكنيك هاي تجزيه اي · بعدی ...

مقاله در مورد تكنيك RBS - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... مقاله در مورد تكنيك RBS. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word (
قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه۵۷ بخشی از فهرست مطالب ...

دانلود تحقیق تكنيك RBS

6 آگوست 2016 ... دانلود تحقیق تكنيك RBS - ... علمی پژوهشی حسابداری,مقاله علمی پژوهشی معماری,مقاله
علمی چیست,مقاله به زبان انگلیسی در مورد خانواده,مقاله به زبان ...

مقاله در مورد تكنيك RBS - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... مقاله در مورد تكنيك RBS. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word (
قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه۵۷ بخشی از فهرست مطالب ...

مدلسازی میل مهارهای تزریقی با روش میخکوبی خاک و اثرات آن در بهبود ...

About 80,300 results (0.94 seconds) Search Results مدلسازی میل مهارهای تزریقی
با .... 402-مقالات-خاک-و-پی Translate this page ارزیابی رابطه تزریق پذیری با
نفوذ پذیری در .... بررسی اثر RBS در بهبود رفتار لرزه ای اتصالات خمشی فولادی
پایان ...

مقاله در مورد تكنيك RBS | طراحی محیطی

5 دسامبر 2016 ... مقاله در مورد تکنیک RBS. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (
قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه۵۷ بخشی از فهرست مطالب ...

Risk Orga k Ide aniza entifi ation icati ns Usi on i ing R in P RBS Ap ...

ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ. ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻮرد. ﺷﻜﺴﺖ رﻳﺴﻚ. ﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺴﻚ. ي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑﻪ ﻧﺤ. ﺷﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ .... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ روش ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺴﺖ رﻳﺴﻜﻬﺎ. ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر، ﻳﻚ. RBS. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻬﺮﺳﺖ ...... ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﭘﺮوژه. ✓. ✓. ✓. ✓.
4.

Summary of Comments on CEIOPS-CP-39/09 Consultation Paper ...

Consultation Paper on the Draft L2 Advice on TP - Best Estimate ... Actuaries and
Consultants, Pacific Life Re, PEARL GROUP LIMITED, PricewaterhouseCoopers
LLP, RBS Insurance, .... mechanistic technique is the view of CEIOPS and would
suggest .... about life insurance (and Health similar to Life) technical provisions,.

مقاله در مورد تكنيك RBS | طراحی محیطی

5 دسامبر 2016 ... مقاله در مورد تکنیک RBS. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (
قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه۵۷ بخشی از فهرست مطالب ...

Selective RF power density measurements radiated by mobile ...

The adopted technique was based on the use of a spectrum analyzer, rather than
on ... RBS in Rio de Janeiro city. Sign In or Purchase. to View Full Text. 1. Paper
... growing concern about potential biological effects of the microwave radiation.

ساختار شکست کار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گمان می‌رود که این مقاله ناقض حق تکثیر باشد، اما بدون داشتن منبع امکان تشخیص
قطعی ... در تأمین داده‌های مورد نیاز برای تدوین ساختار شکست کار، دو گروه شامل گروه ...

SAS Global Forum Proceedings 2016 - SAS Support

This paper describes concrete steps that help you use SAS® 9.4 Output Delivery
... There is not yet a one-size-fits-all forecasting model or technique. .... After
reading this paper, you should be able to make an informed decision about
which tool ..... At Royal Bank of Scotland, business intelligence users require
sophisticated ...

انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک در ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک در پایگاه استنادی مقالات
... بررسی خرابی پیشرونده در یک سازه فولادی با اتصالات RBS ... بررسی ظرفیت
های اکوسیستم کوهستانی منطقه ی ولشت در جذب توریسم با استفاده از تکنیک Swot

UCL Hospital - Playroom Table Design | Illustratosphere | Pinterest ...

Hey Three - This particular image is what RBS referenced. So they ... Ver mais.
Fruit Salad Collection / Telegramme Paper .... Rouault-Royalty-Paintings using
my favorite painting technique. .... Learn about traditional Aboriginal art and try it
out yourself with this printable worksheet inspired by SALTBUSH at the #newvic!

دانلود مقاله ACS : ISI : آسم خدمات مراقبت با کمک تکنیک استدلال مورد ...

28 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی دانلود مقاله ACS : ISI : آسم خدمات مراقبت با کمک تکنیک استدلال مورد.
دانلود مقاله ACS : ISI : آسم خدمات مراقبت با کمک تکنیک استدلال ...

بررسی شکل پذیری اتصالات فولاد پر مقاومت | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ ...

3-3 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مقاطع rbs ساخته شده با فولاد پرمقاومت. ... به عنوان
یکی از تکنیکهای اتصال قطعات فولادی، باعث پیشرفت سریع سازههای فولادی
گردیده است. .... برای مثال در مورد سازههای مقاوم به ز له تعیین نسبت مقاومت تسلیم به
مقاومت .... نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص مقاله درباره
تعریف ب ...

Frequently Asked Questions | Print

How do I set up my file, if I want my image or design to run to the edge of the
page (a "full bleed")? Design your piece with an extra 1/8-inch on all sides.

تحقیق درباره بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک در مدیریت ...

اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است : بخش اول شامل تكنولوژي هاي مربوط به تجارت
الكترونيكي و .... تحقیق درمورد تكنيك RBS يكي از تكنيك هاي تجزيه اي ۵۷ ص.

Dear Prof. Sweedler, This paper reports the first measurement of ...

4 Jun 2012 ... The use of IBA as a technique explicitly of Analytical Chemistry was claimed ...
The paper is specifically about RBS used at an unprecedented ...

The Times & The Sunday Times

This was not a game all about Chris Ashton, but it was yet another when you go
home talking about him. Yet those who...This was not a game all about Chris ...

AITopics

If you think about what a doctor needs to do to diagnose an illness, she needs to
consider ... This is the way the world ends: not with a bang, but with a paper clip.

دانلود تحقیق تكنيك RBS - فایلگاه

8 مارس 2017 ... تكنيك RBS يكي از تكنيك هاي تجزيه اي مي باشد كه اجبار استفاده از شتاب ... مورد
آناليز پراكنده شده اند مي باشد و مي تواند بوسيله y(a,a)y نشان داد.

تحقیق در مورد تكنيك RBS يكي از تكنيك هاي تجزيه اي - فایل دانش

3 آگوست 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۵۷ فهرست مطالب مقدمه: سينماتيك: قدرت بازدارندگي ...

بررسی شکل پذیری اتصالات فولاد پر مقاومت | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ ...

3-3 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مقاطع rbs ساخته شده با فولاد پرمقاومت. ... به عنوان
یکی از تکنیکهای اتصال قطعات فولادی، باعث پیشرفت سریع سازههای فولادی
گردیده است. .... برای مثال در مورد سازههای مقاوم به ز له تعیین نسبت مقاومت تسلیم به
مقاومت .... نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص مقاله درباره
تعریف ب ...

دانلود تحقیق تكنيك RBS - فایلگاه

8 مارس 2017 ... تكنيك RBS يكي از تكنيك هاي تجزيه اي مي باشد كه اجبار استفاده از شتاب ... مورد
آناليز پراكنده شده اند مي باشد و مي تواند بوسيله y(a,a)y نشان داد.

Summary of Comments on CEIOPS-CP-39/09 Consultation Paper ...

Consultation Paper on the Draft L2 Advice on TP - Best Estimate ... Actuaries and
Consultants, Pacific Life Re, PEARL GROUP LIMITED, PricewaterhouseCoopers
LLP, RBS Insurance, .... mechanistic technique is the view of CEIOPS and would
suggest .... about life insurance (and Health similar to Life) technical provisions,.

دانلود با لينک مستقيم مقاله پراکندگي الاستيک - رزبلاگ

17 فوریه 2017 ... فلش هواوی huawei h60-l11 بیلد نامبر c00b119 با لینک مستقیم. 12 . مقاله در مورد
تكنيك RBS - به روز فایل 15 ساعت قبل ... لينک پرداخت و دانلود ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

7 مارس 2017 ... 824 مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران که 17 الی 19 .... تاثیر انعطاف
پذیری فونداسیون بر شکل پذیری مورد نیاز سازه های ... بررسی عددی و آزمایشگاهی
رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی ( SIFCON )
.... بررسی اثر RBS در بهبود رفتار لرزهای اتصالات خمشی فولادی

Glucose Meters: A Review of Technical Challenges to Obtaining ...

... including operator technique, environmental exposure, and patient factors,
such ... a paper strip that develops a blue color whose intensity was proportional
to ...

مقاله در مورد تكنيك RBS - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... مقاله در مورد تكنيك RBS. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word (
قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه۵۷ بخشی از فهرست مطالب ...

مقاله در مورد بررسي تکنيک تجزيه اي RBS - سی پرو

توضیحات. مقاله در مورد بررسي تکنيک تجزيه اي RBS دارای 58 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد مقاله در ...

UCL Hospital - Playroom Table Design | Illustratosphere | Pinterest ...

Hey Three - This particular image is what RBS referenced. So they ... Ver mais.
Fruit Salad Collection / Telegramme Paper .... Rouault-Royalty-Paintings using
my favorite painting technique. .... Learn about traditional Aboriginal art and try it
out yourself with this printable worksheet inspired by SALTBUSH at the #newvic!

مقاله در مورد تكنيك RBS – فایل یاب

1 نوامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه57 بخشی از فهرست مطالب سينماتيك: ...

٨ Tc-99m RBC ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﺎﻧﮋﻳﻮﻡ ﮐﺒﺪﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧ - دانشگاه علوم ...

13 آگوست 2012 ... ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : اﺳﻜﻦ ﭘﻼﻧﺎر در. % 41 ... ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ. اﺳﭙﻜﺖ. ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ... Tc-RBC. ﺑـﺎ. دو روش. ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ دو روش را. ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ . روش
ﺑﺮرﺳﻲ .... ﻣﻮرد ﻣﺤـﻞ ﻫﻤـﺎﻧﮋﻳﻮم. در ﺑﺮﺧــﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﻪ.

تجسم تمثل گناه | جستجو | وبلاگ 24.اطلاعات

تجسم خلاق تکنیک های قدرتمندی برای کنار آمدن با مسائل واقعی زندگی و ایجاد ... با
این کار می توانید کارهای مورد علاقه تان را بهتر از قبل انجام دهید. .... این اثرات در
کتاب‌های اخلاقی نوشته شده که مطالعه آن پر سود است؛ اما در این مقاله از دو جهت به گناه و
..... اتصال rbs یا استخوانی · کبریت شعله روشن قوطی قوطی کبریت برای شکلات ·
شاهین ...

My Profile - Pregis

Paper Packaging Systems ... If it is, then along with having to worry about
information being stolen, someone could actually ... best outdoor wifi security
camera 2016 buying a technique you won't ever need to have. ... In 2008
fraudsters stole $9 million within minutes in the RBS (Royal Bank of Scotland)
World - Pay incident.

نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (علوم دامی )چندبخشی نیمسال اول و دوم ۹۱تا۹3 همراه با پاسخنامه

ریتم و استایل کردی برای ارگ 2016 اندروید

پاورپوینت ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامت

دانلود پاورپوینت فرابورس

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی سوم ابتدایی گوشه

دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

پروژه با عنوان: تحلیل سیستم هیدرولیك و حركت لودر

لیست تاکسی تلفنی های کرمان

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاچن

لیست تاکسی تلفنی های کرمان