دانلود فایل


تحقیق درباره روش های کشف تقلب در حسابداری - دانلود فایلدانلود فایل درسالهای اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است. تنها درامریکا و انگلستان میزان تقلبهای گزارش‌شده به میلیاردها دلار سر

دانلود فایل تحقیق درباره روش های کشف تقلب در حسابداری تعداد صفحه: 50
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف تقلب
مثلث تقلب
تردید حرفه ای
کسب اطلاعات برای شناخت خطرات تقلب
پرس وجوی بیشتر
برنامه ریزی روشهای تحلیلی
عوامل خطر تقلب
طراحی روشهای حسابرسی برای شناخت خطرات تقلب
شناخت و ارزیابی خطرات تقلب
واکنش نسبت به خطرات ارزیابی شده
تعیین حسابها یا گروه معاملات خاص
خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت
آزمون ثبتهای دفتر روزنامه و سایر تعدیلات
بررسی گذشته نگر براوردهای حسابداری
بررسی منطق تجاری معاملات غیرعادی بااهمیت
ارزیابی شواهد حسابرسی
ارائه های نادرستی که ممکن است ناشی از تقلب باشد
برقراری ارتباط با مدیریت، کمیته حسابرسی و سایر افراد
مرتبط ساختن روشهای حسابرسی با خطرات شناسایی شده ارائه نادرست بااهمیت ناشی از تقلب
الزامات براورد خطر
ارزیابی برنامه ها و کنترلهای ضدتقلب شرکت
مستندسازی
ريسك تقلب و ترديد حرفه اي حسابرسي
حسابرسی تقلب
اصول سیزده گانه ی حسابرسی تقلب
نظریه ی حسابرسی تقلبات رایانه ای
مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب
تاریخچه توسعه وظایف حسابرسان در مورد کشف و گزارشگری تقلب
چرا وظیفه حسابرسان در کشف و گزارش تقلب موضوع بحث انگیزی باقی مانده است؟
انتظارات جامعه
یک تضاد ذاتی
خلاصه ای از وضعیت امروز جهان
نگاهی به وضعیت ایران
نتیجه گیری
منبع

مقدمه
درسالهای اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه های گزاف میلیونی شده است. تنها درامریکا و انگلستان میزان تقلبهای گزارش شده به میلیاردها دلار سرمی زند، هرچند گفته می شود این گزارشها شاید تنها 10درصد از کل تقلبها را شامل شود.
شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها، به ویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مرتکب آن می شوند، معمولا" زمانی ازپرده بیرون می افتد که شرکتها به طور غیر منتظره دچار مشکلات حاد می شوند. در این مواقع است که این سئوال مطرح می شود که حسابرسان کجا بوده اند؟
نقش حسابرسان مستقل در کشف و گزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث انگیز است. اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان متفاوت است و به همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی، بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا می کند. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف و گزارش کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به طور عمومی ، مسئولیتهای خود را در این زمینه کاهش داده و براین نکته تأکید می کندکه کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده و غیرقابل اتکاست.


تعریف تقلب
تقلب به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق می شود که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود. تقلب ممکن است دربرگیرنده موارد زیر باشد:
در این مقاله به بررسی موارد عمده الزامات و رهنمودهای بیانیه اخیر پرداخته می شود.
بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی افق جدیدی را در مورد الزامات حسابرسی گشوده
است، به طوری که حسابرسان با به کارگیری این بیانیه وارد عرصه وسیعی از روشهای حسابرسی برای کشف تقلب خواهند شد. استاندارد جدید در پی آن است ارزیابی تقلب توسط حسابرسان با فرایند حسابرسی آمیخته شود و این ارزیابی تا پایان عملیات حسابرسی به طور مستمر مورد بازنگری قرار گیرد. این بیانیه فرایندی را می نمایاند که در آن حسابرس:
1- اطلاعات مورد نیاز برای شناخت خطرات ارائه نادرست بااهمیت ناشی از تقلب2 را جمع آوری می کند،
2- خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد می کند،
3- واکنش مناسبی نسبت به نتایج به دست آمده نشان می دهد.
براساس بیانیه یادشده، حسابرس در مقایسه با گذشته باید اطلاعات بسیار زیادی را به منظور براورد خطرات تقلب جمع آوری کند و مورد ارزیابی قرار دهد.
مثلث تقلب
براساس بیانیه پیشگفته، تقلب، فعلی عمدی است که به ارائه نادرست بااهمیت در صورتهای مالی مورد حسابرسی منجر می شود. تقلب معمولاً در صورت بروز سه وضعیت زیر رخ می دهد:
* مدیریت یا سایر کارکنان در پی انگیزه ای3 یا تحت فشار4 خاصی مرتکب تقلب می شوند.
* وضعیت موجود- مثلاً نبود کنترل، نامناسب بودن کنترلهای موجود، یا توانایی مدیریت برای زیرپا گذاشتن کنترلها فرصتی5 را برای ارتکاب تقلب فراهم می کند.
* افرادی که مرتکب اعمال متقلبانه می شوند قادر به توجیه6 عمل خود هستند و بعضی از این افراد دارای نگرش7، ویژگی یا مجموعه ای از اصول اخلاقی هستند که به آنها اجازه می دهد تا آگاهانه و عمداً تخلفاتی را مرتکب شوند.
تردید حرفه ای
بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی، حسابرسان را به غلبه بر گرایشها و میلهای طبیعی خود از قبیل اتکای بیش از حد بر اظهارات صاحبکار فراخوانده و از آنها خواسته است تا با ذهنی پرسشگر و به حالت تردید، رویکرد حسابرسی را تعیین کنند. طبق این بیانیه ضروری است که حسابرس روابط گذشته را نادیده بگیرد و هرگز نپندارد که تمام صاحبکاران صادق و درستکارند. همچنین استاندارد جدید پیشنهادهایی را در مورد به کار بستن افکاری نقادانه و حاوی تردید حرفه ای9 در مراحل مختلف حسابرسی بویژه در طول برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی شواهد به حسابرسان ارائه داده است.
کسب اطلاعات برای شناخت خطرات تقلب
بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی، منابع کسب اطلاعات برای شناخت خطرات تقلب را وسعت چشمگیری بخشیده است. این بیانیه رهنمودهایی را در مورد کسب اطلاعات از منابع زیر فراهم کرده است:
1-مدیریت و سایر افراد درون سازمانی، 2- روشهای تحلیلی، 3- بررسی عوامل خطر تقلب، 4- سایر منابع.
مدیریت ـ استاندارد جدید، مواردی را که حسابرس باید درباره آگاهی مدیریت و شناخت او از تقلب، خطر تقلب و اقدامهای لازم برای رویارویی با این خطرات سئوال کند، مشخص کرده است. چند مورد از این پرس وجوها در استاندارد قبلی الزامی نبود. برخی از این پرس وجوها واضح و شفاف است ولی برخی دیگر مستلزم آن است که حسابرسان در ضمن کار، مواردی را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه هایی که منجر به کشف تقلب خواهد شد، به مدیران آموزش دهند. رهنمودهای ارائه شده در بیانیه جدید زمینه لازم را جهت بحث و بررسی حسابرسان درباره این موضوعات فراهم می کند.


تحقیق درباره روش های کشف تقلب در حسابداری


روش های کشف تقلب در حسابداری


کشف تقلب در حسابداری


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ درﺷﻨ 1

9 ژوئن 2014 ... ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﯽ در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران،
ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ وﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘـﯽ و. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻤﮏ .... اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻘﻠـﺐ را ﺗـﺪاﻋﯽ ﻣـﯽ. ﺳﺎزﻧﺪ . در ﺳﺎل.

چارچوب نظری پیشنهادی برای اطمینان بخشی - شرکت خدمات مدیریت ...

رویکردهای جدید باید اثربخشــی حسابرســان را در کشف. تحریف های بااهمیت ... تقلب
در حسابرســی صورت های مالی( وارد شــده است و. سؤال های مطرح ... استادیار گروه
حسابداری موسسه آموزش عالی خاتم. محمود قربانی ... نظریه ی اطمینان بخشی موجود هستیم
تا بیش تر به روش های. فعلی مربوط ... در بخش اعظم کتاب موتز و شــرف بــه بحث
درباره ی.

تحقیق حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی

پیشینه تحقیق حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی دارای ۵۲ صفحه می
باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش ... ۲-۷-۳-روشهای کشف
وپیشگیری تقلب: ۱۳ ... ۲-۲۰-استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس :
۴۹

مقاله مروری بر روش های کشف تقلب و تحریف در گزارشگری مالی

امروزه تقلب به موضوع با اهمیت و چالش برانگیز در حسابداری تبدیل شده است.
حسابرس هنگام برنامه ریزی، اجرای روشهای حسابرسی، ارزیابی و گزارشگری نتایج
حاصل ...

کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری ... - دانش حسابرسی

کشف تقلب با استفاده از روشهای معمولی حسابرسی ؛کاربسیار مشکلی ...
فرقاندوست حقیقی و برواری(1388) در تحقیقی با عنوان بررسی کاربرد روشهای
تحلیلی در ...

اصول حسابرسی - فصل سوم

تقلب : ارائه حقایق با کمال بی توجهی نسبت به صحت یا نادرستی با قصد فریب دادن
... 3- مسؤلیت حسابرس در کشف اشتباهات و تخلفات: استانداردهای حسابرسی اصطلاح
... خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت صورتهای مالی اظهار نظر می کنند.

تحقیق حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی

پیشینه تحقیق حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی دارای ۵۲ صفحه می
باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش ... ۲-۷-۳-روشهای کشف
وپیشگیری تقلب: ۱۳ ... ۲-۲۰-استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس :
۴۹

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی را رایگان دانلود کنید، کامل و آماده می ...

تحقیق مقاله پروژه در مورد داده کاوی در بانکداری الکترونیکی ... تقلب در بانکداری
الکترونیک ارائه و روشهای داده کاوی مورد استفاده در کشف تقلب مزایا و معایب هریک ...

تغییر مسئولیت حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب: تفکیک کشف ...

21 نوامبر 2013 ... مسئول بودن یا نبودن حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب در طول زمان، ... در صورتهای
مالی اطمینان کامل فراهم کنند؛ هر چند با وقوع تقلب های گسترده ... به طور مشابه، هیئت
نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در آگوست ... روش برای کشف یا محدود کردن
تقلب نیست (ACFE,2012; ACFE, 2010; ... برچسب:92،مقالات اصلی.

اصل مقاله

درﺑﺎرة. ﻣﻮﺿﻮع. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻧﺴﺒﺘ. ﻬ. ﺎي ﻣﺎﻟﻲ. ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ... اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ. ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ..... روش ﺗﺤﻘﻴ. ﻖ. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﺠﺰﻳﻪ. و. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻﺟﻴﺖ. 8. در داده. ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ. 9. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﻪ.

مقاله ی دوم از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری | گروه مالی ارقام محاسب

به موازات افزایش پیچیدگی سیستم اطلاعاتی حسابداری و وابستگی جامعه بر این
سیستم، شرکت‌ها .... شایعه‌سازی اینترنتی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات
غلط یا گمراه‌کننده درباره شرکتها است. ... نام او نشان او هرگز کشف نگردید و هیچگاه هم
پیدا نشد. ... ۲-آموزش روشهای ایمنی سیستم و روشهای پیشگیری از تقلب به کارکنان.

fasle3 azinfar

ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ، ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ. دارد و ﻫﺪف
... داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ....
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ... و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ) در. ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوط ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده.

توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب - سامانه یکپارچه ...

زمینه: امروزه حسابداران حرفه¬ای در محیط کاملاً پیچیده فعالیت می کنند که دائماً در ...
فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای کارها، آنها را به صورت الکترونیکی تبدیل
کرده است. تغییرات سریع در فناوری اطلاعات، گسترش همه جانبه سیستم های
چندکاربره و ... داشته باشند و هر گونه انحراف یا اشتباه در رعایت ضوابط را کشف و
گزارش کنند.

تقلب خطر و حسابها در دستکاری مدیریت سود ،

درباره. مدیریت سود و. دستکاری. در. حسابها. می. باشد . این. چ. ارچوب. برمبنای. امکان
..... در این نوع ابزار ها ، نوعی از روش های حسابداری وجود دارد که منجر به ارائه ی سود های
مدیریت شده می گردد. مانند روش های ... هزینه های تحقیق و توسعه. و. هزینه های فروش ....
استانداردهای. حسابرسی. مسئولیت. اصلی. پیشگیری. و. کشف. تقلب. و. اشتباه. به.
عهده.

پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری - پروژه - پایان نامه - تحقیق رشته حسابداری. ...
تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش
پیشرفته و ... باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش
های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و دانلود فایل ..... پروپوزال حسابرسان و کشف
تقلب.

تازه های حسابداری - نقش حسابرس در پیشگیری از تقلب

فارغ التحصیلان حسابداری که آموزش های لازم در ارتباط با تقلب را ندیده بودند در ...
که در استفاده از مهارت های تحقیقی و تحلیلی مربوط به محدوده های سوابق حسابداری،
جمع .... ويژه به تحقیقات کنگره درباره شکست حسابرسان در کشف تقلب را
برانگیخت ...

تقلب در حسابداری - طراحی نظرسنجی

کلمات کلیدی: تقلب در دفاتر شرکت های بزرگ،حسابداری سایتام، مطالعه موردی ....
علت اصلی ارتکاب تقلب،سستی در رعایت سیستم ها و روشهای نظارتی بر کارکنان
است. ... بنابراین، تحقیقات کیفی میتواند مفید برای کشف و گزارشگری مالی
متقلبانه باشد ... از شواهد بدست آمده از مطبوعات، مقالات و تجزیه تحلیل محتوای بدست
آمده است.

تقلب و روش‌های کشف آن در بازار سرمایه/ از نقش کارکنان داخلی تا ...

10 سپتامبر 2017 ... به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ توحید کاظمی کارشناس بازار سرمایه و
دکترای حسابداری در مقاله‌ای تحقیقی با موضوع « تقلب و روش های ...

تقلب و روش‌های کشف آن در بازار سرمایه/ از نقش کارکنان داخلی تا ...

10 سپتامبر 2017 ... به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ توحید کاظمی کارشناس بازار سرمایه و
دکترای حسابداری در مقاله‌ای تحقیقی با موضوع « تقلب و روش های ...

تغییر مسئولیت حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب: تفکیک کشف ...

21 نوامبر 2013 ... مسئول بودن یا نبودن حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب در طول زمان، ... در صورتهای
مالی اطمینان کامل فراهم کنند؛ هر چند با وقوع تقلب های گسترده ... به طور مشابه، هیئت
نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در آگوست ... روش برای کشف یا محدود کردن
تقلب نیست (ACFE,2012; ACFE, 2010; ... برچسب:92،مقالات اصلی.

مسئوليتهای حسابرس ۱۳۹۶/۶/۱۳ - آگاه اندیشان

مسئوليتهای حسابرس * خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب مديران اجرایی ...
به دستكاري سوابق حسابداري، ارائه اطلاعات مالی متقلبانه يا زیرپاگذاردن روشهاي ...

مسئوليتهای حسابرس ۱۳۹۶/۶/۱۳ - آگاه اندیشان

مسئوليتهای حسابرس * خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب مديران اجرایی ...
به دستكاري سوابق حسابداري، ارائه اطلاعات مالی متقلبانه يا زیرپاگذاردن روشهاي ...

د حرفه ای و عملکرد شناختی حسابرس تردی - ResearchGate

20 ژوئن 2015 ... تقلب نشان داد که نارسایی های حسابرسی، ناشی از سطح ... از آن ها می گذرد و پاسخ های
سطحی و نامناسبی را که درباره سوال های ناشی از اخطار ها ... حسابرس در انجام روش های
اجرایی و جمع آوری مدارک و شواهد باید به طور مداوم تردید .... حسابرسان بر جمع آوری
اطالعات و تحقیق برای توجیه عقالیی، راه های کشف تقلب و شاخص های تامل.

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

8 سپتامبر 2015 ... نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روشهای تحلیلی را برای برنامه‌ریزی تقریباً ...
بـه عـلاوه، در پاسـخ بـه افـزایش نگرانیها درباره کارایی و اثربخشی حسابرسی ،
روشهای تحلیلـی بـه عنـوان ... حسابرس برای کاهش خطر عدم کشف مربـوط بـه منـدرجات
خـاص صـورت هـای مـالی میتواند ..... تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی.

تقلب و روش‌های کشف آن در بازار سرمایه/ از نقش کارکنان داخلی تا ...

10 سپتامبر 2017 ... به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ توحید کاظمی کارشناس بازار سرمایه و
دکترای حسابداری در مقاله‌ای تحقیقی با موضوع « تقلب و روش های ...

کاربرد استانداردهاي حسابرسي - رسول زارع مهرجردی

ﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن
.... دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت و ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺪم ﮐﺸﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ
ﺣﺴﺎﺑ ..... ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وي ...

بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی ...

کشاند. به عالوه، بررسی نحوه نظارت حسابرسان بر هر دو. نوع. دست. کاری .... نی زیادی
را درباره کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی ایجاد کرده. است. پژوهش. های
قبلی ..... توجهی در اجرای روش. های حسابرسی برای کشف تقلب داشته و تأثیر قابل.
ت.

حسابرسی - دانشگاه الزهرا

24 مه 2012 ... ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ... ﮐﺸﻒ. ﺗﻘﻠﺐ. ﺑﺎﻧﮑﯽ. 1390. ، ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ادﻋﺎي ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ. در ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﻪ ..... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎده ...... روﺷ. ﯽ
. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن. ﻣﺴﺘﻘﻞ. را. ﻗﺎدر. ﻣﯽ. ﺳ. ﺎزد. ﺗﺎ. اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺧﻮد. را. درﺑﺎره. ﯾﮏ.

ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در - ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘ :

ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ. ﻣﺸﺘﺮي. -. ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در. ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ...
ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ. آن ﻣﻮاﺟﻪ. ا. ﻧﺪ، ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . روش. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺗﻮﺻﯿ. ﻔﯽ ...
ﺷﻔﺎف و ﻣﻮﺟﺰ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ارزش اﻓﺰوده. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ......
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﻒ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻘﻠﺐ واﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وي ﺑﺎ ... ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﺑﺎره روﯾﻪ.

دانلود مقاله : تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

چکیده مقدمه تحقیقات پیشین روش تحقیق داده ها متغیرها جدول 1 : مقادیر P و آمار
متغیرهای ورودی روش ها درخت تصمیم گیری شبکه عصبی شبکه بیزین آزمایشات و
تحلیل ...

کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری ... - دانش حسابرسی

کشف تقلب با استفاده از روشهای معمولی حسابرسی ؛کاربسیار مشکلی ...
فرقاندوست حقیقی و برواری(1388) در تحقیقی با عنوان بررسی کاربرد روشهای
تحلیلی در ...

SID.ir | حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن در کشف، پيشگيري از تقلب ...

مقالات, مجامع علمی, نویسندگان, برکزار کنندگان. فارسی · English. تبلیغات.
مشخصات مقاله. عنوان: حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن در کشف، پيشگيري از
تقلب و فساد مالي ... حامی: موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت ... هدف حرفه
حسابرسي صورت هاي مالي اين است که حسابرس بتواند درباره اين که آيا صورت هاي
مالي از تمام جنبه هاي ...

روش های داده‌ کاوی برای کشف تقلب در حسابرسی صورت های مالی - حساب مگ

روش های داده‌ کاوی برای کشف تقلب در حسابرسی صورت های مالی. در: حسابداری. این
مقاله، ترجمه آزادی از مقاله زیر است: Debreceny R S، Gray G L. A taxonomy to guide
...

تقلب در حسابداری - طراحی نظرسنجی

کلمات کلیدی: تقلب در دفاتر شرکت های بزرگ،حسابداری سایتام، مطالعه موردی ....
علت اصلی ارتکاب تقلب،سستی در رعایت سیستم ها و روشهای نظارتی بر کارکنان
است. ... بنابراین، تحقیقات کیفی میتواند مفید برای کشف و گزارشگری مالی
متقلبانه باشد ... از شواهد بدست آمده از مطبوعات، مقالات و تجزیه تحلیل محتوای بدست
آمده است.

روش های دادهكاوی

برای كشف تقلب در حسابرسی صورت های مالی ... و تعداد محــدودی از روش هــای آماری،.
انجام می دهد. نرم افزارهای .... روش های. طبقه بندی شــامل درخت. ، شــبكه های10تصمیم
گیری. ،12، شبكه های عصبی11بیزی. 13ماشین ..... در گام اول، تیم حسابرســی باید
درباره.

SID.ir | داده کاوي و کشف تقلب هاي مالي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی داده کاوي و کشف تقلب هاي مالي. ... اين
پژوهش به روش شناخت تاريخي با بهره گيري از اسناد کتابخانه ايي و به پشتوانه
پيشينه و تحقيقات محققان، شواهدي لازم جهت پاسخ به سوالات تحقيق ارائه مي کند. ...
ثانيا، داده کاوي، به عنوان کانون هدايت فکر در مديريت کسب و کارها جهت کشف تقلب
مي تواند ...

مقاله تقلب در حسابرسی صورت های مالی - سایت علمی دانشجویان ایران

22 جولای 2008 ... جلوگیری، کشف و تجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر ... به
عبارت ساده تر حسابرس با به کار گیری این روش های تحلیلی بدون ...

پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری - پروژه - پایان نامه - تحقیق رشته حسابداری. ...
تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش
پیشرفته و ... باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش
های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و دانلود فایل ..... پروپوزال حسابرسان و کشف
تقلب.

مفهوم خطر حسابرسی و حسابرسی مبتنی بر ریسک چیست؟

5 آوريل 2016 ... مقالات روزحسابداری و فناوری اطلاعات - نرم افزار حسابداری پارمیس. ... حسابرس باید
روشهای حسابرسی را برای تشخیص و برآورد خطرهای تحریف با ... و اجرای روشهای
حسابرسی مناسب در برخورد با خطرهای مزبور، خطر عدم کشف را محدود و .... آن فردي است
كه مي تواند درباره خطرات و اهداف بلند مدت و كوتاه مدت شركت صحبت كند .

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب - - تحقیق. ... به‌عنوان مثال کارکنان
قسمت حسابداری ممکن است بتوانند اطلاعاتی را درباره رویه‌های کنترلی توصیه شده ...

چالش‌های حسابرسی در ایران - سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

19 سپتامبر 2011 ... در بررسی وضعیت این حرفه و چالش‌های آن با یکی از حسابداران رسمی به گفت‌وگو
نشسته‌ایم. ... مالی است البته این درباره حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی مستقل
است که ... در زمینه اهداف، الزامات اخلاقی، نحوه حسابرسی صورت‌های مالی، دامنه و حدود ....
تعریف شده برای حسابرس مستقل با روش‌های کشف تقلب متفاوت است.

ایرنا - «افشاگری»؛ اثربخش ترین راه مبارزه با تقلب مالی، فساد مالی ...

21 ژانويه 2017 ... به عنوان مثال، بخش استرالیایی موسسه حسابداری KPMG (چهارمین ... سال 2012
گزارشی را از یافته های تحقیق خود درباره تقلب مالی، رشوه خواری، و فساد ... دیگر؛
هنوز هم، افشاگری نخستین راه کشف تقلب در شرکت ها و سازمان‌های سرتاسر جهان است.
... می توانند با آموزش کارکنان خود برای گزارش موارد مشکوک به تقلب مالی و ...

شیت آماده لایه باز با تمام مدارک معماری مجتمع فرهنگی شماره 2

دانلود پاورپوینت عدالت سازمانی

تحقیق صنایع غذایی استاندارد و کیفیت 12ص

فایل لایه باز و با کیفیت درخت و شکوفه بهاری بهمراه پرنده گان

مقاله مقياس يا اندازه گيري در اقتصاد

پاورپوینت تجزیه وتحلیل صورت های مالی

پاورپوینت با موضوع انواع بیمه های ساختمانی

عوامل موثر بر گلدهی در گیاهان زینتی

کتاب الکترونیکی آموزش استوری لاین 2

نقشه GIS معابر منطقه چهار-4شهر تهران با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile