دانلود فایل


تحقیق درمورد سن گندم - دانلود فایلدانلود فایل دانلود سن گندم,تحقیق سن گندم,مقاله سن گندم,سن گندم

دانلود فایل تحقیق درمورد سن گندم دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت
فرمت فایل : Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word
قسمتی از محتوی متن ...تعداد صفحات : 23 صفحه
به نام صانع گیتی.
عنوان تحقیق : سـن گنـــدم.
مقـدمــــه : سال 1346 ، یعنی زمان تأ سیس سازمان حفظ نباتات که حدود 34 سال ازآن می گذرد ، طبق قانون حفظ نباتات آفت سن گندم به عنوان یک آفت عمومی معر فی شده و هزینه های مبارزه با آن را دولت متقبل گردید 0 این آفت از جمله آفاتی است که بیشترین مصرف سموم شیمیایی را به خود اختصاص داده و در طول دو دهه اخیر بطور متوسط سالیانه در عرصه یک میلیون هکتار گندم کاری ، حدود 1000 الی 1250تن از سموم شیمیایی علیه این آفت مصرف شد ه است0 بیان این مو ضوع بیشتر برای جلب توجه مسئولان و دست اندر کاران جهت چاره جویی جدی تر واتخاذ تصمیم علمی مناسب برای مبارزه با این آفت بسیار خطرناک است ،زیرا بهترین زمینه برای کاهش سموم مربوط به این محصول و این آفت است0 در سال های گذشته به علت عدم وجود امکانات لازم ، مبارزه با این آفت از توان کشاورزان خارج بود و دولت هم بصو رت یک طرح ملی با این آفت مبارزه می کردند ، ولی امروزه کشاورزان و با غداران با کسب دا نش و آگاهی عملیات مبارزه با بیما ری ها و علف های هرز و اصلاح و ضد عفونی بذور، به خوبی با میزان مصرف سم و کود و زمان استفاده مناسب از آنها آشنایی یا فته اند و آگاهی مبارزه با آفت سن گندم را هم تا حد زیادی پیدا کرده اند 0 بر این اساس از سال 79-78 طرح مشارکت مردم برای مبارزه با این آفت به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیرنده مبارزه با آفات ، سن گندم را از لیست آفات عمومی حذف کرد و به فهرست آفات همگانی افزود و موضوع به تصویب هیأ ت وزیران هم رسید 0 نحوه مبارزه همگانی و مشارکت کشاورزان چنین است که به تدریج از میزان سمپاشی هوایی کاسته شده و مبارزه با ابزار سمپاشی زمینی توسط کشاورزان افزایش می یابد و ضمناً از بذور اصلاح شده و ارقام مقاوم استفاده می شود و از طرفی هم مبارزه بیولوژیکی افزایش می یابد0 نتیجه مبارزه همگانی تا کنون این شده است که میزان تولید گندم درهکتاربه5 تن و در بعضی مناطق حتی به 8 تن رسیده وبه سلامت محیط زیست نیزکمک شده است 0 قطعاً مشارکت مردمی یکی ازعوامل بسیارمهم ومؤثر درامر افزایش تولیدات کشاورزی همراه با حفظ سلامت محیط زیست است که اگر این مشارکت با نظارت وارائه از طریق سازمان حفظ نباتات انجام گیرد ، بدون شک نتیجه مطلوبتری به همراه خواهد داشت 0 مبارزه با سن گندم عمـومی یا همگــانی ؟
در قانون حفظ نباتات درتعریف آفات عمومی ذکرشده است که آفات عمومی آفاتی هستند که کشاورزان وباغداران به تنهایی ازعهده مبارزه با آ نها بر نمی آیند و برای موفقیت مبارزه به دخالت دولت نیاز است 0 گندم مهمترین وعمده ترین محصول کشاورزی کشور است که در گستره پهناوری از زمینهای زراعی کشت می شود0سن گندم نیزمهمترین وعمده ترین آفت این محصول در طول تاریخ بوده است 0 در طی سده های گذ شته بسیار شده است که طغیان و هجوم این آفت خطرنا ک کشتزارهای وسیع گند م را به برهوت مبدل ساخته و آنچه که از خوان یغمای این غارتگر برای سفره آ نان بجا مانده جز گرسنگی و قحطی نبوده است بدین سبب کشتکاران گند م ، همیشه دغدغه مبارزه با این آفت را داشته اند و بدیهی است که پس ازورود سموم شیمیایی مصنوعی جدید به عرصه مبارزه باآفات کشاورزی،حجم عظیم ومیزان متنابهی ازاین سموم به مبارزه با سن غلات اختصاص یافته وبویژه با سمپاشی های گسترده هوایی علیه این آفت مبارزه شده که این امرخود آ لودگی شدید محیط زیست و به خطر افتا دن سلامت و بهداشت مردم و جا نوران مفید رابه دنبال داشته است 0 اخیراً دروزارت کشا ورزی ، طرح جامع مدیریت تلفیقی سن غلات شکل گرفته به مرحله اجرا درآمده است که یکی ازاهداف آن دروهله اول تغییرنحوه مبارزه شیمیایی با سن گندم از حالت عمومی به مبارزه همگانی است و درمراحل بعد جایگزین کردن تدریجی شیوه های دیگر مبا رزه مد نظر طراحان آن می باشد 0 به دلیل خصوصیت بیولوژیکی آفت خطرنا ک سن گندم که در دو مرحله سن بالغ و پوره های آن قادر به ایجاد خسارت سنگین است و در حالت طغیان آنچنان خسارت سازند که از گند م جز کاه چیزی نمی ماند0 بنابراین در سالهای گذشته به خاطر حفظ این محصول مهم و به د لیل عدم توانایی کشاورزان که می بایست در یک زمان کوتاه با این آفت مبارزه می کردند سن گندم آفتی عمومی اعلام شد ودولت مبارزه با آن را برعهده گرفت 0 آفت سن گندم Eurygaster integriceps : از دیرباز دراغلب نقاط غله خیز کشور به عنوان یک آفت تهدید کننده مورد توجه کشاورزان بوده و آنان بسته به شرایط زمانی و دا نسته های فنی و فر هنگی زمان به روش های مختلف با این آفت خطر ناک مقا بله می کر ده اند 0 زیستگاه وموطن اصلی این حشره مراتع و جنگلهایی است که ارتفاع آنها از سطح دریا بین 1800 تا 220 متر است و ارتفاعات دردامنه های وسیع و پهناور رشته کو ههای زا گرس از جمله مناسب ترین مکا نهای زیستی برای این آفت است 0 در شرایط متفاوت گرامینه های رشد یافته دربستر مراتع وجنگل های زاگرس سفره تغذیه سن گند م غیر مها جر را تشکیل می دهند 0 این آفت نیز مانند دیگر حشرات از بیش از 250 میلیون سال پیش تا کنون وجود دا شته است و در یک زیست بوم متعا د ل ، قادر به ادا مه زند گی خود به صورت غیر مهاجر و غیرمزاحم در کشاورزی خواهد بود .

در صورتیکه شرایط وتعادل زیستی و امکان تغذیه در زیستگاه اصلی این حشره در مراتع و جنگل ها به دلیلی به هم بخورد .
به عنوان یک آفت خطرناک به مزارع و کشتزارها در ارتفاعات پایین و دشت ها ریزش کرده و طی دو مرحله و به تناسب تراکم و جمعیت آفت ، حتی بیش از 90% به مزارع گندم و جو خسارت وارد می کند .
از سالیان پیش ، به دلیل خسارت بالای این آفت و دسترسی نداشتن کشاورزان به امکانات مقابله با آن ، وزارت کشاورزی مبارزه با آن را به صورت رایگان و عمومی انجام می داده است و این روند تاکنون نیز ادامه داشته است .
در چند سال اخیر سازمان حفظ نباتات کشور با صرف هزینه قابل توجهی سالانه حدود 1000000 هکتار علیه این آفت مبارزه شیمیایی انجام داده است و برای جلوگیری از نابودی محصول حدود 1000000 هکتار کشتزار گندم و جو ، به ناچار عوارض زیست محیطی و بهداشتی سمپاشی های گسترده را نادیده گرفته است .
این فعالیت و چاره اندیشی در حالی است که مشکل همچنان وجود دارد.
برای رفع این معضل ، تنها در امر مقابله با آفت در مزارع و کشتزارها نیست و این امر فقط یک مسکن است و درمان اصلی وابسته به عوامل دیگری است که در پهنه یک زیست بوم گسترده قرار دارد و اراضی محدود کشاورزی فقط جزئی از این زیست بوم وسیع است .
نقش پوشش جنگلی و مرتعی در اسکان و زندگی سن گندم پوشش و گیاهان مرتعی به خصوص گرامینه ها منبع اصلی تغذیه سن گندم است و اگر تراکم این گیاهان مناسب و همین طور گستردگی این پوشش مناسب باشد ، هرگز این حشره برای تأمین غذا نیازی به مهاجرت از ارتفاعات به کشتزارهای دیم و آبی نخواهد داشت .
تغذیه سن در مراتع از نظر کیفی به نحوی است که زمینه طغیان جمعیت آن را فراهم نخواهد کرد و سپری کردن زمستان آفت ، همواره تحت کنترل طبیعت خواهد بود ، به طوری که تغییرات و نوسان تراکم جمعیت این حشره در مراتع در حد بسیار پایینی ثابت خواهد ماند .
میزان ذخیره چربی در سن های مهاجر تغذیه شده در کشتزارهای گندم بیشتر از میزان ذخیره شده در سن های غیر مهاجر مرتعی است ، و از این رو توانایی این حشره را در تداوم دوره خواب ( دیاپوز ) و سپری کردن زمستان بیشتر کرده و آسیب پذیری آن را در جاهای زمستان گذرانی و ارتفاعات بسیار کمتر نبوده و به عبارت دیگر امکان انتقال جمعیت این گونه سن ها به مزارع از سالی به سال دیگر بیشتر از سن هایی است که در مراتع تغذیه می کنند .دانلود سن گندم


تحقیق سن گندم


مقاله سن گندم


سن گندم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سن گندم - حشره شناسی کشاورزی

2 مارس 2010 ... از دلایل طغیان سن گندم در ایران می توان به تخریب مراتع در اثر چرای بی رویه دام ... با
توجه به تحقیقات دکتر رجبی در سال 82 هر قدر که میانگین درجه ...

پاورپوینت سن گندم - فروشگاه فایل

در مورد کاشت گندم بلافاصله بعد از انجام شخم های عمیق خودداری کنیم گندم به نوع ...
مانند یک تحقیق ۵ ساله تولید گندم انجام شد که از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ طول کشید(جدول ۱) خاک
...

مقاله آفت سن غلات

سن گندم : Eurygaster integriceps put. سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می
باشد و در اکثر مناطق گندم کاری ایران انتشار دارد. از جنس Eurygaster Lapعـلاوه بـر ...

تحقیق در مورد گسترش و تجمع توده خشک گندم ARS تحت فشار - مکس ...

تحقیق در مورد گسترش و تجمع توده خشک گندم ARS تحت فشار ... ۲۱۰ ۲۶/۰۸/۲۰۱۱ ·
زمان برداشت گندم تحت مناطق خشک و نیمه خشک در مورد گسترش و طغیان سن گندم در تا
...

دانلود تحقیق کامل درمورد آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران - به ...

14 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق کامل درمورد آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران ... آور گندم سن هاي
زيان آور گندم جوربالان زيان آور گندم بال ريشك داران زيان آور گندم ...

پاورپوینت سن گندم - فروشگاه فایل

در مورد کاشت گندم بلافاصله بعد از انجام شخم های عمیق خودداری کنیم گندم به نوع ...
مانند یک تحقیق ۵ ساله تولید گندم انجام شد که از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ طول کشید(جدول ۱) خاک
...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد سن تکلیف - 17

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد سن تکلیف و پروژه
دانشجویی و ... گندم گیاهی است که بیش از سایر گیاهان زراعی در جهان کشت می‌شود.

عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .... ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ ﮔﻨﺪﻡ. ﮐﺎﺭﺍﻥ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﻨﺪﻡ. ﮐﺎﺭﺍﻥ. ﺯﻳﺮ. ﭘﻮﺷـﺶ ﻃـﺮﺡ
...

مقاله گندم - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

مقاله گندم. ... بوجاري بذر ضروري و در بوجاري بذوري كه با خاك و سنگ و كاه و كلش،
پوكي شكستگي بذر و بذر آفت زده (سن ...) و داراي بيماري (سياهك و نمانده و ...) پاك و ...

تحقیق در مورد مقدمه اي براي بهشت دانته | Mank1

2 سپتامبر 2016 ... تحقیق در مورد مقدمه اي براي بهشت دانته. توسط : adminدر: ... سن پير و قدرت ايمان. سَن
ژاك و قدرت اميد. سن ژان و قدرت عشق و احسان. نظام فرشتگان.

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران - گیاهپزشک جوان - پرشین ...

2- استاد پژوهش موسسة تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران ... کنترل شیمیایی
سن گندم به عنوان مهم ترین حشرة زیان آور مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن
...... نکاتی در مورد بیو اکولوژی شپشک ریشة گندم‍‍‍‍Porphyrophora tritici (Bod.) ...

تحقیق کامل درباره غلات با مقدمه و منابع | بیجاده

تحقیق, تحقیق آماده چاپ, تحقیق مدرسه, مقاله, مقاله آماده چاپ, مقاله دانش آموزی, مقدمه ...
میزان موردنیاز غلات کامل در هر فرد بستگی به سن، جنس و فعالیت بدنی فرد دارد.

اثر سن‌زدگی دانه بر کیفیت نانوایی ارقام گندم نان - مجله به‌زراعی نهال ...

سن معمولی گندم با نام علمی Eurygaster integriceps Put. ... در این تحقیق برای
بررسی میزان افت کیفیت نانوایی گندم در اثر سن‌زدگی، 10 رقم گندم نان تجارتی
کشور ...

ﻛﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﻨﺪم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻛ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠ. ﻲ. ﺑﻴﮕﻲ. در ﺳﺎل. 1387. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ،. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﮔﻨﺪم. ﻛﺎران ﺑﺎ.
ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﻨﺪم راﺑﻄﻪ ..... ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻛﺸﺎورزان در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت. ﮔﻨﺪم. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دانلود تحقیق کامل درمورد آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران - به ...

14 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق کامل درمورد آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران ... آور گندم سن هاي
زيان آور گندم جوربالان زيان آور گندم بال ريشك داران زيان آور گندم ...

تحقیق در مورد مقدمه اي براي بهشت دانته | Mank1

2 سپتامبر 2016 ... تحقیق در مورد مقدمه اي براي بهشت دانته. توسط : adminدر: ... سن پير و قدرت ايمان. سَن
ژاك و قدرت اميد. سن ژان و قدرت عشق و احسان. نظام فرشتگان.

تحقیق کامل درباره غلات با مقدمه و منابع | بیجاده

تحقیق, تحقیق آماده چاپ, تحقیق مدرسه, مقاله, مقاله آماده چاپ, مقاله دانش آموزی, مقدمه ...
میزان موردنیاز غلات کامل در هر فرد بستگی به سن، جنس و فعالیت بدنی فرد دارد.

تحقیقات آفات گیاهی

بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن
گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده
از ...

همه چیز درباره ی عروس هلندی - دلگرم

31 جولای 2013 ... یکی از مسائلی که در مورد این پرنده باید مورد توجه قرار گیرد بلوغ جنسی حیوان است.
... كار ديگری هم که مي توانيد انجام دهید پختن گندم است, عروسهای هلندی گندم ..... ندارم
چون خودم عروس دو ماه خریدم و در سن 6 ماهگی بالغ شدن و جوجه کردن. ir.

مقاله آماده و کامل درباره گندم (فرمت doc ) - کلوب

18 جولای 2016 ... fiload.ir/product/12210/تحقیق-کامل-در-مورد-گندم/469 بخشی از مقدمه: ... مقاله ای در
مورد سن گندم - طب سبز 09159174146 [email protected]

مرجع فایل تحقیق درمورد سن گندم

دانلود سن گندم,تحقیق سن گندم,مقاله سن گندم,سن گندم.

یک تجربه مفید درباره ی درمان روماتیسم مفصلی(آرتریت روماتید)

من ؛ عادل هستم و در سن 30 سالگی به بیماری روماتیسم مفصلی (آرتریت ... وارد تحقیق
در مورد درمان روماتیسم از طریق طب اسلامی و سنتی شدم که مطالب تازه ای را متوجه شدم .
.... همه غذاهایی که حاوی گندم یا جوانه ی گندم هستند ( بجز ماکارونی) البته اگر گندم ...

خواص شگفت انگیز جوانه گندم - عصر ایران

اگر می خواهید لاغر شوید، پودر جوانه گندم را همراه با ماست یا سالاد کاهو ۱۰ دقیقه ... در
سنین مختلف، مردان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از زنان به پروتئین و ویتامین های ب۶
...

1-يادنامه دكتر مرتضي اسماعيلي

1- شركت در كنفرانس سالانه انجمن حشره شناسان امريكا و ارائه مقاله علمي در مورد ....
نمايد و در زمينه سن گندم و آفات درختان ميوه، زنبور عسل به تحقيق و مطالعه مي پردازد و
در طي ... در گزارش طرح سن گندم چنين مي‌نويسد :« اين طرح به‌عنوان يكي از طرح‌هاي
مستمر ...

مقاله ای در مورد سن گندم - طب سبز [email protected]

انجام سم پاشی های بی رویه بر علیه سن گندم و نابودی دشمنان طبیعی ان از جمله عوا ملی
است که سبب گردیده است سن گندم بعنوان یکی از مهمترین آ فا ت گندم و جو مطرح ...

مقاله گندم - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

مقاله گندم. ... بوجاري بذر ضروري و در بوجاري بذوري كه با خاك و سنگ و كاه و كلش،
پوكي شكستگي بذر و بذر آفت زده (سن ...) و داراي بيماري (سياهك و نمانده و ...) پاك و ...

تحقیق - بلوغ و نوجواني

تحقیق - بلوغ و نوجواني - تحقیق , گزارش کار , پایان نامه. ... گوشه گيري و در خود
فرو رفتن در سنين نوجواني تا حدودي طبيعي است اما اگر از حد طبيعي تجاوز كند ...
يكي از نكات خوب و مهم در مورد بچه ها اين است كه آنها خود را بطور كامل در لحظه حال غرق مي
كنند.

رجبی، غلامرضا - پایگاه اطلاع رسانی حشره شناسی ایران - Iranian ...

1- حشرات چوبخوار درختان ميوه سردسيري ايران‌، انتشارات موسسه تحقيقات آفات و ...
2- بررسي هايي درمورد سن گندم درشرايط آزمايشگاه دركرج و مباركه اصفهان ( از ...

بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران - لیست مقالات و تحقیقگیاه ...

لیست مقاله و تحقیق حشره شناسی ، آفات ومبازه ... شخم معمولي پس از برداشت زنبور
ساقه‌خوار گندم را از بين ميبرد ... متني به صورت خلاصه و کوتاه در مورد سن غلات

آرباباخبر | پاکسازی 80 درصد از مزارع غلات بانه از آفت سن/مبارزه با ...

14 ژوئن 2016 ... وی افزود: طی سال زراعی جاری مبارزه با آفت سن غلات در بخش سن مادر و سن پوره در
بیش از 1721 ... اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

رجبی، غلامرضا - پایگاه اطلاع رسانی حشره شناسی ایران - Iranian ...

1- حشرات چوبخوار درختان ميوه سردسيري ايران‌، انتشارات موسسه تحقيقات آفات و ...
2- بررسي هايي درمورد سن گندم درشرايط آزمايشگاه دركرج و مباركه اصفهان ( از ...

سن گندم، مهمترین آفت مزارع گندم و جو در ایران - ایسنا

17 آوريل 2016 ... وی ادامه داد: سن غلات طالب آب و هوای کوهستانی معتدل و خشک است و در اغلب سال‌ها حالت
طغیانی دارد بطوری که سه ماه در مزارع گندم و جو فعالیت دارد و 9 ماه را ...

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات ... - پرشین مقاله

این تحقیق دانشجویی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی
بانضمام ... پروژه سن گندم و تاثیر سموم در کاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده…

The effect of ultrasound on Dough rheological properties and ... - Sid

ﻫﻤﺮاه ﺑﺰاق ﺧﻮد آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌـﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ وارد ﮔ. ﻨـﺪم ﻣـﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗ. ﺌ. ﯿﻦ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ.
ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻗﻮي ﻣﯽ ﺷﻮد .]3[. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در ﻣـﻮرد. ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﺳﻦ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗ. ﺌ. ﯿﻨﻬـﺎي ﮔﻨـﺪم.

عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .... ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ ﮔﻨﺪﻡ. ﮐﺎﺭﺍﻥ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﻨﺪﻡ. ﮐﺎﺭﺍﻥ. ﺯﻳﺮ. ﭘﻮﺷـﺶ ﻃـﺮﺡ
...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد سن تکلیف - 17

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد سن تکلیف و پروژه
دانشجویی و ... گندم گیاهی است که بیش از سایر گیاهان زراعی در جهان کشت می‌شود.

مقاله آفت سن غلات

سن گندم : Eurygaster integriceps put. سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می
باشد و در اکثر مناطق گندم کاری ایران انتشار دارد. از جنس Eurygaster Lapعـلاوه بـر ...

آرباباخبر | پاکسازی 80 درصد از مزارع غلات بانه از آفت سن/مبارزه با ...

14 ژوئن 2016 ... وی افزود: طی سال زراعی جاری مبارزه با آفت سن غلات در بخش سن مادر و سن پوره در
بیش از 1721 ... اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

آرباباخبر | پاکسازی 80 درصد از مزارع غلات بانه از آفت سن/مبارزه با ...

14 ژوئن 2016 ... وی افزود: طی سال زراعی جاری مبارزه با آفت سن غلات در بخش سن مادر و سن پوره در
بیش از 1721 ... اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

مقاله سن گندم - گياهپزشكي نوين

چكيده‌ سن‌ گندم‌، مهمترين‌ آفت‌ گندم‌ و جو در ايران‌ و كشورهاي‌ منطقه‌ است‌. اهميت‌ اين‌ آفت‌
بقدري‌ است‌ كه‌ در زمان‌هاي‌ قديم‌ باعث‌قحطي‌ و مرگ‌ و مير در مناطق‌ غربي‌ و مركزي‌ ايران‌ ...

تحقیق درمورد سن گندم - فایل بیا

5 مارس 2017 ... تحقیق درمورد سن گندم دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت ، فرمت فایل: (
قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) فروشگاه کتاب : مرجع.

تحقیق در مورد سن گندم | فروشگاه فایل

8 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه26. فهرست مطالب. مقـدمــــه : مبارزه با سن گندم.

وبلاگ مهدی رضوانی الوار - آشنایی با سن گندم و راه های مبارزه با آن

مشخصات ظاهری سن گندم: رنگ حشره کامل سن ، قهوه ای و زرد خاکی روشن تا تیره متغیر
است . تعداد کمی از سن ها به رنگ های سیاه ، قرمز و مسی رنگ دیده می شوند . سر سن به ...

اصل مقاله (315 K)

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆ ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺧﺮﻣﺎ ﻭﻣﻴﻮﻩ. ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ... ﺁﻓـﺎﺕ ﮔﻨــﺪﻡ ﺩﺭ ﺍﺳﺘ. ﺎﻥ ﻟـﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻦ. ﮔﻨﺪﻡ. Eurygaster integriceps Puton. ، ﺗﺮﻳﭙﺲ. ﮔﻨﺪﻡ .... ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺘﻪ ﺭﻭﺳﻲ. ﮔﻨﺪﻡ ...

فارغ التحصیلان زراعت و اصلاح نباتات 85 - همه چیز در مورد گندم

فارغ التحصیلان زراعت و اصلاح نباتات 85 - همه چیز در مورد گندم - دانشکده علوم ...
ديگر آفات گندم خسارت چندانی نمی زنند و در هنگام مبارزه با سن گندم کنترل می شوند .
.... به منظور بررسي بيشتر چهار آزمايش در ايستگاه تحقيقات كشاورزي خسروشهر از ...

دانلود تحقیق درباره سن گندم - بهترین های روز

6 روز پیش ... دانلود تحقیق درباره سن گندم تعداد صفحات:23 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک
دانلود پایین صفحه.

مرغ و جوجه - پرورش و تغذيه

مطلبي اقتباس شده در مورد تغذيه ، در سنين ابتدايي جوجه گوشتي ... تحقيقات نشان
داده است که دسترسي به غذا باعث جذب سريع تر کيسه زرده مي گردد با حرکت روده ها در
.... اگر تغذیه با ذرت باشد زرده نارنجی و اگر با گندم و جو باشد، زرده کمرنگ می شود.

گزارش تحليلي اقدامات انجام يافته عليه آفات سن در مزارع گندم اراضي ...

18 فوریه 2013 ... سن گندم به احتمال زیاد از قرنها پیش و حداقل قبل از زمان نادر شاه در ایران شیوع داشته
است ولی اولین گزارش کتبی در مورد شدت خسارت این آفت مربوط ...

گندم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سن گندم (Eurygaster integriceps) پس از ملخ یکی از خطرناکترین آفات گندم می‌باشد
و سالیانه خسارت زیادی به مزارع گندم وارد می‌سازد.

دفترچه راهنمای فارسی لکسوس 12-RX 2008

دفترچه راهنمای فارسی لکسوس 12-RX 2008

یک مورد نمونه سوال نقشه کشی هنرستان به همراه پاسخنامه

دانلود پاورپوینت ربات های هوشمند

پیدایش علم فقه در علوم اسلامی

طرح توجیهی بررسي پرورش قارچ خوراکی

اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي Copy

GUI to avoid using MCPLOT directly