دانلود فایل


دانلود مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري) - دانلود فایلدانلود فایل ویژگی های پرتو X (پرتونگاری) یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود فایل دانلود مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري) عنوان: ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري)
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 95
خلاصه آنچه در مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري) می خوانید :تمام شمارنده هاي الكترونيكي بدون استنثناء به وسيله ي فيزيكدانان هسته اي براي مطالعات پرتوزايي كشف شدند . اين شمارنده ها نه تنها تابش X و Y ، بلكه ذرات بارداري مانند الكترون و ذرات a را نيز آشكار مي سازند ، طراحي شمارنده و مدارهاي مربوطه تا حدودي به آنچه بستگي دارد كه آشكار مي كند . در اينجا توجه ما فقط به شمارنده هايي است كه براي آشكار سازي پرتوهاي x با طول موجهاي معمول در پراش ، بكار برده مي شوند.
معمولاً از چهار نوع شمارنده : تناسبي ، گايگر ، سوسوزن، و نيم رسان استفاده مي شود . هر چهار نوع به قدرت يونيزه كردن اتمها به وسيله ي پرتوهاي X بستگي دارد ، چه اتمهاي گاز باشند ( شمارنده هاي تناسبي و گايكر ) و چه اتمهاي جامد ( شمارنده هاي سوسوزن و نيمه رسانا ) . شيوه كاركرد سه نوع او به وسيله پريش ارائه شده است ] 8-7 [ .
اين نوع شمارنده از توانايي پرتوهاي X استفاده كرده كه در برخي از مواد نور مرئي فلورسانت ايجاد مي كنند ، مانند پرده هاي فلورسانت كه در بخش 8-1 گفته شد . مقدار نور انتشار يافته متناسب با شدت پرتو X است و مي توان آن را به وسيله ي فوتوتيوب اندازه گيري كرد . از آنجا كه مقدار نور گسيل يافته اندك است ، از نوعي فوتوتيوپ ويژه به نام فوتون افزا براي دستيابي به جريان خروجي قابل سنجش، استفاده مي شود.
ماده اي كه معمولاً براي آشكارسازي پرتوهاي X بكار مي رود ، يك بلور پديده سديم است كه با اندكي تاليوم فعال شده است . اين بلور بر اثر بمباران پرتو X نور بنفش گسيل مي دهد . ( جزئيات اين گسيل تقريباً چنين است : پرتوهاي جذب شده برخي از اتمها را يونيزه مي كنند ، يعني برخي از الكترونها از نوار ظرفيتي به وار رسانايي Nal صعود مي كنند . آنگاه اين الكترونها مقداري از انرژي خود را به يون منتقل مي كنند . هنگامي كه يون برانگيخته به حالت مبناي خود بر مي گردد ، نور گسيل مي شود. ) بلو گسيل كننده نور به سطح لامپ فوتون افزا چسبيده مي شود ، و به وسيله ورقهاي آلومينومي از نورهاي خارجي محافظت مي شود . به ازاي هر كوانتاي جذب شده ، يك درخشش نوري ( سوسوزن ) در بلور توليد مي شود ، و اين نور وارد لامپ فوتون افزا شده و تعدادي از الكترونها را از فوتو كاتد خارج مي كند كه ماده اي حساس به نور و معمولاً از تركيب بين فلزي سزيوم ـ آنتيموان ساخته مي شود . سپس الكترونهاي انتشار يافته به سوي نختسن دي نود كشيده مي شوند و در اينجا چند دي نود فلزي وجود دارد كه پتانسيل هر يك نسبت به دي نود پيشين نزديك به 100 ولت مثبت تر است و آخرين آنها به مدار اندازه گير وصل است . هر يك از الكترونهاي انتشار يافته از فوتوكاتد كه به نخستين دي نود مي رسد ، از سطح فلزي آن دو الكترون خارج مي كند ، همانگونه كه در تصوير نشان داده شده است . اين دو الكترون به سوي دي نود دوم كه در آنجا هر يك ذو الكترون ديگر خارج مي كند ، كشيده شده و اين فرايند تا آخر ادامه مي يابد . در واقع ، ضريب تقويت هر دي نود 5 و تعداد دي نودها 10 عدد باشد، در اين صورت فاكتور افزايش برابر 7 10 = 10 5 است . بدين ترتيب ، جذب يك كوانتاي پرتو در بلور به گردآوري بسياري از الكترون در دي نودنهايي منجر مي شود كه تقريباً برابر با ضريبي به بزرگي ضربان گايگر ، يعني در حدود دولت خواهد شد . از آن گذشته ، كل اين فرايند به كمتر از ميكرو ثانيه نياز دارد ، به گونه اي كه يك شمارنده سوسون مي تواند با ميزاني به بزرگي 5 10 شمارش در ثانيه و بدون اتلاف ، كار كند. ولتاژ صحيح شمارنده با روشي به دست مي يابد كه براي شمارنده تناسبي ، با ترسيم ميزان شمارش بر حسب ولتاژ بكار رفته است.
اندازه ضربان هاي ايجاد شده در شمارنده سوسوزن مانند شمارنده تناسبي ، متناسب با انرژي كوانتاهاي پرتو X جذب شده است . اما اندازه ضربان مربوط به يك انرژي كوانتومي خاص، براي شمارنده هاي نوع تناسبي و سوسزن (NaI.Tl) از تيزي بسيار كمتري برخودارند . بنابراين بر اساس اندازه ضربان ، تشخيص كوانتاهاي پرتو X با طول موجهاي ( انرژيها ) گوناگون دشوارتر است.
كارآيي يك شمارنده سوسوزن در گستره ي معمولي طول موج، به 100 درصد مي رسد ، زيرا در واقع تمام كوانتاهاي انرژي ، حتي در يك بلور نسبتاً نازك، جذب مي شود.
سيليس خالص يك نيم رساناي ذاتي است . اين نيمه رسانا از يك مقاومت ويژه الكتريكي بسيار بالا ، بويژه در دماهاي پايين برخودار است ، زيرا الكترونهاي اندكي با عبور از شكاف انرژي به نوار رسانش به گونه ي گرمايي برانگيخته مي شوند . در هر صورت ، پرتوهاي فرودي مي توانند موجب برانگيختگي شده و به دنبال آن يك الكترون آزاد در نوار رسانايي و يك حفره آزاد در نوار ظرفيتي ايجاد كنند . همانگونه كه پس از اين نشان خواهيم داد ، جذب يك كوانتاي پرتو X نزديك به 1000 زوج حرفه الكتروني توليد مي كند . اگر ولتاژ زيادي در دو سطح رو به دو سطح رو به روي هم در بلور سيليس اعمال شود ، الكترونها و حفره ها به سوي اين دو سطح جاروب شده ، و يك ضربان كوچك در مدار خروجي به وجود مي آورند.
روش تفرق سنجي بيا ديفركتومتري Diffractometer Measurements
روشي ديگر براي محاسبة فواصل صفحت كريستالي از طيق اندازه گيري ( زوايه براگ ) كه در روش دبي شرر بحث شد ، روش ديفركتومتري است . در روش دبي شرر گفته شد كه اگر نمونه اي در مركز يك زاويه قرار گيرد و اشعه ايكس در امتداد قطر اين دايره به نمونه برخورد نمايد متدادهاي تفرق ناشي از برخود اشعه ايكس به صفحات كريستالي پديد مي آيند كه مي توان بر روي فيلمي در محيط اين دايره ثبت نمود. روشي ديگر براي تشخيص اين امتدادهاي تفرق استفاده از يك نوع شمارنده مي باشد. شمارنده ممكن است بر اساس يونيزه شده گاز و يا خاصيت فلورسانس يك ماده بر اثر برخورد اشعه ايكس به آن ساخته شود . طرز كار شمارده نوع گازي كه بنام Geifer Counter شمارندة گايگر معروف است بر اساس يونيزه شدن گاز داخل آن بر اثر برخورد اشعه با گاز مي باشد . بدين ترتيب كه گاز يونيزه شده و يونها بين الكتروها حركت مي نمايد . الكترونهاي آزاد شده بطرف آندوين هاي گاز بطرف كاتد جذب مي شوند . با اتصال آند و كاتد به جريان خارجي در صورت يونيزه شدن گاز كه لحظة برخورد اشعه با شمارنده است جريان بيشتري از آندو كاتد عبور خواهد كرد .

هر گاه تغييرات زاويه اي شمارنده را بر حسب جريان آندو كاتد آن رسم كنيم در محل هائي كه منحني تيزيهائي ( پيك ‍Peacl ) را نشان مي دهد محلهائي هستند كه امتداد تفرق وجود دارد و در صورت وجود فيلم دبي شرر در اين محلها خط خواهيم داشت . با اندازه گيري از روي محل تيزيهاي منحني (پيگها) مي توان d را با استفاده از قانون براگ محاسبه نمود . مقدار زاويه بين امتداد اشعه و محل شمارنده مي باشد.
عمل شمارنده گايگرگازي را مي توان با بكار گرفتن سنتيلاتور (Scintillation Counter) كه با مواد فلورسانس شونده بر اثر برخورد اشعه ايكس كار مي كند استفاده نمود.
نمونه در اين روش پودر مي باشد كه آنرا بصورت قرص درآورده بر روي سكوي مخصوص قرار مي دهند . ممكن است پودر را در قابي فشرده كرده بر روي آن جهت جلوگيري از جدا شدن نمونه از نگهدارنده از نوار چسب شفاف و نازك استفاده نمود.
براي تهيه قرص از پودر مورد آزمايش مي توان آنرا با يك ماده كمكي مخلوط كرده و سپس در داخل كوره اي آنرا حرارت داد . با اين عمل ماده كمكي ذوب گشته و پودر مورد آزمايش را در بر مي گيرد . بايد توجه داشت كه ماده كمكي و عمل حرارت دادن مزاحم آزمايش نبوده و تركيب نمونه را تغيير ندهد.
قطعاتي كه بروش متالورژي پودر ساخته مي شوند ( فلزي و يا غير فلزي ) را مي توان مستقيماً بر روي دستگاه جهت آزمايش قرار داد . براي اينكار لازم است سطحي از نمونه كه در مقابل اشعه قرار مي گيرد كاملاً صاف باشد .
نمونه همزمان با چرخش شمارنده ميچرخد و سرعت چرخش آن سرعت چرخش شمارنده است . با اين عمل همواره زاويه بين مسير اصلي شاعبه با سطح پودر برابر زاويه شعع تفرق با سطح پودر مي باشد.
از منحني هاي بدست آمده در اين روش بدليل محاسبة دقيق مي توان d فاصلة صفحات كريستالي را با دقت يك هزارم آنگسترم محاسبه نمد . در حاليكه در روش دبي شرر اين دقت يك صدم مي باشد . با استفاده از اين منحني ها نيز مي توان مواد مختلف را آزمايش كمي نيز نمود مهم در بخش 7-8 توضيح داده خواهد شد . در صورت استفاده از منحني هاي رسم شده توسط مايكرو فتومتر جهت آزمايش كمي نتايج از دقت كنتري برخودار هستند.
6 ـ 8 طرز يافتن تركيب مواد ( روش Hanawalt )
در قسمتهاي قبل گفته شد كه با اندازه گيري مي توان d كه فواصل صفحات كريستالي ماده و يا مواد مورد آزمايش است را تعيين نمود. براي اين كار فرمول براگ ، نمودارها و يا جداول از قبل محاسبه شده را مي توان بكار برد . در اين جداول و نمودارها تغييرات بر حسب d را بر منباي فرمول براگ گنجانيده اند . از اعدادي كه بعنوان d محاسبه مي شوند لازم است ابتدا سه عدد مربوط به پر رنگ ترين خطوط فيلم مشخص شوند .براي اينكار در صورت استفاده از روش ديفركتومتري بزرگترين سه پيك ( تيزي ) منحني را انتخاب مي كنيم . در صورت استفاده از فيلم دبي شرر براي يافتن پررنگ ترين سه خط از اعداد نشان داده شد توسط سلول فتوالكترويك دستگاه مايكروفتومتر كه در ستون دوم جدول 8 درج گرديده و يا منحني رسم شده بر روي كاغذ حساس كمك مي گيريم .
....
بخشی از فهرست مطالب مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري)مقدمه
تابش الكترومغناطيس
طيف پيوسته
طيف ويژه
فيلترها
توليد پرتوهاي X
لامپ هاي گازي
لامپ هاي رشته اي
نقطه كانوني
ظرفيت توان
پراشI : جهت هاي باريكه هاي پراشيده
مقدمه
روشهاي پراش
اندازه گيري هاي پراش سنجي و طيف سنجي
مقدمه
خصوصيات كلي
شمارنده ها ( خصوصيات كلي )
شمارنده هاي سوسوزن
روش تفرق سنجي بيا ديفركتومتري Diffractometer Measurements
6 ـ 8 طرز يافتن تركيب مواد ( روش Hanawalt )
تجزيه كمي مواد با استفاده از روش تفرق اشعه ايكس
تهيه تركيبات استاندارد
استفاده از يك ماده مشخص كمكي


تابش الکترومغناطیس


شمارنده های سوسوزن


لامپ های رشته ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله : رادیوگرافی مفصل زانو: مطالعه مقایسه ای طرح ریزی PA ...

مقاله انگلیسی - سال 2016 - نشریه علمی پژوهشی پرتونگاری - شامل 9 صفحه درباره
... به طور کامل توسعه یافته ایستاده با استفاده از ویژگی های درجه بندی بصری (VGC
) ... اشعه ایکس تشخیصی ؛ مفصل زانو؛ بیماری های استخوان؛ آرتروز؛ آرتروزی زانو ...

تحقیق درباره ی رادیولوژی + دانلود فایل - کافه لینک

23 دسامبر 2015 ... رنتگن به بررسیهای خود درباره کشف تازه که آن پرتو ایکس نامید (بخاطر فروتنی) ،
ادامه داد. بعدها این اشعه رنتگن نامیده شد. دستگاههای رادیولوژی.

تبیان - دانلود رایگان فایل

دانلود رایگان فایل. ... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم
شده است ... بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ساخت دستگاه جهت یاب تلسکوپ pdf
..... بعنوان مثال، یك ویژگی قابل توجه این است كه منحنی ها می‌توانند الگوی كاملی برای
امواج ... شخصی آرزو دارد تا شی را از اطلاعات ناقص و محدود مربوط به پرتو نگاری،
بسازد.

ویژگی های پرتو X - فایل سون

بزرگترين فروشگاه اينترنتي,ویژگی های پرتو X. ... تعداد دانلود فايل : 0 دانلود ...
دسته بندي: پابان نامه - پروژه - مقاله - تحقیق,فیزیک ... بدين ترتيب پرتونگاري
بدون آگاهي دقيق از تابش بكار برده شده ، آغاز شد ، زيرا ماهيت كامل پرتوهاي X تا سال ...

Assessment of Brain absorbed X-ray dose during CT- Scan ... - Sid

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ... اﺳﺎس ﻛﺎر آﻧﻬﺎ روي ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ. اﺳﺖ و دﻳﮕـﺮي رادﻳﻮﻟـﻮژي ﻛـﻪ. ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ روي اﺷﻌﻪ
اﻳﻜﺲ. و وﻳﮋﮔﻲ ... از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي. اﻳﻜﺲ. ﺑﺮاي ﻋﻜـﺴﺒﺮداري از داﺧـﻞ ﺑـﺪن اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻗﻴﻖ ...
ﻫـﺎي. ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺗﺸﺨﻴ. ﺼﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ. ، از ﻛـﺎﻟﺒﻴﺮ. -. اﺳﻴﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ...

زیرنویس فارسی Fallen Stars 2017 - خیز بلاگ

15 مارس 2017 ... Fallen Stars (2017) 720p WEB-DL x264 700MB دانلود فیلم Fallen Stars 2017 با
کیفیت عالی | به همراه لینک دانلود مستقیم و رایگان | نام فیلم ...

از اشعه ایکس تا هولوگرافی - هوپا

در این مدت با دنیای بی نهایت کوچک ها آشنا شد و به درون اتم راه یافت و انواع نیروهای
بنیادی طبیعت را شناخت، الکترون و ویژگی های آن را دریافت و طیف گسترده امواج ...

علوم پایه - بانک مقاله و تحقیق - خانه

دانلود تحقيق مستقيم و تجربي قوانين نظري در آزمايشگاه. مشخصات این فایل عنوان:
تحقيق ... دانلود مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري). مشخصات این فایل عنوان: ...

Radiology & Medical Physics Information

وی همچنین گفت: با دستیابی به فناوری تولید و آشکارسازی اشعه ایکس، امکان ...
نمايه های معتبر داخلــی و خــارجی نمايه می شود، اخيراً تاييديه رسمی scopus را نيز
دريافت کرده است. علاقمــــــندان می توانند جهت ارسال مقاله، مراجعه به آرشيو يا اطلاعات
بيشتر به .... استفاده از سلاح‌های اتمی به دلیل اثرات و ویژگی‌های خاصی بوده که سایر
جنگ ...

رادیوگرافی با پرتو نوترونی - گروه مهندسی ساخت و تولید - رزبلاگ

رادیوگرافی با پرتو نوترونی,مشاهده و تفسیر عکسهای رادیوگرافی :,خطر تابش امواج
... close. دانلود فیلم .... راهنمای دریافت مقالات ISI مجلات ژورنال سري دوم, 1, 660, abbas
... امکان استفاده از باریکه نوترونی به جای پرتوهای x به منظور بازرسی وجود دارد و این
فرآیند .... چشمه های مورد استفاده جهت تولید نوترون برای رادیوگرافی ، شتابدهنده ها ...

تاریخچه کشف اشعه ایکس

امید که قدمی هر چند کوچک برای ارتقاءسطح علمی رشته پرتونگاری در استان ... نجام
پروژه ساخت اولین دستگاه رادیولوژی کاربردی بیمارستانی درنظرگرفته شد. ... اغلب
سيستم هاي اصلي كه در تصويربرداري با اشعه X مورد نيازند ، در 20 سال اول .... يكي
ديگر از قسمت هاي يك دستگاه راديولوژي ، تخت است كه بايد داراي امكانات و ويژگي هاي
...

مقاله تشخیص الگوی اتوماتیک عیوب جوشکاری در تصاویر خطوط نورد ...

مقاله تشخیص الگوی اتوماتیک عیوب جوشکاری در تصاویر خطوط نورد لوله های انتقال
گاز با استفاده از ویژگی های تطبیقی و طبقه بندی کننده شبکه عصبی, در اولین
کنفرانس ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... Recognition) در تصاویر رادیوگرافی
با اشعه ایکس به تشخیص عیوب جوشکاری در خطوط نورد لوله های انتقال گاز می پردازد.

PDF[مقاله لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)(فیزیک ...

ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ روش ﮔﺴﯿﻞ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺶ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ... وﯾﻠﻬﻠﻢ
ﮐﻮﻧﺮاد روﻧﺘﮕﻦ Rontgen) 1895) – ﮐﺸﻒ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﮐﺸﻒ ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی x ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. ﻫﺎی
ﺳﺎده در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮش از ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺗﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ.

مهندسی هسته ای & پرتو پزشکی - کاربرد رادیوایزوتوپ ها در پزشکی

اما معمولا توزيع ماكروسكوپيك راديوايزوتوپ ها با روش هاي تصويربرداري يا نمونه ... و
استفاده همزمان از فناوری نانو و هسته ای نیز از جمله ویژگی های مهم این طرح است. ... یکی
از روش های تصویربرداری پزشکی، تصاویر رادیوگرافی معمولی است که با اشعه
ایکس انجام می شود. ... ارسال خلاصه مقالات: ۳۰/۹/۱۳۹۱ ..... NUCLEUS code free
download.

استاندارد بازرسی رادیوگرافی - یک دو سه پروژه

دسته: مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی برچسب: استاندارد بازرسی, اشعه x, اشعه گاما,
بازرسی, ... اختصاص استانداردهای پذیرفتن ،ردکردن درجهت شناخت ویژگی های محصول
وعنوان توافق قراردادی ... برای دانلود فایل word کامل ترجمه لطفا اقدام به خرید
فرمایید.

لامپ اشعه ایکس - آفتاب

25 ا کتبر 2006 ... قطعات اصلی لامپ اشعه ایکس شامل کاتد برای گسیل الکترونها و آندی در نقش هدف ... هر
چقدر نقطه کانونی روی هدف کوچکتر باشد، تصویر پرتو نگاری ... دانلود مقاله ... کشی
درجه یک فری سایز مناسب برای لارج/ایکس لارج از ویژگی های

فایل PDF

ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ وﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در. MATLAB. ،رﺳﻢ در .... ژﻧﺮاﺗﻮر
اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده د. ر ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ .... ﭘﺮوژه ﻣﮕﺎﻣﺎوس. -. آﺛﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺸﻌﺸﻊ در اﻧﺴﺎن ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ زا، ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد. وﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ،
...

Radiology & Medical Physics Information

وی همچنین گفت: با دستیابی به فناوری تولید و آشکارسازی اشعه ایکس، امکان ...
نمايه های معتبر داخلــی و خــارجی نمايه می شود، اخيراً تاييديه رسمی scopus را نيز
دريافت کرده است. علاقمــــــندان می توانند جهت ارسال مقاله، مراجعه به آرشيو يا اطلاعات
بيشتر به .... استفاده از سلاح‌های اتمی به دلیل اثرات و ویژگی‌های خاصی بوده که سایر
جنگ ...

پرتو ایکس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به دلیل توان نفوذ بالای پرتو ایکس سخت به صورت گسترده برای تصویر برداری
داخل اجسام برای مثال در پرتونگاری از اعضای بدن و همچنین قسمت امنیت فرودگاه‌ها و به
...

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس دانلود مقاله ويژگيهاي پرتو X

دانلود مقاله ويژگيهاي پرتو X ... بدين ترتيب پرتونگاري بدون آگاهي دقيق از تابش
بكار برده شده ، آغاز شد ، زيرا ماهيت كامل پرتوهاي X تا سال 1912 ، مشخص نبود ، در ...

Ali Fathi - اشعه گاما

بر خلاف اشعه ایکس منشاءآن انتقالات بین حالت های مختلف درون هسته می باشد. .... o
پرتو حد پایینی طول موج طیف ، بیشترین اهمیت را در پرتو نگاری دارد. ... رادار یک
دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آنها به وسیله
امواج ... در این بخش از مقالات ما به اسرار رادار می پردازیم. ... دانلود اشعار مداحی فارسی

تاریخچه کشف اشعه ایکس

امید که قدمی هر چند کوچک برای ارتقاءسطح علمی رشته پرتونگاری در استان ... نجام
پروژه ساخت اولین دستگاه رادیولوژی کاربردی بیمارستانی درنظرگرفته شد. ... اغلب
سيستم هاي اصلي كه در تصويربرداري با اشعه X مورد نيازند ، در 20 سال اول .... يكي
ديگر از قسمت هاي يك دستگاه راديولوژي ، تخت است كه بايد داراي امكانات و ويژگي هاي
...

بيوالكتريك - دانشگاه اصفهان

هاي الکتريکي تجهيزات پزشکي و وسايل كمك معلولين و كمك. پزشکي و اندام .... هاي
باليني، نوشتن گزارش، مقاله و ارايه سمينار . .7. اصول اخالقي در .... پرتو. X .5.
بررسي نويز در تصوير. پرتو. X .6. پرتونگاري. مقطعي ..... خصوصـيات هندسـي،
افکـنش.

فایل PDF

ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ وﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در. MATLAB. ،رﺳﻢ در .... ژﻧﺮاﺗﻮر
اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده د. ر ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ .... ﭘﺮوژه ﻣﮕﺎﻣﺎوس. -. آﺛﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺸﻌﺸﻊ در اﻧﺴﺎن ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ زا، ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد. وﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ،
...

دانلود مقاله : پردازش تصاویر صنعتی با استفاده از منطق فازی

مقاله ISI انگلیسی شماره 46419 - ترجمه شده - موضوع : منطق فازی - 7 صفحه - سال
انتشار ... شکل 3: (a) نمونه ای از محل جوش تصویر اشعه (x (b تصویر بخش بندی شده ...
دو مرحله اصلی الگوریتم بر مبنای تحلیل ویژگی های تصاویر رادیو گرافیکی قرار
دارد ...

تفسیر مقدماتی رادیوگرافی قفسه سینه – the nursing station

25 ا کتبر 2013 ... گرافی قفسه سینه در بررسی بیماری های مختلفی درخواست می گردد از جمله این مرارد
عبارتند از : ... وجود دارد ناشی از میزان اشعه X است که توسط باقت های مختلف جذب می
شود . .... بهتون پیشنهاد میدم پس از مطالعه این مطلب حتما به لینک زیر و مقاله ای تحت
.... من دانشجوی پرتو پزشکی هستم ایا میتونم داخل رادیو لوژی کارکنم؟

تصویربرداری پزشکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این مقاله و مقالات مربوطه، «پرتوشناسی» (رادیولوژی) زیرمجموعه‌ای از علوم ... دو نوع
از تصاویر حاصل از پرتونگاری در تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار ... در این
روش تصویرگری با استفاده از پرتو پرتو ایکس تصویر به وجود می‌آید. .... فعال
باشند (یعنی دارای ویژگی‌های اسپینی و ممان مغناطیسی بزرگ باشند تا بتوانیم ...

رادیوگرافی با پرتو نوترونی - گروه مهندسی ساخت و تولید - رزبلاگ

رادیوگرافی با پرتو نوترونی,مشاهده و تفسیر عکسهای رادیوگرافی :,خطر تابش امواج
... close. دانلود فیلم .... راهنمای دریافت مقالات ISI مجلات ژورنال سري دوم, 1, 660, abbas
... امکان استفاده از باریکه نوترونی به جای پرتوهای x به منظور بازرسی وجود دارد و این
فرآیند .... چشمه های مورد استفاده جهت تولید نوترون برای رادیوگرافی ، شتابدهنده ها ...

(Medical Physics Forum): فیزیک پزشکی - پرتال آموزش الکترونیکی

8 ا کتبر 2013 ... فیزیک پزشکی امروزه گستره ی قابل توجهی از علوم و فناوری های متفاوتی را ..... دارند
، که به این موضوع در بخشهای آتی این مقاله به تفصیل اشاره شده است. ... توسط
پرتوهای اشعه ایکس را برای نخستین بار به انجمن پزشکی وین نشان داد. ..... ویژگی
های فیزیک پزشکی به این صورت است که ..... §آناتومی چشم پرتونگاری.

تفاوت های دنیای نانورویش

تفاوت های دنیای نانو نانومتر یک واحد اندازه‌گیری است برابر با 9-10 متر و تمام ... اما
یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد که یک ماده در اندازه نانومتر ویژگی‌های متفاوتی با ...
دانشمندان نانو، ستاد نانو، باشگاه نانو، سمینار نانو، کارگاه نانو، کتاب نانو و … ...
یک پرتو نور در برخورد با سطح ماده می‌تواند از آن عبور کند، جذب آن گردد یا بازتاب
شود.

دستگاه راديولوژي نگاهي به فيزيك توليد و جذب x-ray

الكترون هاي بكار گرفته شده براي توليد اشعه X در اثر گسيل ترموديناميكي توليد
ميشوند ... پس از توضيح چگونگي توليد پرتو X ذكر يك نكته مفيد خواهد بود. .... است
كه بايد داراي امكانات و ويژگي هاي خاصي باشد، بطور كلي تخت هاي راديولوژي را مي توان
به دو ... مطالعه کاربرد استریلیزاسیون به روش فرمالدئید. موضوعات. قطعات · مقالات.

Ali Fathi - اشعه گاما

بر خلاف اشعه ایکس منشاءآن انتقالات بین حالت های مختلف درون هسته می باشد. .... o
پرتو حد پایینی طول موج طیف ، بیشترین اهمیت را در پرتو نگاری دارد. ... رادار یک
دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آنها به وسیله
امواج ... در این بخش از مقالات ما به اسرار رادار می پردازیم. ... دانلود اشعار مداحی فارسی

آنالیز - مرجعی برای آنالیز عنصری - شرکت آشکار پرتو پویا

کتب · مقالات · کاتالوگ · اسلاید ها و جزوات · ارسال فایل در بخش دانلود ... بنابراین
جهت شناسایی ویژگی های یک ماده جهت انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصولات
صنعتی، ... طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) یا (X-ray Fluorescence ...
قابل استفاده می‌باشددر این مقاله ابتدا با اساس کار XRD و سپس با اجزا XRD آشنا
خواهیم شد.

دانلود جدیدترین مقالات دانشگاهی رشته های مختلف

دانلود جدیدترین مقالات دانشگاهی رشته های مختلف - دانلود پروژه ها و مقالات و ترجمه
مقاله ها و تحقیق دروس عمومی و ... یک نمونه پروژه متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی
مناسب رشته های مهندسی عمران و معماری ..... نحوه عملکرد X-ray System در عکس برداری
۵۳ ..... مقاله ترجمه شده ویژگی های رئولوژیک پلی ساکاریدهای لوان بدست آمده از
Microbacter.

معماری - یک خرید یک

۱۳۹۵-۰۹-۰۱; مجموعه کتاب آموزش کامل تله کینزی در ۲ روز! ... فواید و ویژگی های
سیستم، دیاگرام عملکرد سیستم، زیر سیستم های ساختمان هوشمند، ... جزئیات
بیشتر / دانلود ... تست غیر مخرب پرتو نگاری صنعتی پاور پوینت تست غیر مخرب
پرتو نگاری ... مولد اشعه ایکس : انواع مولد های پرتوهای ایکس : منبع پرتوی گاما :
انواع محفظه های ...

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄ

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ. ﺑﻨﺎم ﺧﺪا. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ○. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﺷﻌﻪ x. ○ .... ﻫﺎي.
ﻛﻞ. ﺑﺪن. رادﻳﻮﮔﺮاف. ﻫﺎﻳﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. از. ﻃﺮﻳﻖ. اﺳﻜﻦ. ﻛﺮدن. ﻣﺘﻮاﻟﻲ. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي. اﺷﻌﻪ x. ﺗﻌﺪﻳﻞ. ﺷﺪه .....
وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ﺧﺎﺻﻲ. ﺑﺎﺷﺪ،. ﺑﻄﻮر. ﻛﻠﻲ. ﺗﺨﺖ. ﻫﺎي. رادﻳﻮﻟﻮژي. را. ﻣﻲ. ﺗﻮان. ﺑﻪ. دو. دﺳﺘﻪ. ﺗﺨﺖ. ﺳﺎده. ﺑﺎ.

آنالیز - مرجعی برای آنالیز عنصری - شرکت آشکار پرتو پویا

کتب · مقالات · کاتالوگ · اسلاید ها و جزوات · ارسال فایل در بخش دانلود ... بنابراین
جهت شناسایی ویژگی های یک ماده جهت انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصولات
صنعتی، ... طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) یا (X-ray Fluorescence ...
قابل استفاده می‌باشددر این مقاله ابتدا با اساس کار XRD و سپس با اجزا XRD آشنا
خواهیم شد.

پرتونگاری صنعتی – مجله علمی آموزشی magsci

27 دسامبر 2015 ... علوم پایه · علوم تجربی · دانستنی ها · دانلود نرم افزار ... در این روش از پرتوهای x و γ
برای شناسایی عیوب درون قطعه استفاده می شود. ... پرتونگاری گاما (عیب نگاری گاما
) بر اساس کاربرد رادیوایزوتوپ های .... دست آمده به فاصله های بین چشمه، قطعه و فیلم،
ویژگیهای پرتو و همچنین .... این مقاله خیلی مفید و مختصر نوشته شده

ویژگی های پرتو X - فایل سون

بزرگترين فروشگاه اينترنتي,ویژگی های پرتو X. ... تعداد دانلود فايل : 0 دانلود ...
دسته بندي: پابان نامه - پروژه - مقاله - تحقیق,فیزیک ... بدين ترتيب پرتونگاري
بدون آگاهي دقيق از تابش بكار برده شده ، آغاز شد ، زيرا ماهيت كامل پرتوهاي X تا سال ...

خرید پروژه - آی سی بی سی

پروژه دات کام; تحقیق های دانشجویی; دانلود تحقیق آماده در ورد; دانلود تحقیق word;
مرکز دانلود پروژه; دانلود پروژه دانشگاهی; دانلود پروژه های دانشجویی; مقاله; پروژه شبیه
...

نام دیگر اشعه ایکس چیست؟ - وب پیک عکس بازیگران و هنرمندان

29 ا کتبر 2016 ... بيش از سال ها٬ اين خصوصيات استثنايي٬ اشعه‌ي ايكس را در بسياري از زمينه ها مانند
پزشكي و تحقيقات ..... رادیولوژی,تاریخچه کشف پرتو ایکس,17 آبان روز جهانی
پرتونگاری. .... مقاله در مورد اشعه ايكس، شكلي ديگر از نور - دانلود مقاله.

دانلود مقاله : رادیوگرافی مفصل زانو: مطالعه مقایسه ای طرح ریزی PA ...

مقاله انگلیسی - سال 2016 - نشریه علمی پژوهشی پرتونگاری - شامل 9 صفحه درباره
... به طور کامل توسعه یافته ایستاده با استفاده از ویژگی های درجه بندی بصری (VGC
) ... اشعه ایکس تشخیصی ؛ مفصل زانو؛ بیماری های استخوان؛ آرتروز؛ آرتروزی زانو ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 44 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ويژگيهای انتقال .... 110 - تنظیم
پائین دست Hsp27 باعث حساسیت به پرتو سلول های سرطان پروستات می شود (چکیده
) ...... 815 - سنتز و رشد بلور نيمرساناهاي WSxSe2-x (چکیده)

مشاهده مقاله | پرتو‌ ایکس، تاریخچه و ویژگی‌ها - آموزش فناوری نانو

از دیگر ویژگی‌های پرتوهای ایکس محدوده‌ی طول موج آن‌هاست. همان‌طور که قبلا اشاره شد،
طول موج تقریبی پرتوی ایکس در حد 0.01 تا 10 آنگستروم است که این مقدار مشابه ...

بيوالكتريك - دانشگاه اصفهان

هاي الکتريکي تجهيزات پزشکي و وسايل كمك معلولين و كمك. پزشکي و اندام .... هاي
باليني، نوشتن گزارش، مقاله و ارايه سمينار . .7. اصول اخالقي در .... پرتو. X .5.
بررسي نويز در تصوير. پرتو. X .6. پرتونگاري. مقطعي ..... خصوصـيات هندسـي،
افکـنش.

دانلود مقاله ویژگیهای پرتو X پرتونگاری

دانلود مقاله ویژگیهای پرتو X پرتونگاری پرتوهای X در سال 1895 ، به وسیله ی
رونتگن ... برحسب نظریه اتمی عنصر عبارت است از یک جسم خالص ساده که با روش های
...

تفاوت های دنیای نانورویش

تفاوت های دنیای نانو نانومتر یک واحد اندازه‌گیری است برابر با 9-10 متر و تمام ... اما
یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد که یک ماده در اندازه نانومتر ویژگی‌های متفاوتی با ...
دانشمندان نانو، ستاد نانو، باشگاه نانو، سمینار نانو، کارگاه نانو، کتاب نانو و … ...
یک پرتو نور در برخورد با سطح ماده می‌تواند از آن عبور کند، جذب آن گردد یا بازتاب
شود.

دانلود مقاله : پردازش تصاویر صنعتی با استفاده از منطق فازی

مقاله ISI انگلیسی شماره 46419 - ترجمه شده - موضوع : منطق فازی - 7 صفحه - سال
انتشار ... شکل 3: (a) نمونه ای از محل جوش تصویر اشعه (x (b تصویر بخش بندی شده ...
دو مرحله اصلی الگوریتم بر مبنای تحلیل ویژگی های تصاویر رادیو گرافیکی قرار
دارد ...

سایتهای معتبر در رشته مهندسی پزشکی | دانشکده فناوریهای نوین علوم ...

این سایت ارائه کننده اخبار تحقیقات انجام شده، برنامه های عمومی، مقالات علمی، .....
دستگاه های تصویر برداری نظیر CT ، MRI , PET , ULTRASOUND اشعه X و ....
همچنین اطلاعات دانشگاهی و نیز اطلاعاتی درباره پرتودرمانی و پرتونگاری و دستگاه
های مربوط به ... روش های مختلف ، تازه ها ، خبرنامه ، اخبار ، DOWNLOAD و LINK به
سایت هایی با ...

Radiology & Medical Physics Information

وی همچنین گفت: با دستیابی به فناوری تولید و آشکارسازی اشعه ایکس، امکان ...
نمايه های معتبر داخلــی و خــارجی نمايه می شود، اخيراً تاييديه رسمی scopus را نيز
دريافت کرده است. علاقمــــــندان می توانند جهت ارسال مقاله، مراجعه به آرشيو يا اطلاعات
بيشتر به .... استفاده از سلاح‌های اتمی به دلیل اثرات و ویژگی‌های خاصی بوده که سایر
جنگ ...

استاندارد بازرسی رادیوگرافی - یک دو سه پروژه

دسته: مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی برچسب: استاندارد بازرسی, اشعه x, اشعه گاما,
بازرسی, ... اختصاص استانداردهای پذیرفتن ،ردکردن درجهت شناخت ویژگی های محصول
وعنوان توافق قراردادی ... برای دانلود فایل word کامل ترجمه لطفا اقدام به خرید
فرمایید.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده ...
4037 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده) ...... 4474 -
مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان ...... 6675 -
ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبهای سه تایی خاکی نادر CoxCu13Fe6Nd-x (
چکیده)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن - Daneshbonyan.ir

ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري. « ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر. » -. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﻌﺎع ﺗﻬﺮان. (. ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي
... در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، وﯾﮋﮔﯽ ..... اﻣﻨﯿﺘﯽ. 01. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام،. X ray. 07. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اداوات
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮري. 00 ...... رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ. (ERP). 01. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. 10. ﻫﻮش
ﺗﺠﺎري. (BI). 02. ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ..... اﻣﻮاج ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت، ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري. 01 ..... ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺷﻌﻪ ﭘﺮﺗﻮ
اﺗﻤﯽ.

فایل PDF

ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ وﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در. MATLAB. ،رﺳﻢ در .... ژﻧﺮاﺗﻮر
اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده د. ر ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ .... ﭘﺮوژه ﻣﮕﺎﻣﺎوس. -. آﺛﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺸﻌﺸﻊ در اﻧﺴﺎن ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ زا، ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد. وﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ،
...

پاورپوینت،تحقیق،پروژه،مقاله،گزارش کارآموزی،نمونه سوال

تعداد اسلاید : 26 اسلاید. عناوین : تاریخچه. ویژگی های اشعه x. روش‌های تولید. دستگاه
اشعه ایکس. انواع پرتو ایکس. کاربردهای اشعه ایکس. خرید و دانلود | 2,600 تومان

نمونه طرح درس سالانه تربیت بدنی ششم ابتداییمقاله در مورد برج تقطير

تحقیق درباره تعريفي جامع و مانع از «تمثيل» و «بين تمثيلي»

ترمیم سریال HUAWEI Y511-U30

جزوه سیگنال و سیستم دکتر محمد موبد دانشگاه صنعتی شریف

دانلود آزمون جامع پایه ششم 19 اردیبهشت

دانلود پایان نامه و مقاله هنر 3

نمونه فرم ارزشیابی تکمیل شده ی مربی تربیت بدنی در سال تحصیلی 97 - 96

تحقیق در مورد آمادگی جسمانی