دانلود فایل


دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان کفالت در حقوق ایران - دانلود فایلدانلود فایل دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان کفالت در حقوق ایران

دانلود فایل دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان کفالت در حقوق ایران فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:50
فهرست مطالب :
پيشگفتار
مقدمه
معني کفالت در حقوق مدني
وظائف كفیل
موارد برائت كفیل
فصل اول : كفالت در امور كيفري
مبحث اول : بايسته هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت:
آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل
موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن:
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت
كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست
فصل دوم : كفالت در حقوق مدني
فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري
نتيجه گيري .
منابع..
برای دانلود کلیک کنید
پيشگفتار
تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:
عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول له گويند.
اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نمي رسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده دار نمي باشد، بلكه نامبرده قائم مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت مي باشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:
ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء مي كند. علي الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي مي توان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.
مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد له مكفول­له و به شخص ثالث مكفول گفته می شود. عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است. كفالت به رضای كفیل و مكفول­له واقع می شود. در مورد این كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می باشد. كه كفیل متعهد می شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می كند برای عقد كفالت كافی می باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می توان از دیوانه نیز كفالت كرد.

معني کفالت در حقوق مدني
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. (ماده 734 قانون مدنی)
و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
وظائف كفیل
كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی كه بر عهدۀ مكفول ثابت است برآید .
اگر كفیل در غیر از زمان و مكان مقرر، مكفول را حاضر نماید، قبول آن بر مكفول له لازم نیست ولی اگر مكفول­له قبول كرد، كفیل برئ می شود.
مكفول له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند كفیل را ملزم كند. مثلاً بگوید: باید مكفول له را هر روز بیاوری؛ در حالی كه در عقد كفالت چنین توافقی نكرده باشند.
در صورتی كه كفیل، مكفول را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مكفول له از قبول آن امتناع كند:
كفیل می تواند با شهادت معتبر، احضار مكفول و امتناع مكفول له را نزد حاكم ثابت نماید و یا این كه مكفول را نزد حاكم احضار نماید، و تبرئه شود . (مفاد ماده 747قانون مدنی)
مباشرت مكفول اگر شرط نباشد كفیل می تواند، به جای احضار مكفول، حقی را كه بر عهدۀ مكفول است ادا نماید و خود از احضار مكفول برئ شود.
اگر كفالت به اذن مكفول باشد، كفیل می تواند به او مراجعه نماید و آن چه پرداخته، مطالبه كند.


موارد برائت كفیل
1­ـ معرفی به موقع كفیل: چنان چه (اگر) در زمان و مكان خاصی كه قرار بوده مكفول را معرفی نماید.
­2ـ حضور به موقع مكفول: اگر مكفول شخصاً حاضر شود كفیل نیز برئ می شود.
3ـ برائت ذمه مكفول: اگر ذمه مكفول كه موجب كفالت شده به نحوی برئ شود. كفیل نیز برئ می شود.
4ـ انصراف مكفول له از تعهد كفیل: به هر دلیلی اگر مكفول­له تعهد كفیل را نخواهد، كفیل برئ می شود.
5ـ انتقال حق مكفول له: اگر دین و طلب مكفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً كسی دین مدیون را ضمانت كند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای كفالت باقی نمی ماند.
6ـ فوت مكفول: كفیل متعهد به حاضر كردن مكفول است و اگر بمیرد دیگر امكانی برای اجرای تعهد باقی نمی ماند. و چنان چه دین مكفول له بدون پرداخت بماند، كفیل مسئولیتی ندارد .1


فصل اول : كفالت در امور كيفري
شخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد، و توسط بازپرس يا دادستان و يا داديار تفهيم اتهام مي شود، پس از تفهيم اتهام مقام قضايي مكلف است، از او تأمين بگيرد. يكي از قرارهاي تأمين كه در مورد متهم صادر مي شود قرار تأمين كفالت است. آشنايي با قواعد و اصول آن، هم براي متهم و هم شخصي كه از متهم كفالت مي كند، لازم است و از طرفي براي جلوگيري از طولاني شدن جريان دادرسي مفيد است.
و اما تعريف كفالت: اصولاً كفالت عقدي است كه به موجب آن يك نفر در مقابل طرف ديگر حضور شخص ثالثي را تعهد مي كند. در اصطلاح حقوق به متعهد كفيل و به شخص ثالث كه از او كفالت مي شود. مكفول و به شخصي كه تعهد به نفع او صورت مي گيرد تا شخص ثالث نزد او حضور پيدا مي كند مكفول له گفته مي شود. در امور كيفري به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروري و جهت جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگران، مقام قضايي اعم از بازپرس يا دادستان يا داديار تكليف قانوني دارند كه پس از تفهيم اتهام از متهم قرار تأمين اخذ كنند. يكي از اين قرارهاي تأمين كفالت است.
قرارهاي تأمين برمبناي شدت و ضعف جرايم و مجازات ها، شخصيت مرتكب و وضعيت جسمي و اجتماعي او دلايل ارتكاب جرم و سابقه او صادر مي شود. كفالت نيز، يكي از اين قرارهاي تأميني است كه مقام قضايي بر پايه اين اصول صادر مي كند و شايد بتوان گفت كه يكي از معمول ترين و شناخته شده ترين نوع تأمين نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار كفالت و تفهيم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نيست يا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي مي كند و مقام قضايي با تشخيص اين كه كفيل داراي اعتبار مالي به اندازه مبلغ كفالت است، قرار قبول كفالت را صادر مي كند و يا اين كه شخص معرفي شده فاقد اعتبار مالي است و يا اصولاً متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي نمي كند كه در اين دو حالت اخير، متهم به زندان فرستاده مي شود.
اما مبلغ كفالت بر اين مبنا تعيين مي شود، فرض كنيم شخصي مرتكب بي احتياطي در امر رانندگي منجر به آسيب صدمه بدني غيرعمدي ساده مي شود. قاضي با توجه به ميزان مجازات قانوني عمل و خسارات وارده به شاكي و ساير علل ها و عامل هاي مؤثر مانند شخصيت متهم، سابقه و وضعيت جسمي او و ... هم در صدور نوع قرار و هم در ميزان مبلغ ريالي آن، تمام ملاك هاي گفته شده را در نظر مي گيرد. در هر صورت مبلغ ريالي قرار تأمين كفالت نبايد كمتر از خسارت هايي باشد كه به مدعي خصوصي يا شاكي وارد مي آيد.1

مبحث اول : بايسته هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
قرارهاي تامين كيفري در مراجع قضايي نسبت به متهم صادر مي شود اين قرارها را قرار سالب آزادي نيز مي گويند.1
قرار تامين كيفري زماني صادر مي شود كه دليل وقرينه اي كافي براي بزهكاري متهم وجود داشته باشد مقام قضايي رسيدگي كننده به موضوع بزه بايد توجه داشته باشد سلب آزادي متهم و سپس صدور حكم برائت از وي، دور از شان دستگاه مدعي تامين عدالت است لذا قضات شريف قطعا دقت كافي دارند كه آزادي كسي را با ظن و گمان سلب نكنند به موجب نظريه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقي قوه قضائيه: صرف شكايت موجبي براي صدور قرار تامين نيست و در اين مورد اخذ تامين مجوز قانوني ندارد. از جمله قرارهاي تامين كيفري اخذ كفيل و اخذ وثيقه است. در ماده 734 قانون مدني آمده است: كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالث را تعهد مي كند، ثمره كفالت در اين ماده التزام كفيل به احضار مكفول عنه در وقتي كه مكفول له رابخواهد مي باشد. مي دانيم كه كفالت از عقود ارفاقي است پس با تعريف فوق كفالت معلق صحيح نيست و مكفول عنه بايد معين و معلوم باشد بنابراين از مكفول عنه مجهول يا معلق و يا احد از جمع مي توان كفالت كرد مثلا اگر گفته شد آقاي الف مجرم شناخته شود من كفالت مي كنم كفالت نيست زيرا ا ين تعليق، نتيجه را حتمي و قطعي نمي كند در ماده 736 از قانون مدني نسبت به صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حق بر عهده مكفول عنه شرط نشده بلكه صرف طرح دعوي عليه مكفول عنه كافي بوده اگرچه مكفول عنه منكر آن باشد،برخي از حقوقدانان عقيده دارند به لحاظ جلوگيري از سختگيري مضاعف بر متهم مي توان از خودمتهم با دريافت وجه نقد يامال منقول و يا غيرمنقل كفالت را پذيرفت و نياز به حضور ثالث نيست به عبارت ديگر در كفالت هم مثل قرار وثيقه عمل مي شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضايي است. نبايدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفي كرد اما در پاسخ بايد گفت:قانون مدني متعلق كفالت را بدن مكفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظريه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقي قوه قضائيه وبند32 ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلا ب حضور ثالث ضرورت دارد زيرا كفيل ازتن شخص ثالث كفالت مي كند. كفالت در دعاوي مدني و كيفري مسموع است لكن در دعواي حق الله كفالت باطل است زيرا كفالت مبتني بر توثيق است.چنانچه در قرار كفالت آزادي متهم موكول به معرفي كفيل گرديد دادرسي به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعيت متهم قرار مقتضي صادر كرد، و متهم را تا معرفي كفيل يا وثيقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا ب بازداشت مي كند و به محض معرفي كفيل با توديع وثيقه يا معرفي وثيقه گذار وصدور قرار قبولي بلا فاصله آزاد مي نمايد.1


مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت:
1-كفيل ملا ئت داشته باشد يعني كفيل متعهد مي شوددر زمان معين مكفول عنه را نزد مكفول له حاضر نمايد اين تعهد مي تواند تا جلسه اول دادرسي و يا تا صدور حكم دادگاه بدوي باشد و يا تا صدور حكم قطعي معين شودويا تا اجراي كامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل كفالت منحل مي شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجراي كامل دادنامه صادر مي كنند به نظر مي سد احتياط مضاعف مراجع قضايي براي كفيل مشقت بار باشد زيرا مكرر ديده شده است در طول دادرسي يا پس از صدور حكم بدوي و يا در مرحله تجديدنظر كفيل و ياوثيقه گذار تقاضاي فسخ تعهد مي كند. شايسته است دادسراها و دادگاهها از احتياط مضاعف كه بعدها اقدام مضاعف بر خود تحميل مي كنند به كفيل يا وثيقه گذار در زمان صدور قرار قبولي مدت تعهد متعهد بايد تفهيم نمايند. پس ملا ئت كفيل با ارائه سند مالكيت يا پروانه اشتغال و مداركي كه حكايت از توان انجام مورد تعهد را نمايد احراز مي شود.1
2-كفيل و وثيقه گذار مفلس و يا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.
3- كفيل و وثيقه گذار اهليت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت ديگر از طفل و سفيه و مجنون كفالت و وثيقه پذيرفته نمي شود.
دانلود


کار


تحقیقی


آماده


رشته


حقوق


با


عنوان


کفالت


در


حقوق


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام - پرشین مقاله

در: مقالات رشته حقوقتگ ها: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام, اهميت بيمه ...
سفارش تحقیق ... حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از
روابط کارگری ... ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه. ۱۰۷ ... فصل چهارم:
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر ... 6600 تومان –
سفارش و دانلود

دانلود بیش از ۶۵۰ نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی - عصر فنون ...

این پکیج شامل بیش از 650 نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی با فرمت Word بوده
که طی سالها ... عنوان : دانلود بیش از ۶۵۰ نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی ... ثبت
رسمی ان در ایران ... نمونه داد خواست صدور حکم سرپرستی و کفالت ..... نمونه قرارداد
تولید بتن وقطعات پیش ساخته آماده ... قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به زبان
انگلیسی.

مراحل استخدام در شرکت نفت قطر | IranPetroTech

5 جولای 2012 ... مدیریت منابع انسانی شرکت نفت قطر، مراحل استخدام را با توجه به نیاز ها و شرح ...
نیروی انسانی توانا و با تجربه صنعت پتروشیمی ایران را با پیشنهاد حقوق‌ و ......
اکنون به عنوان کمک حفار مشغول به کار هستم و همچنین در حال تحصیل در رشته ......
دارای کارت معافیت از خدمت سربازی(کفالت)_دارای مدرک تحصیلی فوق ...

مطالب قدیمی‌تر - حقوقدان

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق ...
با تشکر از لطف شما ,در رابطه با چگونگی قبولی در آزمون کانون وکلا مطالب ذیل عنوان
می گردد ... استرس زا ترین امتحان برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق
باشد. ... چراکه هرچند حجم آن بسیار کم است اما شخصا با مطالعه آن توانستم حقوق تجارت
را ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران - فروش فایل

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران
را با فرمت ورد word دانلود نمائید: موضوع کفالت در حقوق ایران استاد جناب آقاي ...

دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران | فروشگاه فایل

10 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران ... با نفس عمل كفالت دفترخانه
، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:.

دریافت فایل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺟـﺮاﯾﻢ. ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﯿﺮﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . .4 ... در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق، اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﺨﺪم ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ وﺳـﯿﻌﯽ ... ﮕﺬار واژه ﻣﺴﺘﺨﺪم را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻘـﻮق و ﻣﺰاﯾـﺎي ..... آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي واﺣﺪ.

پروپوزال رشته حقوق (بررسی فقهی نکاح با اهل کتاب و کفار) برفی

به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:پروپوزال رشته حقوق (بررسی فقهی
نکاح با اهل .... احکام فقهي و حقوقي قتل اهل کتاب [PDF]ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺎﻣﺎﻧﺎن - 2017-
02-19 .... پروپوزال کامل (بررسی کفالت قهری از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران) دسته:
. ... دانلود پروپزال آماده رشته مدیریت با عنوان: بررسی نقش تبلیغات در توسعه .

معرفی و آشنایی با دانشگاه تهران و دانشکده های آن | همیارپروژه نوین

7 آوريل 2017 ... دانشگاه تهران بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به
... به کار شد و جستجو برای مکان یابی مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، ...
هنرهای زیبا، ادبیات و علوم انسانی، علوم، فنی، حقوق و علوم سیاسی، ...... در سال ۱۳۶۶
رشته های اقتصاد این دانشکده با عنوان دانشکده اقتصاد از آن جدا شدند.

دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق , عنوان پروژه : کفالت در حقوق ایران

3 روز پیش ... دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق , عنوان پروژه : کفالت در حقوق ایران. ... دانلود متن
کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول و قوانین بیمه.

قانون استخدام کشوری - ILO

هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین .
خاص آنان مغایرتی ... از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد
شناخته شده باشد ... وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر یا سازمان های بین المللی که دولت
شاهنشاهی ایران ... استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین
مصوب.

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻣﺪرك ...

11 نوامبر 2015 ... 1394. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ. ﺑﺨﺶ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. -. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1 .... رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ را
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺷﻬﺮﻳﻪ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﭘﻴﺶ ... ﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ... ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲ
... ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ... دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ
وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ..... ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻔﺎﻟﺖ.

دستورالعمل کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت (ماده 187 قانون برنامه سوم ...

1 ژانويه 2013 ... دانلود · آزمون های حقوقی ... کارآموزی عملی با صدور ابلاغ حقوقی آغاز می شود و در این دوره
کارآموز می ... گزارشی از پرونده های مطالعه شده در طول دوره کار آموزی در محاکم دادگستری
.... مقرر کارآموزان می بایست گزارشات خود را در طول دوره آماده نمایند تا نهایتاً ... ماده ۱۸۷
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ...

رهنمودهای برنامه ویزای گوناگونی مهاجرت 2018 (DV-2018) - موسسه حقوقی ...

28 سپتامبر 2016 ... با نزدیک شدن به تاریخ ثبت نام در لاتاری سؤالات بسیاری در زمینه لاتاری مطرح می
شود. ... مؤسسه حقوقی ملکپور در پی آن است که اطلاعاتی در زمینه ثبت نام لاتاری و ...
مهاجران را به عنوان مهاجران گوناگونی از کشورهایی که در آنها نرخ مهاجرت به آمریکا ...
شرط 2: هر متقاضی ویزای گوناگونی باید شرایط تحصیل/ تجربه کاری ...

دانلود فایل کامل تحقیق کفالت در حقوق ایران – نیکان آسیمو

20 مارس 2017 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:تحقیق
کفالت در حقوق ایران یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش ...

پرسش و پاسخ های حقوقی در مورد طلاق | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره ...

18 ا کتبر 2013 ... موضوع: پرسش و پاسخ های حقوقی. تایپ: احسان نصوحی. تذکر : استفاده از مطالب فقط
با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد. سوال : آیا داوری ...

پورتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی - بیانیه ماموریت منابع انسانی ...

احترام وتکریم کارکنان به عنوان عصوی از جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی با در نظر ...
ملی نفت ایران و هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکتها اعلام مینماید. ...
برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری - برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد ...
صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه در شش رشته ورزشی (تیراندازی، فوتسال، ...

دانلود بیش از ۶۵۰ نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی - عصر فنون ...

این پکیج شامل بیش از 650 نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی با فرمت Word بوده
که طی سالها ... عنوان : دانلود بیش از ۶۵۰ نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی ... ثبت
رسمی ان در ایران ... نمونه داد خواست صدور حکم سرپرستی و کفالت ..... نمونه قرارداد
تولید بتن وقطعات پیش ساخته آماده ... قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به زبان
انگلیسی.

قانون استخدام کشوری - ILO

هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین .
خاص آنان مغایرتی ... از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد
شناخته شده باشد ... وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر یا سازمان های بین المللی که دولت
شاهنشاهی ایران ... استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین
مصوب.

استخدام شرکت کروز - آگهی استخدام

2 فوریه 2017 ... برای دانلود فایل راهنمای ارسال رزومه به شرکت کروز و همچنین آشنایی با ... استخدام در
شرکت صنایع کروز ( سهامی خاص) به عنوان یکی از ... حداقل حقوق وزارت کار سال 96 +
افزایش حقوق سال 96 | پایه حقوق سال 96 ... تامین کننده قطعات دو شرکت بزرگ ایران
خودرو و سایپا به شمار آورد. ...... من در حال تحصیل اماده همکاریم تمام ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران

را با فرمت ورد word دانلود نمائید: موضوع کفالت در حقوق ایران. ... پایان نامه رشته
حقوق با عنوان کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران . ... دانلود الگوی آماده لباس

نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایران

اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می‌باشد و ... مقالات
آماده انتشار ... 1کارشناس ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه - از اهل
سنت ... صحت در بدن، حالتی است که کارهای بدن با وجود آن، طبیعی می‌باشد. ... باطل
نیز آن است که در ‌اصل و اساس عقد، خلل باشد؛ به عنوان مثال در صیغه، یا عاقدین و یا در
...

ترجمه رسمی - شبکه مترجمین ایران

ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تایید ....
خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تایید
دادگستری و ... مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری:
ترجمه ..... های صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با
ارز خارجی ...

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان سراسر ایران پای نامه ...

6 ژانويه 2015 ... یک معلم؛ نه کارانه ی ماهیانه دارد نه اضافه کار، نه حق مسکن دارد و نه حق ایاب و ... البته نه
طرحی مانند طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق، که حقوق معلمان را با ... در روز سه شنبه 16 دی
93 عنوان«یازده هزار امضای الکترونیک فرهنگیان ... دانلود مقاله | ايميل |وب ...... با
زحمت و تلاش در رشته ریاضی تحصیل و دبیر شدند برادر بازیگوش و ...

شاپور بختیار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شاپور بختیار (۴ تیر ۱۲۹۳ شهرکرد - ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ پاریس) سیاست‌مدار ایرانی، .... در
۱۳۳۰ در وازرت کار که به ابتکار احمد قوام ایجاد شده بود به عنوان مدیر ادارهٔ کار استان ....
او نه تنها همیشه آماده مذاکره با شاه و دولت پهلوی بود بلکه حتی با سفرای خارجی نیز
بحث و ... نحوهٔ مدیریت شاه و عدم احترام و مغایرت آن با قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر
از ...

نگاهی نو به منابع آزمونهای حقوقی - وبلاگ تخصصي حقوق ايران

23 مارس 2011 ... دانلود کار تحقیقی حقوق .... 1) اغلب داوطلبانی که از رشته های غیر از حقوق و فقه
ومبانی حقوق در آزمون ... 2) با توجه به وقت گیر بودن پاسخگویی به درس متون حقوقی و
پر سوال ... حقوقی تقریبا" همه گیر است ولی در دروس تخصصی اکثر داوطلبان آماده اند
... لازمه خواندن این دو افزایش دامنه لغات و در کنار آن کار روی گرامر است .

دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران | فروشگاه فایل

10 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران ... با نفس عمل كفالت دفترخانه
، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:.

دریافت فایل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺟـﺮاﯾﻢ. ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﯿﺮﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . .4 ... در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق، اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﺨﺪم ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ وﺳـﯿﻌﯽ ... ﮕﺬار واژه ﻣﺴﺘﺨﺪم را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻘـﻮق و ﻣﺰاﯾـﺎي ..... آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي واﺣﺪ.

نمونه پروپوزال - پورتال ( پرتال ) حقوق - پرشین بلاگ

عنوان پایاننامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری ... ارشد رشته حقوق جزا و جرم
شناسی که به تصویب شورای تخصصی گروه ودانشکده .... با عنایت به اینکه حقوق
کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای ... روش کار: الف – روش پژوهش : * روش پژوهش
بصورت تحلیلی کتابخانه ای خواهد بود. ... نتایج تحقیقات و پایان نامه های
دانشجویان و درآمدهای

دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان کفالت در حقوق ایران - فایل ...

21 فوریه 2017 ... فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:50. فهرست مطالب : پیشگفتار. مقدمه.
معنی کفالت در حقوق مدنی. وظائف کفیل. موارد برائت کفیل.

اردیبهشت ۱۳۹۱ - وبلاگ حقوقی ژورا قادری کارشناس حقوق - blogfa.com

وبلاگ حقوقی ژورا قادری کارشناس حقوق - ارائه هرگونه مشاوره در خصوص مسایل ...
دادخواست صدور حكم سرپرستي و كفالت ... به استحضار می رساند نمونه کارشناسی های
مربوطه آماده دانلود .... که در کارشناس سراغ دارد میخواهد که با تحقیقات علمی و فنی
وتخصصی که توسط کار .... درج عنوان بدون عبارات احترام آمیز دور از فرهنگ اصیل
ایرانی است.

دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان کفالت در حقوق ایران - فایل ...

21 فوریه 2017 ... فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:50. فهرست مطالب : پیشگفتار. مقدمه.
معنی کفالت در حقوق مدنی. وظائف کفیل. موارد برائت کفیل.

دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران | فروشگاه فایل

10 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران ... با نفس عمل كفالت دفترخانه
، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:.

نمونه پروپوزال - پورتال ( پرتال ) حقوق - پرشین بلاگ

عنوان پایاننامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری ... ارشد رشته حقوق جزا و جرم
شناسی که به تصویب شورای تخصصی گروه ودانشکده .... با عنایت به اینکه حقوق
کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای ... روش کار: الف – روش پژوهش : * روش پژوهش
بصورت تحلیلی کتابخانه ای خواهد بود. ... نتایج تحقیقات و پایان نامه های
دانشجویان و درآمدهای

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه – پکیج دات آی آر

دانلود پروژه وب سایت روانشناسی با زبان PHP دانلود پروژه وب سایت روانشناسی با
زبان PHP ... دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق , عنوان پروژه : کفالت در حقوق ایران.

دانلود فایل کامل تحقیق کفالت در حقوق ایران – نیکان آسیمو

20 مارس 2017 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:تحقیق
کفالت در حقوق ایران یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش ...

دانلود تحقیق در مورد عقد حواله | دانلود تحقیق و مقاله

24 آگوست 2016 ... کار تحقیقی در مورد عقد حواله – تک فروشی و عمده فروشی drunkonlove ... May 1,
2015 – دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق تکه هایی از متن به عنوان … ...
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران ... مال یا نفس
خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می گیرد.

انجمن تخصصی معرفی منابع ، دروس امتحانی آزمون دکتری مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق جزا ..... این
مسئله شدیم که چرا سنجش یا طراح گزینه دیگه رو به عنوان گزینه صحیح اعلام کردند!
... اسلامی بود با حذف دادسرا بدون رعایت اصول دادرسی و کار تخصصی تحقیقات و
صدور رای همه ..... های بارزی که برای مصاحبه در نظر داره چیا هستن و همونطور خودتونو آماده
کنید.

نیروی انتظامی - Ghanoonbaz

ماده ۴ مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ... و:
بازرسی و تحقیق‌. .... ماده ۵: رسته عبارت است از مجموعه رشته های شغلی که از نظر
تخصص یا نوع کار یا نوع ... ماده ۱۴: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می گردد که خدمت
پیمانی را به عنوان ... ماده ۲۵: سابقه خدمت وظیفه و پیمانی کادر ثابت از نظر پایه
حقوقی و سنوات ...

قانون استخدام كشوري - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading ...

ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان
شناخته شده ... كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي
كه طبق .... ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين
مصوب ..... تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق
گروه و ...

قانون مدنی و فتاوای امام خمینی قدس سره

عنوان و نام پدیدآور : قانون مدنی و فتاوای امام خمینی قدس سره/ تحقیق عبدالله کیائی
... دانشگاهها (سمت)؛ ۱۰۰۰. حقوق؛ ۵۲. شابک : دوره‌ 964-335-780-5 : ؛ ۴۰۰۰۰ ریال: ج.
... شناسه افزوده : خمینی، روح‌الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ -
۱۳۶۸ ... کاری که یک حقوقدان و محقق رشته حقوق می‌تواند انجام دهد، انجام چنین کاری است
، و ...

آشنایی با یگان ضربت نوپو پلیس ایران و نحوه ورود به آن+عکس

و حقوق ماهیانه ی نوپو و نیروی ویژه راهم اگر میشه ذکر کنید.با آرزوی موفقیت بر شما و
سلامتی آقا امام زمان(عج)و مقام معظم رهبری قدم180.وزنم 60 . دوساله کونگفو کار میکنم ...

PDF: کار تحقیقی 2: دادرسی الکترونیکی در سیستم قضایی ایران ...

ﭼﮑﯿﺪه: رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ...
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ، ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 2: دادرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ...
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را از ﺻﻔﺤﻪ ای ﻏﯿﺮ از ﻫﻤﯿﻦ آدرس داﻧﻠﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ. ﺑﻮد. ...
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دادرﺳﺎن و وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان.

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت - آزمون وکالت 96

عزیزانی که دوره کارشناسی رشته های غیر مرتبط با حقوق را تحصیل کرده اند اما مدرک
... فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی یکی از رشته های حقوق – فقه و مبانی حقوق ... مهر
) حتما" کارت پایان خدمت یا معافیت یا کفالت یا هر مدرک دیگری که فراغت آنها را از ....
این امر باعث ایجاد معزلاتی میشود داوطلب باید در حین تحقیق و آماده سازی خود این ...

قلب و عروق و پیشگیری از بیماری های مربوط به آن پودمان جمعیت،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه

دانلود پاورپوینت فارسی و نگارش پایه 8 فصل سوم سبک زندگی

کتاب عيب يابي سيستم برقي لودر L90Fطرح توجیهی تولید خیار شور

پاورپوینت فصدمقاله ی ايران شناسي در اروپا

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی - 30 اسلاید

تحقیق کم خونی