دانلود فایل


معاملات تجاري - دانلود فایلدانلود فایل قانون تجارت قسمت اول باب اول

دانلود فایل معاملات تجاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است : 1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد. 2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد. 3 - هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره . 4 - تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 5 - تصدي بعمليات حراجي 6 - تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي . 7 - هرقسم عمليات صرافي وبانكي 8 - معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد. 9 - عمليات بيمه بحري وغيربحري . 10 - كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها. ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود - 1 - كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها. 2 - كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد. 3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد. 4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي . ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود. ماده 5 - كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست . باب دوم دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي فصل اول دفاترتجارتي ماده 6 - هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد : 1 - دفترروزنامه . 2 - دفتركل . 3 - دفتردارائي . 4 - دفتركپيه . ماده 7 - دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد. ماده 8 - دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص وجداكرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند. ماده 9 - دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاءنمايدواين كاربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد. ماده 10 - دفتركپيه دفتري است كه تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي صادره خودرادرآن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. تبصره - تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي وارده را نيزبه ترتيب تاريخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط كند. ماده 11 - دفاترمذكوردر ماده 6به استثناءدفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد.براي دفتركپيه امضاءمزبورلازم نيست . ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.درموقع تجديدساليانه هردفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست . ماده 12 - دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود. ماده 13 - كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا10 سال نگاه دارد. ماده 14 - دفاترمذكوردر ماده 6وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خودبكارمي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود. ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود. فصل دوم دفترثبت تجارتي ماده 16 - درنقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته ودفترثبت تجارتي تاسيس كندكليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ايراني وخارجي به استثناءكسبه جزءبايددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتي به ثبت برسانندوالابه جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريان محكوم خواهندشد. ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتي راوزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معين خواهدكرد. ماده 18 - شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايددركليه اسنادوصورت حساب هاونشريات خطي ياچاپي خوددر ايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريال محكوم مي شود. ماده 19 - كسبه جزءمذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند. باب سوم شركتهاي تجارتي فصل اول دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها ماده 20 - شركتهاي تجارتي برهفت قسم است : 1 - شركت سهامي . 2 - شركت بامسئوليت محدود. 3 - شركت تضامني 4 - شركت مختلط غيرسهامي . 5 - شركت مختلط سهامي . 6 - شركت نسبي . 7 - شركت تعاوني توليدومصرف . مبحث اول شركتهاي سهامي بخش 1 تعريف وتشكيل شركت سهامي ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست . ماده 2 - شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد. ماده 3 - در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد. ماده 4 - شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود - نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند. نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است .اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند. تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام "ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت " شركت سهامي خاص "بايدقبل ازنام شركت يابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود. ماده 5 - درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايدكمترباشد. درصورتي كه سرمايه شركت بعدازتاسيس بهرعلت ازحداق مذكوردراين ماده كمترشودبايدطرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تاميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيديا شركت به نوع ديگري ازانواع شركتهاي مذكوردر قانون تجارت تغييرشكل يابدوگرنه هرذينفع مي تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند. هرگاه قبل ازصدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود. ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت راخودتعهد كرده و لااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دايره ثبت شركتهاودرنقاطي كه دايره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت كنند. تبصره - هرگاه قسمتي ازتعهدموسسين بصورت غيرنقدباشدبايدعين آن يامدارك مالكيت آنرادرهمان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع وگواهي بانك رابه ضميمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند. ماده 7 - اظهارنامه مذكوردر ماده 6بايدباقيدتاريخ به امضاءكليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصادرآن ذكرشده باشد. 1 - نام شركت . 2 - هويت كامل واقامتگاه موسسين . 3 - موضوع شركت . 4 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك . 5 - تعدادسهام بانام وبي نام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه سهام ممتاز نيزموردنظرباشدتعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام . 6 - ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي كه پرداخت كرده اندباتعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است .درموردآورده غيرنقدتعيين اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف آورده غيرنقداطلاع حاصل نمود. 7 - مركزاصلي شركت . 8 - مدت شركت . ماده 8 - طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد : 1 - نام شركت . 2 - موضوع شركت بطورصريح ومنجز. 3 - مدت شركت . 4 - مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد. 5 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك . 6 - تعدادسهام بي نام وبانام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه ايجادسهام ممتازموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام . 7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم ومدتي كه ظرف آن بايدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود. 8 - نحوه انتقال سهام بانام . 9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس . 10 - درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرايط وترتيب آن . 11 - شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت . 12 - مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي . 13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها. 14 - طريقه شورواخذراي اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي . 15 - تعداد مديران وطرزانتخاب ومدت ماموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفاء مي كننديا محجوريا معزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند. 16 - تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران . 17 - تعدادسهام تضميني كه مديران بايدبه صندوق شركت بسپارند. 18 - قيداينكه شركت يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس . 19 - تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وتسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه . 20 - نحوه انحلال اختياري شركت وترتيب تصفيه امورآن . 21 - نحوه تغيير اساسنامه . ماده 9 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6بايدمشتمل برنكات زيرباشد - 1 - نام شركت . 2 - موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود. 3 - مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد. 4 - مدت شركت . 5 - هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار. 6 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود. 7 - درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل . 8 - تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند. 9 - ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت . 10 - درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع . 11 - ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد. 12 - ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند. 13 - تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است . 14 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد. 15 - چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان . ماده 10 - مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود. ماده 11 - اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود. ماده 12 - طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. ماده 13 - ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد. 1 - نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت . 2 - سرمايه شركت . 3 - شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن . 4 - تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود. 5 - نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود. 6 - هويت ونشاني كامل پذيره نويس . 7 - قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد. ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود : تبصره - درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد. ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد. ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود. ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود. تبصره - هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود. ماده 18 - اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد. ماده 19 - درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود. ماده 20 - براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود. 1 - اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد. 2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد. 3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. 4 - قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17. 5 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد. تبصره - سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود. ماده 21 - شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند. ماده 22 - استفاده ازوجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي درشرف تاسيس ممكن نيست مگرپس ازثبت رسيدن شركت ويادرموردمذكوردر ماده 19. ماده 23 - موسسين شركت نسبت به كليه اعمال واقداماتي كه بمنظور تاسيس وبه ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند. بخش 2 سهام ماده 24 - سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. تبصره 1 - سهم ممكن است بانام يابي نام باشد. تبصره 2 - درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود. ماده 25 - اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد. ماده 26 - درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود - 1 - نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها. 2 - مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن . 3 - تعيين نوع سهم . 4 - مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد. 5 - تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست . ماده 27 - تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد. ماده 28 - تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است .درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود. ماده 29 - در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد. ماده 30 - مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است .به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است . ماده 31 - درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد 25و26بايدرعايت شود. ماده 32 - مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد. ماده 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند. تبصره - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد. ماده 34 - كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود. ماده 35 - درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود. ماده 36 - درمورد ماده 35آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد. ماده 37 - دارندگان سهام مذكوردر ماده 35حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند. ماده 38 - درمورد ماده 37هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند. ماده 39 - سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد. گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد. ماده 40 - انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند. درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست . ماده 41 - در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود. ماده 42 - هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد. امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد. بخش 3 تبديل سهام ماده 43 - هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه يابنابه تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خودسهام بي نام شركت رابه سهام بانام وياآنكه سهام بانام رابه سهام بي نام تبديل نمايدبايدبرطبق مواد زيرعمل كند. ماده 44 - درموردتبديل سهام بي نام به سهام بانام بايدمراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددسه نوبت هريك بفاصله پنج روزمنتشرومهلتي كه كمترازشش ماه ازتاريخ اولين آگهي نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.درآگهي تصريح سهام خودكه پس ازانقضاي مهلت مزبوركليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد. ماده 45 - سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكوردر ماده 44براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شركت درصورتي كه سهام شركت دربورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق حراج فروخته خواهدشد.آگهي حراج حداكثرتايكماه پس ازانقضاي مهلت شش ماه مذكورفقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بين آگهي وتاريخ حراج حداقل ده روزوحداكثريك ماه خواهد بود.درصورتي كه درتاريخ تعيين شده تمام ياقسمتي ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرايط مندرج دراين ماده تجديدخواهدشد. ماده 46 - ازحاصل فروش سهامي كه برطبق ماده 45فروخته مي شودبدوا هزينه هاي مترتبه ازقبيل هزينه آگهي حراج ياحق الزحمه كارگزاربورس كسرو مازادآن توسط شركت درحساب بانكي بهره دارسپرده مي شود ، درصورتي كه ظرف ده سال ازتاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود.پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده وبايدازطرف بانك وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد. تبصره - درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجديدحراج مقداري ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنندبه ترتيب مراجعه به شركت اختيارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه دردست دارندوجه نقددريافت كنندوياآنكه برابر تعدادسهام بي نام خودسهام بانام تحصيل نمايندواين ترتيب تاوقتي كه وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختيار شركت قرارداردرعايت خواهدشد. ماده 47 - براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشرومهلتي كه نبايدكمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده مي شودتابراي تبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.پس ازانقضاي مهلت مذكوربرابر تعدادسهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادرودرمركز شركت نگاهداري خواهدشدتاهرموقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنندسهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بي نام به آنهاداده شود. ماده 48 - پس ازتبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام وياتبديل سهام با نام به سهام بي نام وياحسب موردپس ازگذشتن هريك ازمهلت هاي مذكوردر مواد 44و47 شركت بايدمرجع ثبت شركت هاراازتبديل سهام خودكتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسيده وبراي اطلاع عموم آگهي شود. ماده 49 - دارندگان سهامي كه برطبق مواد فوق سهام خودراتعويض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام رانخواهند داشت . ماده 50 - درموردتعويض گواهي نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام يابي نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد. بخش 4 اوراق قرضه ماده 51 - شركت سهامي عام مي تواندتحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشركند. ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغي وام است بابهره معين كه تمامي آن يااجزاءآن درموعديامواعدمعيني بايدمستردگردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق ديگري نيزشناخته شود. ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب مي شوند. ماده 54 - پذيره نويسي وخريداوراق قرضه عمل تجاري نمي باشد. ماده 55 - انتشاراوراق قرضه ممكن نيست مگروقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده ودوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. ماده 56 - هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواندبنابه پيشنهادهيئت مديره انتشاراوراق قرضه راتصويب وشرايط آن راتعيين كند. اساسنامه ويا مجمع عمومي مي تواندبه هيئت مديره شركت اجازه دهدكه طي مدتي كه ازدوسال تجاوزنكنديك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نمايد. تبصره - درهربارانتشارمبلغ اسمي اوراق قرضه ونيزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزيه )بايدمتساوي باشد. ماده 57 - تصميم راجع به فروش اوراق قرضه وشرايط صدوروانتشارآن بايدهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصميم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه به هزينه شركت درروزنامه رسمي آگهي خواهدنمود. تبصره - قبل ازانجام تشريفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است . ماده 58 - اطلاعيه انتشاراوراق قرضه بايدمشتمل برنكات زيربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد - 1 - نام شركت . 2 - موضوع شركت . 3 - شماره وتاريخ ثبت شركت . 4 - مركزاصلي شركت . 5 - مدت شركت . 6 - مبلغ سرمايه شركت وتصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است . 7 - درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاريخ صدورآن وتضميناتي كه احتمالابراي بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنين مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشدمقداري ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبديل به سهم نشده است . 8 - درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه ديگري راتضمين كرده باشدمبلغ ومدت وسايرشرايط تضمين مذكور. 9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنين مبلغ اسمي هرورقه ونرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيردوترتيب محاسبه آن وذكرسايرحقوقي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنين موعديامواعدوشرايط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل خريدباشدشرايط و ترتيب بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريدباشدشرايط و ترتيب بازخريد. 10 - تضميناتي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است . 11 - اگراوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت ياقابل تبديل به سهام شركت باشدمهلت وسايرشرايط تعويض ياتبديل . 12 - خلاصه گزارش وضع مالي شركت وخلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است . ماده 59 - پس ازانتشارآگهي مذكوردر ماده 57 شركت بايدتصميم مجمع عمومي واطلاعيه انتشاراوراق قرضه راباقيدشماره وتاريخ آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي وهمچنين شماره وتاريخ روزنامه رسمي كه آگهي درآن منتشرشده است درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد آگهي كند. ماده 60 - ورقه قرضه بايدشامل نكات زيربوده وبهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود - 1 - نام شركت . 2 - شماره وتاريخ ثبت شركت . 3 - مركزاصلي شركت . 4 - مبلغ سرمايه شركت . 5 - مدت شركت . 6 - مبلغ اسمي وشماره ترتيب وتاريخ صدورورقه قرضه . 7 - تاريخ وشرايط بازپرداخت قرضه ونيزشرايط بازخريدورقه قرضه (اگرقابل بازخريدباشد). 8 - تضميناتي كه احتمالابراي قرضه درنظرگرفته شده است . 9 - درصورت قابليت تعويض اوراق قرضه باسهام شرايط وترتيباتي كه بايدبراي تعويض رعايت شودباذكرنام اشخاص ياموسساتي كه تعهدتعويض اوراق قرضه راكرده اند. 10 - درصورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرايط اين تبديل . ماده 61 - اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض باسهام شركت باشددر اينصورت مجمع عمومي فوق العاده بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزايش سرمايه شركت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصويب كند. ماده 62 - افزايش سرمايه مذكوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه بايد بوسيله يك ياچندبانك وياموسسه مالي معتبرپذيره نويسي شده باشدو قراردادي كه درموضوع اينگونه پذيره نويسي وشرايط آن وتعهدپذيره نويس مبني بردادن اينگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسايرشرايط مربوط به آن بين شركت واينگونه پذيره نويسان منعقدشده است نيزبايدبه تصويب مجمع عمومي مذكوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود. تبصره - شوراي پول واعتبارشرايط بانكهاوموسسات مالي راكه مي تواندافزايش سرمايه شركتهاراپذيره نويسي كنندتعيين خواهدنمود. ماده 63 - درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شركت درخريدسهام قابل تعويض بااوراق قرضه خودبخودمنتفي خواهدبود. ماده 64 - شرايط وترتيب تعويض ورقه قرضه باسهم بايددرورقه قرضه قيدشود. تعويض ورقه قرضه باسهم تابع ميل ورضايت دارنده ورقه قرضه است . دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسيدورقه مي تواندتحت شرايط وبه ترتيبي كه درورقه قيدشده است آن راباسهم شركت تعويض كند. ماده 65 - ازتاريخ تصميم مجمع عمومي مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديا مواعداوراق قرضه شركت نمي توانداوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركندياسرمايه خودرامستهلك سازدياآنراازطريق بازخريدسهام كاهش دهديااقدام به تقسيم اندوخته كنديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد.كاهش سرمايه شركت درنتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام وياتقليل عده سهام بشودشامل سهامي نيزكه دارندگان اوراق قرضه درنتيجه تبديل اوراق خوددريافت ميدارندمي گرددوچنين تلقي مي شودكه اينگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند. ماده 66 - ازتاريخ تصميم مجمع مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديامواعد اوراق قرضه صدورسهام جديددرنتيجه انتقال اندوخته به سرمايه وبطوركلي دادن سهام وياتخصيص ياپرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني ازقبيل جايزه يامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبه نسبت سهامي كه درنتيجه معاوضه مالك مي شوندحفظ شود.به منظورفوق شركت بايدتدابير لازم رااتخاذكندتادارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرايط حقوق مالي مذكور رااستيفانمايند. ماده 67 - سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودبانام بوده وتاانقضاي موعديامواعداوراق قرضه وثيقه تعهدپذيره نويسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعويض سهام بااوراق مذكورمي باشدونزد شركت نگاهداري خواهدشداينگونه سهام تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اينگونه سهام دردفاتر شركت ثبت نخواهدشودمگروقتي كه تعويض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد. ماده68 - سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودمادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهدبود. ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشددراين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشاراوراق قرضه رامي دهدشرايط ومهلتي كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شركت تبديل كنندتعيين واجازه افزايش سرمايه رابه هيئت مديره خواهدداد. ماده 70 - درمورد ماده 69هيئت مديره شركت براساس تصميم مجمع عمومي مذكوره درهمان ماده درپايان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت راافزايش داده وپس ازثبت اين افزايش درمرجع ثبت شركتهاسهام جديدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اندسهم خواهدداد. ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصميم نمايدو همچنين مواد 63و64درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيزبايدرعايت شود. بخش 5 مجامع عمومي ماده 72 - مجمع عمومي شركت سهامي ازاجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم براي تشكيل مجمع عمومي وآراءلازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهدشدمگردرمواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد. ماده 73 - مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز - 1 - مجمع عمومي موسس . 2 - مجمع عمومي عادي . 3 - مجمع عمومي فوق العاده . ماده 74 - وظايف مجمع عمومي موسس به قرارزيراست - 1 - رسيدگي به گزارش موسسين وتصويب آن وهمچنين احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم . 2 - تصويب طرح اساسنامه شركت ودرصورت لزوم اصلاح آن . 3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت . 4 - تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد. تبصره - گزارش موسسين بايدحداقل پنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي موسس درمحلي كه درآگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره - نويسان سهام آماده باشد. ماده 75 - در مجمع عمومي موسس حضورعده اي ازپذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت راتعهدنموده باشندضروري است .اگردراولين دعوت اكثريت مذكورحاصل نشدمجامع عمومي جديدفقط تادونوبت توسط موسسين دعوت مي شوندمشروط براينكه لااقل بيست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهي دعوت آن باقيددستورجلسه قبل ونتيجه آن درروزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشرگردد. مجمع عمومي جديدوقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت درآن حاضرباشند.درهريك ازدو مجمع فوق كليه تصميمات بايدبه اكثريت دوثلث آراءحاضرين اتخاذشود.در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضرنشدموسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند. تبصره - در مجمع عمومي موسس كليه موسسين وپذيره نويسان حق حضور دارندوهرسهم داراي يك راي خواهدبود. ماده 76 - هرگاه يك ياچندنفرازموسسين آورده غيرنقدداشته باشند موسسين بايدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظركتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري رادرموردارزيابي آورده هاي غيرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختيار مجمع عمومي موسس بگذارند.درصورتي كه موسسين براي خودمزايائي مطالبه كرده باشندبايدتوجيه آن به ضميمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقديم شود. ماده 77 - گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غيرنقدوعلل وموجبات مزاياي مطالبه شده بايددر مجمع عمومي موسس مطرح گردد. دارندگان آورده غيرنقدوكساني كه مزاياي خاصي براي خودمطالبه كرده انددرموقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهدكرده انديامزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارندوآن قسمت ازسرمايه غيرنقدكه موضوع مذاكره و راي است ازحيث حدنصاب جزءسرمايه شركت منظورنخواهدشد. ماده 78 - مجمع عمومي نمي تواندآورده هاي غيرنقدرابيش ازآنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند. ماده 79 - هرگاه آورده غيرنقديامزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردددومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه ازيكماه تجاوزنخواهدكردتشكيل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصي كه آورده غيرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمايل مي توانندتعهدغيرنقدخودرابه تعهدنقدتبديل ومبالغ لازم را تاديه نمايندواشخاصي كه مزاياي موردمطالبه آنهاتصويب نشده مي توانند باانصراف ازآن مزايادر شركت باقي بمانند.درصورتي كه صاحبان آورده غيرنقدومطالبه كنندگان مزايابنظرمجمع تسليم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب مي گرددوسايرپذيره نويسان مي توانندبجاي آنها سهام شركت راتعهدمبالغ لازم راتاديه كنند. ماده 80 - درجلسه دوم مجمع عمومي موسس كه برطبق ماده قبل بمنظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقدومزاياي مطالبه شده تشكيل مي گرددبايدبيش ازنصف پذيره نويسان هرمقدارازسهام شركت كه تعهدشده است حاضرباشند.در آگهي دعوت اين جلسه بايدنتيجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قيدگردد. ماده 81 - درصورتي كه درجلسه دوم معلوم گرددكه دراثرخروج دارندگان آورده غيرنقدويامطالبه كنندگان مزاياوعدم تعهدوتاديه سهام آنهاازطرفد سايرپذيره نويسان قسمتي ازسرمايه شركت تعهدنشده است وبه اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشدموسسين بايدظرف ده روزازتاريخ تشكيل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شركت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهينامه مذكوردر ماده 19اين قانون راصادركند. ماده 82 - در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظركارشناس مذكوردر ماده 76اين قانون ضروري است ونمي توان آورده هاي غيرنقدرابه مبلغي بيش ازارزيابي كارشناس قبول نمود. ماده 83 - هرگونه تغييردر مواد اساسنامه يادرسرمايه شركت ياانحلال شركت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. ماده 84 - در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندبايدحاضرباشند.اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت وباحضوردارندگان بيش ازيك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واتخاذتصميم خواهدنمودبشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد. ماده 85 - تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود. ماده 86 - مجمع عمومي عادي مي تواندنسبت به كليه امور شركت بجزآنچه كه درصلاحيت مجمع عمومي موسس وفوق العاده است تصميم بگيرد. ماده 87 - در مجمع عمومي عادي حضوردارندگان اقلابيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندضروري است .اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته واخذتصميم خواهدنمود.بشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد. ماده 88 - در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهدبود. درموردانتخاب مديران تعدادآراءهرراي دهنده درعدد مديراني كه بايدانتخاب شوندضرب مي شودوحق راي هرراي دهنده برابرحاصل ضرب مذكور خواهدبودراي دهنده مي تواندآراءخودرابه يك نفربدهدياآنرابين چندنفري كه مايل باشدتقسيم كند ، اساسنامه شركت نمي تواندخلاف اين ترتيب رامقرر دارد. ماده 89 - مجمع عمومي عادي بايدسالي يكباردرموقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي قبل وصورت دارائي ومطالبات وديون شركت وصورتحساب دوره وعملكردساليانه شركت ورسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان وسايرامورمربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود. تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذتصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي معتبرنخواهدبود. ماده 90 - تقسيم سودواندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عمومي جائزخواهدبودودرصورت


معاملات


تجاریقانون


تجارت


قسمت


اول


معاملات تجاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


١٠راهكار براي مذاکرات و انجام معاملات تجاري راهکار معاملات،داد و ستد ...

16 مارس 2017 ... ١٠راهكار براي مذاکرات و انجام معاملات تجاري راهکار معاملات،داد و ستد،معامله،فروختن.
Image result for راهکار داد و ستد در کل به معنای دریافت چيزی در ...

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری - قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری - قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی - استادیار حقوق
تجارت بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

گزارش مالی ZTE: ضرر خالص نیم میلیارد دلاری به خاطر معاملات تجاری با ...

2 روز پیش ... این کمپانی چینی به دلیل جریمه‌ی سنگینی که به خاطر معاملات تجاری با ایران و کره‌ی
شمالی متقبل شده، با ضرری بزرگ سال ۲۰۱۶ را به پایان رسانده ...

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت - انجمن صنایع لبنی ایران

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت ... تاجر را کسی می داند که شغل معمولی
خود را معاملات تجاری قرارداد و سپس در ماده 2 معاملات تجارتی را احصاء می کند .

انجام معاملات تجاری ایران و کره جنوبی با واحد پولی یورو | مجله مرمر

27 آگوست 2016 ... مقامات دو کشور ایران و کره جنوبی اعلام کردند که از تاریخ ۲۹ آگوست به بعد تمامی
معاملات تجاری بین دو کشور با واحد پولی یورو اجرا خواهد شد.

پیام آفتاب - در 70 درصد معاملات تجاری از اسعار خارجی استفاده می‌شود ...

پیام آفتاب: مسولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می‌گویند ۷۰ درصد معاملات تجارتی در
هرات با اسعار خارجی صورت می‌گیرد.

ایران برای معاملات تجاری شریک جدیدی پیدا کرد | صرافی تاجمیر

26 نوامبر 2016 ... این کشور نیز به جمع طرف‌های می‌پیوندد که با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی به
شریکی تازه برای ایران در حذف دلار در معاملات تجاری تبدیل خواهد شد.

مهرفا | دانلود فایل، نمونه سوالات امتحانی » معاملات تجاری ذاتی و تبعی

این مطلب در موردمعاملات تجاری ذاتی و تبعی و در 11 صفحه می باشد و در آن درباره انواع
معاملات تجاری و تبعی توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده ...

آخرین خبر | دلار از معاملات تجاري «بيشکک» و «پکن» حذف مي‌شود

13 ا کتبر 2015 ... فارس/ با افتتاح بانک چيني در قرقيزستان احتمال حذف «دلار» از معاملات تجاري «
بيشکک» و «پکن» تقويت مي‌شود.«داستان امورليف» کارشناس ...

: معاملات تجارتی ذاتی - دانشنامه رشد

قانون تجارت در ماده دوم به تبعیت از قانون تجارت فرانسه معاملات تجارتی را به 10
قسمت تقسیم نموده ، به شرح زیر: معامله تجاری نوع اول: خرید هر نوع مال منقول به قصد ...

رتبه بندی سیگنال‌های تجاری برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ...

دنبال رتبه بندی سیگنال‌های تجاری روزانه برای MetaTrader 4 می‌گردید؟ می‌خواهید به
صورت خودکار معامله معامله‌گران دیگر را کپی کرده و از سیگنال‌های روزانه FX استفاده ...

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری - قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری - قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی - استادیار حقوق
تجارت بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

حجم معاملات تجاری ایران و روسیه به ۱۰ میلیارد دلار می رسد - دنیای اقتصاد

15 مارس 2017 ... سفیر ایران در روسیه گفت: با توجه به روند افزایشی روابط تجاری ایران و روسیه،
انتظار می رود که گردش مالی دو کشور ظرف سه سال آینده، به ۱۰ میلیارد ...

قوانین تجارت،حقوق مالی تجارت،معاملات تجارتی،عملیات تجارتی،حسابدار

عملیات تجارتی،عملیات ذاتی تجارتی ، عملیات تبعی تجارتی،خرید مال منقول،بازار
تجارت،تجارت چیست؟،عناصر تجارت،بیع چیست؟،اجاره تجارتی،حسابداری ...

معاملات تجاری و غیرتجاری - سامان ثبت

معاملات تجاری و غیرتجاری طبق ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجاری به شرح زیر است:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفی در آن شده
...

انجام معاملات تجاری ایران و کره جنوبی با واحد پولی یورو | مجله مرمر

27 آگوست 2016 ... مقامات دو کشور ایران و کره جنوبی اعلام کردند که از تاریخ ۲۹ آگوست به بعد تمامی
معاملات تجاری بین دو کشور با واحد پولی یورو اجرا خواهد شد.

معاملات تجاری و غیرتجاری - سامان ثبت

معاملات تجاری و غیرتجاری طبق ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجاری به شرح زیر است:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفی در آن شده
...

قرارداد تجاری - بازرگانی – گروه وکلای یاسا

توافقات میان افراد می‌تواند در قالب یک‌سری از عقود متنوع باشد. رشد سریع مبادلات و
معاملات تجاری باعث رونق قراردادهای تجاری شده است.این نوع قرارداد با قراردادهای ...

روش GeWorko:معاملۀ سبد تجاری و تجزیه و تحلیل | معامله اسپرد | IFC ...

در این قسمت تازه ترین مقالات مربوط به فرصت های جدید معاملاتی و تحلیلی مرتبط
با روش GeWorko را پیدا می کنید. با مطالعۀ مقالات مان، موارد زیر را فرامی گیرید:.

روش GeWorko:معاملۀ سبد تجاری و تجزیه و تحلیل | معامله اسپرد | IFC ...

در این قسمت تازه ترین مقالات مربوط به فرصت های جدید معاملاتی و تحلیلی مرتبط
با روش GeWorko را پیدا می کنید. با مطالعۀ مقالات مان، موارد زیر را فرامی گیرید:.

در معاملات تجاري در هرات، 70 درصدی اسعار خارجی استفاده مي شود - ویب ...

مسوولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می‌گویند، ۷۰ درصد معاملات تجارتی در هرات با
اسعار خارجی صورت می‌گیرد. بهاوالدین رحیمی، ريیس اتحادیه صرافان ولایت هرات به ...

در معاملات تجاري در هرات، 70 درصدی اسعار خارجی استفاده مي شود - ویب ...

مسوولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می‌گویند، ۷۰ درصد معاملات تجارتی در هرات با
اسعار خارجی صورت می‌گیرد. بهاوالدین رحیمی، ريیس اتحادیه صرافان ولایت هرات به ...

سنایی- حجم معاملات تجاری بین دو کشور می تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد

به گزارش اسپوتنیک، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه گفت: معاملات تجاری ایران
در طی سال های گذشته با هیچ کشوری در دنیا به اندازه روسیه رشد نداشته است. به نظر ...

کاربرد دفاتر تجاری در معاملات

7 مارس 2017 ... کاربرد دفاتر تجاری در معاملات, تجارت به معاملات بزرگ و کوچکی گفته می‌شود که
همواره تاجر انجام می‌دهد. لذا برای او ضروری است که قیمت خرید اجناس ...

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت - انجمن صنایع لبنی ایران

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت ... تاجر را کسی می داند که شغل معمولی
خود را معاملات تجاری قرارداد و سپس در ماده 2 معاملات تجارتی را احصاء می کند .

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری - قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری - قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی - استادیار حقوق
تجارت بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

اصول معاملات تجاری بین المللی - موسسه حقوقی دادپویان حامی | تنظیم ...

1- معاملات تجاری مبادله ای: مانند بیع، اجاره به شرط تملیک، نقل و انتقال تکنولوژی و
دانش فنی. 2- معاملات خدماتی و واسطه ای نظیر: دلالی، حق العمل کاری، عاملی، نمایندگی.

مقایسه کاربردی چک و سفته در معاملات تجاری - فردا

18 ژانويه 2017 ... سفته از نظر وعده ممکن است به دو صورت صادر شود. اول؛ موعد معین. یعنی روز معینی
برای پرداخت وجه سفته در نظر گرفته می‌شود. دوم؛ عندالمطالبه.

تجار و معاملات تجاری - آخرین اخبار حسابداری

14 ژوئن 2016 ... تجار و معاملات تجاری : کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود
معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

باب اول(تجار و معاملات تجاری) - ماپ:مشاوره حقوقی اختصاصی پیمانکاران

قانون تجارت,باب اول-تجار و معاملات تجارتي,تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را
معاملات تجارتي قرار بدهد,

تجار و معاملات تجاری - آخرین اخبار حسابداری

14 ژوئن 2016 ... تجار و معاملات تجاری : کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود
معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

معاملات تجاری و غیرتجاری - سامان ثبت

معاملات تجاری و غیرتجاری طبق ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجاری به شرح زیر است:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفی در آن شده
...

اعمال تجاری | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... ب: در بعضی دیگر از کشورها مجموعه‌‌ای از اعمال را در قانون تعریف کرده و آنها را تجاری
تلقی می‌کنند، در حقیقت حقوق تجارت حقوق معاملات تجاری است که ...

مهرفا | دانلود فایل، نمونه سوالات امتحانی » معاملات تجاری ذاتی و تبعی

این مطلب در موردمعاملات تجاری ذاتی و تبعی و در 11 صفحه می باشد و در آن درباره انواع
معاملات تجاری و تبعی توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده ...

وجدان بیدار - معاملات تجاری

وجدان بیدار - معاملات تجاری - این وبلاگ موضوعات مورد علاقه وبلاگر را بازگو می کند.

انواع معاملات تجارى - آفتاب

انواع معاملات تجارى ،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها.

در معاملات تجاري در هرات، 70 درصدی اسعار خارجی استفاده مي شود - ویب ...

مسوولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می‌گویند، ۷۰ درصد معاملات تجارتی در هرات با
اسعار خارجی صورت می‌گیرد. بهاوالدین رحیمی، ريیس اتحادیه صرافان ولایت هرات به ...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ : ﺑﺎﺏ ﺍﻭﻝ . ﺗﺎﺟﺮ

ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ. - ١ﻣﺎﺩﻩ. ﺗﺎﺟﺮﮐﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮﺩﺭﺍﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﻗﺮﺍﺭﺑﺪﻫﺪ . - ٢ﻣﺎﺩﻩ.
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﺍﺯﻗﺮﺍﺭﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ. : - ١. ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ...

باب اول(تجار و معاملات تجاری) - ماپ:مشاوره حقوقی اختصاصی پیمانکاران

قانون تجارت,باب اول-تجار و معاملات تجارتي,تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را
معاملات تجارتي قرار بدهد,

تحقیق در مورد تجارت و معاملات تجاري - پژوهش 3

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب فرمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:۱۷
باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده ۱ – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات ...

تاجر کیست و معاملات تجاری کدام است؛ وکیل دعاوی تجاری

کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور
تجارتی نیست.

معاملات شرکت ها و مدیران شرکت ها ی تجاری - حمید محمدی

23 ژانويه 2017 ... در این مقاله به معاملات شرکت ها و معاملات مدیران می پردازیم و با تعریف آن و بررسی آن
در قانون تجارت به نکاتی اشاره می نمائیم.

تجار و معاملات تجاری - آخرین اخبار حسابداری

14 ژوئن 2016 ... تجار و معاملات تجاری : کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود
معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

حجم معاملات تجاری ایران و روسیه به ۱۰ میلیارد دلار می رسد | پایگاه ...

15 مارس 2017 ... سفیر ایران در روسیه گفت: با توجه به روند افزایشی روابط تجاری ایران و روسیه،
انتظار می رود که گردش مالی دو کشور ظرف سه سال آینده، به ۱۰ میلیارد ...

ایران برای معاملات تجاری شریک جدیدی پیدا کرد | صرافی تاجمیر

26 نوامبر 2016 ... این کشور نیز به جمع طرف‌های می‌پیوندد که با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی به
شریکی تازه برای ایران در حذف دلار در معاملات تجاری تبدیل خواهد شد.

کد خبر :285021 لزوم تجاری شناخته شدن معاملات غیر‌منقول توسط ...

ماده 4 این قانون نیز با آوردن این عبارت که معاملات غیر‌منقول به هیچ وجه تجاری محسوب
نمی‌شود. به این امر عمومیت بیشتری بخشیده است در این زمینه سوالاتی مطرح می‌گردد:
...

رصد معاملات تجاري دولت با راه اندازي سامانه ستاد - روزنامه جهان اقتصاد

گروه بازار: رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور گفت: با راه اندازي سامانه
تدارکات الکترونيک دولت (ستاد)، هرگونه خريد و فروش کالا يا خدمات و معاملات ...

شرکتهای تجاری - موسسه حقوقی اعظم شفائی

موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است، در حالی که موضوع شرکتهای تجاری ...
نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تجاری براساس نوع شرکتها متفاوت است و بر ...

نمونه سولات معماری کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و سولات کنکور از 84 تا 90 تمام کنکور های از سال 86 تا 90 با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات نیم سال اول 94-93 + پاسخنامه (بخش اول)

پرکتیس مارکت

تحقیق آماده در مورد زندگینامه حضرت رقیه سلام الله علیها

دانلود مجموعه فایلهای اتوکد مقاطع عرضی با تخفیف ویژه اورمیاباکس