دانلود فایل


تحقیق درباره روش های کشف تقلب در حسابداری - دانلود فایلدانلود فایل درسالهای اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است. تنها درامریکا و انگلستان میزان تقلبهای گزارش‌شده به میلیاردها دلار سر

دانلود فایل تحقیق درباره روش های کشف تقلب در حسابداری تعداد صفحه: 50
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف تقلب
مثلث تقلب
تردید حرفه ای
کسب اطلاعات برای شناخت خطرات تقلب
پرس وجوی بیشتر
برنامه ریزی روشهای تحلیلی
عوامل خطر تقلب
طراحی روشهای حسابرسی برای شناخت خطرات تقلب
شناخت و ارزیابی خطرات تقلب
واکنش نسبت به خطرات ارزیابی شده
تعیین حسابها یا گروه معاملات خاص
خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت
آزمون ثبتهای دفتر روزنامه و سایر تعدیلات
بررسی گذشته نگر براوردهای حسابداری
بررسی منطق تجاری معاملات غیرعادی بااهمیت
ارزیابی شواهد حسابرسی
ارائه های نادرستی که ممکن است ناشی از تقلب باشد
برقراری ارتباط با مدیریت، کمیته حسابرسی و سایر افراد
مرتبط ساختن روشهای حسابرسی با خطرات شناسایی شده ارائه نادرست بااهمیت ناشی از تقلب
الزامات براورد خطر
ارزیابی برنامه ها و کنترلهای ضدتقلب شرکت
مستندسازی
ريسك تقلب و ترديد حرفه اي حسابرسي
حسابرسی تقلب
اصول سیزده گانه ی حسابرسی تقلب
نظریه ی حسابرسی تقلبات رایانه ای
مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب
تاریخچه توسعه وظایف حسابرسان در مورد کشف و گزارشگری تقلب
چرا وظیفه حسابرسان در کشف و گزارش تقلب موضوع بحث انگیزی باقی مانده است؟
انتظارات جامعه
یک تضاد ذاتی
خلاصه ای از وضعیت امروز جهان
نگاهی به وضعیت ایران
نتیجه گیری
منبع

مقدمه
درسالهای اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه های گزاف میلیونی شده است. تنها درامریکا و انگلستان میزان تقلبهای گزارش شده به میلیاردها دلار سرمی زند، هرچند گفته می شود این گزارشها شاید تنها 10درصد از کل تقلبها را شامل شود.
شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها، به ویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مرتکب آن می شوند، معمولا" زمانی ازپرده بیرون می افتد که شرکتها به طور غیر منتظره دچار مشکلات حاد می شوند. در این مواقع است که این سئوال مطرح می شود که حسابرسان کجا بوده اند؟
نقش حسابرسان مستقل در کشف و گزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث انگیز است. اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان متفاوت است و به همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی، بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا می کند. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف و گزارش کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به طور عمومی ، مسئولیتهای خود را در این زمینه کاهش داده و براین نکته تأکید می کندکه کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده و غیرقابل اتکاست.


تعریف تقلب
تقلب به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق می شود که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود. تقلب ممکن است دربرگیرنده موارد زیر باشد:
در این مقاله به بررسی موارد عمده الزامات و رهنمودهای بیانیه اخیر پرداخته می شود.
بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی افق جدیدی را در مورد الزامات حسابرسی گشوده
است، به طوری که حسابرسان با به کارگیری این بیانیه وارد عرصه وسیعی از روشهای حسابرسی برای کشف تقلب خواهند شد. استاندارد جدید در پی آن است ارزیابی تقلب توسط حسابرسان با فرایند حسابرسی آمیخته شود و این ارزیابی تا پایان عملیات حسابرسی به طور مستمر مورد بازنگری قرار گیرد. این بیانیه فرایندی را می نمایاند که در آن حسابرس:
1- اطلاعات مورد نیاز برای شناخت خطرات ارائه نادرست بااهمیت ناشی از تقلب2 را جمع آوری می کند،
2- خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد می کند،
3- واکنش مناسبی نسبت به نتایج به دست آمده نشان می دهد.
براساس بیانیه یادشده، حسابرس در مقایسه با گذشته باید اطلاعات بسیار زیادی را به منظور براورد خطرات تقلب جمع آوری کند و مورد ارزیابی قرار دهد.
مثلث تقلب
براساس بیانیه پیشگفته، تقلب، فعلی عمدی است که به ارائه نادرست بااهمیت در صورتهای مالی مورد حسابرسی منجر می شود. تقلب معمولاً در صورت بروز سه وضعیت زیر رخ می دهد:
* مدیریت یا سایر کارکنان در پی انگیزه ای3 یا تحت فشار4 خاصی مرتکب تقلب می شوند.
* وضعیت موجود- مثلاً نبود کنترل، نامناسب بودن کنترلهای موجود، یا توانایی مدیریت برای زیرپا گذاشتن کنترلها فرصتی5 را برای ارتکاب تقلب فراهم می کند.
* افرادی که مرتکب اعمال متقلبانه می شوند قادر به توجیه6 عمل خود هستند و بعضی از این افراد دارای نگرش7، ویژگی یا مجموعه ای از اصول اخلاقی هستند که به آنها اجازه می دهد تا آگاهانه و عمداً تخلفاتی را مرتکب شوند.
تردید حرفه ای
بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی، حسابرسان را به غلبه بر گرایشها و میلهای طبیعی خود از قبیل اتکای بیش از حد بر اظهارات صاحبکار فراخوانده و از آنها خواسته است تا با ذهنی پرسشگر و به حالت تردید، رویکرد حسابرسی را تعیین کنند. طبق این بیانیه ضروری است که حسابرس روابط گذشته را نادیده بگیرد و هرگز نپندارد که تمام صاحبکاران صادق و درستکارند. همچنین استاندارد جدید پیشنهادهایی را در مورد به کار بستن افکاری نقادانه و حاوی تردید حرفه ای9 در مراحل مختلف حسابرسی بویژه در طول برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی شواهد به حسابرسان ارائه داده است.
کسب اطلاعات برای شناخت خطرات تقلب
بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی، منابع کسب اطلاعات برای شناخت خطرات تقلب را وسعت چشمگیری بخشیده است. این بیانیه رهنمودهایی را در مورد کسب اطلاعات از منابع زیر فراهم کرده است:
1-مدیریت و سایر افراد درون سازمانی، 2- روشهای تحلیلی، 3- بررسی عوامل خطر تقلب، 4- سایر منابع.
مدیریت ـ استاندارد جدید، مواردی را که حسابرس باید درباره آگاهی مدیریت و شناخت او از تقلب، خطر تقلب و اقدامهای لازم برای رویارویی با این خطرات سئوال کند، مشخص کرده است. چند مورد از این پرس وجوها در استاندارد قبلی الزامی نبود. برخی از این پرس وجوها واضح و شفاف است ولی برخی دیگر مستلزم آن است که حسابرسان در ضمن کار، مواردی را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه هایی که منجر به کشف تقلب خواهد شد، به مدیران آموزش دهند. رهنمودهای ارائه شده در بیانیه جدید زمینه لازم را جهت بحث و بررسی حسابرسان درباره این موضوعات فراهم می کند.


تحقیق درباره روش های کشف تقلب در حسابداری


روش های کشف تقلب در حسابداری


کشف تقلب در حسابداری


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عمومی - امنیت و تقلب رایانه ای

به طور مثال یک شرکت ممکن است فاقد روشهای کنترلی صحیح برای مجوزها ،خطوط
قدرت و .... برای مثال رییس حسابداری ناراضی یک شرکت تولیدی در حال رشد در
کالیفرنیا با کمک ... افراد متقلب ممکن است عنوان کنند که مسئولیت انجام یک
تحقیق امنیتی را بر عهده ... پیشگیری و کشف تقلب رایانه ای:به دلیل جدی بودن
موضوع تقلب رایانه ...

اصول حسابرسی - فصل سوم

تقلب : ارائه حقایق با کمال بی توجهی نسبت به صحت یا نادرستی با قصد فریب دادن
... 3- مسؤلیت حسابرس در کشف اشتباهات و تخلفات: استانداردهای حسابرسی اصطلاح
... خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت صورتهای مالی اظهار نظر می کنند.

بررسی کاربرد روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورت های ...

کامبیز فرقاندوست حقیقی,فرید برواری ; مجله: دانش و پژوهش حسابداری ; بهار 1388 -
شماره 16 ; ... فهرست مقالات. بررسی کاربرد روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک
تحریف صورت های مالی (تقلب مدیریت). نویسنده: فرقاندوست ... وبلاگ | · قوانین و
مقررات | · راهنما | · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه های ما. کلیه
حقوق ...

روش های دادهكاوی

برای كشف تقلب در حسابرسی صورت های مالی ... و تعداد محــدودی از روش هــای آماری،.
انجام می دهد. نرم افزارهای .... روش های. طبقه بندی شــامل درخت. ، شــبكه های10تصمیم
گیری. ،12، شبكه های عصبی11بیزی. 13ماشین ..... در گام اول، تیم حسابرســی باید
درباره.

حسابرسی - دانشگاه الزهرا

24 مه 2012 ... ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ... ﮐﺸﻒ. ﺗﻘﻠﺐ. ﺑﺎﻧﮑﯽ. 1390. ، ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ادﻋﺎي ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ. در ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﻪ ..... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎده ...... روﺷ. ﯽ
. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن. ﻣﺴﺘﻘﻞ. را. ﻗﺎدر. ﻣﯽ. ﺳ. ﺎزد. ﺗﺎ. اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺧﻮد. را. درﺑﺎره. ﯾﮏ.

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

8 سپتامبر 2015 ... نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روشهای تحلیلی را برای برنامه‌ریزی تقریباً ...
بـه عـلاوه، در پاسـخ بـه افـزایش نگرانیها درباره کارایی و اثربخشی حسابرسی ،
روشهای تحلیلـی بـه عنـوان ... حسابرس برای کاهش خطر عدم کشف مربـوط بـه منـدرجات
خـاص صـورت هـای مـالی میتواند ..... تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی.

دانلود مقاله : تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

چکیده مقدمه تحقیقات پیشین روش تحقیق داده ها متغیرها جدول 1 : مقادیر P و آمار
متغیرهای ورودی روش ها درخت تصمیم گیری شبکه عصبی شبکه بیزین آزمایشات و
تحلیل ...

دانلود مقاله امنیت و تقلب رایانه ای - پروژه دات کام

23 دسامبر 2013 ... عنوان مقاله: امنیت و تقلب رایانه ای قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر :
تقلب ... صاحبان سهام است، مگر اینکه جاعلان راهی برای تراز کردن معادله حسابداری
پیدا کنند.در غیر این صورت سرقت یا دستکاری صورت های مالی می تواند کشف شود. ...
آموزش روشهای ایمنی سیستم و روشهای پیشگیری از تقلب به کارکنان.

ایرنا - «افشاگری»؛ اثربخش ترین راه مبارزه با تقلب مالی، فساد مالی ...

21 ژانويه 2017 ... به عنوان مثال، بخش استرالیایی موسسه حسابداری KPMG (چهارمین ... سال 2012
گزارشی را از یافته های تحقیق خود درباره تقلب مالی، رشوه خواری، و فساد ... دیگر؛
هنوز هم، افشاگری نخستین راه کشف تقلب در شرکت ها و سازمان‌های سرتاسر جهان است.
... می توانند با آموزش کارکنان خود برای گزارش موارد مشکوک به تقلب مالی و ...

توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب - سامانه یکپارچه ...

زمینه: امروزه حسابداران حرفه¬ای در محیط کاملاً پیچیده فعالیت می کنند که دائماً در ...
فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای کارها، آنها را به صورت الکترونیکی تبدیل
کرده است. تغییرات سریع در فناوری اطلاعات، گسترش همه جانبه سیستم های
چندکاربره و ... داشته باشند و هر گونه انحراف یا اشتباه در رعایت ضوابط را کشف و
گزارش کنند.

fasle3 azinfar

ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ، ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ. دارد و ﻫﺪف
... داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ....
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ... و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ) در. ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوط ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده.

تازه های حسابداری - نقش حسابرس در پیشگیری از تقلب

فارغ التحصیلان حسابداری که آموزش های لازم در ارتباط با تقلب را ندیده بودند در ...
که در استفاده از مهارت های تحقیقی و تحلیلی مربوط به محدوده های سوابق حسابداری،
جمع .... ويژه به تحقیقات کنگره درباره شکست حسابرسان در کشف تقلب را
برانگیخت ...

کشف تقلب - Business Intelligence - راه کارها و خدمات - سایت رسمی ...

سیستم کشف تقلب نگین به عنوان یک ابزار نوین؛ بازرسان، حسابرسان و مدیران ...
ماژولهای تشخیص تقلب این سیستم عبارتند از : ماژول کارت، حسابداری، مشتری، ...

حسابدار - امیرمیرزائی - مقاله سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

حسابدار - امیرمیرزائی - مقاله سیستمهای اطلاعاتی حسابداری - آنچه شما خواسته اید. ...
شایعه‌سازی اینترنتی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده
دربارة شرکتها است. این کار را می‌توان به ... نام او نشان او هرگز کشف نگردید و هیچگاه
هم پیدا نشد. ... 2-آموزش روشهای ایمنی سیستم و روشهای پیشگیری از تقلب به
کارکنان.

شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی 0 فروش

7 سپتامبر 2017 ... تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- ... مؤسسه
های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و مديران مالی شرکت های ...

عمومی - امنیت و تقلب رایانه ای

به طور مثال یک شرکت ممکن است فاقد روشهای کنترلی صحیح برای مجوزها ،خطوط
قدرت و .... برای مثال رییس حسابداری ناراضی یک شرکت تولیدی در حال رشد در
کالیفرنیا با کمک ... افراد متقلب ممکن است عنوان کنند که مسئولیت انجام یک
تحقیق امنیتی را بر عهده ... پیشگیری و کشف تقلب رایانه ای:به دلیل جدی بودن
موضوع تقلب رایانه ...

برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی - روزنامه دنیای اقتصاد

3 جولای 2008 ... وجود پرونده‌های قطور، تقلب در صورت‌های مالی در دهه ۹۰ میلادی، فعالان حرفه ... عددی به جز
صفر باشد، ماهیت حسابرسی از ردیابی، کشف و تجزیه و تحلیل خطا، به یک ... هرچقدر
حسابرسان در روش‌های شناسایی تقلب قوی تر شوند و به نحوی اثربخش ... در برخی
مقالات، از متغیرهای اساسی که وجود تقلب در صورت‌های مالی را مستعد ...

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

8 سپتامبر 2015 ... نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روشهای تحلیلی را برای برنامه‌ریزی تقریباً ...
بـه عـلاوه، در پاسـخ بـه افـزایش نگرانیها درباره کارایی و اثربخشی حسابرسی ،
روشهای تحلیلـی بـه عنـوان ... حسابرس برای کاهش خطر عدم کشف مربـوط بـه منـدرجات
خـاص صـورت هـای مـالی میتواند ..... تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی.

مقاله کشف تقلب Fraud Detection : تی پی بین - پایگاه داده های علمی ...

در این مقاله ابتدا به تعریف تقلب و کشف تقلب پرداخته شده و روشهای به کار گرفته
جهت کشف تقلب بیان شده است. از داده کاوی، هوش مصنوعی، هوش تجاری و روشهای آماری ...

تحقیق حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی

پیشینه تحقیق حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی دارای ۵۲ صفحه می
باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش ... ۲-۷-۳-روشهای کشف
وپیشگیری تقلب: ۱۳ ... ۲-۲۰-استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس :
۴۹

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

8 سپتامبر 2015 ... نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روشهای تحلیلی را برای برنامه‌ریزی تقریباً ...
بـه عـلاوه، در پاسـخ بـه افـزایش نگرانیها درباره کارایی و اثربخشی حسابرسی ،
روشهای تحلیلـی بـه عنـوان ... حسابرس برای کاهش خطر عدم کشف مربـوط بـه منـدرجات
خـاص صـورت هـای مـالی میتواند ..... تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی.

مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب - موسسه آریا نیک حساب

تاریخچه توسعه وظایف حسابرسان در مورد کشف و گزارشگری تقلب ... و تأکید کرد
حسابرسان وظیفه جستجوی تقلب را ندارند و روشهای حسابرسی برای .... جهت کشف
تقلبات و توصیه‌های گروه کاری و کمیته‌های تحقیق، دو پیشنویس حسابرسی منتشر
شد.

مقاله مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب

یعنی علاوه بر وظیفه گزارش نمودن تقلب های کشف شده در حین حسابرسی به مدیریت و
.... فارغ التحصیلان حسابداری که آموزش های لازم در ارتباط با تقلب را ندیده بودند در ...

های کشف و پیشگیری از تقلب مالي در بانکها روش

های اعتباری را ارایه مي. دهند، بره. وجرود. روش. های کشف و پیشگیری از تقلب مالي در
بانکها ... به عنوان مثال در یک تحقیق که توسط انجمن بانکداران آمریکا .... ریسک
تقلب وجود داشته باشند شامل حسابداری، مدیریت مناب انساني، خرید و ساخت و تناوری
اطال.

تقلب در حسابداری - طراحی نظرسنجی

کلمات کلیدی: تقلب در دفاتر شرکت های بزرگ،حسابداری سایتام، مطالعه موردی ....
علت اصلی ارتکاب تقلب،سستی در رعایت سیستم ها و روشهای نظارتی بر کارکنان
است. ... بنابراین، تحقیقات کیفی میتواند مفید برای کشف و گزارشگری مالی
متقلبانه باشد ... از شواهد بدست آمده از مطبوعات، مقالات و تجزیه تحلیل محتوای بدست
آمده است.

کشف تقلب - Business Intelligence - راه کارها و خدمات - سایت رسمی ...

سیستم کشف تقلب نگین به عنوان یک ابزار نوین؛ بازرسان، حسابرسان و مدیران ...
ماژولهای تشخیص تقلب این سیستم عبارتند از : ماژول کارت، حسابداری، مشتری، ...

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی - آموزشگاه آنلاين ...

نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روشهای تحلیلی را برای برنامه‌ریزی تقریباً
نیمی ... موارد زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای
تحلیلـی در ..... حسابداران دادگاهی بر پیش گیری و کشف تقلب، بررسی تقلب در
صورت های ...

دانلود ترجمه مقاله ارتباط مدیریت سود و تقلب در صورت مالی - مجله ...

شما اینجائید:خانه » موضوعات ترجمه مقالات انگلیسی » ترجمه مقالات درباره
گزارشگری مالی ... 2-1- تعاريف مربوط به مديريت درآمدها، تقلب و دستكاری صورت های
مالي ... موجود كه سابقه تقلب را توصيف ميكنند، كمك ميكند و بنابراين، كشف تقلب را
نيز تسهيل مي كند. ... دانلود ترجمه مقاله پردازش دیتابیس و مقایسه بین روش های دیتا
ماینینگ ...

اهمیت بسترهای خطر تقلب از دیدگاه حسابرسان مستقل

در این تحقیق فهرستی از 61 مورد بسترهای خطر تقلب تهیه گردید. جهت انجام این
پژوهش تعداد 460 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری (حسابرسان مستقل) به روش
تصادفی توزیع شد که پس از ... های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل
لاجیت"، مجله دانش حسابداری، سال اول، ... Wanda Lynn Riley, (2008),"Fraud: What's It
All About?

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی را رایگان دانلود کنید، کامل و آماده می ...

تحقیق مقاله پروژه در مورد داده کاوی در بانکداری الکترونیکی ... تقلب در بانکداری
الکترونیک ارائه و روشهای داده کاوی مورد استفاده در کشف تقلب مزایا و معایب هریک ...

تقلب در حسابداری - طراحی نظرسنجی

کلمات کلیدی: تقلب در دفاتر شرکت های بزرگ،حسابداری سایتام، مطالعه موردی ....
علت اصلی ارتکاب تقلب،سستی در رعایت سیستم ها و روشهای نظارتی بر کارکنان
است. ... بنابراین، تحقیقات کیفی میتواند مفید برای کشف و گزارشگری مالی
متقلبانه باشد ... از شواهد بدست آمده از مطبوعات، مقالات و تجزیه تحلیل محتوای بدست
آمده است.

حسابرسی چیست؟ - حسابرسی نو ین

9 سپتامبر 2008 ... 1- کشف تقلب و کارهای غیرقانونی مدیران ... هدف اصلی حسابرسی داخلی، ارزیابی نحوه
انجام وظایف محول بر واحدهای مختلف مؤسسه است. کارکنان ...

کاوش داده‌ها برای کشف تقلب - آفتاب ایرونی

سرانجام اینکه مدیران عامل، مدیران مالی و حسابداران به عمد تلاش می‌کنند تا ... آمار و
روشهای داده‌کاوی به‌طور موفقیت‌آمیزی برای کشف فعالیتهایی مانند ... البته، کشف
تقلب در ‌صورتهای مالی موضوعی پیچیده و کشف آن نیز مشکل است (Yue et al., 2007).
..... مالی (49 تا بین سالهای 1997 تا 2008)، سختی به‌دست آوردن داده‌های تحقیق مناسب
است.

مقاله مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب

یعنی علاوه بر وظیفه گزارش نمودن تقلب های کشف شده در حین حسابرسی به مدیریت و
.... فارغ التحصیلان حسابداری که آموزش های لازم در ارتباط با تقلب را ندیده بودند در ...

رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش ...

یکی از عوامل مؤثر در کاهش اعتمادپذیری گزارش ها و صورت های مالی پدیده تقلب است
که موجب ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی
هیات تحریریه ... روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ سیزدهم. ...
تاثیر آن بر توجه حسابرسان در فرآیند کشف تقلب مدیران، مجله پیشرفت های
حسابداری.

د حرفه ای و عملکرد شناختی حسابرس تردی - ResearchGate

20 ژوئن 2015 ... تقلب نشان داد که نارسایی های حسابرسی، ناشی از سطح ... از آن ها می گذرد و پاسخ های
سطحی و نامناسبی را که درباره سوال های ناشی از اخطار ها ... حسابرس در انجام روش های
اجرایی و جمع آوری مدارک و شواهد باید به طور مداوم تردید .... حسابرسان بر جمع آوری
اطالعات و تحقیق برای توجیه عقالیی، راه های کشف تقلب و شاخص های تامل.

فرآیند کشف تقلب در صورتهای مالی شرکتهای بورسی - بورس نیوز

17 ا کتبر 2010 ... درباره ما · پیوندها · آرشیو · ارتباط با ما ... صفحه نخست · باشگاه مشتریان · تحقیق و
مطالعات · کالا و انرژی · گزارش ... فرآیند کشف تقلب در صورتهای مالی شرکتهای
بورسی ... های حسابداری در تهیه صورتهای مالی را از مصادیق ازتکاب تقلب و کتمان ...
به گفته این حسابرس معتمد بورس امکان ناکارآمدی روشهای حسابرسی در ...

اصول حسابرسی - فصل سوم

تقلب : ارائه حقایق با کمال بی توجهی نسبت به صحت یا نادرستی با قصد فریب دادن
... 3- مسؤلیت حسابرس در کشف اشتباهات و تخلفات: استانداردهای حسابرسی اصطلاح
... خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت صورتهای مالی اظهار نظر می کنند.

حسابرسی - دانشگاه الزهرا

24 مه 2012 ... ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ... ﮐﺸﻒ. ﺗﻘﻠﺐ. ﺑﺎﻧﮑﯽ. 1390. ، ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ادﻋﺎي ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ. در ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﻪ ..... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎده ...... روﺷ. ﯽ
. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن. ﻣﺴﺘﻘﻞ. را. ﻗﺎدر. ﻣﯽ. ﺳ. ﺎزد. ﺗﺎ. اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺧﻮد. را. درﺑﺎره. ﯾﮏ.

کشف تقلب - Business Intelligence - راه کارها و خدمات - سایت رسمی ...

سیستم کشف تقلب نگین به عنوان یک ابزار نوین؛ بازرسان، حسابرسان و مدیران ...
ماژولهای تشخیص تقلب این سیستم عبارتند از : ماژول کارت، حسابداری، مشتری، ...

اثر پدیده تماشاگری بر گزارش تقلب ده است ش در این تحقیق اثر وقوع ...

ها،. بخصوص. اطالع. رسانی. کارمندان،. بطورمداوم. موثرترین. روش. کشف. تقلب. می ....
حسابداری،. شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و. موسسات حسابرسی معتمد
ب ... درباره. ی. آن. عمل. و(. قدرت. شواهد. ) شواهد. قوی. از. تخلف. در. براب. ر. شواهد. ضعیف.

شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی 0 فروش

7 سپتامبر 2017 ... تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- ... مؤسسه
های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و مديران مالی شرکت های ...

مقاله ی دوم از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری | گروه مالی ارقام محاسب

به موازات افزایش پیچیدگی سیستم اطلاعاتی حسابداری و وابستگی جامعه بر این
سیستم، شرکت‌ها .... شایعه‌سازی اینترنتی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات
غلط یا گمراه‌کننده درباره شرکتها است. ... نام او نشان او هرگز کشف نگردید و هیچگاه هم
پیدا نشد. ... ۲-آموزش روشهای ایمنی سیستم و روشهای پیشگیری از تقلب به کارکنان.

استقلال حسابرس و روشهای حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی

روش تحقیق، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري
تحقيق از ... حسابرسی, تخصص حسابرس در صنعت, استقلال حسابرس, روشهای
حسابرسی ,کشف تقلب. تاریخ دفاع : 1394/11/27. دانلود فایل چکیده. About
Proposal ...

مقاله تقلب در حسابرسی صورت های مالی - سایت علمی دانشجویان ایران

22 جولای 2008 ... جلوگیری، کشف و تجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر ... به
عبارت ساده تر حسابرس با به کار گیری این روش های تحلیلی بدون ...

مقاله کشف تقلب Fraud Detection : تی پی بین - پایگاه داده های علمی ...

در این مقاله ابتدا به تعریف تقلب و کشف تقلب پرداخته شده و روشهای به کار گرفته
جهت کشف تقلب بیان شده است. از داده کاوی، هوش مصنوعی، هوش تجاری و روشهای آماری ...

طراحی الگویی براي تقلبات مالی در صنعت بانکداري - دانلود پایان نامه ...

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت
و ... 2‌.2‌.4‌ پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌‌های مالی.. 40 .... این
سیستم‌‌ها با سیستم‌‌هاي ضد رشوه خواري، تقلب، تخلف و سیستم‌‌هاي بازرسی است که
.... تاریخ · تربیت بدنی · جغرافيای طبیعی · حسابداری · حقوق · دامپزشکی ·
دندانپزشکی ...

ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻔﻬﻮم اﻫﻤﻴﺖ د

ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، دوره ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1391. 112 ... ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ درﺑﺎره. ي اﻣﻮر واﺣﺪ ....
ي. ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ، دﻗﺖ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﻮد را ... ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن
ﻣﻔﻬـﻮم اﻫﻤﻴـﺖ، در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ. ﮔﺰارش .... اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار از روش رواﻳﻲ ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

مقاله کشف تقلب Fraud Detection : تی پی بین - پایگاه داده های علمی ...

در این مقاله ابتدا به تعریف تقلب و کشف تقلب پرداخته شده و روشهای به کار گرفته
جهت کشف تقلب بیان شده است. از داده کاوی، هوش مصنوعی، هوش تجاری و روشهای آماری ...

بررسی کاربرد روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورت های ...

کامبیز فرقاندوست حقیقی,فرید برواری ; مجله: دانش و پژوهش حسابداری ; بهار 1388 -
شماره 16 ; ... فهرست مقالات. بررسی کاربرد روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک
تحریف صورت های مالی (تقلب مدیریت). نویسنده: فرقاندوست ... وبلاگ | · قوانین و
مقررات | · راهنما | · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه های ما. کلیه
حقوق ...

کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری ... - دانش حسابرسی

کشف تقلب با استفاده از روشهای معمولی حسابرسی ؛کاربسیار مشکلی ...
فرقاندوست حقیقی و برواری(1388) در تحقیقی با عنوان بررسی کاربرد روشهای
تحلیلی در ...

فرآیند کشف تقلب در صورتهای مالی شرکتهای بورسی - بورس نیوز

17 ا کتبر 2010 ... درباره ما · پیوندها · آرشیو · ارتباط با ما ... صفحه نخست · باشگاه مشتریان · تحقیق و
مطالعات · کالا و انرژی · گزارش ... فرآیند کشف تقلب در صورتهای مالی شرکتهای
بورسی ... های حسابداری در تهیه صورتهای مالی را از مصادیق ازتکاب تقلب و کتمان ...
به گفته این حسابرس معتمد بورس امکان ناکارآمدی روشهای حسابرسی در ...

برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی - روزنامه دنیای اقتصاد

3 جولای 2008 ... وجود پرونده‌های قطور، تقلب در صورت‌های مالی در دهه ۹۰ میلادی، فعالان حرفه ... عددی به جز
صفر باشد، ماهیت حسابرسی از ردیابی، کشف و تجزیه و تحلیل خطا، به یک ... هرچقدر
حسابرسان در روش‌های شناسایی تقلب قوی تر شوند و به نحوی اثربخش ... در برخی
مقالات، از متغیرهای اساسی که وجود تقلب در صورت‌های مالی را مستعد ...

خاتون - تفاوت مردان و زنان حسابدار و حسابرس

اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا ....
آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال
.... تحقيق جهاني سال 1994 در مورد نقش زن در توسعه ، سه عامل را سبب ضعف حضور
زنان ..... جلوگیری، کشف و تجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر
زمان ...

اصل مقاله

4 ا کتبر 2009 ... ردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻒ. ﻫﺎي ﺑﺎ. اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ... ﻫﺎي.
ﺑﺰرگ در ﻫم آﻣﯿﺨﺘﻪ. ،. ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎﯾﻲ را درﺑﺎره. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ... ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت. در ﺻﻮرت .... در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ.

مقاله تقلب در حسابرسی صورت های مالی - سایت علمی دانشجویان ایران

22 جولای 2008 ... جلوگیری، کشف و تجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر ... به
عبارت ساده تر حسابرس با به کار گیری این روش های تحلیلی بدون ...

اصل مقاله

درﺑﺎرة. ﻣﻮﺿﻮع. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻧﺴﺒﺘ. ﻬ. ﺎي ﻣﺎﻟﻲ. ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ... اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ. ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ..... روش ﺗﺤﻘﻴ. ﻖ. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﺠﺰﻳﻪ. و. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻﺟﻴﺖ. 8. در داده. ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ. 9. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﻪ.

د حرفه ای و عملکرد شناختی حسابرس تردی - ResearchGate

20 ژوئن 2015 ... تقلب نشان داد که نارسایی های حسابرسی، ناشی از سطح ... از آن ها می گذرد و پاسخ های
سطحی و نامناسبی را که درباره سوال های ناشی از اخطار ها ... حسابرس در انجام روش های
اجرایی و جمع آوری مدارک و شواهد باید به طور مداوم تردید .... حسابرسان بر جمع آوری
اطالعات و تحقیق برای توجیه عقالیی، راه های کشف تقلب و شاخص های تامل.

عمومی - امنیت و تقلب رایانه ای

به طور مثال یک شرکت ممکن است فاقد روشهای کنترلی صحیح برای مجوزها ،خطوط
قدرت و .... برای مثال رییس حسابداری ناراضی یک شرکت تولیدی در حال رشد در
کالیفرنیا با کمک ... افراد متقلب ممکن است عنوان کنند که مسئولیت انجام یک
تحقیق امنیتی را بر عهده ... پیشگیری و کشف تقلب رایانه ای:به دلیل جدی بودن
موضوع تقلب رایانه ...

تازه های حسابداری - نقش حسابرس در پیشگیری از تقلب

فارغ التحصیلان حسابداری که آموزش های لازم در ارتباط با تقلب را ندیده بودند در ...
که در استفاده از مهارت های تحقیقی و تحلیلی مربوط به محدوده های سوابق حسابداری،
جمع .... ويژه به تحقیقات کنگره درباره شکست حسابرسان در کشف تقلب را
برانگیخت ...

كيفيت گزارشگري مالي، ريسك اطلاعاتي و هزينه سرمايه

18 مه 2016 ... ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻧﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎﻱ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻭﻟﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭﻱ ..... ﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺩ ﺗﻌﻬﺪﻱ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ... ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ ( ...... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ.

بررسی کاربرد روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورت های ...

کامبیز فرقاندوست حقیقی,فرید برواری ; مجله: دانش و پژوهش حسابداری ; بهار 1388 -
شماره 16 ; ... فهرست مقالات. بررسی کاربرد روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک
تحریف صورت های مالی (تقلب مدیریت). نویسنده: فرقاندوست ... وبلاگ | · قوانین و
مقررات | · راهنما | · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه های ما. کلیه
حقوق ...

SID.ir | حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن در کشف، پيشگيري از تقلب ...

مقالات, مجامع علمی, نویسندگان, برکزار کنندگان. فارسی · English. تبلیغات.
مشخصات مقاله. عنوان: حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن در کشف، پيشگيري از
تقلب و فساد مالي ... حامی: موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت ... هدف حرفه
حسابرسي صورت هاي مالي اين است که حسابرس بتواند درباره اين که آيا صورت هاي
مالي از تمام جنبه هاي ...

دانلود مقاله : تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

چکیده مقدمه تحقیقات پیشین روش تحقیق داده ها متغیرها جدول 1 : مقادیر P و آمار
متغیرهای ورودی روش ها درخت تصمیم گیری شبکه عصبی شبکه بیزین آزمایشات و
تحلیل ...

اطلاعات و معلومات حسابرسي گلستان محاسب - تقلب صورت مالي ...

چندين مورد از تقلب صورتهاي مالي ، روشهاي متنوع مديريت سود را افشاء كرده است كه آن
... در فصل بعد ، به بررسي و زينه يابي سه مورد تحقيق و مطالعه پيرامون تقلب مالي ...
را در باره مسئوليتهاي حسابرس براي كشف تقلب در چارچوب استاندارد هاي حسابداري ...

تاریخچه حسابداری در ایران وجهان - الگوریتم پویا

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده
حسابداری ... در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و
انجام دادن .... و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز
بستن و لزوم .... هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی
طرفانه اضهار ...

کاربرد استانداردهاي حسابرسي - رسول زارع مهرجردی

ﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن
.... دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت و ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺪم ﮐﺸﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ
ﺣﺴﺎﺑ ..... ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وي ...

سفته

جلوگيري، كشف وتجسس تقلب در صورت هاي مالي شركت ها، امروز بيش از هر زمان
ديگري ... مقالات متعددي در اين مورد نگاشته شده و سعي در آزمون مدل هاي پيشنهاديخود
براي پيش ... تكنيك هايي كه امكان برآورد مانده هاي حسابداري را به حسابدار مي دهد؛
بيآنكه تك تك ... تكنيك ها و روش هاي تحليلي به اين منظور به سه دسته تقسيم شده
است: تكنيكهاي ...

چارچوب نظری پیشنهادی برای اطمینان بخشی - شرکت خدمات مدیریت ...

رویکردهای جدید باید اثربخشــی حسابرســان را در کشف. تحریف های بااهمیت ... تقلب
در حسابرســی صورت های مالی( وارد شــده است و. سؤال های مطرح ... استادیار گروه
حسابداری موسسه آموزش عالی خاتم. محمود قربانی ... نظریه ی اطمینان بخشی موجود هستیم
تا بیش تر به روش های. فعلی مربوط ... در بخش اعظم کتاب موتز و شــرف بــه بحث
درباره ی.

های کشف و پیشگیری از تقلب مالي در بانکها روش

های اعتباری را ارایه مي. دهند، بره. وجرود. روش. های کشف و پیشگیری از تقلب مالي در
بانکها ... به عنوان مثال در یک تحقیق که توسط انجمن بانکداران آمریکا .... ریسک
تقلب وجود داشته باشند شامل حسابداری، مدیریت مناب انساني، خرید و ساخت و تناوری
اطال.

طراحی الگویی براي تقلبات مالی در صنعت بانکداري - دانلود پایان نامه ...

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت
و ... 2‌.2‌.4‌ پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌‌های مالی.. 40 .... این
سیستم‌‌ها با سیستم‌‌هاي ضد رشوه خواري، تقلب، تخلف و سیستم‌‌هاي بازرسی است که
.... تاریخ · تربیت بدنی · جغرافيای طبیعی · حسابداری · حقوق · دامپزشکی ·
دندانپزشکی ...

دانلود مقاله امنیت و تقلب رایانه ای - پروژه دات کام

23 دسامبر 2013 ... عنوان مقاله: امنیت و تقلب رایانه ای قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر :
تقلب ... صاحبان سهام است، مگر اینکه جاعلان راهی برای تراز کردن معادله حسابداری
پیدا کنند.در غیر این صورت سرقت یا دستکاری صورت های مالی می تواند کشف شود. ...
آموزش روشهای ایمنی سیستم و روشهای پیشگیری از تقلب به کارکنان.

كشف تقلب در تراكنش‌های كارت‌های بانكی با استفاده ازپردازش موازی ...

داده، ﻛﺎرت. ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ. ، ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ، ﻣﺪل ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻮﻫﻮﻧﻦ . . 1. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ .... آﻣﻮزش
ﺷـﻮد. (. ﻓـﻮآ. و ﻫﻤﻜـﺎران، .)2005. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و درﺳﺘﻲ
..... ﻫـﺎي. ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻘﻠﺐ. آﻣﻴﺰ. ﺑﻪ زﻳﺮﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧـﺪ؛ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ. درﺑـﺎرة. ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﺗـﺮاﻛﻨﺶ.

تازه های حسابداری - نقش حسابرس در پیشگیری از تقلب

فارغ التحصیلان حسابداری که آموزش های لازم در ارتباط با تقلب را ندیده بودند در ...
که در استفاده از مهارت های تحقیقی و تحلیلی مربوط به محدوده های سوابق حسابداری،
جمع .... ويژه به تحقیقات کنگره درباره شکست حسابرسان در کشف تقلب را
برانگیخت ...

تحقیق درباره بمب اتمي

نقش اسنپ در اقتصاد ملی

دانلودپاورپوینت ارزیابی ریسک به روش JSA

پاورپوینت بازاريابی نوين در قرن 21 14 اسلاید

پاورپوینت درس 13 فارسی پایه نهم (آشنای غریبان)

آموزش کامل کار با GPS

دانلود پایان نامه سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن

فایل فلش تست شده دیمو D31a به شماره برد M706-mb-v3.2

محاسبات عددی

پاورپوینت استاندارد حسابداری (فعالیتهای ساخت املاک)